فایل رایگان اثربخشي آموزش برنامه والدگري مثبتبر کيفيت تعامل والد- کودک | dl | 6507941

دانشجوی محترم سلام و عرض ادب. اطلاعات بیشتر در مورد فایل فایل رایگان اثربخشي آموزش برنامه والدگري مثبتبر کيفيت تعامل والد- کودک در ادامه مطلب با کلیک روی دکمه دانلود مشاهده کنید. همچنین لیست تعدادی دیگر از محصولات فروشگاه در انتهای پست قرار داده شده و قابل مشاهده هستند. اگر از کیفیت فایل تخصصی فایل رایگان اثربخشي آموزش برنامه والدگري مثبتبر کيفيت تعامل والد- کودک راضی بودید که مطمئنن همین طور است خوشحالیم و اگر مشکلی در فایل بود از طریق دکمه ارباط با ما و تلگرام مشکلتان را بگویید تا راهنمایی شوید.

ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان اثربخشي آموزش برنامه والدگري مثبتبر کيفيت تعامل والد- کودک ﻫﺎي ﺳﺮﯾﻊ اﻟﺴﯿﺮ ﻧﯿﺮوي درﯾﺎﯾﯽ فایل رایگان اثربخشي آموزش برنامه والدگري مثبتبر کيفيت تعامل والد- کودک ﺳﺰار از ﺣﻮزه ﺑﻨﺪري ﻣﯽ اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪ فایل رایگان اثربخشي آموزش برنامه والدگري مثبتبر کيفيت تعامل والد- کودک ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﮔﻮﯾﻨﺪ فایل رایگان اثربخشي آموزش برنامه والدگري مثبتبر کيفيت تعامل والد- کودک ﮐﻪ راه روم را در ﭘﯿﺶ فایل رایگان اثربخشي آموزش برنامه والدگري مثبتبر کيفيت تعامل والد- کودک ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان اثربخشي آموزش برنامه والدگري مثبتبر کيفيت تعامل والد- کودک ﻣﺰﺑﻮر ﺣﺎﻣﻞ دﺳﺘﻮري اﺳﺖ از ﻃﺮف

فایل رایگان اثربخشي آموزش برنامه والدگري مثبتبر کيفيت تعامل والد- کودک

ارتباط با ما

... دانلود ...

عنوان محصول: فایل رایگان اثربخشي آموزش برنامه والدگري مثبتبر کيفيت تعامل والد- کودک

فایل رایگان اثربخشي آموزش برنامه والدگري مثبتبر کيفيت تعامل والد- کودک

بخشی از متن فایل رایگان اثربخشي آموزش برنامه والدگري مثبتبر کيفيت تعامل والد- کودک :


سال انتشار : 1395

تعداد صفحات : 25

هدف این پژوهش تعیین تاثیر آموزش برنامه والدگری مثبت Triple P بر کیفیت تعامل والد-کودک مادران کودکان دبستانی شهر اهواز بود. پژوهش حاضر, یک مطالعه نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون, پس آزمون و پیگیری با گروه آزمایش و کنترل بود. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه مادران کودکان مدارس ابتدایی شهر اهواز بود که 30 نفر از آنها به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. شرکت کنندگان به صورت تصادفی به دو گروه 15 نفری تقسیم شدند یک گروه آزمایش و یک گروه کنترل. گروه آزمایش, برنامه آموزشی والدگری مثبت را در 8 جلسه دریافت کردند در حالی که به گروه کنترل این آموزش ارایه نشد. ابزار استفاده شده در این پژوهش, مقیاس رابطه ی والد-کودک پیانتا 1994 بود. اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از تحلیل کوواریانس چندمتغیری, با استفاده از نسخه 21 نرم افزار آماری SPSS تحلیل شد. نتایج تحلیل کواریانس چندمتغیری نشان داد که گروه آزمایش و کنترل حداقل در یکی از مولفه های تعامل والد-کودک تفاوت معناداری داشتند P<0/001 و آموزش برنامه ی والدگری مثبت بر تعارض نزدیکی, وابستگی و رابطه مثبت کلی اثر مثبت و معناداری داشت P<0/001 نتایج حاکی از آن بود که برنامهی آموزش والدگری مثبت سبب بهبود تعامل مادر با کودک شده است

