فایل رایگان تحليل فعاليت هاي پژوهشي انجام شده در حوزه مالکيت فکري ايران | dl | 6506121

دانشجوی محترم سلام و عرض ادب. اطلاعات بیشتر در مورد فایل فایل رایگان تحليل فعاليت هاي پژوهشي انجام شده در حوزه مالکيت فکري ايران در ادامه مطلب با کلیک روی دکمه دانلود مشاهده کنید. همچنین لیست تعدادی دیگر از محصولات فروشگاه در انتهای پست قرار داده شده و قابل مشاهده هستند. اگر از کیفیت فایل تخصصی فایل رایگان تحليل فعاليت هاي پژوهشي انجام شده در حوزه مالکيت فکري ايران راضی بودید که مطمئنن همین طور است خوشحالیم و اگر مشکلی در فایل بود از طریق دکمه ارباط با ما و تلگرام مشکلتان را بگویید تا راهنمایی شوید.

ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان تحليل فعاليت هاي پژوهشي انجام شده در حوزه مالکيت فکري ايران ﻫﺎي ﺳﺮﯾﻊ اﻟﺴﯿﺮ ﻧﯿﺮوي درﯾﺎﯾﯽ فایل رایگان تحليل فعاليت هاي پژوهشي انجام شده در حوزه مالکيت فکري ايران ﺳﺰار از ﺣﻮزه ﺑﻨﺪري ﻣﯽ اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪ فایل رایگان تحليل فعاليت هاي پژوهشي انجام شده در حوزه مالکيت فکري ايران ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﮔﻮﯾﻨﺪ فایل رایگان تحليل فعاليت هاي پژوهشي انجام شده در حوزه مالکيت فکري ايران ﮐﻪ راه روم را در ﭘﯿﺶ فایل رایگان تحليل فعاليت هاي پژوهشي انجام شده در حوزه مالکيت فکري ايران ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان تحليل فعاليت هاي پژوهشي انجام شده در حوزه مالکيت فکري ايران ﻣﺰﺑﻮر ﺣﺎﻣﻞ دﺳﺘﻮري اﺳﺖ از ﻃﺮف

فایل رایگان تحليل فعاليت هاي پژوهشي انجام شده در حوزه مالکيت فکري ايران

ارتباط با ما

... دانلود ...

عنوان محصول: فایل رایگان تحليل فعاليت هاي پژوهشي انجام شده در حوزه مالکيت فکري ايران

فایل رایگان تحليل فعاليت هاي پژوهشي انجام شده در حوزه مالکيت فکري ايران

بخشی از متن فایل رایگان تحليل فعاليت هاي پژوهشي انجام شده در حوزه مالکيت فکري ايران :
تعداد صفحات : 32

موضوع مالکیت فکری در سال های اخیر به دلیل ارتباط تنگاتنگ آن با مفاهیمی چون جهانی شدن, تجارت آزاد, اقتصاد دانش بنیان و توسعه فناوری در مرکز توجه سیاست گذاران و جامعه علمی ایران قرار گرفته است. به منظور ایجاد تصویری شفاف تر از موضوعات مطرح شده در فعالیت های پژوهشی ایران در حوزه مالکیت فکری و کمک به جهت گیری فعالیت های تحقیقاتی آتی کشور در این عرصه, مقاله حاضر به تحلیل زمینه فعالیت های پژوهشی انجام شده در حوزه مالکیت فکری در ایران اختصاص دارد. بازه زمانی پایان نامه های بررسی شده از سال 1362 تا سال 1391 و بازه زمانی مقالات علمی بررسی شده از سال 1333 تا 1391 بوده و از روش کتاب سنجی اطلاعات مورد نیاز جمع آوری و با استفاده از تحلیل تم, این اطلاعات مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که بیشترین پایان نامه ها و مقالات انجام شده در حوزه مالکیت فکری کشور مربوط به بخش مالکیت صنعتی است و موضوعات برند و اختراعات, تم اصلی مقالات و پایان نامه های بررسی شده را تشکیل می دهند. همچنین نتایج بررسی مقالات نشان داد که روند تولیدات علمی کشور در حوزه مالکیت فکری,روندی صعودیست و جایگاه ایران در چرخه عمر تولیدات علمی حوزه مالکیت فکری در مرحله جنینی(آشنایی با مفاهیم مالکیت فکری) در سطح جهانی قرار دارد و فعالیت های تحقیقاتی بنیادین در این حوزه به خصوص ارتباط آن با توسعه اقتصادی و اثرات آن برروی مسایل اجتماعی ایران انجام نشده است.

