فایل رایگان ديه طحال: با نقدي بر راي وحدت رويه ديوان عالي کشور | dl | 6508044

دانشجوی محترم سلام و عرض ادب. اطلاعات بیشتر در مورد فایل فایل رایگان ديه طحال: با نقدي بر راي وحدت رويه ديوان عالي کشور در ادامه مطلب با کلیک روی دکمه دانلود مشاهده کنید. همچنین لیست تعدادی دیگر از محصولات فروشگاه در انتهای پست قرار داده شده و قابل مشاهده هستند. اگر از کیفیت فایل تخصصی فایل رایگان ديه طحال: با نقدي بر راي وحدت رويه ديوان عالي کشور راضی بودید که مطمئنن همین طور است خوشحالیم و اگر مشکلی در فایل بود از طریق دکمه ارباط با ما و تلگرام مشکلتان را بگویید تا راهنمایی شوید.

ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان ديه طحال: با نقدي بر راي وحدت رويه ديوان عالي کشور ﻫﺎي ﺳﺮﯾﻊ اﻟﺴﯿﺮ ﻧﯿﺮوي درﯾﺎﯾﯽ فایل رایگان ديه طحال: با نقدي بر راي وحدت رويه ديوان عالي کشور ﺳﺰار از ﺣﻮزه ﺑﻨﺪري ﻣﯽ اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪ فایل رایگان ديه طحال: با نقدي بر راي وحدت رويه ديوان عالي کشور ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﮔﻮﯾﻨﺪ فایل رایگان ديه طحال: با نقدي بر راي وحدت رويه ديوان عالي کشور ﮐﻪ راه روم را در ﭘﯿﺶ فایل رایگان ديه طحال: با نقدي بر راي وحدت رويه ديوان عالي کشور ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان ديه طحال: با نقدي بر راي وحدت رويه ديوان عالي کشور ﻣﺰﺑﻮر ﺣﺎﻣﻞ دﺳﺘﻮري اﺳﺖ از ﻃﺮف

فایل رایگان ديه طحال: با نقدي بر راي وحدت رويه ديوان عالي کشور

ارتباط با ما

... دانلود ...

عنوان محصول: فایل رایگان ديه طحال: با نقدي بر راي وحدت رويه ديوان عالي کشور

فایل رایگان ديه طحال: با نقدي بر راي وحدت رويه ديوان عالي کشور

بخشی از متن فایل رایگان ديه طحال: با نقدي بر راي وحدت رويه ديوان عالي کشور :


سال انتشار : 1394

تعداد صفحات : 34

پارگی طحال, از شایعترین صدمات اعضای داخلی بدن است که درنهایت به خارج نمودن این عضو از بدن مجنیعلیه می انجامد. نص خاصی در مصادر فقهی پیرامون دیه چنین جنایتی به دست ما نرسیده است. با این وجود, برخی روایات عام که حاکی از ثبوت دیه کامل در اعضای فرد می باشند, از سوی بسیاری از فقها به اعضای داخلی و ازجمله طحال تعمیم شده است . قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز در ماده 563 این ضابطه را در خصوص اعضای داخلی مورد تاکید قرار داده است. دادگاه ها در تفسیر این ماده, ازنظر شمول بر جنایت بر طحال, باهم اختلاف نظر داشته که منجر به صدور رای وحدت رویه شماره 740 از سوی هییت عمومی دیوان عالی کشور شد و دیوان با تخصیص طحال از شمول ماده 563 , محاکم قضایی را به تعیین دیه غیر مقدر در چنین مواردی الزام نموده است. این نوشتار, با در نظر گرفتن مبانی و ادله فقهی ناظر بر دیه طحال این مسیله را با رویکردی تطبیقی و از منظر فقه امامیه و عامه به بحث گذاشته و با نقد رای وحدت رویه دیوان عالی به این نتیجه نایل شد که نظریه ثبوت دیه کامل در طحال از پشتوانه فقهی قوی تری برخوردار بوده و ازنظر حقوقی نیز در شمول ماده 563 قانون بر جنایت بر این عضو تردیدی وجود ندارد .

👇محصولات مشابه با فایل رایگان ديه طحال: با نقدي بر راي وحدت رويه ديوان عالي کشور👇

فایل رایگان دامنه مسيوليت کيفري اشخاص حقوقي در قانون مجازات اسلامي | WORD فایل رایگان کيفيات مخففه کيفر در اسناد و آراء محاکم کيفري بين المللي | WORD فایل رایگان دستگيري شهروندي در حقوق ايران و انگلستان | WORD فایل رایگان تقابل امنيت فردي و ملي در جرايم عليه امنيت | WORD فایل رایگان پيشگيري وضعي از تروريسم هسته اي با تاکيد بر تدابير نظارتي بين المللي | WORD فایل رایگان آثار جهاني شدن جرم در قلمرو حقوق کيفري شکلي ايران | WORD فایل رایگان تحليل برساخت گرايانه فرايند جرم انگاري در ايران بر اساس نظريه واقعيت اجتماعي جرم | WORD فایل رایگان ارزيابي سازوکارهاي سنتي اجراي عدالت در جوامع انتقالي | WORD فایل رایگان پاکسازي قومي مسلمانان ميانمار؛ جنايت عليه بشريت يا نسل زدايي | WORD

👇محصولات تصادفی👇

فایل رایگان مباني و تحولات اصول صلاحيت مبتني بر رابطه تابعيت | WORD فایل رایگان مقايسه محيط آموزشي کلاس ايمني شناسي در سه دانشکده پزشکي،دندانپزشکي و پيراپزشکي در دانشگاه علوم پزشکي هرمزگان | WORD فایل رایگان دستگيري شهروندي در حقوق ايران و انگلستان | WORD فایل رایگان امکان وقوع جنايت به وسيله ترک فعل | WORD فایل رایگان ضمانت اجراي کيفري گروگان گيري در حقوق ايران با نگاهي به اسناد بين المللي | WORD فایل رایگان جرم سياسي منفي، درآمدي بر نگرشي نو به معناي جرم سياسي | WORD فایل رایگان بررسي تطبيقي حقوق بزه ديدگان در مراحل تعقيب و تحقيق در قانون آيين دادرسي کيفري 1392 با ديوان کيفري بين المللي | WORD فایل رایگان ارزيابي سازوکارهاي سنتي اجراي عدالت در جوامع انتقالي | WORD فایل رایگان دکترين شخص ثالث در تحقيقات کيفري سايبري | WORD فایل رایگان بازانديشي در مفهوم مسيوليت کيفري فعل غير | WORD فایل رایگان هشداررساني؛ ضابطه اصلي رفع مسيوليت در پيشگيري وضعي خطرناک از جرم | WORD فایل رایگان امنيت گرايي سياست جنايي | WORD فایل رایگان ارتباط انگيزه تحصيلي و برخي عوامل مرتبط با آن در دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي گلستان | WORD فایل رایگان تحليل تطبيقي الگوهاي کيفردهي در نظام کيفري ايران و انگلستان | WORD فایل رایگان مطالعه جامعه شناسي ساختار رواني مرتکبين جرايم عليه بشريت | WORD

👇کلمات کلیدی👇

فایل رایگان ديه طحال: با نقدي بر راي وحدت رويه ديوان عالي کشور فایل رایگان ديه طحال: با نقدي بر راي وحدت رويه ديوان عالي کشوردانلود فایل رایگان ديه طحال: با نقدي بر راي وحدت رويه ديوان عالي کشور فایلرایگانديهطحال:بانقديبررايوحدترويهديوانعاليکشور