فایل رایگان تاثير آموزش همتايان برسطح آگاهي،نگرش وعملکرد بهورزان ايلام درزمينه بهداشت روان | dl | 6074490

دانشجوی محترم سلام و عرض ادب. اطلاعات بیشتر در مورد فایل فایل رایگان تاثير آموزش همتايان برسطح آگاهي،نگرش وعملکرد بهورزان ايلام درزمينه بهداشت روان در ادامه مطلب با کلیک روی دکمه دانلود مشاهده کنید. همچنین لیست تعدادی دیگر از محصولات فروشگاه در انتهای پست قرار داده شده و قابل مشاهده هستند. اگر از کیفیت فایل تخصصی فایل رایگان تاثير آموزش همتايان برسطح آگاهي،نگرش وعملکرد بهورزان ايلام درزمينه بهداشت روان راضی بودید که مطمئنن همین طور است خوشحالیم و اگر مشکلی در فایل بود از طریق دکمه ارباط با ما و تلگرام مشکلتان را بگویید تا راهنمایی شوید.

ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان تاثير آموزش همتايان برسطح آگاهي،نگرش وعملکرد بهورزان ايلام درزمينه بهداشت روان ﻫﺎي ﺳﺮﯾﻊ اﻟﺴﯿﺮ ﻧﯿﺮوي درﯾﺎﯾﯽ فایل رایگان تاثير آموزش همتايان برسطح آگاهي،نگرش وعملکرد بهورزان ايلام درزمينه بهداشت روان ﺳﺰار از ﺣﻮزه ﺑﻨﺪري ﻣﯽ اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪ فایل رایگان تاثير آموزش همتايان برسطح آگاهي،نگرش وعملکرد بهورزان ايلام درزمينه بهداشت روان ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﮔﻮﯾﻨﺪ فایل رایگان تاثير آموزش همتايان برسطح آگاهي،نگرش وعملکرد بهورزان ايلام درزمينه بهداشت روان ﮐﻪ راه روم را در ﭘﯿﺶ فایل رایگان تاثير آموزش همتايان برسطح آگاهي،نگرش وعملکرد بهورزان ايلام درزمينه بهداشت روان ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان تاثير آموزش همتايان برسطح آگاهي،نگرش وعملکرد بهورزان ايلام درزمينه بهداشت روان ﻣﺰﺑﻮر ﺣﺎﻣﻞ دﺳﺘﻮري اﺳﺖ از ﻃﺮف

فایل رایگان تاثير آموزش همتايان برسطح آگاهي،نگرش وعملکرد بهورزان ايلام درزمينه بهداشت روان

ارتباط با ما

... دانلود ...

عنوان محصول: فایل رایگان تاثير آموزش همتايان برسطح آگاهي،نگرش وعملکرد بهورزان ايلام درزمينه بهداشت روان

فایل رایگان تاثير آموزش همتايان برسطح آگاهي،نگرش وعملکرد بهورزان ايلام درزمينه بهداشت روان

بخشی از متن فایل رایگان تاثير آموزش همتايان برسطح آگاهي,نگرش وعملکرد بهورزان ايلام درزمينه بهداشت روان :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

هدف: هدف از اجرای این پژوهش بررسی تاثیر آموزش همتایان برسطح آگاهی ,نگرش و عملکرد بهورزان ایلام در زمینه بهداشت روان است.مواد و روش ها: در این مطالعه مداخله ای پیش و پس آزمون بهورزان ایلام به تعداد 50 نفر در سال 1393-94 مورد بررسی قرار گرفتند. داده های اولیه به منظور ترسیم وضع موجود و تقسیم بهورزان به دو گروه , با اجرای پیش آزمون گردآوری گردید . دو هفته پس از پایان مداخله که بصورت برگزاری کلاس آموزشی یک روزه به روش سخنرانی و پرسش و پاسخ با استفاده از کتابچه بهداشت روان بود, پس آزمون برای هردو گروه آزمایش و کنترل در هر شهرستان اجراگردید. برای تحلیل داده ها , روشهای آمار توصیفی و آزمون تی زوجی بکار برده شد. سپس بر اساس میانگین نمرات پیش آزمون, بهورزان هر شهرستان بطور تصادفی به دو گروه مساوی تقسیم شدند. آنگاه یکی از گروه ها تحت عمل آموزش توسط بهورز (همتا) و گروه بعدی تحت عمل آموزش توسط رده میانی ( مربیان بهورزی- غیر همتا) قرار گرفت. ابزار گردآوری داده ها 3 پرسشنامه حاوی اطلاعات دموگرافیک , سنجش آگاهی , نگرش و عملکرد بود. دو هفته پس از مداخله پس آزمون اجرا گردید.یافته ها: میانگین نمره آگاهی بعد از آموزش در گروه همتایان 65/9 و در گروه رده های میانی 63/66 بود که تفاوت معنی داری با هم داشتند . ( P=0/00 ).میانگین امتیاز نگرش بعد از آموزش در گروه همتایان 15/08 ودر گروه رده میانی 13/95 بود , تفاوت معنی داری بین نگرش دوگروه مدرس مشاهده نشد .(P =0/5) میانگین امتیاز عملکرد بعد از آموزش در گروه همتایان6/75 ودر گروه رده میانی7/36 بود که تفاوت معنی داری با هم نداشتند ( .(P =0/212 مقایسه آماری تفاوت میانگین نمره کلی پس آزمون دو گروه بهورزان و رده میانی بعد از مداخله نشان داد که آموزش همتایان نسبت به روش آموزش توسط رده میانی افزایش معناداری برسطح آگاهی , نگرش و عملکرد بهورزان نداشته است.بحث و نتیجه گیری: اجرای آموزش توسط همتایان نسبت به آموزش توسط رده های میانی یک روش موثر در ارتقای سطح آگاهی , نگرش و عملکرد بهورزان نیست. لذا بهره گیری از این برنامه آموزشی بعنوان یک روش آموزشی موثر برای بهورزان , توصیه نمی شود.

