dl

فایل رایگان بررسي اکسيدهاي سطحي و اکسيژن زدايي مذاب در فولاد زنگ نزن 30

ت : 14چکیده مقاله: در این پژوهش، تاثیر عملیات اکسیژن زدایی مذاب در حذف عیوب اکسیدی سطحی در فولاد زنگ نزن 304 تولید شده با فرآیند ریخته گری دقیق مورد مطالعه قرار گرفت. به دلیل وجود مواد ناخالصی در مواد شارژ، اکسیدهای سطحی بر روی سطح قطعات تولید شده مشاهده گردید، که با روش های معمول ساچمه پاشی قابل حذف نبود. به منظور مشخص نمودن نوع و علت تشکیل این عیب، از میکروسکوپ الکترونی روبشی SEM و آنالیز پراش انرژی پرتوی ایکس EDX استفاده شد. نتایج مشخص نمود که این ناخالصی ها از جنس اکسید کرم می باشند. در اثر تجزیه رسوبات کربناتی در سطح برخی

فایل رایگان تاثير زبري طبيعي پيوسته بر خصوصيات پرش هيدروليکي در رمپ هاي سنگي

ت : 13درگذر جریان از رژیم فوق بحرانی به زیر بحرانی که معمولا با تشکیل پرش هیدرولیکی همراه است میزان قابل ملاحظه ای از انرژی آب مستهلک می گردد. یکی از راه هایی که می تواند باعث افزایش افت انرژی در پرش هیدرولیکی شود، ایجاد زبری در کف حوضچه آرامش می باشد . از طرفی در پایین دست رمپ ها و شوت های سنگی پرش هیدرولیکی روی بسهر زبر با افت زیاد انرژی می تواند رخ دهد. این سازه ها با توجه به اثرات زیست محیطی کم امروزه مورد توجه قرار گرفته اند. با توجه به کمبود مطالعات در این زمینه ازاین رو در این تحقیق اثرات زبری بر مشخصات پرش مورد بررسی قرار