فایل رایگان طرح درس روزانه خانه شما کجاست | dl | 6255669

دانشجوی محترم سلام و عرض ادب. اطلاعات بیشتر در مورد فایل فایل رایگان طرح درس روزانه خانه شما کجاست در ادامه مطلب با کلیک روی دکمه دانلود مشاهده کنید. همچنین لیست تعدادی دیگر از محصولات فروشگاه در انتهای پست قرار داده شده و قابل مشاهده هستند. اگر از کیفیت فایل تخصصی فایل رایگان طرح درس روزانه خانه شما کجاست راضی بودید که مطمئنن همین طور است خوشحالیم و اگر مشکلی در فایل بود از طریق دکمه ارباط با ما و تلگرام مشکلتان را بگویید تا راهنمایی شوید.

ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان طرح درس روزانه خانه شما کجاست ﻫﺎي ﺳﺮﯾﻊ اﻟﺴﯿﺮ ﻧﯿﺮوي درﯾﺎﯾﯽ فایل رایگان طرح درس روزانه خانه شما کجاست ﺳﺰار از ﺣﻮزه ﺑﻨﺪري ﻣﯽ اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪ فایل رایگان طرح درس روزانه خانه شما کجاست ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﮔﻮﯾﻨﺪ فایل رایگان طرح درس روزانه خانه شما کجاست ﮐﻪ راه روم را در ﭘﯿﺶ فایل رایگان طرح درس روزانه خانه شما کجاست ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان طرح درس روزانه خانه شما کجاست ﻣﺰﺑﻮر ﺣﺎﻣﻞ دﺳﺘﻮري اﺳﺖ از ﻃﺮف

فایل رایگان طرح درس روزانه خانه شما کجاست

ارتباط با ما

... دانلود ...

عنوان محصول: فایل رایگان طرح درس روزانه خانه شما کجاست

فایل رایگان طرح درس روزانه خانه شما کجاست

بخشی از متن فایل رایگان طرح درس روزانه خانه شما کجاست :

عنوان: دانلود فایل رایگان طرح درس روزانه خانه شما کجاست

فرمت: ورد قابل ویرایش

تعداد صفحات: 5

قسمتی از متن:

بسمه تعالی
درس : بیستم مطالعات اجتماعی
پایه : سوم زمان:45 دقیقه
عنوان درس : خانه شما کجاست؟

فراگیران با نشانی و فواید آن آشنا شوند.(حیطه شناختی)
فراگیران نسبت به حفظ نشانی خانه ی خود علاقه مند شوند.(حیطه عاطفی)
فراگیران بتوانند در موارد مختلف مثل نامه نویسی از نشانی خانه ی خود استفاده کنند.(حیطه روانی حرکتی) اهداف کلی
ازفراگیران انتظار می رود که بتوانند:
نشانی دقیق خانه ی خود را بیان کنند.(شناختی- دانش)
با دقت در مسیرخانه و مدرسه بتوانند بگویند درمسیرخود چه مکان هایی رامشاهده میکنند.(شناختی- دانش)
روی نقشه یا یک کروکی ساده, مسر یامسیرهایی را دنبال کنند ومسیرهایی را معین کنند.(شناختی- دانش)

به سخنان معلم بادقت گوش فرادهد.(عاطفی- دریافت)
در انجام فعالیت های گروهی با دوستانش همکاری نماید.(عاطفی- تبلور)

ماکتی ساده از خیابان ها و ساختمان های اطراف مدرسه درست کند.(روانی حرکتی- اجرای مستقل)
تصویر ساده ای از خانه ی خود و ساختمان های اطراف آن به تنهایی نقاشی کند.(روانی حرکتی- اجرای مستقل) اهداف رفتاری

و...

👇محصولات مشابه با فایل رایگان طرح درس روزانه خانه شما کجاست👇

فایل رایگان طرح درس روزانه خانه ها باهم تفاوت دارند مطالعات اجتماعی سوم | WORD فایل رایگان طرح درس روزانه خرس کوچولو | WORD فایل رایگان طرح درس روزانه خرید و فروش در محله | WORD فایل رایگان طرح درس روزانه دریا نعمت خداوندی | WORD فایل رایگان طرح درس روزانه دوستی مطالعات اجتماعی پایه سوم | WORD فایل رایگان طرح درس روزانه دسته بندی ریاضیات پایه اول | WORD فایل رایگان طرح درس روزانه جمع و تفریق عددهای سه رقمی | WORD فایل رایگان طرح درس روزانه جمع و تفریق اعداد دو رقمی | WORD فایل رایگان طرح درس روزانه تقسیم اعداد طبیعی بر عدد طبیعی | WORD

👇محصولات تصادفی👇

فایل رایگان مقايسه خصوصيات فيزيکي شيميايي و ميکرومورفولوژي خاکهاي تحت کشت پسته و کشتنشده مجاور آن در منطقه بياض | WORD فایل رایگان بهبود تخمين ارتفاع جنگل به کمک بهينه سازي ماتريس پراکنشبه روش تغيير پايه پلاريزاسيونمطالعه موردي: جنگل هاي شمالي سويد | WORD فایل رایگان کالبدشکافي سبک زندگي در جامعه سرمايه داري | WORD فایل رایگان پاورپوینت موضوع توضیحاتی مربوط به کنفرانس درس 5 | WORD فایل رایگان اصلاح جاذب ميان حفره سيليکاته MCM-48 و کاربرد آن در حذف يون هاي فلزي سرب و کادميم | WORD فایل رایگان پاورپوینت در جستجوی منابع جایگزین | WORD فایل رایگان بررسي اثرات توام گرما و روشنايي بر روي زمان واکنش دانشجويان در شرايط آزمايشگاهي | WORD فایل رایگان تاثير غلظت هاي زيرکشنده کلرتالونيل بر تغييرات وزني و منابع انرژي سوسک برگخوار سيب زميني Say (Col.: Chrysomelidae) Leptinotarsa decemlineata | WORD فایل رایگان بازتواني بزه ديده در پرتوي بزه ديده شناسي باليني | WORD فایل رایگان مقايسه ابعاد کمالگرايي (خودمدار، ديگرمدار و جامعه مدار) و مکان کنترل در ميان دانشجويان با اضطراب امتحان بالا و دانشجويان عادي دانشگاه علامه طباطبايي | WORD فایل رایگان مديريت دولتي و ضرورت تقويت زير ساخت هاي اخلاقي | WORD فایل رایگان پاورپوینت سر فصل های آموزشی تثبیت فیزکی وانتقال مصدوم | WORD فایل رایگان طرح درس روزانه سفره های با برکت هدیه ششم | WORD فایل رایگان حما مهاي سنتي؛ حافظ سلامت، عامل درمان | WORD فایل رایگان بررسي رابطه رهبري تحول گرا با سرمايه فکري و سرمايه روانشناختي با اثر ميانجي مديريت تحول گرا | WORD

👇کلمات کلیدی👇

فایل رایگان طرح درس روزانه خانه شما کجاست فایل رایگان طرح درس روزانه خانه شما کجاستدانلود فایل رایگان طرح درس روزانه خانه شما کجاست فایلرایگانطرحدرسروزانهخانهشماکجاست