فایل رایگان تاثير فناوري اطلاعات و ارتباطات (فاوا) در واحدهاي صنعتي روستاهاي اطراف شهرستان همدان | dl | 6504648

دانشجوی محترم سلام و عرض ادب. اطلاعات بیشتر در مورد فایل فایل رایگان تاثير فناوري اطلاعات و ارتباطات (فاوا) در واحدهاي صنعتي روستاهاي اطراف شهرستان همدان در ادامه مطلب با کلیک روی دکمه دانلود مشاهده کنید. همچنین لیست تعدادی دیگر از محصولات فروشگاه در انتهای پست قرار داده شده و قابل مشاهده هستند. اگر از کیفیت فایل تخصصی فایل رایگان تاثير فناوري اطلاعات و ارتباطات (فاوا) در واحدهاي صنعتي روستاهاي اطراف شهرستان همدان راضی بودید که مطمئنن همین طور است خوشحالیم و اگر مشکلی در فایل بود از طریق دکمه ارباط با ما و تلگرام مشکلتان را بگویید تا راهنمایی شوید.

ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان تاثير فناوري اطلاعات و ارتباطات (فاوا) در واحدهاي صنعتي روستاهاي اطراف شهرستان همدان ﻫﺎي ﺳﺮﯾﻊ اﻟﺴﯿﺮ ﻧﯿﺮوي درﯾﺎﯾﯽ فایل رایگان تاثير فناوري اطلاعات و ارتباطات (فاوا) در واحدهاي صنعتي روستاهاي اطراف شهرستان همدان ﺳﺰار از ﺣﻮزه ﺑﻨﺪري ﻣﯽ اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪ فایل رایگان تاثير فناوري اطلاعات و ارتباطات (فاوا) در واحدهاي صنعتي روستاهاي اطراف شهرستان همدان ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﮔﻮﯾﻨﺪ فایل رایگان تاثير فناوري اطلاعات و ارتباطات (فاوا) در واحدهاي صنعتي روستاهاي اطراف شهرستان همدان ﮐﻪ راه روم را در ﭘﯿﺶ فایل رایگان تاثير فناوري اطلاعات و ارتباطات (فاوا) در واحدهاي صنعتي روستاهاي اطراف شهرستان همدان ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان تاثير فناوري اطلاعات و ارتباطات (فاوا) در واحدهاي صنعتي روستاهاي اطراف شهرستان همدان ﻣﺰﺑﻮر ﺣﺎﻣﻞ دﺳﺘﻮري اﺳﺖ از ﻃﺮف

فایل رایگان تاثير فناوري اطلاعات و ارتباطات (فاوا) در واحدهاي صنعتي روستاهاي اطراف شهرستان همدان

ارتباط با ما

... دانلود ...

عنوان محصول: فایل رایگان تاثير فناوري اطلاعات و ارتباطات (فاوا) در واحدهاي صنعتي روستاهاي اطراف شهرستان همدان

فایل رایگان تاثير فناوري اطلاعات و ارتباطات (فاوا) در واحدهاي صنعتي روستاهاي اطراف شهرستان همدان

بخشی از متن فایل رایگان تاثير فناوري اطلاعات و ارتباطات (فاوا) در واحدهاي صنعتي روستاهاي اطراف شهرستان همدان :


