فایل رایگان الگوي طراحي برنامه درسي نيروي دريايي | dl | 6505989

دانشجوی محترم سلام و عرض ادب. اطلاعات بیشتر در مورد فایل فایل رایگان الگوي طراحي برنامه درسي نيروي دريايي در ادامه مطلب با کلیک روی دکمه دانلود مشاهده کنید. همچنین لیست تعدادی دیگر از محصولات فروشگاه در انتهای پست قرار داده شده و قابل مشاهده هستند. اگر از کیفیت فایل تخصصی فایل رایگان الگوي طراحي برنامه درسي نيروي دريايي راضی بودید که مطمئنن همین طور است خوشحالیم و اگر مشکلی در فایل بود از طریق دکمه ارباط با ما و تلگرام مشکلتان را بگویید تا راهنمایی شوید.

ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان الگوي طراحي برنامه درسي نيروي دريايي ﻫﺎي ﺳﺮﯾﻊ اﻟﺴﯿﺮ ﻧﯿﺮوي درﯾﺎﯾﯽ فایل رایگان الگوي طراحي برنامه درسي نيروي دريايي ﺳﺰار از ﺣﻮزه ﺑﻨﺪري ﻣﯽ اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪ فایل رایگان الگوي طراحي برنامه درسي نيروي دريايي ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﮔﻮﯾﻨﺪ فایل رایگان الگوي طراحي برنامه درسي نيروي دريايي ﮐﻪ راه روم را در ﭘﯿﺶ فایل رایگان الگوي طراحي برنامه درسي نيروي دريايي ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان الگوي طراحي برنامه درسي نيروي دريايي ﻣﺰﺑﻮر ﺣﺎﻣﻞ دﺳﺘﻮري اﺳﺖ از ﻃﺮف

فایل رایگان الگوي طراحي برنامه درسي نيروي دريايي

ارتباط با ما

... دانلود ...

عنوان محصول: فایل رایگان الگوي طراحي برنامه درسي نيروي دريايي

فایل رایگان الگوي طراحي برنامه درسي نيروي دريايي

بخشی از متن فایل رایگان الگوي طراحي برنامه درسي نيروي دريايي :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات : 17

دغدغه ها و نیازهای محوری نیروی دریایی باعث تاکید فرماندهان و مسیولان بر اصلاح نظام آموزشی شد. یکی از مهم ترین عوامل موثر در اصلاح نظام, وجود یک الگوی مطلوب برنامهدرسی است که برای طراحی برنامه های درسی مورد استفاده قرار گیرد. در این راستا, محققان با توجه به شناخت خود از این حوزه درصدد, رفع خلا الگوی مطلوب در سازمان برآمدند. پژوهش حاضر با هدف دستیابی به الگوی برنامهدرسی, با روش اکتشافی و با استفاده از روش تمام شمار انجام شد. روایی محتوایی پرسشنامه محقق ساخته براساس نظرات 14 نفر صاحب نظر و محاسبه ضریب لوشه حدود 0/9 و پایایی پرسشنامه براساس نظرات 30 نفر از افراد نمونه با ضریب آلفای کرونباخ 0/77 مورد تایید قرار گرفت. تعداد کل نمونه 110 نفر بود که پس از تکمیل با استفاده از نرم افزارهای SPSS و PLS داده های حاصل براساس یافته ها نشان داد که الگوی نهایی شامل مبانی, رویکردها و راهنمای برنامهدرسی, منابع نیازسنجی, طراحی و تدوین, عناصر طراحی و تدوین برنامهدرسی, تولید مواد آموزشی, اجرا و ارزشیابی و بازنگری برنامهدرسی می باشد و مدل نهایی از استحکام بالایی برای سنجش برنامه درسی نیروی دریایی برخوردار می باشد.

