فایل رایگان عوامل استرسزاي آموزش باليني از ديدگاه دانشجويان مامايي دانشگاه آزاد اسلامي واحد کازرون | dl | 6508100

دانشجوی محترم سلام و عرض ادب. اطلاعات بیشتر در مورد فایل فایل رایگان عوامل استرسزاي آموزش باليني از ديدگاه دانشجويان مامايي دانشگاه آزاد اسلامي واحد کازرون در ادامه مطلب با کلیک روی دکمه دانلود مشاهده کنید. همچنین لیست تعدادی دیگر از محصولات فروشگاه در انتهای پست قرار داده شده و قابل مشاهده هستند. اگر از کیفیت فایل تخصصی فایل رایگان عوامل استرسزاي آموزش باليني از ديدگاه دانشجويان مامايي دانشگاه آزاد اسلامي واحد کازرون راضی بودید که مطمئنن همین طور است خوشحالیم و اگر مشکلی در فایل بود از طریق دکمه ارباط با ما و تلگرام مشکلتان را بگویید تا راهنمایی شوید.

ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان عوامل استرسزاي آموزش باليني از ديدگاه دانشجويان مامايي دانشگاه آزاد اسلامي واحد کازرون ﻫﺎي ﺳﺮﯾﻊ اﻟﺴﯿﺮ ﻧﯿﺮوي درﯾﺎﯾﯽ فایل رایگان عوامل استرسزاي آموزش باليني از ديدگاه دانشجويان مامايي دانشگاه آزاد اسلامي واحد کازرون ﺳﺰار از ﺣﻮزه ﺑﻨﺪري ﻣﯽ اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪ فایل رایگان عوامل استرسزاي آموزش باليني از ديدگاه دانشجويان مامايي دانشگاه آزاد اسلامي واحد کازرون ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﮔﻮﯾﻨﺪ فایل رایگان عوامل استرسزاي آموزش باليني از ديدگاه دانشجويان مامايي دانشگاه آزاد اسلامي واحد کازرون ﮐﻪ راه روم را در ﭘﯿﺶ فایل رایگان عوامل استرسزاي آموزش باليني از ديدگاه دانشجويان مامايي دانشگاه آزاد اسلامي واحد کازرون ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان عوامل استرسزاي آموزش باليني از ديدگاه دانشجويان مامايي دانشگاه آزاد اسلامي واحد کازرون ﻣﺰﺑﻮر ﺣﺎﻣﻞ دﺳﺘﻮري اﺳﺖ از ﻃﺮف

فایل رایگان عوامل استرسزاي آموزش باليني از ديدگاه دانشجويان مامايي دانشگاه آزاد اسلامي واحد کازرون

ارتباط با ما

... دانلود ...

عنوان محصول: فایل رایگان عوامل استرسزاي آموزش باليني از ديدگاه دانشجويان مامايي دانشگاه آزاد اسلامي واحد کازرون

فایل رایگان عوامل استرسزاي آموزش باليني از ديدگاه دانشجويان مامايي دانشگاه آزاد اسلامي واحد کازرون

بخشی از متن فایل رایگان عوامل استرسزاي آموزش باليني از ديدگاه دانشجويان مامايي دانشگاه آزاد اسلامي واحد کازرون :


سال انتشار : 1393

تعداد صفحات : 14

ارزشیابی برنامه آموزشی, تعیین عوامل مخل آن و تعدیل آنها برای تسهیل یادگیری از اصول اخلاقی آموزش است. تنش آموزش بالینی یکی از این عوامل مخل است. لذا, بررسی فوق باهدف تعیین عوامل استرس زای آموزش بالینی از دیدگاه دانشجویان مامایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون انجام گرفت. روش ها این مطالعه, یک مطالعه توصیفی - مقطعی است که جامعه پژوهش آن دانشجویان واجد شرایط امتحان جامع در سه سال متوالی بودند. تمام دانشجویان شرکت کننده در جلسه آزمون جامع تیوری هر سال که به پرسشنامه پاسخ کامل دادند ( 190 نفر) نمونه پژوهش را تشکیل دادند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته؛ شامل دو بخشمتغیرهای فردی و 36 سوال پیرامون عوامل استرس زای آموزش بالینی در 6 حیطه بر اساس مقیاس پنج رتبه ای لیکرت بود. داده ها با نرم افزار SPSS20 و به صورت توزیع فراوانی, میانگین و انحراف معیار و آزمون همبستگی تجزیه و تحلیل شد یافته ها میانگین نمره تنش بالینی دانشجویان 2.82±0.62 از 5 بود. حیطهی محیط آموزشی 3.66±0.78 استرس زاترین حیطه و عدم همکاری کارکنان با دانشجو و تفاوت در دستورات مراقبتی 4.1±1.26 استرسزاترین فاکتور آموزش بالینی از نظر دانشجویان مامایی بود. حیطه ی ارتباطات بین فردی با سه حیطه ی احساس های ناخوشایند, برنامه ریزی آموزشی و تجارب تحقیرآمیز همبستگی مثبت نشان داد.نتیجه گیر : ی توجه به مجموع پرتنش ترین فاکتورهای آموزش بالینی نشان میدهد که در بطن همگی آنها مشکل فقدان حمایت مربی نهفته است. چون مربی در زمان خاص حضور ندارد, کارکنان اوامر خود را به دانشجو ارایه میدهد. چون میخواهیم فرصت آموزشی را از دست ندهیم, حجم کاری دانشجو افزایشیافته و دانشجو مجبور به انجام برخی اقدامات بدون نظارت کامل است که ترس از اشتباه و ترس از سرزنش را به دنبال خواهد داشت و مجموع این عوامل به علاوه تذکرات مربی, احساس ارتباط نامناسب بین مربی و دانشجو را ایجاد میکند

