فایل رایگان دستگيري شهروندي در حقوق ايران و انگلستان | dl | 6508047

دانشجوی محترم سلام و عرض ادب. اطلاعات بیشتر در مورد فایل فایل رایگان دستگيري شهروندي در حقوق ايران و انگلستان در ادامه مطلب با کلیک روی دکمه دانلود مشاهده کنید. همچنین لیست تعدادی دیگر از محصولات فروشگاه در انتهای پست قرار داده شده و قابل مشاهده هستند. اگر از کیفیت فایل تخصصی فایل رایگان دستگيري شهروندي در حقوق ايران و انگلستان راضی بودید که مطمئنن همین طور است خوشحالیم و اگر مشکلی در فایل بود از طریق دکمه ارباط با ما و تلگرام مشکلتان را بگویید تا راهنمایی شوید.

ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان دستگيري شهروندي در حقوق ايران و انگلستان ﻫﺎي ﺳﺮﯾﻊ اﻟﺴﯿﺮ ﻧﯿﺮوي درﯾﺎﯾﯽ فایل رایگان دستگيري شهروندي در حقوق ايران و انگلستان ﺳﺰار از ﺣﻮزه ﺑﻨﺪري ﻣﯽ اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪ فایل رایگان دستگيري شهروندي در حقوق ايران و انگلستان ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﮔﻮﯾﻨﺪ فایل رایگان دستگيري شهروندي در حقوق ايران و انگلستان ﮐﻪ راه روم را در ﭘﯿﺶ فایل رایگان دستگيري شهروندي در حقوق ايران و انگلستان ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان دستگيري شهروندي در حقوق ايران و انگلستان ﻣﺰﺑﻮر ﺣﺎﻣﻞ دﺳﺘﻮري اﺳﺖ از ﻃﺮف

فایل رایگان دستگيري شهروندي در حقوق ايران و انگلستان

ارتباط با ما

... دانلود ...

عنوان محصول: فایل رایگان دستگيري شهروندي در حقوق ايران و انگلستان

فایل رایگان دستگيري شهروندي در حقوق ايران و انگلستان

بخشی از متن فایل رایگان دستگيري شهروندي در حقوق ايران و انگلستان :


سال انتشار : 1395

تعداد صفحات : 32

دستگیری متهمان و مقابله با برهم زنندگان نظم عمومی, وظیفه ای است که پلیس به نمایندگی از عامه مردم انجام می دهد؛ اما قانون گذاران در شرایطی این حق را به صاحبان اصلی آن, یعنی شهروندان نیز داده اند تا در صورت مواجهه با جرم, با استفاده از قوه قهریه, متهم را دستگیر و تحویل مقامات قانونی دهند. مقاله پیش رو به بررسی پیشینه, شرایط و حدود مداخله شهروندان در دستگیری متهمان در نظام حقوقی ایران و انگلستان که خاستگاه نظریه دستگیری شهروندی است, می پردازد. در نظام کامن لا, دستگیری شهروندی مبنایی تاریخی دارد و اکنون نیز شهروندان انگلیسی در جرایم با کیفرخواست و باوجود شرایطی دیگر, حق دستگیری متهمان را دارند؛ اما در نظام حقوقی ایران و برای نخستین بار, قانون گذار در تبصره یک ماده 45 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 باوجود سه شرط ارتکاب جرایم خاص, مشهود بودن جرم و عدم حضور ضابطان دادگستری, حق انجام اقدامات لازم برای جلوگیری از فرار مرتکب و حفظ صحنه جرم را به مردم داده است. این مطالعه تطبیقی نشان میدهد دو معیار کلی ارتکاب جرایم خاص و اصل ضرورت, مهمترین شرایط فایل رایگان دستگيري شهروندي در حقوق ايران و انگلستان محسوب می شود. هرچند تصریح به حق دستگیری توسط اشخاص عادی در قانون ایران به‎خودی خود رویکرد مثبتی است؛ اما ازآنجاکه ابهامات موجود می تواند از یکسو, مشارکت شهروندان را کاهش دهد و از دیگر سو, احتمال سو استفاده از این حق را افزایش دهد, بازنگری و اصلاح قانون ضرورت دارد. این بازنگری در راستای ابهامزدایی از مواردی مانند مصادیق جرایم قابل دستگیری, حدود اقدامات و اختیارات دستگیر کننده, مسیولیت های قانونی او در صورت اشتباه و حقوق دفاعی اشخاص دستگیرشده خواهد بود.