👇محصولات مشابه با فایل رایگان تحليل فعاليت هاي پژوهشي انجام شده در حوزه مالکيت فکري ايران👇

فایل رایگان بررسي تاثيرسرمايه گذاري مستقيم خارجي شرکت هاي چند مليتي بر توسعه صنعت اپراتور تلفن همراه (مورد مطالعه ايرانسل) | WORD فایل رایگان واکاوي عوامل موثر بر شکل گيري رفتار نوآوري پنهان در سازمان هاي منتخب | WORD فایل رایگان مقايسه عملکرد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ايران با شاخص هاي کليدي معرف توسعه پژوهش با استفاده از تکنيک دلفي فازي | WORD فایل رایگان انتخاب روش مناسب انتقال تکنولوژي با استفاده از روش ديمتل و فرايند تحليل شبکه اي در دو شرکت بزرگ توليدي ظروف چيني خراسان | WORD فایل رایگان ترسيم و رتبه بندي سناريوهاي آينده صنعت برق ايران با بهره گيري از نقشه شناختي فازي و تحليل سناريو | WORD فایل رایگان مدل سازي نقش دانشگاه و صنعت در انتقال تکنولوژي در فضاي قانون مالکيت فکري با رويکرد سيستمي | WORD فایل رایگان نقش فرهنگ سازماني بر اثربخشي پروژه هاي انتقال فناوري در ايران | WORD فایل رایگان تاثير ابعاد فناوري برتر بر عملکرد بازار محصولات جديد | WORD فایل رایگان شناسايي عوامل موثر بر استراتژي تجاري سازي فناوري با استفاده از روش فراترکيب | WORD

👇محصولات تصادفی👇

فایل رایگان الگوبندي متغيرهاي کيفي آب با روش داده مبنا در رودخانه سفيدرود | WORD فایل رایگان مقايسه عملکرد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ايران با شاخص هاي کليدي معرف توسعه پژوهش با استفاده از تکنيک دلفي فازي | WORD فایل رایگان طراحي پروب فراصوت و بررسي اثر امواج فراصوت بر باکتري اشرشياکلي آب آلبالو | WORD فایل رایگان رابطه غني بودن پيوند کار خانواده با عزت نفس و امنيت روان شناختي | WORD فایل رایگان کاربرد روش سطح پاسخ براي مدل سازي و بهينه سازي فرايند انعقاد در حذف يون برومايد | WORD فایل رایگان تدوين يک برنامه رواني- آموزشي بر اساس الگوي ستير براي زوجين متعارض و اثربخشي آن در کاهش سبک مقابله اي ناکارآمد و احتمال وقوع طلاق | WORD فایل رایگان پيش بيني تحقيقات فناوري در قلمرو منتخب از انرژي خورشيدي : کاربرد تحليل پتنت و شبکه عصبي مصنوعي | WORD فایل رایگان تبيين و ارزيابي مولف ههاي هنر عمومي نمونه موردي : پارک لامپيني بانکوک و اي لگلي تبريز | WORD فایل رایگان مديريت دانش پيشگيري وضعي از جرم در پليس ايران | WORD فایل رایگان فنولوژي، مورفولوژي و عملکرد دو گونه سوروف | WORD فایل رایگان بررسي اثرات تغيير اقليم بر منابع آب حوضه زرينهرود با استفاده از مدل SWAT | WORD فایل رایگان بررسي کيفي رضايت شغلي سالمندان بر مبناي الگوي چندمحوري شفيع آبادي و فرهنگ ايراني- اسلامي | WORD فایل رایگان درمان پذيرش و تعهد و اختلال شخصيت دوري گزين: مطالعه تک آزمودني | WORD فایل رایگان بررسي رابطه بين سبک هاي رهبري و عدالت سازماني با وجدان کاري در بين کارکنان دانشگاه علامه طباطبايي | WORD فایل رایگان مجازات قتل عمدي در حقوق جزاي افغانستان | WORD

👇کلمات کلیدی👇

فایل رایگان تحليل فعاليت هاي پژوهشي انجام شده در حوزه مالکيت فکري ايران فایل رایگان تحليل فعاليت هاي پژوهشي انجام شده در حوزه مالکيت فکري ايراندانلود فایل رایگان تحليل فعاليت هاي پژوهشي انجام شده در حوزه مالکيت فکري ايران فایلرایگانتحليلفعاليتهايپژوهشيانجامشدهدرحوزهمالکيتفکريايران