فایل رایگان ارتباط انگيزه تحصيلي و برخي عوامل مرتبط با آن در دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي گلستان | dl | 6508102

دانشجوی محترم سلام و عرض ادب. اطلاعات بیشتر در مورد فایل فایل رایگان ارتباط انگيزه تحصيلي و برخي عوامل مرتبط با آن در دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي گلستان در ادامه مطلب با کلیک روی دکمه دانلود مشاهده کنید. همچنین لیست تعدادی دیگر از محصولات فروشگاه در انتهای پست قرار داده شده و قابل مشاهده هستند. اگر از کیفیت فایل تخصصی فایل رایگان ارتباط انگيزه تحصيلي و برخي عوامل مرتبط با آن در دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي گلستان راضی بودید که مطمئنن همین طور است خوشحالیم و اگر مشکلی در فایل بود از طریق دکمه ارباط با ما و تلگرام مشکلتان را بگویید تا راهنمایی شوید.

ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان ارتباط انگيزه تحصيلي و برخي عوامل مرتبط با آن در دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي گلستان ﻫﺎي ﺳﺮﯾﻊ اﻟﺴﯿﺮ ﻧﯿﺮوي درﯾﺎﯾﯽ فایل رایگان ارتباط انگيزه تحصيلي و برخي عوامل مرتبط با آن در دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي گلستان ﺳﺰار از ﺣﻮزه ﺑﻨﺪري ﻣﯽ اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪ فایل رایگان ارتباط انگيزه تحصيلي و برخي عوامل مرتبط با آن در دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي گلستان ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﮔﻮﯾﻨﺪ فایل رایگان ارتباط انگيزه تحصيلي و برخي عوامل مرتبط با آن در دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي گلستان ﮐﻪ راه روم را در ﭘﯿﺶ فایل رایگان ارتباط انگيزه تحصيلي و برخي عوامل مرتبط با آن در دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي گلستان ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان ارتباط انگيزه تحصيلي و برخي عوامل مرتبط با آن در دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي گلستان ﻣﺰﺑﻮر ﺣﺎﻣﻞ دﺳﺘﻮري اﺳﺖ از ﻃﺮف

فایل رایگان ارتباط انگيزه تحصيلي و برخي عوامل مرتبط با آن در دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي گلستان

ارتباط با ما

... دانلود ...

عنوان محصول: فایل رایگان ارتباط انگيزه تحصيلي و برخي عوامل مرتبط با آن در دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي گلستان

فایل رایگان ارتباط انگيزه تحصيلي و برخي عوامل مرتبط با آن در دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي گلستان

بخشی از متن فایل رایگان ارتباط انگيزه تحصيلي و برخي عوامل مرتبط با آن در دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي گلستان :


سال انتشار : 1393

تعداد صفحات : 9

انگیزه یکی از عوامل اساسی در یادگیری است و میتواند بر جنبه های مختلف رفتاری دانشجویان در محیط های آموزشی موثر باشد. انگیزه تحصیلی را میتوان تنها عامل دارای اثر مستقیم در موفقیت تحصیلی دانست و همچنین سایر عوامل موثر در موفقیت اثرات خود را از طریق انگیزه تحصیلی, بر روند تحصیلی دانشجویان اعمال میکنند. از آنجایی که انگیزه کلید یادگیری دانشجویان هست و دانشجویان رشته های علوم پزشکی مهمترین سرمایه نه تنها بر ای جامعه پزشکی بلکه یک سرمایه ملی محسوب میشوند و انگیزش تحصیلی به عنوان نیروی محرک فعالیتهای دانشجو و عامل جهت دهنده حرکت محسوب میشود. لذا هر گونه تلاش در جهت تقویت نیروی محرکه در فراگیران بسیار موثر و با اهمیت خواهد بود. این پژوهش باهدف تعیین فایل رایگان ارتباط انگيزه تحصيلي و برخي عوامل مرتبط با آن در دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي گلستان انجام شده است روش ها این پژوهش از نوع توصیفی تحلیلی بوده که در سال 31 انجام شده است. در این مطالعه 359 دانشجو ترم 2و3و4 با - روش سرشماری انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده پرسشنامه انگیزه تحصیلی بوده که توسط دانشجویان تکمیل شد. جهت تحلیلدادهها از آزمون کراس کالوالیس و من ویتنی استفاده گردید. نتایج پژوهش نشان داد که انگیزه تحصیلی دانشجویان در حد نسبتا مطلوبی قرار داشت. یافته ها ارتباط انگیزه تحصیلی با جنسیت دانشجویان و رشته تحصیلی دانشجویان از نظر آماری معنیدار بود. به طوری که انگیزه تحصیلی دانشجویان دختر بالاتر از پسران P=0.012 P و دانشجویان رشته های بهداشت عمومی و مامایی بالاترین دانشجویان رشتههای علوم آزمایشگاهی و بهداشت محیط پایین ترین انگیزه را داشتند P=0.008 با افزایش انگیزه تحصیلی, عملکرد دانشجویان نیز افزایش یافته است و این ارتباط از نظر آماری تقریبا معنادار است P=0.069 بین انگیزه تحصیلی با قومیت, سکونت, سطح سواد پدر و مادرارتباط معناداری وجود نداشت0.05

