فایل رایگان بررسي عوامل اقتصادي و اجتماعي تغييرات کاربري اراضي (مطالعه موردي: شهرستان محمودآباد) | dl | 6504664

دانشجوی محترم سلام و عرض ادب. اطلاعات بیشتر در مورد فایل فایل رایگان بررسي عوامل اقتصادي و اجتماعي تغييرات کاربري اراضي (مطالعه موردي: شهرستان محمودآباد) در ادامه مطلب با کلیک روی دکمه دانلود مشاهده کنید. همچنین لیست تعدادی دیگر از محصولات فروشگاه در انتهای پست قرار داده شده و قابل مشاهده هستند. اگر از کیفیت فایل تخصصی فایل رایگان بررسي عوامل اقتصادي و اجتماعي تغييرات کاربري اراضي (مطالعه موردي: شهرستان محمودآباد) راضی بودید که مطمئنن همین طور است خوشحالیم و اگر مشکلی در فایل بود از طریق دکمه ارباط با ما و تلگرام مشکلتان را بگویید تا راهنمایی شوید.

ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان بررسي عوامل اقتصادي و اجتماعي تغييرات کاربري اراضي (مطالعه موردي: شهرستان محمودآباد) ﻫﺎي ﺳﺮﯾﻊ اﻟﺴﯿﺮ ﻧﯿﺮوي درﯾﺎﯾﯽ فایل رایگان بررسي عوامل اقتصادي و اجتماعي تغييرات کاربري اراضي (مطالعه موردي: شهرستان محمودآباد) ﺳﺰار از ﺣﻮزه ﺑﻨﺪري ﻣﯽ اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪ فایل رایگان بررسي عوامل اقتصادي و اجتماعي تغييرات کاربري اراضي (مطالعه موردي: شهرستان محمودآباد) ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﮔﻮﯾﻨﺪ فایل رایگان بررسي عوامل اقتصادي و اجتماعي تغييرات کاربري اراضي (مطالعه موردي: شهرستان محمودآباد) ﮐﻪ راه روم را در ﭘﯿﺶ فایل رایگان بررسي عوامل اقتصادي و اجتماعي تغييرات کاربري اراضي (مطالعه موردي: شهرستان محمودآباد) ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان بررسي عوامل اقتصادي و اجتماعي تغييرات کاربري اراضي (مطالعه موردي: شهرستان محمودآباد) ﻣﺰﺑﻮر ﺣﺎﻣﻞ دﺳﺘﻮري اﺳﺖ از ﻃﺮف

فایل رایگان بررسي عوامل اقتصادي و اجتماعي تغييرات کاربري اراضي (مطالعه موردي: شهرستان محمودآباد)

ارتباط با ما

... دانلود ...

عنوان محصول: فایل رایگان بررسي عوامل اقتصادي و اجتماعي تغييرات کاربري اراضي (مطالعه موردي: شهرستان محمودآباد)

فایل رایگان بررسي عوامل اقتصادي و اجتماعي تغييرات کاربري اراضي (مطالعه موردي: شهرستان محمودآباد)

بخشی از متن فایل رایگان بررسي عوامل اقتصادي و اجتماعي تغييرات کاربري اراضي (مطالعه موردي: شهرستان محمودآباد) :


