فایل رایگان بررسي سينتيک خشک شدن و انرژي مصرفي لايه نازک ذرت | dl | 6506315

دانشجوی محترم سلام و عرض ادب. اطلاعات بیشتر در مورد فایل فایل رایگان بررسي سينتيک خشک شدن و انرژي مصرفي لايه نازک ذرت در ادامه مطلب با کلیک روی دکمه دانلود مشاهده کنید. همچنین لیست تعدادی دیگر از محصولات فروشگاه در انتهای پست قرار داده شده و قابل مشاهده هستند. اگر از کیفیت فایل تخصصی فایل رایگان بررسي سينتيک خشک شدن و انرژي مصرفي لايه نازک ذرت راضی بودید که مطمئنن همین طور است خوشحالیم و اگر مشکلی در فایل بود از طریق دکمه ارباط با ما و تلگرام مشکلتان را بگویید تا راهنمایی شوید.

ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان بررسي سينتيک خشک شدن و انرژي مصرفي لايه نازک ذرت ﻫﺎي ﺳﺮﯾﻊ اﻟﺴﯿﺮ ﻧﯿﺮوي درﯾﺎﯾﯽ فایل رایگان بررسي سينتيک خشک شدن و انرژي مصرفي لايه نازک ذرت ﺳﺰار از ﺣﻮزه ﺑﻨﺪري ﻣﯽ اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪ فایل رایگان بررسي سينتيک خشک شدن و انرژي مصرفي لايه نازک ذرت ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﮔﻮﯾﻨﺪ فایل رایگان بررسي سينتيک خشک شدن و انرژي مصرفي لايه نازک ذرت ﮐﻪ راه روم را در ﭘﯿﺶ فایل رایگان بررسي سينتيک خشک شدن و انرژي مصرفي لايه نازک ذرت ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان بررسي سينتيک خشک شدن و انرژي مصرفي لايه نازک ذرت ﻣﺰﺑﻮر ﺣﺎﻣﻞ دﺳﺘﻮري اﺳﺖ از ﻃﺮف

فایل رایگان بررسي سينتيک خشک شدن و انرژي مصرفي لايه نازک ذرت

ارتباط با ما

... دانلود ...

عنوان محصول: فایل رایگان بررسي سينتيک خشک شدن و انرژي مصرفي لايه نازک ذرت

فایل رایگان بررسي سينتيک خشک شدن و انرژي مصرفي لايه نازک ذرت

بخشی از متن فایل رایگان بررسي سينتيک خشک شدن و انرژي مصرفي لايه نازک ذرت :
تعداد صفحات : 13

در این تحقیق خشک شدن ذرت در یک خشک کن هوای داغ در دماهای 50 , 60 و 70 درجه سلسیوس و سه دبی جابه جایی هوای گرم 1, 1/4, 1/8 کیلوگرم بر دقیقه به صورت لایه نازک و پیوسته بررسی شد. آزمایش ها در قالب طرح کاملا تصادفی صورت گرفت. تاثیر دما و دبی جابه جایی هوا بر پارامتر زمان و آهنگ خشک شدن, ضرایب نفوذ رطوبت و انرژی فعال سازی بررسی شد. نتایج به دست آمده نشان داد که تاثیر فاکتورهای دما و سرعت جابه جایی هوا بر فرآیند خشک شدن محصول ذرت معنی دار می باشد. در تیمارهای تحقیق به طور متوسط افزایش دما از 50 به 70 درجه سلسیوس 31/7% و تغییر دبی از 1 به 1/8 کیلوگرم بر دقیقه 27% زمان خشک شدن ذرت را کاهش داد. ضریب نفوذ موثر رطوبت و انرژی فعال-سازی ذرت به ترتیب بین 11-10×3/47258 تا 11-10×7/34352 مترمربع بر ثانیه و 13/761 تا 16/193 کیلوژول بر مول به دست آمد. در مدل سازی فرآیند خشک شدن ذرت مدل لگاریتمی هم خوانی بهتری با نتایج آزمایشگاهی در مقایسه با سایر مدل ها داشت. کمترین میزان انرژی مخصوص مصرفی مورد نیاز (3/61 کیلووات ساعت بر کیلوگرم) در دمای50 درجه سیلسیوس و دبی 1 کیلوگرم بر دقیقه, در حالی که شرایط متناظر برای بیش ترین مقدار آن (5/34 کیلووات ساعت بر کیلوگرم) در دمای70 درجه سیلسیوس و دبی 1/8 کیلوگرم بر دقیقه بود.

