فایل رایگان بررسي کارايي انعقاد الکتريکي در تصفيه شيرابه پسماندهاي شهري | dl | 6505917

دانشجوی محترم سلام و عرض ادب. اطلاعات بیشتر در مورد فایل فایل رایگان بررسي کارايي انعقاد الکتريکي در تصفيه شيرابه پسماندهاي شهري در ادامه مطلب با کلیک روی دکمه دانلود مشاهده کنید. همچنین لیست تعدادی دیگر از محصولات فروشگاه در انتهای پست قرار داده شده و قابل مشاهده هستند. اگر از کیفیت فایل تخصصی فایل رایگان بررسي کارايي انعقاد الکتريکي در تصفيه شيرابه پسماندهاي شهري راضی بودید که مطمئنن همین طور است خوشحالیم و اگر مشکلی در فایل بود از طریق دکمه ارباط با ما و تلگرام مشکلتان را بگویید تا راهنمایی شوید.

ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان بررسي کارايي انعقاد الکتريکي در تصفيه شيرابه پسماندهاي شهري ﻫﺎي ﺳﺮﯾﻊ اﻟﺴﯿﺮ ﻧﯿﺮوي درﯾﺎﯾﯽ فایل رایگان بررسي کارايي انعقاد الکتريکي در تصفيه شيرابه پسماندهاي شهري ﺳﺰار از ﺣﻮزه ﺑﻨﺪري ﻣﯽ اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪ فایل رایگان بررسي کارايي انعقاد الکتريکي در تصفيه شيرابه پسماندهاي شهري ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﮔﻮﯾﻨﺪ فایل رایگان بررسي کارايي انعقاد الکتريکي در تصفيه شيرابه پسماندهاي شهري ﮐﻪ راه روم را در ﭘﯿﺶ فایل رایگان بررسي کارايي انعقاد الکتريکي در تصفيه شيرابه پسماندهاي شهري ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان بررسي کارايي انعقاد الکتريکي در تصفيه شيرابه پسماندهاي شهري ﻣﺰﺑﻮر ﺣﺎﻣﻞ دﺳﺘﻮري اﺳﺖ از ﻃﺮف

فایل رایگان بررسي کارايي انعقاد الکتريکي در تصفيه شيرابه پسماندهاي شهري

ارتباط با ما

... دانلود ...

عنوان محصول: فایل رایگان بررسي کارايي انعقاد الکتريکي در تصفيه شيرابه پسماندهاي شهري

فایل رایگان بررسي کارايي انعقاد الکتريکي در تصفيه شيرابه پسماندهاي شهري

بخشی از متن فایل رایگان بررسي کارايي انعقاد الکتريکي در تصفيه شيرابه پسماندهاي شهري :


سال انتشار : 1395

تعداد صفحات : 10

زمینه و هدف: با توجه به آلودگی بالای شیرابه محل دفن و جهت جلوگیری از آلودگی محیط زیست, این مطالعه با هدف بررسی تعیین تاثیر فرایند انعقاد الکتریکی در حذف مواد آلی, نیتروژن, فسفر و کدورت, طراحی و اجرا شد. مواد و روشها: مطالعه حاضر یک مطالعه توصیفی تحلیلی با رویکرد تجربی و آزمایشگاهی بود. از شیرابه تولیدی در مرکز دفن و کمپوست شهر گرگان نمونه گرفته شد و وارد راکتور الکتروکواگولاسیون شد. در شرایط مختلف عملکردی, زمان ماند20 ,40 و 60 دقیقه, pH برابر 3 , 6 و 9 و اختلاف پتانسیل الکتریکی20 ,40 و 60 ولت, از شیرابه داخل راکتور نمونه برداری شد و طبق روش استاندارد پارامترهای مورد مطالعه اندازه گیری شد. این طرح پژوهشی با توجه به ماهیت آن منافاتی با مسایل اخلاقی نداشت. یافتهها: بیشترین میزان حذف در میزان ولتاژ 60 ولت, زمان 60 دقیقه و pH برابر حدود خنثی)9/6 -5/6 )بود. میزان حذف کدورت, COD ,نیترات و فسفر در شیرابه خام به ترتیب برابر 14/59 ,33/44 ,81/40 و 86/48 درصد بود. این مقادیر برای پساب خروجی تصفیه خانه که تحت راکتور انعقاد الکتریکی قرار گرفته بود به ترتیب برابر 9/88 ,5/80 ,16/59 و 35/62 درصد بود.نتیجهگیری: فرایند انعقاد الکتریکی به عنوان فرایند پیش تصفیه, باعث حذف مواد آلی, کدورت, مواد مغذی, کاهش بار آلی و افزایش تجزیه پذیری شیرابه میگردد و میتواند به عنوان گزینهای موثر جهت پیش تصفیه موثر فاضلاب, جلوگیری از آلودگی محیط زیست, منابع آب و حفاظت از آنها مدنظر قرار گیرد.