سال انتشار : 1395

تعداد صفحات : 22

هدف: هدف از این پژوهش, شناخت میزان تغییر کاربری اراضی کشاورزی, جنگلی و اراضی ساخته شده به ترتیب سال های 1357, 1368, 1381 و 1394, شناخت پراکنش جغرافیایی تغییر کاربری اراضی کشاورزی شهرستان محمودآباد طی چهار دهه اخیر و شناخت عامل تغییر کاربری اراضی کشاورزی و جنگلی در شهرستان محمود آباد است. روش: روش این تحقیق, تجربی- تحلیلی و از نظر هدف, کاربردی است. به منظور گردآوری داده های مورد نیاز از دو روش اسنادی و میدانی (از طریق تکمیل 220 پرسش نامه) استفاده شد. روایی پرسش نامه توسط جمعی از اساتید جغرافیای روستایی و شهری مورد تایید قرارگرفته شد. هم چنین, مقدار آلفای کرون باخ 0.9 به دست آمد. به منظور ارزیابی میزان اثرات گویه ها, از آزمون کای اسکویر و در نهایت, برای ارزیابی کلی ابعاد از آزمون T تک نمونه ای استفاده شده است. هم چنین, پردازش تصاویر ماهواره ای شهرستان محمود آباد از سال 1357 تا 1394, با استفاده از نرم افزار Envi و GIS صورت گرفته است. یافته ها: پردازش تصاویر ماهواره ای نشان داد که تغییرات کاربری اراضی جنگلی طی دوره های زمانی 1357, 1368, 1381 و 1394 به ترتیب 66, 22.3, 18 و 14.3 کیلومتر مربع بوده است (مساحت شهرستان برابر است با 262 کیلومتر مربع). نتایج حاصل از تحقیقات میدانی نشان داد که مهم ترین عوامل اقتصادی تغییر کاربری عبارت اند از: قیمت پایین محصولات کشاورزی, مخارج بالای زندگی و به صرفه نبودن درآمد کشاورزی, تورم بالا در جامعه و ارزش بیش تر خود زمین تا کشاورزی. هم چنین, در بعد اجتماعی عوامل مهم و موثر عبارت اند از: افزایش جمعیت ساکنان بومی روستا, عدم تمایل جوانان به فعالیت های کشاورزی, تغییر استانداردهای زندگی و تمایل به شهرنشینی. اصالت و ارزش: اطلاع از نسبت کاربری ها و نحوه تغییرات آن در گذر زمان یکی از مهم ترین موارد در برنامه ریزی ها هست. با اطلاع از نسبت تغییرات کاربری می توان تغییرات آتی را پیش بینی کرده و اقدامات لازم را انجام داد. در همین راستا, این تحقیق به تحلیل عوامل اقتصادی و اجتماعی تشدید کننده تغییرات کاربری اراضی در شهرستان محمودآباد در سال 1394 پرداخته است. در نهایت, پیشنهاد هایی به منظور جلوگیری یا حداقل کند کردن روند موجود ارایه شده است.

👇محصولات مشابه با فایل رایگان بررسي عوامل اقتصادي و اجتماعي تغييرات کاربري اراضي (مطالعه موردي: شهرستان محمودآباد)👇

فایل رایگان پيامدهاي تعارض مالکيت بر بهره برداري از اراضي کشاورزي (مطالعه موردي: بخش ماهيدشت شهرستان کرمانشاه) | WORD فایل رایگان تحليل زمينه ها و علل به کارگيري کودکان در فعاليت هاي کشاورزي در مناطق روستايي (مطالعه موردي: دهستان ماهيدشت شهرستان کرمانشاه) | WORD فایل رایگان تحليل و بررسي اثرات سرمايه گذاري بر توانمند سازي و رفاه خانوارهاي روستايي (مطالعه موردي: دهستان ملاوي شهرستان پل دختر) | WORD فایل رایگان روند، زمينه ها و ميزان سرمايه گذاري مورد انتظار در راستاي زيرساخت ها و اماکن مورد نياز توسعه گردشگري روستايي توسط گروه هاي مرتبط در استان تهران | WORD فایل رایگان شناسايي و اولويت بندي عوامل رکود صنايع دستي بلوچ ( مطالعه موردي: نواحي روستايي شهرستان قصرقند ) | WORD فایل رایگان ارزيابي اثرات سرمايه اجتماعي در تنوع معيشتي خانوارهاي روستايي ( مطالعه موردي: دهستان زرين دشت شهرستان دره شهر) | WORD فایل رایگان تحليل نقش سرمايه اجتماعي در ريسک پذيري و کارآفريني جوانان روستايي (مطالعه موردي: شهرستان تنکابن) | WORD فایل رایگان مکان يابي عناصر خدماتي مورد نياز جاذبه هاي گردشگري براساس توان هاي محيطي ( مطالعه موردي: محدوده سد حسنلوي شهرستان نقده) | WORD فایل رایگان بررسي عوامل موثر بر سبک زندگي در نواحي روستايي ايران ( مطالعه موردي: نواحي روستايي شهرستانهاي خواف و رشتخوار) | WORD

