فایل رایگان تغييرات اسانس گياه دارويي رازيانه تحت تنش خشکي | dl | 6074306

دانشجوی محترم سلام و عرض ادب. اطلاعات بیشتر در مورد فایل فایل رایگان تغييرات اسانس گياه دارويي رازيانه تحت تنش خشکي در ادامه مطلب با کلیک روی دکمه دانلود مشاهده کنید. همچنین لیست تعدادی دیگر از محصولات فروشگاه در انتهای پست قرار داده شده و قابل مشاهده هستند. اگر از کیفیت فایل تخصصی فایل رایگان تغييرات اسانس گياه دارويي رازيانه تحت تنش خشکي راضی بودید که مطمئنن همین طور است خوشحالیم و اگر مشکلی در فایل بود از طریق دکمه ارباط با ما و تلگرام مشکلتان را بگویید تا راهنمایی شوید.

ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان تغييرات اسانس گياه دارويي رازيانه تحت تنش خشکي ﻫﺎي ﺳﺮﯾﻊ اﻟﺴﯿﺮ ﻧﯿﺮوي درﯾﺎﯾﯽ فایل رایگان تغييرات اسانس گياه دارويي رازيانه تحت تنش خشکي ﺳﺰار از ﺣﻮزه ﺑﻨﺪري ﻣﯽ اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪ فایل رایگان تغييرات اسانس گياه دارويي رازيانه تحت تنش خشکي ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﮔﻮﯾﻨﺪ فایل رایگان تغييرات اسانس گياه دارويي رازيانه تحت تنش خشکي ﮐﻪ راه روم را در ﭘﯿﺶ فایل رایگان تغييرات اسانس گياه دارويي رازيانه تحت تنش خشکي ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان تغييرات اسانس گياه دارويي رازيانه تحت تنش خشکي ﻣﺰﺑﻮر ﺣﺎﻣﻞ دﺳﺘﻮري اﺳﺖ از ﻃﺮف

فایل رایگان تغييرات اسانس گياه دارويي رازيانه تحت تنش خشکي

ارتباط با ما

... دانلود ...

عنوان محصول: فایل رایگان تغييرات اسانس گياه دارويي رازيانه تحت تنش خشکي

فایل رایگان تغييرات اسانس گياه دارويي رازيانه تحت تنش خشکي

بخشی از متن فایل رایگان تغييرات اسانس گياه دارويي رازيانه تحت تنش خشکي :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 6

چکیده مقاله:

گیاه رازیانه گیاه دارویی مهمی است که در ایران به دلیل خواص بسیار مهم طبی مورد کشت قرار می گیرد. با این حال به دلیل نوع اقلیم کشور و حساسیت این گیاه به تنش خشکی این گیاه تغییرات قابل توجهی از جنبه فیزیولوژیکی و فیتوشیمیایی در این شرایط متحمل می شود. در این تحقیق تغییرات اسانس جمعیت تربت جام از گیاه مذکور در شرایط تنش کم آبی مورد بررسی قرار گرفت. بداین منظور بعد از اعمال تنش خشکی , اسانس بذر با استفاده ار دستگاه کلونجر تقطیر شده و با دستگاه GC-MS مورد آنالیز قرار گرفت. نتایج بدست آمده نشان داد که در شرایط تنش خشکی بازده اسانس از 0/6 درصد حجمی وزنی به 0/7 افزایش یافت. از طرف دیگر میزان دو ترکیب آنتول و استراگول که به عنوان ترکیبات شاخص اسانس مذکور مطرح هستند به طور قابل توجهی در شرایط تنش خشکی افزایش یافت.

