فایل رایگان بررسي نقش و کارکرد تعاوني هاي دهياري در توسعه روستايي استان گلستان | dl | 6504679

دانشجوی محترم سلام و عرض ادب. اطلاعات بیشتر در مورد فایل فایل رایگان بررسي نقش و کارکرد تعاوني هاي دهياري در توسعه روستايي استان گلستان در ادامه مطلب با کلیک روی دکمه دانلود مشاهده کنید. همچنین لیست تعدادی دیگر از محصولات فروشگاه در انتهای پست قرار داده شده و قابل مشاهده هستند. اگر از کیفیت فایل تخصصی فایل رایگان بررسي نقش و کارکرد تعاوني هاي دهياري در توسعه روستايي استان گلستان راضی بودید که مطمئنن همین طور است خوشحالیم و اگر مشکلی در فایل بود از طریق دکمه ارباط با ما و تلگرام مشکلتان را بگویید تا راهنمایی شوید.

ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان بررسي نقش و کارکرد تعاوني هاي دهياري در توسعه روستايي استان گلستان ﻫﺎي ﺳﺮﯾﻊ اﻟﺴﯿﺮ ﻧﯿﺮوي درﯾﺎﯾﯽ فایل رایگان بررسي نقش و کارکرد تعاوني هاي دهياري در توسعه روستايي استان گلستان ﺳﺰار از ﺣﻮزه ﺑﻨﺪري ﻣﯽ اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪ فایل رایگان بررسي نقش و کارکرد تعاوني هاي دهياري در توسعه روستايي استان گلستان ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﮔﻮﯾﻨﺪ فایل رایگان بررسي نقش و کارکرد تعاوني هاي دهياري در توسعه روستايي استان گلستان ﮐﻪ راه روم را در ﭘﯿﺶ فایل رایگان بررسي نقش و کارکرد تعاوني هاي دهياري در توسعه روستايي استان گلستان ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان بررسي نقش و کارکرد تعاوني هاي دهياري در توسعه روستايي استان گلستان ﻣﺰﺑﻮر ﺣﺎﻣﻞ دﺳﺘﻮري اﺳﺖ از ﻃﺮف

فایل رایگان بررسي نقش و کارکرد تعاوني هاي دهياري در توسعه روستايي استان گلستان

ارتباط با ما

... دانلود ...

عنوان محصول: فایل رایگان بررسي نقش و کارکرد تعاوني هاي دهياري در توسعه روستايي استان گلستان

فایل رایگان بررسي نقش و کارکرد تعاوني هاي دهياري در توسعه روستايي استان گلستان

بخشی از متن فایل رایگان بررسي نقش و کارکرد تعاوني هاي دهياري در توسعه روستايي استان گلستان :