👇محصولات تصادفی👇

فایل رایگان نظام انضباطي موقعيتي مبتني بر نظريه هاي رهبري موقعيتي | WORD فایل رایگان مطالعه روابط ايران، روسيه و قطر در مجمع کشورهاي صادرکننده گاز | WORD فایل رایگان تحليل وضعيت اکسايش- کاهش و روند تحول خاک هاي شاليزار در يک توپوسکوينس | WORD فایل رایگان مدل تعيين قيمت وارانتي PRW با توليد کنندگان ريسک گريز | WORD فایل رایگان بررسي رابطه ميان تمايزيافتگي خود و سبک هاي عشق ورزي | WORD فایل رایگان طراحي و ارزيابي عملکرد مدل تعليق نيمه فعال کابين تراکتور | WORD فایل رایگان توانمندسازي مبتني بر کارآفريني اجتماعي: ارايه يک نظريه زمينه اي(مطالعه موردي ستاد توانمندسازي زنان سرپرست خانوار شهرداري تهران) | WORD فایل رایگان پايش خاک ورزي حفاظتي و شدت خاک ورزي با استفاده از تصاوير زميني و ماهواره اي | WORD فایل رایگان حقوق غيرمالي زنان در اسناد بين المللي و آموزه هاي اسلامي | WORD فایل رایگان مطالعه اثربخشي درمان مرور زندگي باتاکيد براصول هستي شناسي اسلامي برکاهش نشانگان اختلال استرس پس ازسانحه | WORD فایل رایگان تدوين پروتکل درماني براساس ذهن آگاهي مبتني بر فعال سازي طرحواره هاي معنوي - اسلامي و مقايسه اثربخشي آن با درمان پردازشي تجربه اي/ هيجان مدار بر کاهش اضطراب اجتماعي دانشجويان | WORD فایل رایگان بررسي تنوع ژنتيکي قارچ هاي مرتبط با بيماري Esca انگور با استفاده از تکنيک RAPD-PCR در باغات انگور استان خراسان شمالي | WORD فایل رایگان پيامد هوموسي شدن کاه گندم و توانايي ريز جانداران آن بر جذب زيستي سرب از يک آب آلوده | WORD فایل رایگان بررسي تاثير درس پژوهي خلاقيت محور بر توسعه توانمنديهاي حرفه اي معلمان و يادگيري رفتار خلاق معلمان و دانش آموزان | WORD فایل رایگان پتانسيل يابي مناطق مستعد جهت اجراي سيستم هاي آبياري تحت فشار با استفاده از GIS (مطالعه موردي: شبکه آبياري و زهکشي باباخان) | WORD

👇کلمات کلیدی👇

فایل رایگان بررسي عوامل اقتصادي و اجتماعي تغييرات کاربري اراضي (مطالعه موردي: شهرستان محمودآباد) فایل رایگان بررسي عوامل اقتصادي و اجتماعي تغييرات کاربري اراضي (مطالعه موردي: شهرستان محمودآباد)دانلود فایل رایگان بررسي عوامل اقتصادي و اجتماعي تغييرات کاربري اراضي (مطالعه موردي: شهرستان محمودآباد) فایلرایگانبررسيعواملاقتصاديواجتماعيتغييراتکاربرياراضي(مطالعهموردي:شهرستانمحمودآباد)