👇محصولات مشابه با فایل رایگان دستگيري شهروندي در حقوق ايران و انگلستان👇

فایل رایگان تقابل امنيت فردي و ملي در جرايم عليه امنيت | WORD فایل رایگان پيشگيري وضعي از تروريسم هسته اي با تاکيد بر تدابير نظارتي بين المللي | WORD فایل رایگان آثار جهاني شدن جرم در قلمرو حقوق کيفري شکلي ايران | WORD فایل رایگان تحليل برساخت گرايانه فرايند جرم انگاري در ايران بر اساس نظريه واقعيت اجتماعي جرم | WORD فایل رایگان ارزيابي سازوکارهاي سنتي اجراي عدالت در جوامع انتقالي | WORD فایل رایگان پاکسازي قومي مسلمانان ميانمار؛ جنايت عليه بشريت يا نسل زدايي | WORD فایل رایگان جستاري در کارکرد باوري نرم دين در امور کيفري؛ (مطالعه موردي دستگاه قضايي ايالات متحده آمريکا) | WORD فایل رایگان امکان وقوع جنايت به وسيله ترک فعل | WORD فایل رایگان تاملي در ماهيت و قلمرو اراده در تحقق مسيوليت کيفري | WORD

👇محصولات تصادفی👇

فایل رایگان پيش بيني سلامت روان براساس ابعاد کمال گرايي و اهمال کاري در دانشجويان پزشکي | WORD فایل رایگان تحليل برساخت گرايانه فرايند جرم انگاري در ايران بر اساس نظريه واقعيت اجتماعي جرم | WORD فایل رایگان احراز رابطه سببيت در فرض مداخله عوامل گوناگون در جنايات و خسارات مالي (با تاکيد بر قانون مجازات اسلامي 1392) | WORD فایل رایگان امنيت گرايي سياست جنايي | WORD فایل رایگان ارتباط بين هوش هيجاني و تفکر انتقادي در دانشجويان کارشناسي پرستاري دانشگاه علوم پزشکي تبريز | WORD فایل رایگان مختصات تيوريک سياست جنايي حکومت جمهوري اسلامي ايران (تحليل مباني، اصول و مدل بندي در مقام تيوري) | WORD فایل رایگان تحليل فقهي-حقوقي عفو جاني توسط مجنيعليه قبل از مرگ | WORD فایل رایگان عوامل برون سازماني موثر بر بروز خشونت پليس در فرآيند دادرسي و راهکارهايپ يشگيري از آن | WORD فایل رایگان اعتبار اصل قانوني بودن در حقوق کيفري افغانستان: مشکل ها و راهکارها | WORD فایل رایگان بررسي صلاحيت دادگاه هاي ايران نسبت به جرايم تبعه غير ايراني عليه ايراني در خارج از ايران (صلاحيت شخصي منفعل در حقوق ايران) | WORD فایل رایگان پيشگيري وضعي از تروريسم هسته اي با تاکيد بر تدابير نظارتي بين المللي | WORD فایل رایگان بررسي رابطه حمايت اجتماعي ادراک شده و خود کارآمدي تحصيلي با سازگاري اجتماعي در دانشجويان جندي شاپور اهواز | WORD فایل رایگان همبستگي تفکر انتقادي با ويژگي هاي شخصيتي در دانشجويان پرستاري دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | WORD فایل رایگان پاکسازي قومي مسلمانان ميانمار؛ جنايت عليه بشريت يا نسل زدايي | WORD فایل رایگان بازتواني بزه ديده در پرتوي بزه ديده شناسي باليني | WORD

👇کلمات کلیدی👇

فایل رایگان دستگيري شهروندي در حقوق ايران و انگلستان فایل رایگان دستگيري شهروندي در حقوق ايران و انگلستاندانلود فایل رایگان دستگيري شهروندي در حقوق ايران و انگلستان فایلرایگاندستگيريشهرونديدرحقوقايرانوانگلستان