فایل رایگان مقايسه خوشبيني (از ديدگاه اسلام) در مادران کودکان اختلال يادگيري و عادي | dl | 6074554

دانشجوی محترم سلام و عرض ادب. اطلاعات بیشتر در مورد فایل فایل رایگان مقايسه خوشبيني (از ديدگاه اسلام) در مادران کودکان اختلال يادگيري و عادي در ادامه مطلب با کلیک روی دکمه دانلود مشاهده کنید. همچنین لیست تعدادی دیگر از محصولات فروشگاه در انتهای پست قرار داده شده و قابل مشاهده هستند. اگر از کیفیت فایل تخصصی فایل رایگان مقايسه خوشبيني (از ديدگاه اسلام) در مادران کودکان اختلال يادگيري و عادي راضی بودید که مطمئنن همین طور است خوشحالیم و اگر مشکلی در فایل بود از طریق دکمه ارباط با ما و تلگرام مشکلتان را بگویید تا راهنمایی شوید.

ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان مقايسه خوشبيني (از ديدگاه اسلام) در مادران کودکان اختلال يادگيري و عادي ﻫﺎي ﺳﺮﯾﻊ اﻟﺴﯿﺮ ﻧﯿﺮوي درﯾﺎﯾﯽ فایل رایگان مقايسه خوشبيني (از ديدگاه اسلام) در مادران کودکان اختلال يادگيري و عادي ﺳﺰار از ﺣﻮزه ﺑﻨﺪري ﻣﯽ اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪ فایل رایگان مقايسه خوشبيني (از ديدگاه اسلام) در مادران کودکان اختلال يادگيري و عادي ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﮔﻮﯾﻨﺪ فایل رایگان مقايسه خوشبيني (از ديدگاه اسلام) در مادران کودکان اختلال يادگيري و عادي ﮐﻪ راه روم را در ﭘﯿﺶ فایل رایگان مقايسه خوشبيني (از ديدگاه اسلام) در مادران کودکان اختلال يادگيري و عادي ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان مقايسه خوشبيني (از ديدگاه اسلام) در مادران کودکان اختلال يادگيري و عادي ﻣﺰﺑﻮر ﺣﺎﻣﻞ دﺳﺘﻮري اﺳﺖ از ﻃﺮف

فایل رایگان مقايسه خوشبيني (از ديدگاه اسلام) در مادران کودکان اختلال يادگيري و عادي

ارتباط با ما

... دانلود ...

عنوان محصول: فایل رایگان مقايسه خوشبيني (از ديدگاه اسلام) در مادران کودکان اختلال يادگيري و عادي

فایل رایگان مقايسه خوشبيني (از ديدگاه اسلام) در مادران کودکان اختلال يادگيري و عادي

بخشی از متن فایل رایگان مقايسه خوشبيني (از ديدگاه اسلام) در مادران کودکان اختلال يادگيري و عادي :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 12

چکیده مقاله:

هدف از انجام پژوهش حاضر فایل رایگان مقايسه خوشبيني (از ديدگاه اسلام) در مادران کودکان اختلال يادگيري و عادي بود.پژوهش حاضر از نوع علی مقایسه ای بود. جامعه پژوهش حاضر, شامل تمامی کودکان دارای اختلال یادگیری و عادی دبستانی دخترانه منطقه ی 3 آموزش و پرورش شهر قم بود که در سال تحصیلی 95-94 در کلاس های چهارم, پنجم و ششم مشغول تحصیل بودند.روش نمونه گیری برای کودکان دارای اختلال یادگیری روش هدفمند و برای کودکان عادی روش تصادفی بود. نمونه ای شامل 80 نفر(40 نفر دارای اختلال یادگیری و 40 نفر عادی) به عنوان نمونه انتخاب شدند. به منظور گرد آوری اطلاعات مورد نیاز از پرسشنامه: آزمون هوشی ریون((1982, پرسشنامه ی کلرادو(((2011, پرسشنامه ی رفتاری راتر معلم((1967, پرسشنامه خوشبینی اسلامی نوری (1388) استفاده شد. برای تحلیل داده ها از دو روش توصیفی( میانگین و انحراف استاندارد) و استنباطی( tمستقل و تحلیل واریانس چند متغیره) استفاده شد و مولفه خوش بینی اسلامی در سطح آلفای0,01 بررسی شد. لذا چنین نتیجه گیری می شود که خوشبینی در مادران کودکان دارای اختلال یادگیری کمتر از کودکان عادی بود.

