فایل رایگان حمايت هاي ويژه از زنان در معاهدات عام بين الملل | dl | 6505790

دانشجوی محترم سلام و عرض ادب. اطلاعات بیشتر در مورد فایل فایل رایگان حمايت هاي ويژه از زنان در معاهدات عام بين الملل در ادامه مطلب با کلیک روی دکمه دانلود مشاهده کنید. همچنین لیست تعدادی دیگر از محصولات فروشگاه در انتهای پست قرار داده شده و قابل مشاهده هستند. اگر از کیفیت فایل تخصصی فایل رایگان حمايت هاي ويژه از زنان در معاهدات عام بين الملل راضی بودید که مطمئنن همین طور است خوشحالیم و اگر مشکلی در فایل بود از طریق دکمه ارباط با ما و تلگرام مشکلتان را بگویید تا راهنمایی شوید.

ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان حمايت هاي ويژه از زنان در معاهدات عام بين الملل ﻫﺎي ﺳﺮﯾﻊ اﻟﺴﯿﺮ ﻧﯿﺮوي درﯾﺎﯾﯽ فایل رایگان حمايت هاي ويژه از زنان در معاهدات عام بين الملل ﺳﺰار از ﺣﻮزه ﺑﻨﺪري ﻣﯽ اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪ فایل رایگان حمايت هاي ويژه از زنان در معاهدات عام بين الملل ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﮔﻮﯾﻨﺪ فایل رایگان حمايت هاي ويژه از زنان در معاهدات عام بين الملل ﮐﻪ راه روم را در ﭘﯿﺶ فایل رایگان حمايت هاي ويژه از زنان در معاهدات عام بين الملل ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان حمايت هاي ويژه از زنان در معاهدات عام بين الملل ﻣﺰﺑﻮر ﺣﺎﻣﻞ دﺳﺘﻮري اﺳﺖ از ﻃﺮف

فایل رایگان حمايت هاي ويژه از زنان در معاهدات عام بين الملل

ارتباط با ما

... دانلود ...

عنوان محصول: فایل رایگان حمايت هاي ويژه از زنان در معاهدات عام بين الملل

فایل رایگان حمايت هاي ويژه از زنان در معاهدات عام بين الملل

بخشی از متن فایل رایگان حمايت هاي ويژه از زنان در معاهدات عام بين الملل :


سال انتشار : 1395

تعداد صفحات : 46

امروزه یکی از مهم ترین مسایل جوامع انسانی مساله رعایت حقوق زنان و حفظ منزلت والای آنان و پرهیز از برخوردهای تبعیض آمیز و مبتنی بر جنسیت با زنان است. در همین راستا دولت ها و سازما نهای بین المللی, کنوانسیو ن ها و اسناد بین المللی مهمی را که همگی در جهت نفی هر گونه تبعیض علیه زنان و احقاق حقوق آنان و برقراری تساوی بین حقوق زن و مرد هستند, تدوین کرده و به تصویب رسانده اند.معاهدات عام بین المللی هرکدام به نحوی حقوق زنان را مورد تاکید قرار دادند, ولی نتوانستند مدافعان حقوق زنان را راضی کنند. بر این اساس برخی تشکل های زنانه و جریان های فمینیست, تاش خود را به این سمت معطوف ساختند که سازمان ملل متحد را وادار به عقد معاهداتی نمایند که موضوع اصلی آن, زنان و حمایت های قانونی در جهت برخورداری زنان از حقوق و آزادی های اساسی برپایه تساوی با مردان باشند. در میان اسناد بین المللی ارایه شده برای ارتقای وضع زنان کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان مهم ترین سندی است که اساس تفکر سازمان ملل متحد را در این زمینه تشکیل می دهد.این کنوانسیون همانند سایر معاهدات بر اساس و مبنای تفکر فمینیستی و غربی شکل گرفته است و تشابه حقوق مرد و زن را بیان می کند. تاکید بر تساوی زنان با مردان (و نه تنظیم روابط حقوقی عادلانه متناسب با واقعیات و نیز حفظ ارزش های زنان با تاکید بر رفع محرومیت از زنان)یکی از مبانی فکری حاکم بر کنوانسیون های بین المللی می باشد, که موجب طرح انتقادات فراوانی از سوی کشورهای اسامی شده است. همچنین یکی دیگر از مهم ترین انتقادات ناظر بر پیگیری حمایت از حقوق زنان در ضمن تامین ثباتو تقویت بنیان خانواده و تعدیل حقوق و تکالیف زنان و مردان در آن است که این مهم در نگاه نهادهای مل لمتحد در اغلب موارد مغفول مانده است.در اندیشه ی دینی اسام ضمن تا یکد بر حفظ هویت مستقل انسانی برای زن, به نقش های بی بدیل او در خانواده توجه شده است. نقش ممتاز زن در خانواده در قالب مادری و هم چنین ویژگ یها و خصل تهای منحصر به فردش در ارایه ی نقش همسری نیز برای وی شخیصتی حقوقی (دارای وظایف و حقوق ویژه) ایجاد کرده است. از سوی دیگر, هویت مستقل در اجتماع از وی فردی مسیول و ذ یحق می سازد. چنانچه برای احقاق حقوق سیاسی, اجتماعی و اقتصادی او نیز مکانیزم های متعددی در شریعت اسامی تعبیه شده است.در این مقاله نگارنده در نظر دارد با تبیین اسناد عام و خاص بی نالمللی, مبانی حمایت کننده حقوق زنان را مورد بررسی قرار دهد, سپس به طور مختصری برخی از انتقادات و ایرادات وارد بر معاهدات بی نالمللی را مطرح نماید