👇محصولات مشابه با فایل رایگان بررسي سينتيک خشک شدن و انرژي مصرفي لايه نازک ذرت👇

فایل رایگان مقايسه روش هاي کاشت مستقيم برنج جوانه دار (ماشيني و دستي) با نشاء کاري | WORD فایل رایگان اولويت بندي کشت محصولات استراتژيک زراعي استان البرز با استفاده از روش دلفي فازي و فرآيند تحليل سلسله مراتبي (AHP) | WORD فایل رایگان ارزيابي و مدلسازي قطع کردن علف هرز خار شتر (Alhagi maurorum) با جت آب | WORD فایل رایگان طراحي، ساخت و ارزيابي دستگاه مغز کن پسته وحشي | WORD فایل رایگان توسعه ساز و کار اندازه گيري نيروها و گشتاور بازگرداننده وارد بر چرخ هاي هادي يک وسيله نقليه چهارچرخ | WORD فایل رایگان تحليل بسامدي طيف باند يک سوم اکتاو تراز فشار صدا در کمباين غلات | WORD فایل رایگان بررسي امکان هدايت يک تراکتور بدون سرنشين براساس ارسال بي سيم تصوير ويديويي | WORD فایل رایگان ارزيابي کارآيي نرم افزار Fluent براي شبيه سازي و ساخت آبپاش دبي متغير به منظور استفاده در يک سيستم آبياري خودکار | WORD فایل رایگان توسعه يک سامانه مزرعه اي پايش عملکرد کمي و تعيين برخي از خصوصيات کيفيت تغذيه اي محصول يونجه با استفاده از انرژي برشي و فشردگي محصول | WORD

👇محصولات تصادفی👇

فایل رایگان بررسي مشخصات هيدروليکي جريان بر روي سرريزهاي کنگره اي با پلان ني مدايره اي | WORD فایل رایگان بروز مقاومت در سفيدک سطحي مو (Erysiphe necator) به پنکونازول و هگزاکونازول در استان خراسان رضوي | WORD فایل رایگان بررسي تاثير ديپلماسي عمومي ايران در رابطه با ترکيه؛ قبل و بعد از کودتاي نافرجام | WORD فایل رایگان بررسي به کارگيري سبک هاي مديريت تعارض توسط مديران کتابخانه هاي دانشگاهي | WORD فایل رایگان توزيع اندازه ذرات منتقله در اثر فرسايش سطحي در شدت هاي مختلف باران و درجات شيب | WORD فایل رایگان تاثير آتش سوزي مراتع بر ويژگيهاي فيزيکي خاک و پارامترهاي نفوذ آب با استفاده از آناليزتجزيه به مولفه هاي اصلي | WORD فایل رایگان بررسي تاثير سطوح مختلف آبياري قطره اي (تيپ) بر عملکرد و اجزاء عملکرد ذرت دانه اي | WORD فایل رایگان اثربخشي آموزش مهارت هاي مثبت انديشي با تاکيد بر آموزه هايديني بر تاب آوري و رغبت هاي شغلي دانش آموزان | WORD فایل رایگان مقايسه مدل هاي سري زماني و شبکه عصبي با نتايج سناريوهاي انتشار درپيش بيني بارندگي | WORD فایل رایگان بررسي اثر کاربرد روغن هاي گياهي بر کشش سطحي، پخشيدگي و کارايي علف کش ستوکسيديم در کنترل يولا ف وحشي(Avena ludoviciana Durieu.) | WORD فایل رایگان بررسي رضايت شغلي و بهرهوري شغلي کارکنان دورکار و غيردورکار بر حسب نوع عضويت کارکنان وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعي | WORD فایل رایگان اثربخشي هيپنوتراپي شناختي بر توکل به خدا و احساس آرامش سالمندان | WORD فایل رایگان بررسي تاثير مقدار زير کونيم بر سرعت سوزش و انرژي گرمايي کاغذ حرارتي | WORD فایل رایگان شبيه سازي عملکرد گندم ديم با استفاده از مدل گياهي آکواکراپ، مطالعه موردي ايستگاهتحقيقات کشاورزي ديم سيساب، خراسان شمالي | WORD فایل رایگان کاربرد و تعديل قانون زيف و الگوي آماري زو در بازشناسي واژه هاي بازدارنده زبان فارسي با استفاده از خوشه زباني مقالات علمي- پژوهشي رشته کتابداري و اطلاع رساني | WORD

👇کلمات کلیدی👇

فایل رایگان بررسي سينتيک خشک شدن و انرژي مصرفي لايه نازک ذرت فایل رایگان بررسي سينتيک خشک شدن و انرژي مصرفي لايه نازک ذرتدانلود فایل رایگان بررسي سينتيک خشک شدن و انرژي مصرفي لايه نازک ذرت فایلرایگانبررسيسينتيکخشکشدنوانرژيمصرفيلايهنازکذرت