فایل رایگان بررسي رابطه ذهن آگاهي و نگرش مذهبي در تاب آوري معلمان دبيرستان شهرستان مهران | dl | 6074476

دانشجوی محترم سلام و عرض ادب. اطلاعات بیشتر در مورد فایل فایل رایگان بررسي رابطه ذهن آگاهي و نگرش مذهبي در تاب آوري معلمان دبيرستان شهرستان مهران در ادامه مطلب با کلیک روی دکمه دانلود مشاهده کنید. همچنین لیست تعدادی دیگر از محصولات فروشگاه در انتهای پست قرار داده شده و قابل مشاهده هستند. اگر از کیفیت فایل تخصصی فایل رایگان بررسي رابطه ذهن آگاهي و نگرش مذهبي در تاب آوري معلمان دبيرستان شهرستان مهران راضی بودید که مطمئنن همین طور است خوشحالیم و اگر مشکلی در فایل بود از طریق دکمه ارباط با ما و تلگرام مشکلتان را بگویید تا راهنمایی شوید.

ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان بررسي رابطه ذهن آگاهي و نگرش مذهبي در تاب آوري معلمان دبيرستان شهرستان مهران ﻫﺎي ﺳﺮﯾﻊ اﻟﺴﯿﺮ ﻧﯿﺮوي درﯾﺎﯾﯽ فایل رایگان بررسي رابطه ذهن آگاهي و نگرش مذهبي در تاب آوري معلمان دبيرستان شهرستان مهران ﺳﺰار از ﺣﻮزه ﺑﻨﺪري ﻣﯽ اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪ فایل رایگان بررسي رابطه ذهن آگاهي و نگرش مذهبي در تاب آوري معلمان دبيرستان شهرستان مهران ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﮔﻮﯾﻨﺪ فایل رایگان بررسي رابطه ذهن آگاهي و نگرش مذهبي در تاب آوري معلمان دبيرستان شهرستان مهران ﮐﻪ راه روم را در ﭘﯿﺶ فایل رایگان بررسي رابطه ذهن آگاهي و نگرش مذهبي در تاب آوري معلمان دبيرستان شهرستان مهران ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان بررسي رابطه ذهن آگاهي و نگرش مذهبي در تاب آوري معلمان دبيرستان شهرستان مهران ﻣﺰﺑﻮر ﺣﺎﻣﻞ دﺳﺘﻮري اﺳﺖ از ﻃﺮف

فایل رایگان بررسي رابطه ذهن آگاهي و نگرش مذهبي در تاب آوري معلمان دبيرستان شهرستان مهران

ارتباط با ما

... دانلود ...

عنوان محصول: فایل رایگان بررسي رابطه ذهن آگاهي و نگرش مذهبي در تاب آوري معلمان دبيرستان شهرستان مهران

فایل رایگان بررسي رابطه ذهن آگاهي و نگرش مذهبي در تاب آوري معلمان دبيرستان شهرستان مهران

بخشی از متن فایل رایگان بررسي رابطه ذهن آگاهي و نگرش مذهبي در تاب آوري معلمان دبيرستان شهرستان مهران :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 16

چکیده مقاله:

هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی رابطه ذهن آگاهی و نگرش مذهبی با تاب آوری معلمان دبیرستانهای شهرستان مهران میباشد. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی میباشد. جامعه ی آماری شامل تمامی معلمان دبیرستانهای شهرستان مهران شامل مقاطع متوسطه اول و متوسطه دوم بودند که این تعداد با استفاده از آمار اعلامی از آموزش و پرورش برابر با 140 نفر بودند. باتوجه به حجم کم جامعه آماری به منظور برآورد حجم نمونه از نمونه گیری تمام شمار استفاده شد. به منظور جمع آوری اطلاعات, از پرسشنامه های تاب آوری کانر و دیویدسون, پرسشنامه پنج وجهی ذهن آگاهی بائر, اسمیت, هاپکینز و تونی و پرسش نامه نگرش سنج مذهبی گلریز و براهنی استفاده به عمل آمد. ضریب آلفای به دست آمده در این مطالعه برای متغیرهای ذهن آگاهی, نگرش مذهبی و تاب آوری به ترتیب 0/916, 0/962 0/737 همچنین برای مولفه های ذهن آگاهی مشاهده, توصیف, عمل همراه با آگاهی, عدم قضاوت و عدم واکنش به ترتیب 0/929, 0/773, 0/746, 0/679 و 0/871 به دستآمد. برای تحلیل داده ها از روش ضریب همبستگی و رگرسیون چندمتغیری با کمک نرم افزار SPSS21 استفاده شد. بین ذهن آگاهی و تاب آوری معلمان و همچنین بین نگرش مذهبی و تاب آوری معلمان همسو با دیگر پژوهشها, ارتباط معنیدار وجود داشت.یافته های پژوهش حاکی از آن بود که ذهن آگاهی و نگرش مذهبی بالا میتواند موجب ارتقای تاب آوری در بین معلمان شود شود. و تمامی مولفه های ذهن آگاهی به جز عدم قضاوت با تاب آوری در بین معلمان رابطه مثبت و معنی داری وجود داشت. و مولفه مشاهده (./757), توصیف (0/432), عمل همراه با آگاهی (0/208), عدم واکنش (0/44) و نگرش مذهبی مقدار (0/50), متغیر گرایش به تاب آوری در بین معلمان دبیرستانهای شهرستان مهران را پیش بینی کردند. بنابر نتایج این پژوهش توصیه میشود که برنامه ریزان فرهنگی, آموزش عالی و نهادهای تربیتی آموزش و پرورش به بهبود سطح نگرش مذهبی, ذهن آگاهی و تابآوری در بین معلمان توجه کنند و آموزشهایی در این زمینه ارائه نمایند.

