فایل رایگان حما مهاي سنتي؛ حافظ سلامت، عامل درمان | dl | 6506188

دانشجوی محترم سلام و عرض ادب. اطلاعات بیشتر در مورد فایل فایل رایگان حما مهاي سنتي؛ حافظ سلامت، عامل درمان در ادامه مطلب با کلیک روی دکمه دانلود مشاهده کنید. همچنین لیست تعدادی دیگر از محصولات فروشگاه در انتهای پست قرار داده شده و قابل مشاهده هستند. اگر از کیفیت فایل تخصصی فایل رایگان حما مهاي سنتي؛ حافظ سلامت، عامل درمان راضی بودید که مطمئنن همین طور است خوشحالیم و اگر مشکلی در فایل بود از طریق دکمه ارباط با ما و تلگرام مشکلتان را بگویید تا راهنمایی شوید.

ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان حما مهاي سنتي؛ حافظ سلامت، عامل درمان ﻫﺎي ﺳﺮﯾﻊ اﻟﺴﯿﺮ ﻧﯿﺮوي درﯾﺎﯾﯽ فایل رایگان حما مهاي سنتي؛ حافظ سلامت، عامل درمان ﺳﺰار از ﺣﻮزه ﺑﻨﺪري ﻣﯽ اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪ فایل رایگان حما مهاي سنتي؛ حافظ سلامت، عامل درمان ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﮔﻮﯾﻨﺪ فایل رایگان حما مهاي سنتي؛ حافظ سلامت، عامل درمان ﮐﻪ راه روم را در ﭘﯿﺶ فایل رایگان حما مهاي سنتي؛ حافظ سلامت، عامل درمان ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان حما مهاي سنتي؛ حافظ سلامت، عامل درمان ﻣﺰﺑﻮر ﺣﺎﻣﻞ دﺳﺘﻮري اﺳﺖ از ﻃﺮف

فایل رایگان حما مهاي سنتي؛ حافظ سلامت، عامل درمان

ارتباط با ما

... دانلود ...

عنوان محصول: فایل رایگان حما مهاي سنتي؛ حافظ سلامت، عامل درمان

فایل رایگان حما مهاي سنتي؛ حافظ سلامت، عامل درمان

بخشی از متن فایل رایگان حما مهاي سنتي؛ حافظ سلامت, عامل درمان :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات : 18

بناهای تاریخی و عام المنفعه ایران بخشی افتخارآمیز از هنر معماری ایران و نیز زبان گویایی از فرهنگ غنی ایرانی حاکم برآن هستند؛ یکی از این بناها حمام های سنتی است. حمام ها یکی از زیباترین, مردم وارترین, فنی ترین و متنوع ترین فضاها هستند که متاسفانه در کتب و مقالات ارایه شده پیرامون حمام, بیشتر جنبه اجتماعی و فرهنگی آن موردتوجه بوده و جنبهبهداشتی- درمانی آن و رابطه کالبد بنا با انسان کمتر موردتوجه قرارگرفته است. بنابراین هدف پژوهش این است که با رجوع به متون طب سنتی ایران به رابطه عناصر و اندام های حمام با سلامتی انسان و شک لگیری حمام درگرو تعادل ارکان اربعه )آب, باد, خاک و آتش(, مزاج و اخلاط )سودا, صفرا, بلغم, دم( بپردازد. طرح اصلی پژوهش بر این اساس شکل م یگیرد که تاثیرپذیری شکل, ساختار و عناصر حما مهای سنتی از انسان و تاثیرگذاری فاکتورهای طراحی حمام بر انسان را موردتجزیه و تحلیل قرار دهد. تحقیق با این نظریه که نظام سلسله مراتبی در حمام از دستورات خاص طبی پیروی کرده, در پی بررسی این فرضیه است که معماری حمام های سنتی در راستای دو شاخه طب جسمانی و روحانی شکل گرفته که علاوه برانطباق با ارکان و امزجه, در راستای تعادل اخلاط و ارواح انسان طراحی می شده است. این نشان دهنده ارتباط بین معمارانو طبیبان است. این تحقیق در راستای بررسی فرضیه بر پایه روشی توصیفی و تحلیلی و با شهادت بر اینکه معماری به مثابه مکان زندگی انسان و امتداد وجودی اوست, با نگاهی به سلامتی او, کیفیت معماری را تبیین م یکند. نتایج پژوهش بر ایننکته صحه می گذارد که بین شکل و ساختار و عناصر حمام های سنتی و انسان رابطه دوسویه وجود داشته است. هدف این رابطه ایجاد محیطی متناسب با طبیعت انسان برای سلامتی جسم, روح و روان است و آن را می توان با بررسی معماریحمام های سنتی و استناد به مطالب ذکرشده در کتب طب سنتی ایران مشاهده کرد.