👇محصولات مشابه با فایل رایگان تغييرات اسانس گياه دارويي رازيانه تحت تنش خشکي👇

فایل رایگان توسعه ميکرواستخراج مايع؛مايع پخشي براساس اثر بيرون راني نمک بدون نياز به سانتريفيوژ براي گونه شناسي سلنيم در محيط آبي | WORD فایل رایگان توليد بيوديزل گريد 1 و 2 با بهينهسازي پارامترهاي فرآيند ترانس استريفکاسيون و آزمايش احتراق آن | WORD فایل رایگان توليد پلي هيدروکسي آلکانوات (PHA) توسط کشت مخلوط با غني سازي کوتاه مدت و بررسي تاثير نسبت خوارک به ميکروارگانيسم (F/M) در تجمع بيوپليمر | WORD فایل رایگان توليد زيستي نانوذرات سوپر پارامغناطيس توسط باکتريهاي تجزيه کننده اوره | WORD فایل رایگان توليد و بررسي خواص بيوديزل حاصل از روغن پسماند در حضورکاتاليست مغناطيسي KOH/BaFe2O4 وتاثير آن بر شاخصهاي عملکرد و آلايندگي موتور | WORD فایل رایگان تهيه الکترود اصلاح شده با فيلم تهيه شده از پروتئين هاي لاکتوفرين شير زيين ذرت و متيلن بلو جهت کاربرد الکتروکاتاليستي | WORD فایل رایگان تهيه الکترود اصلاح شده مغز مداد با پلي آنيلين و آهن و بکارگيري آن در اندازه گيري سفالکسين | WORD فایل رایگان تهيه الکترود کربن شيشه اي اصلاح شده با نقاط کوانتومي گرافن/کيتوسان و کاربردآن دراندازه گيري الکتروکاتاليستي استامينوفن | WORD فایل رایگان تهيه Zr (UiO-66-NH2) مغناطيسي و کاربرد آن در کاتاليز کارآمد سنتز رنگ نفتوکينون [2,3-b]فوران | WORD

👇محصولات تصادفی👇

فایل رایگان نقش مهندسي مجدد و فن آوري اطلاعات در بهبود کيفيت عملکرد سازمان | WORD فایل رایگان پاورپوینت کتاب تفکر و سواد رسانه ای پایه دهم فصل دوم درس ششم کلیشه بدن ویژه پسران | WORD فایل رایگان اثربخشي روان درماني مبتني بر آموزه هاي ديني در کاهش نشانگان اختلال استرس پس ضربه اي (PTSD) مزمن آزادگان ايراني | WORD فایل رایگان راهنمای کشوری انجام زایمان طبیعی و ارائه روش های دارویی و غیر دارویی کاهش درد زایمان | WORD فایل رایگان پروژه رشته برق - شناخت و اصول کار برقگیرها | WORD فایل رایگان پاورپوینت زمینه های نهضت مشروطه درس سوم تاریخ پایه یازدهم | WORD فایل رایگان پاورپوینت مدیریت تقاضا ابزاری برای سیاستگذاری فناوری | WORD فایل رایگان تحقیق رشته شیمی - تهیه اسید نیتریك | WORD فایل رایگان تحقیق رشته مدیریت - مبانی رفتار سازمانی | WORD فایل رایگان جرم انگاري حق مدار؛ با تاکيد بر نظريه آلماني مصالح حقوقي | WORD فایل رایگان مهار زيستي نماتد مرکبات Tylenchulus semipenetrans به وسيله قارچ هاي آنتاگونيست در شرايط گلخانه | WORD فایل رایگان قضیه هان باناخ و کاربرد آن | WORD فایل رایگان بررسي تاثير محلول هاي اچانت شيميايي در آشکار سازي ريزساختار و مرز دانه هاي آستنيت اوليه در فولاد ابزار سرد کار DIN1.2080 | WORD فایل رایگان كمك‌ فنرها - بررسی انواع و روش طراحی آنها | WORD فایل رایگان پيش بيني جريان رودخانه با محاسبات نرم | WORD

👇کلمات کلیدی👇

فایل رایگان تغييرات اسانس گياه دارويي رازيانه تحت تنش خشکي فایل رایگان تغييرات اسانس گياه دارويي رازيانه تحت تنش خشکيدانلود فایل رایگان تغييرات اسانس گياه دارويي رازيانه تحت تنش خشکي فایلرایگانتغييراتاسانسگياهداروييرازيانهتحتتنشخشکي