سال انتشار : 1395

تعداد صفحات : 20

هدف: با توجه به این که بخشی زیادی از جمعیت جهان در روستاها ساکن هستند, به منظور نیل به پایداری و رفاه روستاییان, باید حضور فناوری های نوین, به ویژه فناوری اطلاعات و ارتباطات را در زندگی روستاییان, به طور جدی و اساسی مورد بررسی قرار داد. بنابراین, پژوهش حاضر با هدف بررسی کارکردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات در واحدهای صنعتی واقع در نواحی روستایی شهرستان همدان انجام گرفته است.روش: نوع تحقیق حاضر کاربردی و روش تحقیق مورد استفاده, پیمایشی- توصیفی است. جامعه آماری پژوهش, شامل کلیه واحدهای صنعتی فعال واقع در نواحی روستایی شهرستان همدان در سال 1391 است که تعداد آن ها 205 واحد می باشد. انتخاب نمونه ها بر پایه فرمول کوکران صورت گرفت و تعداد 125 پاسخ گو محاسبه شد. مهم ترین ابزار گردآوری داده ها پرسش نامه بود که روایی آن توسط متخصصان تایید و پایایی آن با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ 0/98 برآورد شد. در تجزیه و تحلیل داده ها نیز از آزمون t تک دامنه, آزمون F , ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام استفاده شد. یافته های تحقیق: نتایج این مطالعه نشان داد که استفاده از فاوا در واحدهای صنعتی روستایی شهرستان همدان کارکردهای مختلفی در زمینه های اقتصادی, اجتماعی, آموزشی– مهارتی و نیز رضایت مندی مشتری و بازاریابی داشت. همچنین, نتایج حاکی از آن بود که بین متغیرهای میزان آشنایی کارکنان با فاوا و میزان استفاده آن ها از فاوا در این واحدها, رابطه معنی دار مشاهده شد. همچنین, بین میزان استفاده کارکنان از فاوا در واحدهای صنعتی و شرکت آن ها در دوره های آموزشی و همچنین, میزان تحصیلات کارکنان, رابطه معنی دار مشاهده شد؛ اما بین برخی متغیرهای مستقل تحقیق؛ مانند سن, سابقه فعالیت, رشته تحصیلی و میزان استفاده آن ها از فاوا, رابطه معنی دار مشاهده نشد. راهکارهای عملی: به منظور افزایش تولیدات در واحدهای صنعتی و ایجاد رقابت در این واحدها نسبت به گسترش استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات, اقدامات لازم صورت گرفته و همچنین, برای تقویت تعامل با مشتریان حمایت های مالی و تسهیلاتی لازم در زمینه بهبود زیرساخت های ارتباطی و اطلاعاتی صورت پذیرد. اصالت و ارزش: اصالت این پژوهش در یافتن پاسخ هایی به این سوالات است که استفاده از ICT چه اثراتی در کاهش هزینه, افزایش درآمد, بهبود بازاریابی, بازاررسانی و فروش محصولات واحد های صنعتی داشته است به همین خاطر, نتایج این پژهش مورد استفاد ه برنامه ریزان و سیاست گذاران توسعه روستایی و مسوولان فناوری اطلاعات و ارتباطات روستایی قرار می گیرد.

👇محصولات مشابه با فایل رایگان تاثير فناوري اطلاعات و ارتباطات (فاوا) در واحدهاي صنعتي روستاهاي اطراف شهرستان همدان👇

فایل رایگان عوامل موثر بر توسعه کسب و کار صنايع دستي (مطالعه موردي: کلاش، گيوه کردستان) | WORD فایل رایگان بررسي تاثير تفکر استراتژيک و سرمايه اجتماعي بر تشخيص فرصت هاي کارآفرينانه در بين جوانان روستايي (مطالعه موردي: شهرستان کنگاور) | WORD فایل رایگان تحليل چالش هاي توسعه گردشگري فرهنگي در نواحي روستايي (مطالعه موردي: شهرستان بينالود) | WORD فایل رایگان ارزيابي عملکرد دهياري ها از ديدگاه روستاييان با بهره گيري از مدل کانو (مطالعه موردي: روستاي سياه اسطلخ - شهرستان رشت) | WORD فایل رایگان بررسي رابطه شاخص هاي سرمايه اجتماعي و پايداري توسعه نواحي مرزي ( مطالعه موردي: دهستان حومه غربي شهرستان سوسنگرد) | WORD فایل رایگان ارزيابي تغييرات کاربري اراضي زراعي با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافيايي ( مطالعه موردي: روستاي دستجرده شهرستان طارم) | WORD فایل رایگان تحليل معيارهاي شناسايي روستاي خوب از ديدگاه کارشناسان و مديران روستايي در شهرستان بناب | WORD فایل رایگان واکاوي تاثير ساختار اقتصادي محصولات زراعي بر پيوندهاي روستا شهري (مطالعه موردي: بخش مرکزي شهرستان دزفول) | WORD فایل رایگان ارزيابي عملکرد دفاتر فناوري اطلاعات و ارتباطات روستايي در ارايه خدمات به نواحي روستايي (مطالعه موردي: روستاهاي شهرستان سردشت) | WORD

