فایل رایگان پيشبيني درجه کيفيت موکت با استفاده از منطق فازي | dl | 6505838

دانشجوی محترم سلام و عرض ادب. اطلاعات بیشتر در مورد فایل فایل رایگان پيشبيني درجه کيفيت موکت با استفاده از منطق فازي در ادامه مطلب با کلیک روی دکمه دانلود مشاهده کنید. همچنین لیست تعدادی دیگر از محصولات فروشگاه در انتهای پست قرار داده شده و قابل مشاهده هستند. اگر از کیفیت فایل تخصصی فایل رایگان پيشبيني درجه کيفيت موکت با استفاده از منطق فازي راضی بودید که مطمئنن همین طور است خوشحالیم و اگر مشکلی در فایل بود از طریق دکمه ارباط با ما و تلگرام مشکلتان را بگویید تا راهنمایی شوید.

ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان پيشبيني درجه کيفيت موکت با استفاده از منطق فازي ﻫﺎي ﺳﺮﯾﻊ اﻟﺴﯿﺮ ﻧﯿﺮوي درﯾﺎﯾﯽ فایل رایگان پيشبيني درجه کيفيت موکت با استفاده از منطق فازي ﺳﺰار از ﺣﻮزه ﺑﻨﺪري ﻣﯽ اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪ فایل رایگان پيشبيني درجه کيفيت موکت با استفاده از منطق فازي ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﮔﻮﯾﻨﺪ فایل رایگان پيشبيني درجه کيفيت موکت با استفاده از منطق فازي ﮐﻪ راه روم را در ﭘﯿﺶ فایل رایگان پيشبيني درجه کيفيت موکت با استفاده از منطق فازي ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان پيشبيني درجه کيفيت موکت با استفاده از منطق فازي ﻣﺰﺑﻮر ﺣﺎﻣﻞ دﺳﺘﻮري اﺳﺖ از ﻃﺮف

فایل رایگان پيشبيني درجه کيفيت موکت با استفاده از منطق فازي

ارتباط با ما

... دانلود ...

عنوان محصول: فایل رایگان پيشبيني درجه کيفيت موکت با استفاده از منطق فازي

فایل رایگان پيشبيني درجه کيفيت موکت با استفاده از منطق فازي

بخشی از متن فایل رایگان پيشبيني درجه کيفيت موکت با استفاده از منطق فازي :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات : 17

در این تحقیق از منطق فازی برای پیشبینی درجه کیفیت موکت استفادهشده است. درجه کیفیت موکت بهطور متداول بهصورت کیفی با درجات 1 ,5/1 و 2 مشخص میشود که منطق آن بر مبنای صفر و یک است. با استفاده از منطق فازی میتوان درجه کیفیت موکت را با دقت و جزییات بیشتر بیان نمود. پارامترهای تاثیرگذار در درجه کیفیت موکت؛ درصد ثبات شستشویی و مقدار وزنی الیاف در واحد سطح موکت هستند. در مرحله اول با بهکارگیری منطق فازی؛ درصد ثبات شستشویی موکت تعیینشده و در مرحله بعد درجه کیفیت موکت بهطور دقیق محاسبهشده است. در این مطالعه موردی؛ درجه کیفیت موکت, 416/1 بهدستآمده که نسبت به روش کیفی متداول دقیقتر است.