سال انتشار : 1395

تعداد صفحات : 24

هدف: به کارگیری سازمان ها و نهادهای محلی یکی از رویکردهای مدیریتی در جوامع روستایی است که در برهه هایی از تاریخ توسعه روستایی کشور مورد توجه واقع شده است. در این راستا تعاونی های دهیاری در بسیاری از نواحی تشکیل شده است و نقش بسیار موثری در تسهیل خدمات دهیاری ها داشته است. این تحقیق با هدف فایل رایگان بررسي نقش و کارکرد تعاوني هاي دهياري در توسعه روستايي استان گلستان انجام شده است. روش: تحقیق حاضر بر مبنای راهبرد پیمایش پرسش نامه ای به انجام رسیده است. جامعه آماری تحقیق شامل دهیاران عضو شرکت تعاونی های دهیاری استان گلستان به تعداد 830 نفر است. به روش فرمول کوکران تعداد نمونه ها 118 نفر تعیین شد و از روش نمونه گیری خوشه ای در سطح 9 شرکت تعاونی دهیاری جهت انتخاب نمونه ها استفاده شد. اعتبار پرسش نامه به عنوان ابزار گردآوری داده ها, از طریق سه نفر از کارشناسان شاغل در شرکت تعاونی دهیاری در استان گلستان و سه نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه و پایایی آن از طریق محاسبه آلفای کرونباخ برای کارکرد عمرانی, اقتصادی, خدماتی و فرهنگی- اجتماعی به ترتیب 0/928, 0/840, 0/908, و 0/908 محاسبه شد و مورد تایید قرار گرفت. یافته ها: نتایج رتبه بندی مهم ترین کارکردهای شرکت های تعاونی دهیاری نشان داد که مواردی مانند مشارکت در ساخت و بهینه سازی مسکن روستایی در زمینه کارکرد عمرانی, سرمایه گذاری در جهت بهبود تولیدات کشاورزی و صنعتی در زمینه کارکرد اقتصادی, تسطیح معابر روستا در زمینه کارکرد خدماتی و تربیت مدیران آشنا به شرایط روستا و سازمان های محلی در زمینه کارکرد فرهنگی- اجتماعی اولویت بالایی داشتند. نتایج آزمون t تک نمونه ای نشان داد که کارکردهای مختلف این شرکت ها در توسعه روستایی در ناحیه مورد مطالعه کم تر از حد متوسط یا نامناسب است. نتایج آزمون فریدمن هم نشان داد که تاثیر کارکردها متفاوت نیست و از اولویت یکسانی برخوردار هستند. نتایج آزمون t مستقل برای مقایسه کارکردهای تعاونی دهیاری در بین بخش ها نشان داد که کارکردهای تعاونی دهیاری در بخش مرکزی هر شهرستان وضعیت بهتری داشتند. نتایج آزمون کروسکال والیس جهت مقایسه کارکردها بر حسب سابقه تاسیس نشان داد که کارکرد تعاونی های دهیاری برحسب قدمت آن ها تفاوت معنی داری داشتند. در هر چهار زمینه (عمرانی, اقتصادی, خدماتی و فرهنگی- اجتماعی), تعاونی هایی که قدمت بالاتری داشتند, کارکردهای بهتر و موثرتری نیز ارایه کرده اند. نتایج آزمون کروسکال والیس جهت مقایسه کارکردها در بین شهرستان ها نشان داد که در زمینه کارکردهای عمرانی و خدماتی شهرستان گرگان وضعیت بهتری داشته است و در زمینه کارکردهای اقتصادی و فرهنگی- اجتماعی شهرستان کردکوی وضعیت بهتری داشته است. محدودیت ها/ راهبردها: تمرکز این تحقیق بر بررسی نقش و کارکرد تعاونی های دهیاری در توسعه روستایی بود. بنابراین, انتظار می رود پژوهش های آینده به شناسایی راه کارهای ارتقای عملکرد نقش و کارکردهای این تعاونی ها بپردازند. راه کارهای عملی: با توجه به یافته ها, همکاری بخشداری برای تامین ماشین آلات مورد نیاز, واگذاری پروژه های عمرانی و تامین نیروهای متخصص, حمایت شورای بخش در تامین مالی, هماهنگی همه شوراها و دهیاران با تعاونی دهیاران, تاسیس صندوق مالی, بیمه و غیره وابسته به تعاونی دهیاری, برنامه ریزی برای برقراری ارتباط موثر و نشست های مشورتی بین تعاونی های دهیاران در سطح شهرستان, استان و کشور جهت بهبود نقش و کارکرد تعاونی های دهیاری موثر است. اصالت و ارزش: شناخت نقش و کارکرد تعاونی های دهیاری در توسعه روستایی استان گلستان و ارایه پیشنهادهایی برای ارتقای عملکرد این نوع تعاونی ها, اصالت و ارزش اصلی این تحقیق است.

👇محصولات مشابه با فایل رایگان بررسي نقش و کارکرد تعاوني هاي دهياري در توسعه روستايي استان گلستان👇

