فایل رایگان بررسي حذف باکتري پسودوموناس آيروژينوزا از آب آشاميدني به روش فوتوالکتروشيميايي | dl | 6505859

دانشجوی محترم سلام و عرض ادب. اطلاعات بیشتر در مورد فایل فایل رایگان بررسي حذف باکتري پسودوموناس آيروژينوزا از آب آشاميدني به روش فوتوالکتروشيميايي در ادامه مطلب با کلیک روی دکمه دانلود مشاهده کنید. همچنین لیست تعدادی دیگر از محصولات فروشگاه در انتهای پست قرار داده شده و قابل مشاهده هستند. اگر از کیفیت فایل تخصصی فایل رایگان بررسي حذف باکتري پسودوموناس آيروژينوزا از آب آشاميدني به روش فوتوالکتروشيميايي راضی بودید که مطمئنن همین طور است خوشحالیم و اگر مشکلی در فایل بود از طریق دکمه ارباط با ما و تلگرام مشکلتان را بگویید تا راهنمایی شوید.

ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان بررسي حذف باکتري پسودوموناس آيروژينوزا از آب آشاميدني به روش فوتوالکتروشيميايي ﻫﺎي ﺳﺮﯾﻊ اﻟﺴﯿﺮ ﻧﯿﺮوي درﯾﺎﯾﯽ فایل رایگان بررسي حذف باکتري پسودوموناس آيروژينوزا از آب آشاميدني به روش فوتوالکتروشيميايي ﺳﺰار از ﺣﻮزه ﺑﻨﺪري ﻣﯽ اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪ فایل رایگان بررسي حذف باکتري پسودوموناس آيروژينوزا از آب آشاميدني به روش فوتوالکتروشيميايي ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﮔﻮﯾﻨﺪ فایل رایگان بررسي حذف باکتري پسودوموناس آيروژينوزا از آب آشاميدني به روش فوتوالکتروشيميايي ﮐﻪ راه روم را در ﭘﯿﺶ فایل رایگان بررسي حذف باکتري پسودوموناس آيروژينوزا از آب آشاميدني به روش فوتوالکتروشيميايي ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان بررسي حذف باکتري پسودوموناس آيروژينوزا از آب آشاميدني به روش فوتوالکتروشيميايي ﻣﺰﺑﻮر ﺣﺎﻣﻞ دﺳﺘﻮري اﺳﺖ از ﻃﺮف

فایل رایگان بررسي حذف باکتري پسودوموناس آيروژينوزا از آب آشاميدني به روش فوتوالکتروشيميايي

ارتباط با ما

... دانلود ...

عنوان محصول: فایل رایگان بررسي حذف باکتري پسودوموناس آيروژينوزا از آب آشاميدني به روش فوتوالکتروشيميايي

فایل رایگان بررسي حذف باکتري پسودوموناس آيروژينوزا از آب آشاميدني به روش فوتوالکتروشيميايي

بخشی از متن فایل رایگان بررسي حذف باکتري پسودوموناس آيروژينوزا از آب آشاميدني به روش فوتوالکتروشيميايي :
تعداد صفحات : 12

زمینه و هدف: میکروب زدایی آب به روش الکترولیز در سالهای اخیر رو به گسترش است. هدف در این تحقیق بررسی تعیین درصدحذف باکتری پسودوموناس آیروژینوزا, از آب آشامیدنی توسط رآکتور ناپیوسته فوتوالکتروشیمیایی مرکب از الکترودهای روی-مس و لامپ فرابنفش A از نوع نشری دیودی (LED (می باشد. مواد و روش ها: نمونه آب آشامیدنی دارای باکتری پسودوموناس آیروژینوزا تهیه گردید. کارایی حذف درحالت مختلف متغیرهای pH) 8-6 ,(زمان تابش (45-5/7 دقیقه), شدت لامپ (600-360 میلی وات بر سانتی متر مربع), فاصله لامپ با الکترود (5/1 سانتیمتر), تعداد باکتری (CFU 103-102 (و چگالی جریان (cm2/mA 9-3 (مورد بررسی قرار گرفت. یافته ها: میزان حذف 103 عدد باکتری پسودوموناس آیروژینوزا در میلی لیتر در فاصله 5/1 سانتی متر, چگالی جریان cm2/mA 6 وزمان الکترولیز 5/7 دقیقه در pH های 7,6 و8 به ترتیب 95 ,5/96 و 9/95 در سیستم الکتروشیمیایی بدست آمد. مقدار حذف 102عدد باکتری پسودوموناس آیروژینوزا در میلی لیتر در فاصله 5/1 سانتی متر, چگالی جریان cm2/mA 6 و زمان الکترولیز 5/7 دقیقه در pH های 6 ,7 و8 به ترتیب 2/95 ,100 و 100 در سیستم الکتروشیمیایی بدست آمد. میزان حذف 103 عدد باکتری پسودوموناسآیروژینوزا در میلی لیتر در فاصله 5/1 سانتی متر لامپ با الکترود, شدت تابش cm2/mW 600 ,چگالی جریان cm2/mA 6 و زمان 5/7 دقیقه در pH های 6 ,7 و8 به ترتیب 96 ,100 و 100 در سیستم فوتوالکتروشیمیایی بدست آمد. مقدار حذف 102 عددباکتری پسودوموناس آیروژینوزا در میلی لیتر در فاصله 5/1 سانتی متر لامپ با الکترود, شدت تابش cm2/mW 600 ,چگالی جریان cm2/mA 6 و زمان 5/7 دقیقه در pH های 6 ,7 و8 به ترتیب100 ,100 و100 در سیستم فوتوالکتروشیمیایی بدست آمد. نتیجه گیری: یافته ها نشان دادند که میزان حذف باکتری با افزایش چگالی جریان, افزایش مدت زمان تابش, افزایش شدت لامپ و افزایش pH افزایش مییابد.