👇محصولات مشابه با فایل رایگان تاثير آموزش همتايان برسطح آگاهي،نگرش وعملکرد بهورزان ايلام درزمينه بهداشت روان👇

فایل رایگان تاثير اخذ وام بانکي بر رابطه بين اقلام تعهدي و فعاليتهاي تامين مالي | WORD فایل رایگان تاثير اعتماد سازماني بر تعهد سازماني در ميان کارکنان شهرداري هاي شهرستان ساوه | WORD فایل رایگان تاثير بکارگيري استراتژي هاي ترفيعي صادرات بر عملکرد صادراتي(شرکت توليدي شهرصنعتي کاوه) | WORD فایل رایگان تاثير پديده هاي نوظهور بر فراردختران | WORD فایل رایگان تاثير پيوند عاطفي مثبت با برند و اعتماد به برند بر شيفتگي به برند (مورد مطالعه: برندسامسونگ) | WORD فایل رایگان تاثير رفتارهاي مبتني بر اشتياق و يکپارچگي خود با برند بر شيفتگي به برند (مورد مطالعه:برند سامسونگ) | WORD فایل رایگان تاثير سبک رهبري مديران بر سلامت روان دبيران متوسطه شهرستان ساوه | WORD فایل رایگان تاثير هوش رقابتي بر اقدامات اصلاحي ريسک در بازارهاي مالي (مطالعه موردي: بورس اوراق بهادار تهران) | WORD فایل رایگان تاثير هوش رقابتي بر الويت بندي ريسک در بازارهاي مالي (مطالعه موردي: بورس اوراق بهادار تهران) | WORD

👇محصولات تصادفی👇

فایل رایگان تاثير کيفيت اطلاعات حسابداري و جريان هاي نقدي بر سياست تقسيم سود شرکت | WORD فایل رایگان بررسي اثر کم آبياري تنظيم شده و کمآبياري ناقص ريشه بر پارامترهاي فيزيولوژيکي وفتوسنتزي ذرت علوفه اي | WORD فایل رایگان جايگاه حقوق بشر با نگاهي به شوراي حقوق بشر | WORD فایل رایگان بررسي کيفيت روان آب سطحي کانال فيروزآباد شهر تهران براي مصارف آبياري | WORD فایل رایگان تاثير اقدامات مديريت منابع انساني تعهد محور بر انعطاف پذيري منابع انساني و مزيت رقابتي | WORD فایل رایگان مقاله مروری پزشکی - تاثیر امواج موبایل بر سلامت انسان | WORD فایل رایگان پروژه رشته کامپیوتر - تبدیل اعداد به مبنای 16 و 2 با زبان اسمبلی | WORD فایل رایگان پاورپوینت دستگاههای اندازه گیری عوامل فیزیکی محیط کار | WORD فایل رایگان پاورپوینت حسابداری سنجش مسئولیت چیست؟ | WORD فایل رایگان پاورپوینت رشته کامپیوتر - آشنایی با پروتکل SSL | WORD فایل رایگان پاورپوینت کنترل دیجیتال | WORD فایل رایگان پاورپوینت علوم دامی و پرورش اسب | WORD فایل رایگان پیشینه تحقیق مدیریت زنجیره تامین (سری اول) | WORD فایل رایگان ادبیات نظری و پیشینه تحقیق تاثیر بدهی صنعت بر ارزش بازار شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار | WORD فایل رایگان مطالعه آزمايشگاهي حساسيت دو رقم ميوه توت فرنگي (Fragaria x ananassa) به کوفتگي | WORD

👇کلمات کلیدی👇

فایل رایگان تاثير آموزش همتايان برسطح آگاهي،نگرش وعملکرد بهورزان ايلام درزمينه بهداشت روان فایل رایگان تاثير آموزش همتايان برسطح آگاهي،نگرش وعملکرد بهورزان ايلام درزمينه بهداشت رواندانلود فایل رایگان تاثير آموزش همتايان برسطح آگاهي،نگرش وعملکرد بهورزان ايلام درزمينه بهداشت روان فایلرایگانتاثيرآموزشهمتايانبرسطحآگاهي،نگرشوعملکردبهورزانايلامدرزمينهبهداشتروان