فایل رایگان اعتبار يابي مقياسي براي سنجش بهره وري در دانشگاه ها | dl | 6505992

دانشجوی محترم سلام و عرض ادب. اطلاعات بیشتر در مورد فایل فایل رایگان اعتبار يابي مقياسي براي سنجش بهره وري در دانشگاه ها در ادامه مطلب با کلیک روی دکمه دانلود مشاهده کنید. همچنین لیست تعدادی دیگر از محصولات فروشگاه در انتهای پست قرار داده شده و قابل مشاهده هستند. اگر از کیفیت فایل تخصصی فایل رایگان اعتبار يابي مقياسي براي سنجش بهره وري در دانشگاه ها راضی بودید که مطمئنن همین طور است خوشحالیم و اگر مشکلی در فایل بود از طریق دکمه ارباط با ما و تلگرام مشکلتان را بگویید تا راهنمایی شوید.

ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان اعتبار يابي مقياسي براي سنجش بهره وري در دانشگاه ها ﻫﺎي ﺳﺮﯾﻊ اﻟﺴﯿﺮ ﻧﯿﺮوي درﯾﺎﯾﯽ فایل رایگان اعتبار يابي مقياسي براي سنجش بهره وري در دانشگاه ها ﺳﺰار از ﺣﻮزه ﺑﻨﺪري ﻣﯽ اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪ فایل رایگان اعتبار يابي مقياسي براي سنجش بهره وري در دانشگاه ها ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﮔﻮﯾﻨﺪ فایل رایگان اعتبار يابي مقياسي براي سنجش بهره وري در دانشگاه ها ﮐﻪ راه روم را در ﭘﯿﺶ فایل رایگان اعتبار يابي مقياسي براي سنجش بهره وري در دانشگاه ها ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان اعتبار يابي مقياسي براي سنجش بهره وري در دانشگاه ها ﻣﺰﺑﻮر ﺣﺎﻣﻞ دﺳﺘﻮري اﺳﺖ از ﻃﺮف

فایل رایگان اعتبار يابي مقياسي براي سنجش بهره وري در دانشگاه ها

ارتباط با ما

... دانلود ...

عنوان محصول: فایل رایگان اعتبار يابي مقياسي براي سنجش بهره وري در دانشگاه ها

فایل رایگان اعتبار يابي مقياسي براي سنجش بهره وري در دانشگاه ها

بخشی از متن فایل رایگان اعتبار يابي مقياسي براي سنجش بهره وري در دانشگاه ها :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات : 13

هدف اساسی پژوهش حاضر تهیه مقیاسی معتبر برای سنجش بهره وری در دانشگاه ها است. در این پژوهش, جامعه­ی آماری را کلیه ی کارکنان بخش های مختلف دانشگاه ها, واحدها و مراکز آموزشی دریایی از جمله: رودهن, دماوند, فیروزکوه, پردیس, بومهن و نوشهر تشکیل داده اند. گروه نمونه تعداد 270 نفر برآورد شده است که از روش طبق بندی متناسب با حجم آماری استفاده شده است. پژوهش حاضر از لحاظ هدف از نوع کاربردی و از نظر روش اکتشافی است. ابزار سنجش در این پژوهش شامل پرسش نامه بهره وری که براساس مدل اچیو هرسی و گلد اسمیت تهیه شده است و دارای ابعاد توان, وضوح نقش, کمک, انگیزه, ارزیابی, اعتبار و محیط (0/93= ) می باشد. نتایج حاصل از روش تحلیل عامل نشان داد که بهره وری در دانشگاه ها از ابعاد اعتبار (سوالات 24-32-33-34-35-36-37-40-41-42-43-47), توان (سوالات 1-2-4-5-6-8-18-21), انگیزه (سوالات 9-26-27-28- 29), ارزیابی (سوالات 15-30-31 ), کمک (سوالات 11-13-14), محیط (سوالات 19-23-46) و وضوح (سوالات 3- 7) تشکیل شده است و بعد اعتبار بیشترین نقش را در شکل گیری بهره­وری در دانشگاه داشته است. با توجه به نتایج پژوهش حاضر پیشنهاد می­شود که تصمیمات مدیران در رابطه با مسیر حرفه ای افراد (مانند تجزیه و تحلیل شغل, استخدام, ارزیابی, آموزش, ارتقا و جدایی از سازمان) مستند و قانونی باشد. افراد نحوه انجام کار را بدانند و با توافقی که از قبل روی اهداف انجام شده است برای شناخت بیشتر و محقق کردن آنها به پرسش کردن تشویق شوند.