👇محصولات مشابه با فایل رایگان عوامل استرسزاي آموزش باليني از ديدگاه دانشجويان مامايي دانشگاه آزاد اسلامي واحد کازرون👇

فایل رایگان مقايسه تفکر انتقادي در دانشجويان سال اول و آخر کارشناسي اطاق عمل و هوشبري دانشگاه علوم پزشکي بيرجند در سال 1390 | WORD فایل رایگان ارتباط انگيزه تحصيلي و برخي عوامل مرتبط با آن در دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي گلستان | WORD فایل رایگان گزارش کاربرد آموزشنامه بر آموزش باليني دانشجويان فيزيوتراپي | WORD فایل رایگان نقش ويژگيهاي شخصيتي دانشجويان بر سبک يادگيري آنان در دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | WORD فایل رایگان تاثير آموزش مهارت تصميم گيري بر درک از تصميم گيري باليني دانشجويان پرستاري | WORD فایل رایگان ارزيابي درک دانشجويان مامايي از محيط هاي آموزشي دانشگاه آزاد اسلامي | WORD فایل رایگان تاثير مداخله آموزشي بر آگاهي دختران دبيرستاني شهر سيريک در خصوص کم خوني فقر آهن | WORD فایل رایگان بررسي رابطه حمايت اجتماعي ادراک شده و خود کارآمدي تحصيلي با سازگاري اجتماعي در دانشجويان جندي شاپور اهواز | WORD فایل رایگان مدرس باليني اثربخش از ديدگاه دانشجويان و مدرسين باليني دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | WORD

👇محصولات تصادفی👇

فایل رایگان مدرس باليني اثربخش از ديدگاه دانشجويان و مدرسين باليني دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | WORD فایل رایگان ارتباط انگيزه تحصيلي و برخي عوامل مرتبط با آن در دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي گلستان | WORD فایل رایگان تاثير مداخله آموزشي بر آگاهي دختران دبيرستاني شهر سيريک در خصوص کم خوني فقر آهن | WORD فایل رایگان ارتباط بين هوش هيجاني و تفکر انتقادي در دانشجويان کارشناسي پرستاري دانشگاه علوم پزشکي تبريز | WORD فایل رایگان بررسي رابطه حمايت اجتماعي ادراک شده و خود کارآمدي تحصيلي با سازگاري اجتماعي در دانشجويان جندي شاپور اهواز | WORD فایل رایگان گزارش کاربرد آموزشنامه بر آموزش باليني دانشجويان فيزيوتراپي | WORD فایل رایگان مقايسه تفکر انتقادي در دانشجويان سال اول و آخر کارشناسي اطاق عمل و هوشبري دانشگاه علوم پزشکي بيرجند در سال 1390 | WORD فایل رایگان ارزيابي درک دانشجويان مامايي از محيط هاي آموزشي دانشگاه آزاد اسلامي | WORD فایل رایگان نقش ويژگيهاي شخصيتي دانشجويان بر سبک يادگيري آنان در دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | WORD فایل رایگان تاثير آموزش مهارت تصميم گيري بر درک از تصميم گيري باليني دانشجويان پرستاري | WORD

👇کلمات کلیدی👇

فایل رایگان عوامل استرسزاي آموزش باليني از ديدگاه دانشجويان مامايي دانشگاه آزاد اسلامي واحد کازرون فایل رایگان عوامل استرسزاي آموزش باليني از ديدگاه دانشجويان مامايي دانشگاه آزاد اسلامي واحد کازروندانلود فایل رایگان عوامل استرسزاي آموزش باليني از ديدگاه دانشجويان مامايي دانشگاه آزاد اسلامي واحد کازرون فایلرایگانعواملاسترسزايآموزشبالينيازديدگاهدانشجويانماماييدانشگاهآزاداسلاميواحدکازرون