👇محصولات مشابه با فایل رایگان بررسي رابطه ذهن آگاهي و نگرش مذهبي در تاب آوري معلمان دبيرستان شهرستان مهران👇

فایل رایگان بررسي شيوع مقياس هاي نارسايي هاي سه گانه در بانوان واليباليست | WORD فایل رایگان بررسي علل مقاومت کارکنان در برابر تغييرات ساختاري سازمان تعاوني اعتبار ثامن الائمه | WORD فایل رایگان بررسي عوامل موثر بر اجراي موفق پروژه هاي عمراني در شهرداري ساوه | WORD فایل رایگان بررسي فاکتورهاي موثر بر فرهنگ ارزيابي کارکنان در نظام آموزش عالي(مورد مطالعه:دانشگاه آزاد اسلامي واحد کرج) | WORD فایل رایگان بررسي مولفه روايت در قصه گويي و تاثير آن در شکل گيري و بازسازي طرحواره هاي کودکان بر اساس نظريه رشدشناختي پياژه | WORD فایل رایگان بررسي ميزان بهره مندي معلمان مقطع تحصيلي ابتدايي از مهارت هاي حرفه اي و عوامل موثر بر آن در آموزش و پرورش شهر مشکين شهر در سال تحصيلي 97-96 | WORD فایل رایگان بررسي ميزان توسعه يافتگي با بازدهي نظام آموزشي در ميان کشورهاي جهان | WORD فایل رایگان بررسي ميزان رضايت زناشويي بين مردان و زنان شهر تهران | WORD فایل رایگان بررسي نظام برنامه ريزي درسي مدارس بر اساس سواد اطلاعاتي | WORD

👇محصولات تصادفی👇

فایل رایگان اثرات آنتاگونيستي باکتري استرپتومايسس روي نماتد مولد گره ريشه کيوي | WORD فایل رایگان پروژه عمران - اثر زلزله بر سازه های ویژه - تحلیل غیر خطی سازه ها | WORD فایل رایگان مقاله انگلیسی همراه با ترجمه روان - چارچوبی یکپارچه جهت مدیریت ریسک برون سپاری | WORD فایل رایگان بهينه سازي پارامترهاي جوشکاري و عمليات حرارتي به منظور جلوگيري از ايجاد ترک در جوشکاري سوپر آلياش اينکونل 939 به روش جوشکاري TIG | WORD فایل رایگان پروژه عمران- سازه های بتن آرمه | WORD فایل رایگان پاورپوینت رشته عمران - طرح اختلاط بتن به روش ACI | WORD فایل رایگان پاورپوینت تاریخ شناسی پیش دانشگاهی درس سیزدهم نشریه ها و تاریخ نویسی | WORD فایل رایگان پاورپوینت درس 12 مطالعات هفتم حفاظت از زیستگاه های ایران | WORD فایل رایگان تحقیق رشته معماری - هنر كاشی كاری | WORD فایل رایگان انواع اتصالات و حالت های صحیح جوشکاری و نحوه گزارش کیفیت جوشکاری PQR | WORD فایل رایگان طرح درس روزانه موجودات زنده و غیرزنده علوم چهارم | WORD فایل رایگان مدل يابي معادله ساختاري رضايت شغلي آموزشگران هنرستان هاي کشاورزي استان مازندران | WORD فایل رایگان توسعه شاخص فازي پايش کيفي منابع آب FWQI مطالعه موردي دشت ساوه | WORD فایل رایگان بررسي حسگرهاي فراصوتي جهت تخمين هوشمند حجم درختان | WORD فایل رایگان مقاله انگلیسی همراه با ترجمه- تاثیر ISO 9000 بر جو سازمانی؛ تجربه مدیریت تغییرات استراتژیک در یک ساز | WORD

👇کلمات کلیدی👇

فایل رایگان بررسي رابطه ذهن آگاهي و نگرش مذهبي در تاب آوري معلمان دبيرستان شهرستان مهران فایل رایگان بررسي رابطه ذهن آگاهي و نگرش مذهبي در تاب آوري معلمان دبيرستان شهرستان مهراندانلود فایل رایگان بررسي رابطه ذهن آگاهي و نگرش مذهبي در تاب آوري معلمان دبيرستان شهرستان مهران فایلرایگانبررسيرابطهذهنآگاهيونگرشمذهبيدرتابآوريمعلماندبيرستانشهرستانمهران