فایل رایگان اثر نظارت و بازرسي در استقرار و تقويت فرهنگ پاسخگويي | dl | 6505574

دانشجوی محترم سلام و عرض ادب. اطلاعات بیشتر در مورد فایل فایل رایگان اثر نظارت و بازرسي در استقرار و تقويت فرهنگ پاسخگويي در ادامه مطلب با کلیک روی دکمه دانلود مشاهده کنید. همچنین لیست تعدادی دیگر از محصولات فروشگاه در انتهای پست قرار داده شده و قابل مشاهده هستند. اگر از کیفیت فایل تخصصی فایل رایگان اثر نظارت و بازرسي در استقرار و تقويت فرهنگ پاسخگويي راضی بودید که مطمئنن همین طور است خوشحالیم و اگر مشکلی در فایل بود از طریق دکمه ارباط با ما و تلگرام مشکلتان را بگویید تا راهنمایی شوید.

ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان اثر نظارت و بازرسي در استقرار و تقويت فرهنگ پاسخگويي ﻫﺎي ﺳﺮﯾﻊ اﻟﺴﯿﺮ ﻧﯿﺮوي درﯾﺎﯾﯽ فایل رایگان اثر نظارت و بازرسي در استقرار و تقويت فرهنگ پاسخگويي ﺳﺰار از ﺣﻮزه ﺑﻨﺪري ﻣﯽ اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪ فایل رایگان اثر نظارت و بازرسي در استقرار و تقويت فرهنگ پاسخگويي ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﮔﻮﯾﻨﺪ فایل رایگان اثر نظارت و بازرسي در استقرار و تقويت فرهنگ پاسخگويي ﮐﻪ راه روم را در ﭘﯿﺶ فایل رایگان اثر نظارت و بازرسي در استقرار و تقويت فرهنگ پاسخگويي ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان اثر نظارت و بازرسي در استقرار و تقويت فرهنگ پاسخگويي ﻣﺰﺑﻮر ﺣﺎﻣﻞ دﺳﺘﻮري اﺳﺖ از ﻃﺮف

فایل رایگان اثر نظارت و بازرسي در استقرار و تقويت فرهنگ پاسخگويي

ارتباط با ما

... دانلود ...

عنوان محصول: فایل رایگان اثر نظارت و بازرسي در استقرار و تقويت فرهنگ پاسخگويي

فایل رایگان اثر نظارت و بازرسي در استقرار و تقويت فرهنگ پاسخگويي

بخشی از متن فایل رایگان اثر نظارت و بازرسي در استقرار و تقويت فرهنگ پاسخگويي :
تعداد صفحات : 21

نظارت و کنترل یکی از وظایف اصلی مدیریت محسوب می گردد, بطوریکه بدون توجه به این جز , سایر اجزا مدیریت شامل برنامه ریزی, سازماندهی و هدایت نیز ناقص بوده و تضمینی برای انجام درست آن وجود ندارد. سازمانی که مورد بازرسی قرار نگیرد روز به روز به ضعف و نابودی می رود و اثر بخشی ان مورد سوالی قرار می گیرد, بالعکس, سازمانی که اصولی بازرسی بر آن اعمال شود آن نارسایی ها وجود داشته باشد وجود بازرسی منظم آن ضعف را برطرف خواهد نمود. همچنین دستگاه های حکومت اگر خود را به پاسخگویی موظف ندانند, اثرات نامطلوبی بر جامعه از خود بر جای خواهد گذاشت و در مسیر عدم مشارکت و خود رایی خواهد افتاد و ارباب رجوع را صرفا موظف به اطاعت می دانند. در نتیجه باعث می شود که مردم از حکومت دلسرد و با آن همکاری و همیاری نداشته باشند. باید پاسخگوی به عنوان یک فرهنگ عمومی در جامعه ظاهر شود و هر شهروند بدون هیج گونه دغدغه ای در جهت اصلاح بتواند از مسولان حکومتی توضیح بخواهد. این پژوهش بر اساس داده های جمع اوری شده در روند زمانی سال 1385 الی شهریور 1386 از نمونه ای متشکل از 141 نفر از مدیران و کارشناسان سازمان بازرسی کلی کشور, و براساس آزمون رگرسیون انجام شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که نظارت و بازرسی بر پاسخگویی و مولفه های آن نظیر پاسخگویی سازمانی, پاسخگویی قانونی, پاسخگویی حرفه ای و پاسخگویی سیاسی تاثیر دارد. و اعمال نظارت بر سازمان به نحوقابل ملاحظه ای بر بهبود عملکرد و تحقق اهداف آن یاری می رساند.

