فایل رایگان آسيب شناسي مديريت طرحهاي توسعه منطقهاي در ايران و انتخاب الگوي مطلوب مديريتي | dl | 6505024

دانشجوی محترم سلام و عرض ادب. اطلاعات بیشتر در مورد فایل فایل رایگان آسيب شناسي مديريت طرحهاي توسعه منطقهاي در ايران و انتخاب الگوي مطلوب مديريتي در ادامه مطلب با کلیک روی دکمه دانلود مشاهده کنید. همچنین لیست تعدادی دیگر از محصولات فروشگاه در انتهای پست قرار داده شده و قابل مشاهده هستند. اگر از کیفیت فایل تخصصی فایل رایگان آسيب شناسي مديريت طرحهاي توسعه منطقهاي در ايران و انتخاب الگوي مطلوب مديريتي راضی بودید که مطمئنن همین طور است خوشحالیم و اگر مشکلی در فایل بود از طریق دکمه ارباط با ما و تلگرام مشکلتان را بگویید تا راهنمایی شوید.

ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان آسيب شناسي مديريت طرحهاي توسعه منطقهاي در ايران و انتخاب الگوي مطلوب مديريتي ﻫﺎي ﺳﺮﯾﻊ اﻟﺴﯿﺮ ﻧﯿﺮوي درﯾﺎﯾﯽ فایل رایگان آسيب شناسي مديريت طرحهاي توسعه منطقهاي در ايران و انتخاب الگوي مطلوب مديريتي ﺳﺰار از ﺣﻮزه ﺑﻨﺪري ﻣﯽ اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪ فایل رایگان آسيب شناسي مديريت طرحهاي توسعه منطقهاي در ايران و انتخاب الگوي مطلوب مديريتي ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﮔﻮﯾﻨﺪ فایل رایگان آسيب شناسي مديريت طرحهاي توسعه منطقهاي در ايران و انتخاب الگوي مطلوب مديريتي ﮐﻪ راه روم را در ﭘﯿﺶ فایل رایگان آسيب شناسي مديريت طرحهاي توسعه منطقهاي در ايران و انتخاب الگوي مطلوب مديريتي ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان آسيب شناسي مديريت طرحهاي توسعه منطقهاي در ايران و انتخاب الگوي مطلوب مديريتي ﻣﺰﺑﻮر ﺣﺎﻣﻞ دﺳﺘﻮري اﺳﺖ از ﻃﺮف

فایل رایگان آسيب شناسي مديريت طرحهاي توسعه منطقهاي در ايران و انتخاب الگوي مطلوب مديريتي

ارتباط با ما

... دانلود ...

عنوان محصول: فایل رایگان آسيب شناسي مديريت طرحهاي توسعه منطقهاي در ايران و انتخاب الگوي مطلوب مديريتي

فایل رایگان آسيب شناسي مديريت طرحهاي توسعه منطقهاي در ايران و انتخاب الگوي مطلوب مديريتي

بخشی از متن فایل رایگان آسيب شناسي مديريت طرحهاي توسعه منطقهاي در ايران و انتخاب الگوي مطلوب مديريتي :


سال انتشار : 1395

تعداد صفحات : 29

اهداف: این مقاله, با دو هدف آسیبشناسی الگوی موجود و انتخاب الگوی مطلوب مدیریتی طرحهای توسعه منطقهای تدوین شده است. روش: این پژوهش از نظر روششناسی توصیفی و تحلیلی است و از روش اسنادی و میدانی برای گردآوری دادهها استفاده م یکند . جامعه آمار ی پژوهش شامل پژوهشگران و متخصصانی است که با استفاده از نمونه گی ری خوشه ای و روش کوکران, 370 از آنها به عنوان نمونه برای پرسشگری انتخاب شدهاند. همچن ین از 50 خبره برای سنجش روایی محتوایی ابزار اندازهگیری و از 30 خبره برای انتخاب الگوی مطلوب مدیریتی مصاحبه به عمل آمده است. از روش ANP برای وزندهی به معیارها و از مدل PROMETHEEII برای رتبهبندی گزینهها و انتخاب الگو ی مطلوب استفاده شده است. از نرمافزارها ی SPSS ,Decision Super و VisualPromethee برای پردازش, وزندهی, تحلیل و رتبهبندی استفاده شده است. روایی محتوایی ابزار با استفاده از ضریب CVR ,80/0 و پایایی آن با استفاده از ضر یب آلفای کرونباخ, 926/0 و روش گاتمن, 827/0 محاسبه شده است. یافتهها/ نتایج: یافتههای پژوهش نشان میدهند که الگوی موجود مدیریت طرحهایتوسعه ناکارآمد است و به اصلاح نیاز دارد. همچنین اجرای مدل PROMETHEEII نشان داد که, الگوی مبتنی بر حکمروایی خوب, الگوی مدیریت شبکهای و الگوی مدیریت راهبردی, بهترتیب با نمره خالص رتبه بند ی 7106/0 , .هستند برتر الگوهای, 0/0783 ,0/5763نتیجهگیری: در این پژوهش, این نتیجه به دست آمد که حکمروایی شبکه ای , الگوی مطلوبی برای مدیریت طرحهای توسعه منطقهای است. در پایان پیشنهادهای مانند ایجاد زیرساختهای ارتباطی و اطلاعاتی, زمینهسازی مدیریت مشارکتی مبتنی بر پیادهسازی حکمروایی خوب در مدیریت طرحها ارایه شدهاند.