👇محصولات مشابه با فایل رایگان ارتباط انگيزه تحصيلي و برخي عوامل مرتبط با آن در دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي گلستان👇

فایل رایگان گزارش کاربرد آموزشنامه بر آموزش باليني دانشجويان فيزيوتراپي | WORD فایل رایگان نقش ويژگيهاي شخصيتي دانشجويان بر سبک يادگيري آنان در دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | WORD فایل رایگان تاثير آموزش مهارت تصميم گيري بر درک از تصميم گيري باليني دانشجويان پرستاري | WORD فایل رایگان ارزيابي درک دانشجويان مامايي از محيط هاي آموزشي دانشگاه آزاد اسلامي | WORD فایل رایگان تاثير مداخله آموزشي بر آگاهي دختران دبيرستاني شهر سيريک در خصوص کم خوني فقر آهن | WORD فایل رایگان بررسي رابطه حمايت اجتماعي ادراک شده و خود کارآمدي تحصيلي با سازگاري اجتماعي در دانشجويان جندي شاپور اهواز | WORD فایل رایگان مدرس باليني اثربخش از ديدگاه دانشجويان و مدرسين باليني دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | WORD فایل رایگان ارتباط بين هوش هيجاني و تفکر انتقادي در دانشجويان کارشناسي پرستاري دانشگاه علوم پزشکي تبريز | WORD

👇محصولات تصادفی👇

فایل رایگان مدرس باليني اثربخش از ديدگاه دانشجويان و مدرسين باليني دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | WORD فایل رایگان تاثير مداخله آموزشي بر آگاهي دختران دبيرستاني شهر سيريک در خصوص کم خوني فقر آهن | WORD فایل رایگان گزارش کاربرد آموزشنامه بر آموزش باليني دانشجويان فيزيوتراپي | WORD فایل رایگان تاثير آموزش مهارت تصميم گيري بر درک از تصميم گيري باليني دانشجويان پرستاري | WORD فایل رایگان نقش ويژگيهاي شخصيتي دانشجويان بر سبک يادگيري آنان در دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | WORD فایل رایگان ارتباط بين هوش هيجاني و تفکر انتقادي در دانشجويان کارشناسي پرستاري دانشگاه علوم پزشکي تبريز | WORD فایل رایگان بررسي رابطه حمايت اجتماعي ادراک شده و خود کارآمدي تحصيلي با سازگاري اجتماعي در دانشجويان جندي شاپور اهواز | WORD فایل رایگان ارزيابي درک دانشجويان مامايي از محيط هاي آموزشي دانشگاه آزاد اسلامي | WORD

👇کلمات کلیدی👇

فایل رایگان ارتباط انگيزه تحصيلي و برخي عوامل مرتبط با آن در دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي گلستان فایل رایگان ارتباط انگيزه تحصيلي و برخي عوامل مرتبط با آن در دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي گلستاندانلود فایل رایگان ارتباط انگيزه تحصيلي و برخي عوامل مرتبط با آن در دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي گلستان فایلرایگانارتباطانگيزهتحصيليوبرخيعواملمرتبطباآندردانشجوياندانشگاهعلومپزشکيگلستان