👇محصولات مشابه با فایل رایگان اثربخشي آموزش برنامه والدگري مثبتبر کيفيت تعامل والد- کودک👇

فایل رایگان زنان مقدس قرآني، بديلي شناخت شناسانه در برابر زن مسخ شده غربي | WORD فایل رایگان اثربخشي آموزش مفاهيم معنوي با محوريت مذهب بر مشکلات رفتاري کودکان | WORD فایل رایگان اثربخشي درمان هيجان مدار به شيوه گروهي بر بخشودگي بين فردي و اميد در زنان مطلقه | WORD فایل رایگان ارايه الگوي رشد پس از سانحه در بيماران سرطاني: يک مطالعه گراندد تيوري | WORD فایل رایگان مدل معادلات ساختاري پيش بيني تعارضات زناشويي بر اساس طرحواره هاي ناسازگار اوليه حوزه بريدگي و طرد و متغير ميانجي سبک هاي عشق ورزي | WORD فایل رایگان مقايسه اثربخشي دو درمان گروهي شناختي رفتاري و معنا درماني گروهي بر کاهش افسردگي و افزايش اميد به زندگي درسندرم آشيانه خالي | WORD فایل رایگان آموزش حل مسيله خانواده محور به والدين و تاثيرآن بر ادراک کودک از والدين | WORD فایل رایگان بررسي رابطه تعارض کار-خانواده و استرس شغلي با نقش تعديل گر سرمايه روان شناختي | WORD فایل رایگان مقايسه اثربخشي سه رويکرد راه حل مدار، شناختي- رفتاري و درمان مبتني بر پذيرش و تعهد بر افسردگي و کيفيت زندگي زنان مطلقه | WORD

👇محصولات تصادفی👇

فایل رایگان تبارشناسي تحولات عدالت کيفري اروپا در قلمرو رفتارهاي جنسي (قردن 15-17) | WORD فایل رایگان بررسي تحول همدلي، اختلالات دروني سازي و بروني سازي در دانش آموزان دختر و پسر 5 تا 11 سال | WORD فایل رایگان ارزيابي سازوکارهاي سنتي اجراي عدالت در جوامع انتقالي | WORD فایل رایگان ارايه الگوي رشد پس از سانحه در بيماران سرطاني: يک مطالعه گراندد تيوري | WORD فایل رایگان مقايسه اثربخشي سه رويکرد راه حل مدار، شناختي- رفتاري و درمان مبتني بر پذيرش و تعهد بر افسردگي و کيفيت زندگي زنان مطلقه | WORD فایل رایگان بررسي رابطه حمايت اجتماعي ادراک شده و خود کارآمدي تحصيلي با سازگاري اجتماعي در دانشجويان جندي شاپور اهواز | WORD فایل رایگان انتقال ويروس ايدز و شروع به ارتکاب قتل عمد | WORD فایل رایگان تحليل انتشار حکم محکوميت در حقوق کيفري ايران از نگاه فلسفه کيفري | WORD فایل رایگان ارتباط مسيوليت اجتماعي و مسيوليت کيفري تعامل يا تقابل | WORD فایل رایگان تحليل مفهوم و شرايط تحقق دام گستري با رويکردي تطبيقي در حقوق کيفري آمريکا و ايران | WORD فایل رایگان جرم اقتصادي؛ تعريف يا ضابطه | WORD فایل رایگان چالش هاي حقوق کيفري درمواجهه با خشونت ورزشکاران در فوتبال | WORD فایل رایگان جرم دعوت به خودکشي در حقوق کيفري ايران | WORD فایل رایگان اثربخشي درمان هيجان مدار به شيوه گروهي بر بخشودگي بين فردي و اميد در زنان مطلقه | WORD فایل رایگان ارزيابي کمي و کيفي روش تدريس بصورت سخنراني از ديدگاه دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي ايلام | WORD

👇کلمات کلیدی👇

فایل رایگان اثربخشي آموزش برنامه والدگري مثبتبر کيفيت تعامل والد- کودک فایل رایگان اثربخشي آموزش برنامه والدگري مثبتبر کيفيت تعامل والد- کودکدانلود فایل رایگان اثربخشي آموزش برنامه والدگري مثبتبر کيفيت تعامل والد- کودک فایلرایگاناثربخشيآموزشبرنامهوالدگريمثبتبرکيفيتتعاملوالد-کودک