👇محصولات مشابه با فایل رایگان الگوي طراحي برنامه درسي نيروي دريايي👇

فایل رایگان شناسايي و مدل سازي عوامل موثر بر توانمندسازي مديران دريايي | WORD فایل رایگان ارايه مدل نگهداري و تعميرات چابک با تاکيد بر آموزش در صنايع حمل و نقل دريايي با بهره گيري از روش دلفي فازي و پرومته (مطالعه موردي : صنايع کشتي سازي نظامي) | WORD فایل رایگان اعتبار يابي مقياسي براي سنجش بهره وري در دانشگاه ها | WORD فایل رایگان بررسي اثر سامانه مديريت دانش و فناوري اطلاعات بر قدرت تصميم گيري مديران و فرماندهان و ارايه الگوي بهينه سامانه مديريت دانش براي مديران نداجا | WORD فایل رایگان تاثير يادگيري سازماني بر اشتياق شغلي کارکنان دانشگاه علوم دريايي امام خميني (ره) نوشهر | WORD فایل رایگان ارايه روشي براي مقابله با جمينگ در سامانه ناوبري دريايي JTIDS/Link-16 | WORD فایل رایگان تحليل نرخ خطاي بيت در لينک مخابراتي زيرآبي امن ليزري در تنگه هرمز | WORD فایل رایگان بهبود وضوح تصاوير رادار روزنه ي مصنوعي با استفاده از الگوريتم داپلر فاصله و تبديل فوريه ي کسري | WORD فایل رایگان معرفي و تحليل سينماتيک معکوس يک روبات موازي جديد جهت شبيه سازي حرکت قايق تندرو | WORD

👇محصولات تصادفی👇

فایل رایگان بکارگيري روش آماري تحليل عليت جهت تفسير شاخص هاي زيستي خاک | WORD فایل رایگان بررسي ميزان نامعيني روش هاي پايدارسازي سپرکوبي و گودبرداري شيبدار و پلکاني با رويکرد تحليل احتمالاتي و شبيه سازي مونت کارلو | WORD فایل رایگان بررسي تاثير مخلوط هاي مختلف متانول- بنزين بدون سرب بر مشخصه هاي عملکردي موتور اشتعال جرقه اي | WORD فایل رایگان تفکيک گونه هاي مهاجم علف هرز آبزي مريافيلوم (Myriophyllum spp.) از خويشاوندان بومي آن با استفاده از بارکدگذاري DNA | WORD فایل رایگان بررسي اثر کم آبياري تنظيم شده و کمآبياري ناقص ريشه بر پارامترهاي فيزيولوژيکي وفتوسنتزي ذرت علوفه اي | WORD فایل رایگان مطالعه تطبيقي شاخص هاي خشکسالي مبتني بر داده هاي ماهوار هاي و زميني با استفاده از تکنيکتحليل بردار تغيير (مطالعه موردي: استان کرمانشاه) | WORD فایل رایگان نفوذپذيري خاک و عوامل موثر بر آن در کاربري هاي مختلف در حوزه آبخيز تهم چاي، زنجان | WORD فایل رایگان کار ويژ ه هاي نظام سياسي و نقش آنها در تغيير سبک زندگي | WORD فایل رایگان مطالعه اخلاق حرفه اي از ديدگاه مشاوران مدارس مقطع متوسطه | WORD فایل رایگان بررسي ميزان آمادگي مجتمع آموزشي دانشگاه علوم پزشکي همدان در مواجهه با شرايط اضطراري با استفاده از راهنماي ISO 22399:2003 و ارايه راهکارهاي بهبود | WORD فایل رایگان شناسايي و ارزيابي خطاهاي انساني در اتاق هاي کنترل مجتمع پليمر آريا ساسول با استفاده از تکنيک CREAM | WORD فایل رایگان رابطه ويژگي هاي شخصيتي، حمايت اجتماعي و تعارض متقابل کارخانواده با تحليل عاطفي معلمان | WORD فایل رایگان مدل سازي عددي آبشستگي موضعي اطراف گروه پايه پل و مقايسه با نتايج آزمايشگاهي | WORD فایل رایگان تاثير فرآيند درجه بندي بر گسترش بيماري هاي پس از برداشت پرتقال تامسون ناول | WORD فایل رایگان تخمين بهبود يافته پارامتر هاي مدل شناور زيردريايي خودکار در صفحات افقي و عمودي در حضور نويز | WORD

👇کلمات کلیدی👇

فایل رایگان الگوي طراحي برنامه درسي نيروي دريايي فایل رایگان الگوي طراحي برنامه درسي نيروي درياييدانلود فایل رایگان الگوي طراحي برنامه درسي نيروي دريايي فایلرایگانالگويطراحيبرنامهدرسينيرويدريايي