👇محصولات مشابه با فایل رایگان مقايسه خوشبيني (از ديدگاه اسلام) در مادران کودکان اختلال يادگيري و عادي👇

فایل رایگان مقايسه سلامت روان، شفقت خود و صبر بين مربيان زن و مرد ژيمناستيک استان مرکزي | WORD فایل رایگان نقش تاب آوري در پيش بيني کنندگي رفتارهاي پر خطر در بين دانش آموزان پسر دوره متوسطه | WORD فایل رایگان نقش رهبري تحول آفرين مديران در پيش بيني رفتار شهروندي | WORD فایل رایگان نقش مديريت مشارکتي و ميزان اثربخشي رفتار سازماني مديران از ديدگاه معلمان در دبيرستان هاي دخترانه در آموزش و پرورش شهر همدان | WORD فایل رایگان نقش ميانجي گري کمال گرايي در رابطه اهداف پيشرفت با اهمال کاري تحصيلي دانشجويان | WORD فایل رایگان يادگيري ترکيبي ، راهکاري نوين در جهت افزايش جذابيت آموزشي | WORD فایل رایگان آسيب شناسي زندگي زنان سرپرست خانوار | WORD فایل رایگان اثر حکم نسبت به اشخاص ثالث | WORD فایل رایگان اثربخشي آموزش مهارت هاي زندگي بر پرخاشگري و سازگاري اجتماعي دانش آموزان مقطع متوسطه شهر ايلام | WORD

👇محصولات تصادفی👇

فایل رایگان عوامل اصلي براي ارزيابي ايزو 14000 اجراي استانداردهاي سيستم مديريت زيست محيطي | WORD فایل رایگان طراحی alu در max+ plus (مدار حساب،منطق،شیفت) | WORD فایل رایگان گزارشکار آزمایش نیروی عمود بر سطح و تعیین ضریب اصطکاک | WORD فایل رایگان پاورپوینت کامل رشته برق - کیفیت توان - تعاریف ، شاخص ها ، استاندارد و ضرورت ها | WORD فایل رایگان ارزيابي کارايي روش ژيومرفولوژي در برآورد ابعاد هيدروگراف واحد لحظ هاي و مقايسه آن با روش هاي اشنايدر، SCS و مثلثي (مطالعه موردي: حوزه آبخيز جنگ کارده) | WORD فایل رایگان پاورپوینت فارماکولوژی داروهای آنتی آریتمی | WORD فایل رایگان پاورپوینت خشم در کودکان | WORD فایل رایگان تاثير کاربرد تلفيقي باکتري هاي حل کننده ي فسفات و کود فسفر بر رشد و عملکرد کنجد | WORD فایل رایگان پاورپوینت ایران و منطقه جنوب غربی آسیا درس 20 مطالعات اجتماعی هشتم | WORD فایل رایگان بررسي اثر بسامد و زمان ارتعاش بر عملکرد تکاننده ارتعاشي براي برداشت مکانيزه پرتقال تامسون | WORD فایل رایگان پاورپوینت اعداد مقدس | WORD فایل رایگان بررسي اثر معنابخشي فناورانه و توانمندي سازماني بر عملکرد نوآورانه با تاکيد بر نقش ميانجي ظرفيت جذب | WORD فایل رایگان پاورپوینت كاربردهای روان شناسی در ورزش | WORD فایل رایگان بررسي خواص مکانيکي هايبريد ژلما/شيشه زيست فعال زيست سازگار و چند منظوره سنتز شده به روش سل ژل | WORD فایل رایگان پاورپوینت مبانی رفتار سازمانی فصل ششم تصمیم گیری فردی | WORD

👇کلمات کلیدی👇

فایل رایگان مقايسه خوشبيني (از ديدگاه اسلام) در مادران کودکان اختلال يادگيري و عادي فایل رایگان مقايسه خوشبيني (از ديدگاه اسلام) در مادران کودکان اختلال يادگيري و عاديدانلود فایل رایگان مقايسه خوشبيني (از ديدگاه اسلام) در مادران کودکان اختلال يادگيري و عادي فایلرایگانمقايسهخوشبيني(ازديدگاهاسلام)درمادرانکودکاناختلاليادگيريوعادي