👇محصولات مشابه با فایل رایگان حمايت هاي ويژه از زنان در معاهدات عام بين الملل👇

فایل رایگان پناهندگي سياسي، مفهومي بشردوستانه يا ابزاري سياسي | WORD فایل رایگان نسبت حقوق بشر و تنوع فرهنگي | WORD فایل رایگان هفته حقوق بشر امريکايي به روايت تاريخبا نگاهي ويژه به سرنگوني هواپيماي مسافربري ايران | WORD فایل رایگان مطالعه تطبيقي حق و تکليف از منظر اسلام و مجامع بين المللي | WORD فایل رایگان حقوق اقليت ها در حقوق بين المللو جمهوري اسلامي ايران | WORD فایل رایگان در آمدي بر نقش زنان در مخاصمات و استقرار صلح | WORD فایل رایگان تبيين جايگاه حقوقي تفاوت ارث ميان زن ومرداز منظر ملل و اديان الهي | WORD فایل رایگان نقش مداخله دولت ها در خشونت خانگي عليه زناناز منظر حقوق بشر | WORD فایل رایگان حقوق شهروندي از منظر امام خميني (ره) | WORD

👇محصولات تصادفی👇

فایل رایگان مقايسه تاثير روش هاي بي خاک ورزي، کم خاک ورزي و خاک ورزي مرسوم بر عملکرد گندم ديم در زمين داراي سنگلاخ منطقه گرمسيري | WORD فایل رایگان توجيه و انتخاب تکنولوژي پيشرفته: کاربرد رويکرد تلفيقي FANP-FARAS | WORD فایل رایگان مطالعه برخي جنبه هاي اکولوژيکي جوانه زني و خواب بذر علف هرز عروسک پشت پرده (Physalis angulata L.) | WORD فایل رایگان مطالعه ي تطبيقي مدل هاي کسب و کار پلتفرم هاي برتر تامين مالي جمعي در جهان | WORD فایل رایگان بررسي تنوع ژنتيکي carpophilus Wilsonomyces عامل لکه غربالي هسته داران در استان خراسان رضوي با استفاده از نشانگر PCR-rep | WORD فایل رایگان نقش مديريت کشاورزي در تداوم جريان زاينده رود | WORD فایل رایگان بررسي کارايي مدل پويايي سيستم در شبيه سازي فرآيند بارش- رواناب(مطالعه موردي: حوضه آبريز ليقوان) | WORD فایل رایگان به کارگيري روشهاي محاسباتي رايانهاي و مدل سازي مولکولي در دست يابي به داروهاي ضدسرطان نوين | WORD فایل رایگان شناخت مولفه پارالاکس و ريشه يابي آن در فلسفه طراحي استيون هال نمونه موردي : موزه هلسينکي، اکتشافات درون و تسراکت زمان | WORD فایل رایگان پايش و کنترل شيميايي سرخرطومي هاي ساقه خوار کلزا Ceutorhynchus spp. (Col.: Curculionidae) | WORD فایل رایگان مقايسه اثر الگوي جريان ورودي و شيب آبراهه بر انتقال رسوب بستر در شرايط آزمايشگاهي | WORD فایل رایگان مقايسه طرحواره هاي ناسازگار اوليه در زوجين آلکسي تايميا و زوجين عادي | WORD فایل رایگان معرفي برخي از کنه هاي شکارگر بالاخانواده هاي Bdelloidea، Erythraeoidea و Raphignathoidea در باغ هاي ميوه دانه دار شهرستان مشهد، ايران | WORD فایل رایگان قاچاق سازمان يافته زنان و پيامدهاي ناشي از آن | WORD فایل رایگان تاثير ارزش ادراک شده مقصد زيارتي بر رضايت گردشگر خارجي مسلمان با در نظر گرفتن نقش دينداري اسلامي | WORD

👇کلمات کلیدی👇

فایل رایگان حمايت هاي ويژه از زنان در معاهدات عام بين الملل فایل رایگان حمايت هاي ويژه از زنان در معاهدات عام بين المللدانلود فایل رایگان حمايت هاي ويژه از زنان در معاهدات عام بين الملل فایلرایگانحمايتهايويژهاززناندرمعاهداتعامبينالملل