👇محصولات مشابه با فایل رایگان حما مهاي سنتي؛ حافظ سلامت، عامل درمان👇

فایل رایگان منظر فرهنگي باغستان سنتي قزوين : بررسي مفاهيم پايه و تحليل عناصر و خصيصه ها در حوزه کالبدي | WORD فایل رایگان رويکردهاي بازنمايانه در طراحي گرافيک | WORD فایل رایگان بررسي تطبيقي معماري ديني در مسيحيت و اسلام با نقد نظريات تيتوس بورکهارت مطالعه موردي : اصفهان | WORD فایل رایگان شناخت مولفه پارالاکس و ريشه يابي آن در فلسفه طراحي استيون هال نمونه موردي : موزه هلسينکي، اکتشافات درون و تسراکت زمان | WORD فایل رایگان تاثير کشت سيب زميني در مجاورت يونجه زار بر تنوع و فراواني شکارگرهاي خاکزي و تراکم Leptinotarsa decemlineata در منطقه اردبيل | WORD فایل رایگان بررسي ويژگيهاي مولکولي يک جدايه ويروس واي سيب زميني جداشده از محصول گوجه فرنگي ازشهرستان يزد بر پايه توالي قسمت هايي از ژنوم | WORD فایل رایگان پايش و کنترل شيميايي سرخرطومي هاي ساقه خوار کلزا Ceutorhynchus spp. (Col.: Curculionidae) | WORD فایل رایگان بررسي سازوکارها و بيان پروتيين هاي مرتبط با مقاومت يازده ژنوتيپ بادمجان به کنه Tetranychus urticae | WORD فایل رایگان تاثير فرآيند درجه بندي بر گسترش بيماري هاي پس از برداشت پرتقال تامسون ناول | WORD

👇محصولات تصادفی👇

فایل رایگان برآورد بهره وري آب محصولات عمده دشت نيشابور و بهينه سازي سطح زير کشت محصولات | WORD فایل رایگان بررسي چگونگي پاسخ جودره (Hordeum spontaneum) و گندم (Triticum aestivum) به علف‎ کش هاي مختلف در شرايط گلخانه اي | WORD فایل رایگان مقايسه عملکرد مدل هاي هوش مصنوعي در تخمين پارامترهاي کيفي آب رودخانه در دوره هايکم آبي و پرآبي | WORD فایل رایگان ارتباط بين اشکال مختلف پتاسيم و کاني هاي رسي در واحدهاي فيزيوگرافي متفاوت | WORD فایل رایگان بررسي تغييرات مکاني برخي از ويژگي هاي خاک با ويژگي هاي کمي، کيفي و رويشي پرتقالوالنسيا در منطقه کازرون استان فارس | WORD فایل رایگان تعيين عوامل موثر بر وقوع خشکسالي با تحليل داده هاي پانلي(مطالعه موردي استان خراسان رضوي) | WORD فایل رایگان نقش مولفه هاي کيفيت زندگي همسران جانبازان در پيش بيني سلامت عمومي فرزندان | WORD فایل رایگان پتانسيل يابي آب زيرزميني در سازندهاي سخت با بکارگيري روش هاي تصميم گيري چند معياره AHP و SAW مطالعه موردي: حوضه آلمانه | WORD فایل رایگان پايش وضعيت هاي رطوبتي و روند آن ها بر مبناي شاخص بارش- تبخير و تعرق استاندارد شده SPEI در نواحي مختلف آب و هوايي ايران | WORD فایل رایگان تاثير سه فرآورده بيولوژيک بر بيماري سوختگي غلاف برگ برنج در مزرعه | WORD فایل رایگان بررسي قابليت ماندگاري باکتري هاي حل کننده فسفات در گرانول فسفاته | WORD فایل رایگان تاثير عمق و مدت زمان دفن بر شکست خواب و جوانه زني بذور علف هاي هرز | WORD فایل رایگان مقايسه تاثير روش هاي بي خاک ورزي، کم خاک ورزي و خاک ورزي مرسوم بر عملکرد گندم ديم در زمين داراي سنگلاخ منطقه گرمسيري | WORD فایل رایگان الگوبندي و پيش بيني تقاضاي آب شهر اصفهان با روند ضمني و سري زماني | WORD فایل رایگان ارزيابي سازه هاي کنترل و تنظيم کانال اصلي شيب آب با استفاده از HEC-RAS | WORD

👇کلمات کلیدی👇

فایل رایگان حما مهاي سنتي؛ حافظ سلامت، عامل درمان فایل رایگان حما مهاي سنتي؛ حافظ سلامت، عامل درماندانلود فایل رایگان حما مهاي سنتي؛ حافظ سلامت، عامل درمان فایلرایگانحمامهايسنتي؛حافظسلامت،عاملدرمان