👇محصولات مشابه با فایل رایگان آسيب شناسي مديريت طرحهاي توسعه منطقهاي در ايران و انتخاب الگوي مطلوب مديريتي👇

فایل رایگان ارزيابي و سنجش شاخصهاي کيفيت زندگي در محلات شهري مطالعه موردي: حاجي آباد فارس | WORD فایل رایگان طبقهبندي اشکال کارستي حوضه درپرچين براساس مدلهاي سويچ، والتهام، هراک وکماتينا | WORD فایل رایگان ارزيابي و الويت بندي سرمايه اجتماعي در نواحي شهري با استفاده از تکنيک Topsis و AHP مطالعه موردي: منطقه سه شهر اردبيل | WORD فایل رایگان تحليل تفاوت کيفيت بازسازي محلات شهر بم | WORD فایل رایگان نگاهي انتقادي به رويکرد فيض محور در فلسفه اسلامي و پيامدهاي آن در تعليم و تربيت | WORD فایل رایگان نظرورزي درباره برنامه درسي دبيرستان: گرايش عمومي ، تخصصي يا همگرايي در چارچوب تخصص گرايي نرم | WORD فایل رایگان طبقه بندي مغالطه هاي اسکات و پژوهش هاي تربيتي در ايران: ارزيابي روش شناختي پژوهش هاي منتشر شده در نشريات معتبر علوم تربيتي و روان شناسي ايران در سال هاي 85-1381 | WORD فایل رایگان فلسفه پژوهش تربيتي: بررسي بنيادهاي فلسفي پارادايم هاي تبيين، فهم و انتقاد و تحليل نقش و جايگاه هر يک در پژوهش تربيتي | WORD فایل رایگان واکاوي الگوي مفهومي در حوزه برنامه درسي: نقدي بر پژوهشهاي انجام شده با رويکرد طراحي الگو در برنامه درسي | WORD

👇محصولات تصادفی👇

فایل رایگان کار ويژ ه هاي نظام سياسي و نقش آنها در تغيير سبک زندگي | WORD فایل رایگان مدلي براي رتبه بندي مشتريان در صنعت بانکداري به منظور اجرايي نمودن مديريت روابط با مشتري (CRM) (بررسي موردي بانک ملت) | WORD فایل رایگان مطالعه جذب فنل از فاضلاب توسط پاميس اصلاح شده با ذرات بى متاليک منيزيم/مس | WORD فایل رایگان تحليل تطبيقي فلسفه عدالت تربيتي؛ ديدگاه هاي ليبرال و جامعه گرا | WORD فایل رایگان بررسي تاثير شهرت سازماني بر رفتار شهروندي سازماني | WORD فایل رایگان بررسي روند تغييرات متوسط دماي ماهانه و سالانه نيمه شمالي کشور در نيم قرن اخير | WORD فایل رایگان کارايي چند روش متفاوت براي محاسبه ي نمايه ي هرست در سري هاي زماني اقليمي | WORD فایل رایگان بررسي نقش روش هاي بهره برداري از ايستگاه هاي پمپاژ آب کشاورزي در مصرف انرژي | WORD فایل رایگان نگاهي به خرافه پرستي در ايران و جهان و راهکار تربيتي مواجههبا آن | WORD فایل رایگان مقايسه هيجان خواهي و کفايت اجتماعي دختران ساکن مراکز شبانه روزي بهزيستي با دختران تحت سرپرستي خانواده | WORD فایل رایگان کنترل شيميايي گل جاليزمصري (Orobanche aegyptiaca) در گوجه فرنگي (Lycopersicon esculentum) با علفکش هاي گلايفوسيت و سولفوسولفورون | WORD فایل رایگان واکاوي آماري تغييرات فراواني و دماي روزهاي گرم در ايران زمين | WORD فایل رایگان ماهيت دانش تدريس و دانش معلمان: مقايسه ديدگاه شولمن و فنسترماخر | WORD فایل رایگان پيش بيني ميزان خردشدگي خاک طي عمليات خاک ورزي با استفاده از سيستم استنتاج فازي- عصبي (ANFIS) | WORD فایل رایگان بررسي قابليت‎هاي کارآفريني کتابداران (مطالعه موردي: کتابداران کتابخانه مرکزي آستان قدس رضوي) | WORD

👇کلمات کلیدی👇

فایل رایگان آسيب شناسي مديريت طرحهاي توسعه منطقهاي در ايران و انتخاب الگوي مطلوب مديريتي فایل رایگان آسيب شناسي مديريت طرحهاي توسعه منطقهاي در ايران و انتخاب الگوي مطلوب مديريتيدانلود فایل رایگان آسيب شناسي مديريت طرحهاي توسعه منطقهاي در ايران و انتخاب الگوي مطلوب مديريتي فایلرایگانآسيبشناسيمديريتطرحهايتوسعهمنطقهايدرايرانوانتخابالگويمطلوبمديريتي