👇محصولات تصادفی👇

فایل رایگان ارزيابي تاثير حشره کش فيپرونيل در کنترل کرم ساقه خوار نواري برنج (Chilo suppressalis Walker) در شاليزار | WORD فایل رایگان خوانشي ژانوسي از مدرنيته: مورد مطالعه انفال قومي در عراق | WORD فایل رایگان پيش بيني دلزدگي زناشويي بر اساس ويژگيهاي بخشش در زوجين شهر مياندوآب | WORD فایل رایگان برنامه هاي ترويج کارآفريني در ميان جوانان در کشورهاي منتخب اروپايي | WORD فایل رایگان تاثير کتاب درماني بر نشانگان هاي دروني سازي و بروني سازي شده ي دانش آموزان ناشنواي مقطع ابتدايي مدرسه ي استثنايي وصال بيرجند | WORD فایل رایگان مدل سازي توليد گياهي بر اساس عوامل آب و هوايي و شاخص هاي خشکسالي در مراتعمنتخب استان هاي مرکزي و قم | WORD فایل رایگان بررسي الگوهاي رفتاري کارکنان در مقابل تغيير | WORD فایل رایگان ضريب انتشار جريان جت مستغرق غليظ کم عمق و عميق | WORD فایل رایگان بهبود ضرايب کنترلکننده تناسبي-انتگرالي بر اساس فرآيند شناسايي سامانهدر شبکه آبياري دوستي | WORD فایل رایگان تاثير چندرسانه اي آموزشي مبتني بر الگوي طراحي آموزشي گانيه بر يادگيري و يادداري دانش آموزان کم توان ذهني | WORD فایل رایگان رفتارهاي فيزيولوژيک چغندر قند در واکنش به بيماري ويروسي ريزومانيا | WORD فایل رایگان تعيين تعداد نسل و بررسي تغييرات جمعيت حشرات کامل خوشه خوار انگور botrana Lobesia (Tortricidae. Lep (با استفاده از تله ي فرموني در سي سخت، استان کهگيلويه و بويراحمد | WORD فایل رایگان بررسي تطبيقي دو نظريه ولايت فقيه و دموکراسي متعهد در شکل گيري گفتمان انقلاب اسلامي | WORD فایل رایگان بررسي سازگاري دستورالعمل هاي ثبت ويژگي هاي موجوديت هاي گروه اول و دوم اف.آر.بي.آر.در آر.دي.اي با طرح فراداده اي توصيف شيء (MODS) | WORD فایل رایگان بررسي حذف فلزات سنگين از محيطهاي آبي با استفاده از فنآوري زيست پالايي مطالعه مروري | WORD

👇کلمات کلیدی👇

فایل رایگان تاثير فناوري اطلاعات و ارتباطات (فاوا) در واحدهاي صنعتي روستاهاي اطراف شهرستان همدان فایل رایگان تاثير فناوري اطلاعات و ارتباطات (فاوا) در واحدهاي صنعتي روستاهاي اطراف شهرستان همداندانلود فایل رایگان تاثير فناوري اطلاعات و ارتباطات (فاوا) در واحدهاي صنعتي روستاهاي اطراف شهرستان همدان فایلرایگانتاثيرفناورياطلاعاتوارتباطات(فاوا)درواحدهايصنعتيروستاهاياطرافشهرستانهمدان