فایل رایگان رديابي و شناسايي نژاد PVYNTN در مزارع سيب زميني استان خراسان رضوي | dl | 6506453

دانشجوی محترم سلام و عرض ادب. اطلاعات بیشتر در مورد فایل فایل رایگان رديابي و شناسايي نژاد PVYNTN در مزارع سيب زميني استان خراسان رضوي در ادامه مطلب با کلیک روی دکمه دانلود مشاهده کنید. همچنین لیست تعدادی دیگر از محصولات فروشگاه در انتهای پست قرار داده شده و قابل مشاهده هستند. اگر از کیفیت فایل تخصصی فایل رایگان رديابي و شناسايي نژاد PVYNTN در مزارع سيب زميني استان خراسان رضوي راضی بودید که مطمئنن همین طور است خوشحالیم و اگر مشکلی در فایل بود از طریق دکمه ارباط با ما و تلگرام مشکلتان را بگویید تا راهنمایی شوید.

ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان رديابي و شناسايي نژاد PVYNTN در مزارع سيب زميني استان خراسان رضوي ﻫﺎي ﺳﺮﯾﻊ اﻟﺴﯿﺮ ﻧﯿﺮوي درﯾﺎﯾﯽ فایل رایگان رديابي و شناسايي نژاد PVYNTN در مزارع سيب زميني استان خراسان رضوي ﺳﺰار از ﺣﻮزه ﺑﻨﺪري ﻣﯽ اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪ فایل رایگان رديابي و شناسايي نژاد PVYNTN در مزارع سيب زميني استان خراسان رضوي ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﮔﻮﯾﻨﺪ فایل رایگان رديابي و شناسايي نژاد PVYNTN در مزارع سيب زميني استان خراسان رضوي ﮐﻪ راه روم را در ﭘﯿﺶ فایل رایگان رديابي و شناسايي نژاد PVYNTN در مزارع سيب زميني استان خراسان رضوي ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان رديابي و شناسايي نژاد PVYNTN در مزارع سيب زميني استان خراسان رضوي ﻣﺰﺑﻮر ﺣﺎﻣﻞ دﺳﺘﻮري اﺳﺖ از ﻃﺮف

فایل رایگان رديابي و شناسايي نژاد PVYNTN در مزارع سيب زميني استان خراسان رضوي

ارتباط با ما

... دانلود ...

عنوان محصول: فایل رایگان رديابي و شناسايي نژاد PVYNTN در مزارع سيب زميني استان خراسان رضوي

فایل رایگان رديابي و شناسايي نژاد PVYNTN در مزارع سيب زميني استان خراسان رضوي

بخشی از متن فایل رایگان رديابي و شناسايي نژاد PVYNTN در مزارع سيب زميني استان خراسان رضوي :
تعداد صفحات : 8

نژاد PVYNTN باعث ایجاد بیماری لکه حلقوی نکروتیک غده سیب زمینی (PTNRD) می شود. این نژاد زیر گروه نژاد نکروز رگبرگ توتون PVYN و حاصل نوترکیبی بین نژادهای PVYN و PVYO می باشد که اغلب در زمان برداشت بدون علایم و غیر قابل شناسایی بصورت چشمی است. معمولا علایم در زمان پس از برداشت در شرایط انبار نمایان می شوند و باعث کاهش کیفیت غده ها و قابلیت عرضه در بازار می شود. واکنش زنجیره ای پلیمراز نسخه برداری معکوس, (RT-PCR) ابزاری دقیق و قابل اعتماد برای تمایز و شناسایی نژاد PVYNTN در تایید علایم و ردیابی آلودگی در بافتهای بدون علایم محسوب می شود. به همین منظور در تابستان 1386تعداد 435نمونه از غده های مزارع استان خراسان رضوی به صورت تصادفی جمع آوری شد. غده ها بعد از گذراندن دوره خواب در دمایC 4, به گلخانه در دمایC 25جهت جوانه زنی منتقل شدند سپس جوانه های هر غده با آزمونDAS- ELISA به کمک پادتن چند همسانه ای برای ردیابی ویروسY سیب زمینی مورد بررسی قرار گرفتند. با توجه به نتایج حاصل از آزمون الیزا نمونه های دارای بیشترین میزان جذب در طول موج 405نانومتر انتخاب و در نهایت مشخص گردید که 53نمونه به PVY آلوده بودند. سپس با استفاده از محلول RNX™(-PLUS)تودهRNA کل 40گیاه آلوده به PVY استخراج و با کمک دوجفت آغازگر اختصاصی طراحی شده برای ناحیه ژن پروتیین پوششیCP, CDNA مربوطه ساخته و برای انجام آزمون RT-PCR مورد استفاده قرار گرفت. نمونه های آلوده به PVY به همراه آغازگرهای MOR2 و MOR3در محدوده569-BP و جدایه های متعلق به نژاد PVYNTN به همراه آغازگرهای MOR1 وMOR2 درمحدوده 334-BP ایجاد باند نمودند.