فایل رایگان ارزيابي سطوح پايداري مقاصد روستايي در راستاي توسعه گردشگري روستايي با تعديل گري تصوير مقصد ( مطالعه موردي: دهستان دراک شهرستان شيراز) | WORD فایل رایگان بررسي و تحليل تله محروميت در سکونتگاه هاي روستايي ( مطالعه موردي: شهرستان قصرقند ) | WORD فایل رایگان بررسي و تحليل شاخص هاي توسعه هوشمند روستايي ( مطالعه موردي: روستاهاي شهرستان بينالود ) | WORD فایل رایگان اثرات اجراي طرح هادي بر توسعه کالبدي سکونتگاه هاي روستايي (مطالعه موردي: بخش ثمرين در شهرستان اردبيل) | WORD فایل رایگان نقش راه در توسعه مناطق روستايي با تاکيد بر تنوع فعاليت هاي اقتصادي ( مطالعه موردي: دهستان چورزق در شهرستان طارم ) | WORD فایل رایگان تحليل موانع و محدوديت هاي اشتغال زنان روستايي ( مطالعه موردي: شهرستان تويسرکان ) | WORD فایل رایگان بررسي عوامل موثر بر مشارکت بهره برداران در طرح هاي مرتع و آبخيزداري ( مطالعه موردي: حوزه آبخيز کوشک آباد خراسان رضوي) | WORD فایل رایگان نقش نمادهاي گردشگري در توسعه نواحي روستايي (مطالعه موردي: باغ تاريخي نشاط روستاي تقي آباد) | WORD فایل رایگان سنجش تاب آوري محيطي روستاهاي در معرض خطر زلزله (مطالعه موردي: دهستان معجزات در شهرستان زنجان) | WORD

👇محصولات تصادفی👇

فایل رایگان مدل عوامل ارتباطات کارفرما پيمانکار در اجراي موفقيت آميز کلان پروژه ها در صنايع پايين دستي نفت ايران | WORD فایل رایگان کاربرد روش هاي شبکه عصبي و مدل هاي سري زماني در پيش بيني مصرف آب شرب مطالعه موردي شهر رشت | WORD فایل رایگان طراحي مدل برنامه ريزي استراتژي صنعتي استاني | WORD فایل رایگان مديريت بحران: رهيافتي استراتژيکت | WORD فایل رایگان تحليل آثار افزايش قيمت حامل هاي انرژي بر توليد بخش کشاورزي با استفاده از روش داده ستانده | WORD فایل رایگان ظرفيت نظري رهيافت قابليت آمارتيا سن براي مقوله شهروندي | WORD فایل رایگان مطالعه اثر ژيوتکستايل بر افزايش مقاومت برشي و ظرفيت باربري خاک رس مسلح شده با ژيوگريد و بررسي همبستگي آنها | WORD فایل رایگان اثر کيفيت آب و مديريت کاربرد آب شور در سيستم آبياري قطر هاي بر عملکردو کارآيي مصرف آب در خربزه ديررس | WORD فایل رایگان اعتبارسنجي مدل هاي تجربي و نيمه تجربي برآورد تابش خالص روزانه با استفاده از مقاديراندازه گيري شده در اقليم سرد و نيمه خشک | WORD فایل رایگان بررسي امکان اختلاط علف کش اولتيما با برومايسيد آ ام در کنترل علف هاي هرز ذرت در منطقه جيرفت | WORD فایل رایگان دوره بحراني کنترل علف هاي هرز آفتابگردان (Helianthus annus L.) در غرب استان گيلان | WORD فایل رایگان سنجش آسايش زيست اقليمي استان مازندران با استفاده از مدلهاي بيوکليماتيک انساني | WORD فایل رایگان سازمان هاي غيردولتي: از انفعال تا مشارکت رو به فعال در تعقيب دعواي عمومي ( با نگاهي به قانون آيين دادرسي کيفري) | WORD فایل رایگان چيستي مشارکت نظري در علم سازمان | WORD فایل رایگان اثربخشي آموزش مهارت هاي مثبت انديشي با تاکيد بر آموزه هايديني بر تاب آوري و رغبت هاي شغلي دانش آموزان | WORD

👇کلمات کلیدی👇

فایل رایگان بررسي نقش و کارکرد تعاوني هاي دهياري در توسعه روستايي استان گلستان فایل رایگان بررسي نقش و کارکرد تعاوني هاي دهياري در توسعه روستايي استان گلستاندانلود فایل رایگان بررسي نقش و کارکرد تعاوني هاي دهياري در توسعه روستايي استان گلستان فایلرایگانبررسينقشوکارکردتعاونيهايدهياريدرتوسعهروستايياستانگلستان