👇محصولات مشابه با فایل رایگان اعتبار يابي مقياسي براي سنجش بهره وري در دانشگاه ها👇

فایل رایگان بررسي اثر سامانه مديريت دانش و فناوري اطلاعات بر قدرت تصميم گيري مديران و فرماندهان و ارايه الگوي بهينه سامانه مديريت دانش براي مديران نداجا | WORD فایل رایگان تاثير يادگيري سازماني بر اشتياق شغلي کارکنان دانشگاه علوم دريايي امام خميني (ره) نوشهر | WORD فایل رایگان ارايه روشي براي مقابله با جمينگ در سامانه ناوبري دريايي JTIDS/Link-16 | WORD فایل رایگان تحليل نرخ خطاي بيت در لينک مخابراتي زيرآبي امن ليزري در تنگه هرمز | WORD فایل رایگان بهبود وضوح تصاوير رادار روزنه ي مصنوعي با استفاده از الگوريتم داپلر فاصله و تبديل فوريه ي کسري | WORD فایل رایگان معرفي و تحليل سينماتيک معکوس يک روبات موازي جديد جهت شبيه سازي حرکت قايق تندرو | WORD فایل رایگان شبيه سازي جامع امواج دريا به منظور ارزيابي پردازش هاي حسگر موج نگار جهت دار بويه هواشناسي و اقيانوس شناسي | WORD فایل رایگان آناليز هيدروديناميکي بارج شناور با آبخورهاي مختلف تحت اثر امواج در حوزه فرکانسي | WORD فایل رایگان ارايه روشي جديد براي آشکارسازي فريب GPS مبتني بر اندازه گيري شبه فاصله به منظور استفاده در سامانه هاي ناوبري دريايي | WORD

👇محصولات تصادفی👇

فایل رایگان اثربخشي فعاليت هاي راهبردي بر مهارت محاوره اي مطالعه موردي فارسي آموزان خارج از ايران | WORD فایل رایگان مدل سازي انتقال نانوذرات مگنتيت اصلاح شده با سديم دودسيل سولفاتدر يک خاک شني اشباع | WORD فایل رایگان ارتباط بين ويژگي هاي مغناطيسي و برخي خصوصيات خاک در رژيم هايمختلف رطوبتي در استان گلستان | WORD فایل رایگان تعريف و پهنه بندي يک شاخص تلفيقي در محيط ساج بر اساس غلظت قابل جذب عناصرکم مصرف مس، روي، منگنز و آهن در خاک دشت بروجن-فرادنبه | WORD فایل رایگان تاثير درازمدت روش هاي مختلف آبياري با پساب بر برخي خصوصيات شيميايي خاک | WORD فایل رایگان جرم دعوت به خودکشي در حقوق کيفري ايران | WORD فایل رایگان پيش بين هاي موثر در پذيرش پايگاه هاي اطلاعاتي پيوسته توسط اعضاي هييت علمي | WORD فایل رایگان مطالعه روابط ايران، روسيه و قطر در مجمع کشورهاي صادرکننده گاز | WORD فایل رایگان پيش بيني حجم، سطح جانبي و ضريب کرويت انار با استفاده از شبکه عصبي مصنوعي MLP | WORD فایل رایگان تاثير شوري آب آبياري با کدورت ثابت بر منحني مشخصه رطوبتي خاک | WORD فایل رایگان تفکيک گونه هاي مهاجم علف هرز آبزي مريافيلوم (Myriophyllum spp.) از خويشاوندان بومي آن با استفاده از بارکدگذاري DNA | WORD فایل رایگان بکارگيري تبديل موجک گسسته براي تحليل روند و شناسايي الگوهاي نوساني دما(مطالعه موردي: ايستگاه سينوپتيک مشهد) | WORD فایل رایگان روش هاي تجاري سازي ايده هاي نو | WORD فایل رایگان مقايسه جوانه زني دو گونه ترشک Rumex obtosifoliusو R. crispus در پاسخ به نور و شرايط رطوبتي خاک | WORD فایل رایگان مطالعه تغيير در خواص ريولوژي بافت سيب زميني در طول انبارداري با استفاده از آزمون خزش | WORD

👇کلمات کلیدی👇

فایل رایگان اعتبار يابي مقياسي براي سنجش بهره وري در دانشگاه ها فایل رایگان اعتبار يابي مقياسي براي سنجش بهره وري در دانشگاه هادانلود فایل رایگان اعتبار يابي مقياسي براي سنجش بهره وري در دانشگاه ها فایلرایگاناعتباريابيمقياسيبرايسنجشبهرهوريدردانشگاهها