👇محصولات مشابه با فایل رایگان رديابي و شناسايي نژاد PVYNTN در مزارع سيب زميني استان خراسان رضوي👇

فایل رایگان بررسي روش هاي مختلف شکستن خواب و دماي بهينه جوانه زني بذر علف هرز تلخه (Acroptilon repens ) | WORD فایل رایگان بررسي اثر تيمارخشکي و يخبندان بر جوانه زني غده هاي ريشه اي علف هرز Ranunculus ficaria | WORD فایل رایگان بررسي واکنش ارقام مختلف زيتون به جدايه هاي برگريز و غير برگريز قارچ Verticillium dahliae Kleb. در استان گلستان | WORD فایل رایگان بررسي بقاياي حشره کش ايميداکلوپريد در دوره کارنس 21 روزه و کاهش آن با روش هاي مختلف در خيار گلخانه اي | WORD فایل رایگان شناسايي و تعيين حساسيت به متالاکسيل در جدايه هاي Pythium ultimum جمع آوري شده از استان هاي خراسان شمالي و رضوي | WORD فایل رایگان شناسايي نماتدهاي انگل گياهي فراريشه رزماري در پرديس دانشگاه فردوسي مشهد | WORD فایل رایگان ارزيابي کنترل بيولوژيکي دو جدايه از اکتينوميست هاي ضد قارچي ايراني بر عليه Phytophthora parasitica و P. citrophthora در شرايط آزمايشگاه و گلخانه | WORD فایل رایگان بررسي مکانيسم هاي آنتاگونيستي Bacillus spp.در کنترل پوسيدگي ريشه و طوقه خيار در اثر Pythium ultimum و P. aphanidermatum | WORD فایل رایگان دوره بحراني کنترل علف هاي هرز در ذرت (Zea mays) | WORD

👇محصولات تصادفی👇

فایل رایگان مقايسه محيط آموزشي کلاس ايمني شناسي در سه دانشکده پزشکي،دندانپزشکي و پيراپزشکي در دانشگاه علوم پزشکي هرمزگان | WORD فایل رایگان رابطه ي سبکهاي مقابلهاي و فرسودگي شغلي با عملکرد شغلي مديران مراکز پيش از دبستان | WORD فایل رایگان اثر رقابت تاج خروس ريشه قرمز (Amaranthus retroflexus) بر عملکرد و اجزاي عملکرد سويا | WORD فایل رایگان مطالعه روابط ايران، روسيه و قطر در مجمع کشورهاي صادرکننده گاز | WORD فایل رایگان ارزيابي مدل هيبريد در تخمين تابش خورشيدي روزانه در تعدادي از ايستگاه هاي تاب شسنجيايران | WORD فایل رایگان تاثير ارزش ادراک شده مقصد زيارتي بر رضايت گردشگر خارجي مسلمان با در نظر گرفتن نقش دينداري اسلامي | WORD فایل رایگان رابطه کارکردهاي شناختي و نظريه ذهن در بيماران وسواس فکري-عملي | WORD فایل رایگان اثر جايگذاري کود نيتروژنه بر محتواي نيتروژن برگ و عملکرد ذرت دانه اي | WORD فایل رایگان مقايسه الگوسازي بارندگي ماهانه با مدل هاي SVM و ANFIS مطالعه موردي: شهرگنبدکاووس | WORD فایل رایگان دانشگاه کارآفرين وتوسعه صنعتي | WORD فایل رایگان اثرات نوع و مقدار نيتروژن و آبياري بر جذب نيتروژن ذرت علوفه ايو نيترات باقي مانده خاک | WORD فایل رایگان کاربرد تخصيص و مديريت آب کشاورزي با استفاده از تکنيک بهينه سازي PSO مطالعه موردي : دشت نيشابور | WORD فایل رایگان تاثير سطوح مختلف تنش آبي و کود نيتروژن بر عملکرد و اجزاي عملکرد جودر شرايط باجگاه (استان فارس) | WORD فایل رایگان بررسي تاثير باکتري هاي سودوموناس و باسيلوس در عملکرد گندم و جذب عناصر غذايي ومقايسه آن با کود شيميايي و آلي | WORD فایل رایگان بررسي پربسامدترين واژگان کودکان طبيعي 18 الي 24 ماهه آذري زبان | WORD

👇کلمات کلیدی👇

فایل رایگان رديابي و شناسايي نژاد PVYNTN در مزارع سيب زميني استان خراسان رضوي فایل رایگان رديابي و شناسايي نژاد PVYNTN در مزارع سيب زميني استان خراسان رضويدانلود فایل رایگان رديابي و شناسايي نژاد PVYNTN در مزارع سيب زميني استان خراسان رضوي فایلرایگانرديابيوشناسايينژادPVYNTNدرمزارعسيبزمينياستانخراسانرضوي