👇محصولات مشابه با فایل رایگان پيشبيني درجه کيفيت موکت با استفاده از منطق فازي👇

فایل رایگان امکان سنجي و بررسي تحقيقي استحصال آب از مه | WORD فایل رایگان طراحي المانهاي رابط براي کاهش خسارت سازه ها در اثر برخوردهاي سازهاي | WORD فایل رایگان تاثير احداث سد زيرزميني راور کرمان در کيفت آب منطقه | WORD فایل رایگان بررسي آگاهي، نگرش و عملکرد سالمندان در مورد شيوه زندگي سالم در دوران سالمندي در شهر تهران | WORD فایل رایگان ارزشيابي تاثير برنامه آموزشي بر آگاهي، نگرش، و قصدهاي رفتاري دانش آموزان دبيرستانهاي پسرانه شهر بوانات استان فارس درخصوصHIV/AIDSيک مطالعه مداخله اي | WORD فایل رایگان ارزيابي اثر بخشي فرآيند انعقاد و شناورسازي الکتريکي در کاهش سميت از فاضلاب صنعت روغن کشي زيتون | WORD فایل رایگان بررسي روند تغييرات پنج ساله غلظت نيتريت و نيترات منابع آب زيرزميني شهر زنجان با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي از سال 1385 تا 1389 | WORD فایل رایگان تجزيه و تحليل هزينه جمع آوري و حمل و نقل پسماند منطقه 1 شهر بندرعباس | WORD فایل رایگان کيفيت خدمات تنظيم خانواده در مراکز بهداشتي درماني تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي:مقايسه نظرات مراجعين، کارشناسان و مديران برنامه | WORD

👇محصولات تصادفی👇

فایل رایگان برآورد تبخير و تعرق واقعي با استفاده از الگوريتم سبس و تصاوير لندست در ماهيدشت | WORD فایل رایگان طراحي، ساخت و بهبود پيزوالکتريک هاي بدون سرب KNN استفاده شده در مبدل هاي فراصوتي زيرآبي | WORD فایل رایگان ارزيابي مقاومت ارقام مختلف گونه هاي روغني Brassica نسبت به شته خردل Lipaphis erysimi (Hemiptera: Aphididae) در شرايط گلخانه اي | WORD فایل رایگان رديابي و شناسايي نژاد PVYNTN در مزارع سيب زميني استان خراسان رضوي | WORD فایل رایگان مختصات سبک زندگي مطلوب در نظام مردم سالاري اسلامي | WORD فایل رایگان تعيين مدل پيش بيني عملکرد کلزا براساس شاخص هاي هواشناسي کشاورزي و پارامترهاياقليمي در شهرستان مشهد | WORD فایل رایگان اثر روشهاي مديريت تلفيقي علفهاي هرز بر عملکرد و اجزاي عملکرد ذرت دانه اي (Zea mays L.) در کرمانشاه | WORD فایل رایگان رابطه تسهيم دانش و قابليت نوآوري در کتابخانه هاي دانشگاهي | WORD فایل رایگان شناسايي عامل اصلي پوسيدگي عمومي ريشه و طوقه گندم در استان خراسان شمالي | WORD فایل رایگان بررسي کارايي نمونه برداري از جمعيت مراحل مختلف رشدي شب پره مديترانه اي آرد Ephestia kueheniella Zell . در ميوه خرماي رقم ساير به روش اسپکتروفتومتري | WORD فایل رایگان کارايي مدل هاي AOF و USLE-M ، MUSLT،MUSLE-S در برآورد رسوب رگبارهاي منفرد در در برآورد رسوب رگبارهاي منفرد در | WORD فایل رایگان تحليل رابطه مولفه هاي هويت ديني و پيشگيرياز جرم ( مورد مطالعه: دانشگاه اصفهان) | WORD فایل رایگان بررسي امکان جداکردن ناخالصي ها از کلاله ي زعفران با استفاده از يک جداکننده ي الکترواستاتيک | WORD فایل رایگان ارايه يک مدل رياضي براي ارزيابي آثار زاويه راس متغير بر عملکرد شناورهاي پروازي | WORD فایل رایگان به کارگيري روش هاي تخمين بعد ذاتي در استخراج ويژگي هاي بدست آمده از تصاوير راداري، ماهواره اي و ليدار به منظور شناسايي عوارض خاص شهري | WORD

👇کلمات کلیدی👇

فایل رایگان پيشبيني درجه کيفيت موکت با استفاده از منطق فازي فایل رایگان پيشبيني درجه کيفيت موکت با استفاده از منطق فازيدانلود فایل رایگان پيشبيني درجه کيفيت موکت با استفاده از منطق فازي فایلرایگانپيشبينيدرجهکيفيتموکتبااستفادهازمنطقفازي