👇محصولات مشابه با فایل رایگان بررسي حذف باکتري پسودوموناس آيروژينوزا از آب آشاميدني به روش فوتوالکتروشيميايي👇

فایل رایگان دانش و ادراکات دانشجويان پزشکى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان در زمينه :HIV/AIDS يک مطالعه مقطعي مبتني بر نظريه | WORD فایل رایگان ارزيابى کيفيت ميکروبى پساب و لجن دفعى از چهار تصفيه خانه فاضلاب موضعي شهر تهران | WORD فایل رایگان بررسي مقايسه اي کيفيت بهداشتي هواي کلانشهرهاي تهران، اصفهان و شيراز در سال 1390 | WORD فایل رایگان بررسى عوامل موثر بر درک ريسک، نگرش و عملکرد ايمنى کارگران ساختمانى شهر شيراز، 1391 | WORD فایل رایگان مطالعه جذب فنل از فاضلاب توسط پاميس اصلاح شده با ذرات بى متاليک منيزيم/مس | WORD فایل رایگان بررسي کيفيت آب رودخانه گل گل ايلام بر اساس شاخص کيفي آبNSFWQI | WORD فایل رایگان شيوع اختلالات عملکرد ريوي در کارگران يک کارخانه رزين در اثر مواجهه شغلي با فرمالدييد | WORD فایل رایگان شيوع پوسيدگي دندان هاي آسياي شيري و عوامل مرتبط با آن در کودکان 6 و 7 ساله در شبکه بهداشت و درمان شميرانات | WORD فایل رایگان تاثير آموزش بر توانمندى رابطان مرکز بهداشت شرق تهران در مورد مهارتهاى ارتباطى زوجين | WORD

👇محصولات تصادفی👇

فایل رایگان تحليل و مقايسه برنامه هاي راهبردي کتابخانه هاي دانشگاهي: ارايه الگويي پيشنهادي | WORD فایل رایگان دامنه مسيوليت کيفري اشخاص حقوقي در قانون مجازات اسلامي | WORD فایل رایگان تعيين الگوي توزيع جمعيت علف هرز خارشتر Alhagi pseudalhagi (M.B) Desv. با استفاده از شبکه عصبي مصنوعي چندي ساز بردار يادگير (LVQ4 ) | WORD فایل رایگان تحليل فقهي-حقوقي عفو جاني توسط مجنيعليه قبل از مرگ | WORD فایل رایگان برآورد حجم بهينه مخزن سد بر اساس سطح اعتمادپذيري تامين نيازها | WORD فایل رایگان صحت سنجي برآورد تبخير و تعرق از مدل هاي سبال و هارگريوز– ساماني با استفاده ازداده هاي لايسيمتر | WORD فایل رایگان استفاده از فناوري هاي نوين در تدريس زبان و نگرش مدرسان و زبان آموزان به جايگاه موازين اخلاقي در کاربرد اين فناوري ها | WORD فایل رایگان تحليل عامل هاي اثر گذار بر توليدات علمي زنان ايراني در آي. اس. آي | WORD فایل رایگان پيش بيني تحقيقات فناوري در قلمرو منتخب از انرژي خورشيدي : کاربرد تحليل پتنت و شبکه عصبي مصنوعي | WORD فایل رایگان کمي سازي گسترش فرسايش شياري در خاک هاي مارني در حوزه آبخيز زنجانرود در شمالغرب زنجان | WORD فایل رایگان تحليل روند تغييرات غلظت پنج آلاينده شاخص کيفيت هوا CO، NO2،SO2، PM10 و O3 در کلانشهر تهران وارتباط آن باداده هاي هواشناسي در طي سال هاي 88 - 1380 | WORD فایل رایگان ارزيابي سيستم منابع آب با رويکرد يکپارچه بر اساس چارچوب حسابداري آب در محدوده مطالعاتي مشهد | WORD فایل رایگان مقايسه روش هاي برنامه ريزي ژنتيک و ماشين بردار پشتيبان در پيش بيني جريان روزانهرودخانه (مطالعه موردي: رودخانه باراندوزچاي) | WORD فایل رایگان توسعه مدل شبه توزيعي براي برآورد بيلان QDWB و ارزيابي آن در محدوده مطالعاتي رخ - نيشابور | WORD فایل رایگان بهبود الگوريتم گراديان نزولي براي موقعيت يابي زمين پايه در مختصات WGS84 | WORD

👇کلمات کلیدی👇

فایل رایگان بررسي حذف باکتري پسودوموناس آيروژينوزا از آب آشاميدني به روش فوتوالکتروشيميايي فایل رایگان بررسي حذف باکتري پسودوموناس آيروژينوزا از آب آشاميدني به روش فوتوالکتروشيمياييدانلود فایل رایگان بررسي حذف باکتري پسودوموناس آيروژينوزا از آب آشاميدني به روش فوتوالکتروشيميايي فایلرایگانبررسيحذفباکتريپسودوموناسآيروژينوزاازآبآشاميدنيبهروشفوتوالکتروشيميايي