👇محصولات مشابه با فایل رایگان بررسي کارايي انعقاد الکتريکي در تصفيه شيرابه پسماندهاي شهري👇

فایل رایگان مقايسه آگاهي، نگرش و رفتار بهداشتي مسواک زدن و وضعيت بهداشت دندان دانش آموزان دختر وپسر مدارس ابتدايي منطقه چهار شهر تهران در سال 1394 | WORD فایل رایگان بررسي شيوع چاقي و اضافه وزن و برخي عوامل مرتبط با آن در زنان سنين باروري شهر رشت در سال 1394 | WORD فایل رایگان بررسي کارآيي فرايند تلفيقي انعقاد و شناورسازي الکتريکي در تصفيه فاضلاب صنعت فرآوري محصولات لبني | WORD فایل رایگان ارزيابي ريسک غيرسرطانزايي در مواجهه شغلي با کروم شش ظرفيتي براي دو نوع از آبکاريهاي کروم منتخب شهر تهران | WORD فایل رایگان بررسي تاثير نوع ترکيب بکار رفته در بستر بر کيفيت ورمي کمپوست توليدي از ضايعات آشپزخانه، ضايعات باغي و فضوالت گاوي توسط کرم آيزينيا فوتيدا | WORD فایل رایگان بررسي ارتباط ابعاد فرسودگي شغلي با محيط فيزيکي و امکانات محل کار در بهورزان استان گلستان | WORD فایل رایگان بررسي رفتارهاي بهداشتي دوران بلوغ و فاکتورهاي موثر بر آن در دختران متوسطه اول شهر خمير در سال تحصيلي 94 - 95 | WORD فایل رایگان بررسي عوامل موثر بر تمايل به پرداخت هزينه بانوان براي کنترل افزايش وزن | WORD فایل رایگان بررسي کارايي پودر هسته خرما در جذب کادميوم ازمحلولهاي آبي: تعيين ايزوترم و سينتک جذب | WORD

👇محصولات تصادفی👇

فایل رایگان معرفي گونه هايي از نماتدهاي انگل گياهي جنس هاي Ditylenchus و Pratylenchus (Tylenchomorpha, Tylenchoidea) از مزارع سبزي کاري حومه مشهد | WORD فایل رایگان بررسي آنتي زنوز و تحمل نه رقم رايج گوجه فرنگي نسبت به شته جاليز، Aphis gossypii Glover (Hem.: Aphididae)، در شرايط گلخانه اي | WORD فایل رایگان بررسي اثر سامانه کنترل دور فن بر يکنواختي دماي هواي ورودي خشک کن خورشيدي | WORD فایل رایگان تاثير موقعيت شيب و تغيير کاربري بر برخي ويژگي هاي خاک و پذيرفتاري مغناطيسي درشهرستان فريدون شهر | WORD فایل رایگان تاثير تعداد نمونه بر صحت تخمين وضعيت شوري و سديمي خاکبا استفاده از تخمين گرهاي مختلف | WORD فایل رایگان بررسي اثر کاربرد زيوليت بر شاخص هاي پايداري خاکدانه ها | WORD فایل رایگان تحليل بزه ديده شناختي جرايم يقه سفيدها | WORD فایل رایگان بررسي رابطه عمل به باورهاي ديني و ميزان صميميت زنان دانشجوي تهراني با همسرانشان | WORD فایل رایگان ارزيابي عملکرد مالي صنعت آب و فاضلاب شهري بر اساس مدل BSC | WORD فایل رایگان بررسي تشابه الگوهاي نوساني دما و فشار بخار آب با استفاده از تبديل موجک گسسته | WORD فایل رایگان چارچوبي براي استخراج دانش ضمني از مستندات علمي - مقالات رگ گشايي عروق کرونري | WORD فایل رایگان رابطه بين همسويي راهبرد فناوري اطلاعات و راهبرد کسب وکار با چابکي سازماني در شرکت هاي نرم افزاري | WORD فایل رایگان ارزيابي اثر تغيير اقليم بر جريان ورودي به مخزن سد شاهچراغي | WORD فایل رایگان واکنش علف هرز اويارسلام ارغواني (Cyperus rotundus L.) به نوع و مقدار منابع آمونيومي و نيتراتي کود نيتروژنه | WORD فایل رایگان ارتباط تغييرات مکاني تنوع زيستي جانداران درشت خاکزي و تاج پوشش درختان درجنگل هاي حاشيه رودخانه مارون | WORD

👇کلمات کلیدی👇

فایل رایگان بررسي کارايي انعقاد الکتريکي در تصفيه شيرابه پسماندهاي شهري فایل رایگان بررسي کارايي انعقاد الکتريکي در تصفيه شيرابه پسماندهاي شهريدانلود فایل رایگان بررسي کارايي انعقاد الکتريکي در تصفيه شيرابه پسماندهاي شهري فایلرایگانبررسيکاراييانعقادالکتريکيدرتصفيهشيرابهپسماندهايشهري