👇محصولات مشابه با فایل رایگان اثر نظارت و بازرسي در استقرار و تقويت فرهنگ پاسخگويي👇

فایل رایگان بررسي نظام جامع پاداش و پرداخت در سازمان هاي دانش پايه (مطالعه موردي پژوهشگاه صنعت نفت) | WORD فایل رایگان مدلي کاربردي در انتخاب تامين کننده خريد (مطالعه اي در يک پژوهشگاه تحقيقاتي) | WORD فایل رایگان بررسي نقشي معنويت در کارايي بانکداري | WORD فایل رایگان تاثير بازارگرايي بر عملکرد شرکت هاي ايراني فعال در بازار بورس تهران | WORD فایل رایگان نگرشي بر جايگاه منابع و کانال هاي اطلاعاتي در گردشگري | WORD فایل رایگان عوامل موثر بر مشارکت شهروندان در اداره امور شهر | WORD فایل رایگان رابطه توجه به مسووليت اجتماعي و عملکرد بازاريابي شرکت هاي صادر کننده نمونه صنايع غذايي | WORD فایل رایگان تاثير سيستم هاي يکپارچه سازماني بر فرآيند تصميم گيري | WORD فایل رایگان بررسي توسعه کارآفرينانه صنايع کوچک شهرک صنعتي اراک با رويکرد ساختاري | WORD

👇محصولات تصادفی👇

فایل رایگان اثرات نوع و مقدار نيتروژن و آبياري بر جذب نيتروژن ذرت علوفه ايو نيترات باقي مانده خاک | WORD فایل رایگان بررسي ويژگي هاي کمپوست حاصل از زباله هاي خانگي شهر سنندجاز ديدگاه بهبود کيفيت و سلامت خاک | WORD فایل رایگان تعيين ضرايب بيوسينتيکي فرايند بيولوژيکي واحد لجن فعال با هوادهي گسترده در شرايط آب و هوايي گرم در تصفيه فاضلاب بيمارستاني | WORD فایل رایگان برآورد کمي ترسيب کربن خاک در سه نوع کاربري (باغ مرکبات، شاليزار و جنگل) در قسمتياز اراضي رامسر، شمال ايران | WORD فایل رایگان بررسي خمش غيرخطي صفحات کامپوزيتي توسط روش بدون المان با استفاده از توابع پايه اي لژاندر | WORD فایل رایگان رتبه المکونات في نظريه الترکيب التوليديه الادنويه الکليات و الوسايط ترب مخصص المرکب الفعلي وفضلته انموذجا | WORD فایل رایگان طراحي، ساخت و ارزيابي سامانه ديجيتالي اندازه گيري لغزش و سرعت پيشروي مناسب براي تراکتورهاي دو چرخ محرک موجود در کشور | WORD فایل رایگان مقايسه کارآيي مدل هاي تلفيقي NN-ARX و ANFIS با GA-GT جهت تخمين تبخير روزانه از تشت در شرايط اقليمي خشک و گرم بلوچستان | WORD فایل رایگان پهنه بندي خطر سيل با دو مدل مادکلارک و HEC-RAS در آبخيز سد بوستان استان گلستان | WORD فایل رایگان بررسي امکان بهبود کارايي علف کش گليفوسيت در کنترل علف هاي هرز در آب هاي کلسيم دار با مديريت حاصلخيزي خاک | WORD فایل رایگان تاثير پوشش سنگريزه سطحي بر ويژگي هاي هيدروليکي جريان هاي سطحي و آستانه تشکيل شياربا شبيه سازي رواناب در شرايط صحرايي | WORD فایل رایگان بررسي تاثير تلقيح ميکروبي بر فسفرکارايي ارقام مختلف جو در استفاده از سنگ فسفات | WORD فایل رایگان شبيه سازي آزادسازي روي تحت تاثير تلقيح ميکروبي و سطوح شوري در يک خاکغير استريل آهکي با استفاده از مدل هاي سينتيکي | WORD فایل رایگان سنجش کيفيت خدمات الکترونيکي کتابخانه هاي دانشگاه فردوسي مشهد از ديدگاه کتابداران و دانشجويان تحصيلات تکميلي بر پايه مدل تلفيقي ليب کوال، ديجي کوال و اي اس کوال | WORD فایل رایگان پاسخ هاي دفاعي پنبه به گونه هاي قارچ تريکودرما و اثر آن در کنترل بيماري مرگ گياهچه ناشي از Rhizoctonia solani | WORD

👇کلمات کلیدی👇

فایل رایگان اثر نظارت و بازرسي در استقرار و تقويت فرهنگ پاسخگويي فایل رایگان اثر نظارت و بازرسي در استقرار و تقويت فرهنگ پاسخگوييدانلود فایل رایگان اثر نظارت و بازرسي در استقرار و تقويت فرهنگ پاسخگويي فایلرایگاناثرنظارتوبازرسيدراستقراروتقويتفرهنگپاسخگويي