فایل رایگان رديابي و شناسايي نژاد PVYNTN در مزارع سيب زميني استان خراسان رضوي | dl | 6506453

دانشجوی محترم سلام و عرض ادب. اطلاعات بیشتر در مورد فایل فایل رایگان رديابي و شناسايي نژاد PVYNTN در مزارع سيب زميني استان خراسان رضوي در ادامه مطلب با کلیک روی دکمه دانلود مشاهده کنید. همچنین لیست تعدادی دیگر از محصولات فروشگاه در انتهای پست قرار داده شده و قابل مشاهده هستند. اگر از کیفیت فایل تخصصی فایل رایگان رديابي و شناسايي نژاد PVYNTN در مزارع سيب زميني استان خراسان رضوي راضی بودید که مطمئنن همین طور است خوشحالیم و اگر مشکلی در فایل بود از طریق دکمه ارباط با ما و تلگرام مشکلتان را بگویید تا راهنمایی شوید.

ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان رديابي و شناسايي نژاد PVYNTN در مزارع سيب زميني استان خراسان رضوي ﻫﺎي ﺳﺮﯾﻊ اﻟﺴﯿﺮ ﻧﯿﺮوي درﯾﺎﯾﯽ فایل رایگان رديابي و شناسايي نژاد PVYNTN در مزارع سيب زميني استان خراسان رضوي ﺳﺰار از ﺣﻮزه ﺑﻨﺪري ﻣﯽ اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪ فایل رایگان رديابي و شناسايي نژاد PVYNTN در مزارع سيب زميني استان خراسان رضوي ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﮔﻮﯾﻨﺪ فایل رایگان رديابي و شناسايي نژاد PVYNTN در مزارع سيب زميني استان خراسان رضوي ﮐﻪ راه روم را در ﭘﯿﺶ فایل رایگان رديابي و شناسايي نژاد PVYNTN در مزارع سيب زميني استان خراسان رضوي ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان رديابي و شناسايي نژاد PVYNTN در مزارع سيب زميني استان خراسان رضوي ﻣﺰﺑﻮر ﺣﺎﻣﻞ دﺳﺘﻮري اﺳﺖ از ﻃﺮف

فایل رایگان رديابي و شناسايي نژاد PVYNTN در مزارع سيب زميني استان خراسان رضوي

ارتباط با ما

... دانلود ...

عنوان محصول: فایل رایگان رديابي و شناسايي نژاد PVYNTN در مزارع سيب زميني استان خراسان رضوي

فایل رایگان رديابي و شناسايي نژاد PVYNTN در مزارع سيب زميني استان خراسان رضوي

بخشی از متن فایل رایگان رديابي و شناسايي نژاد PVYNTN در مزارع سيب زميني استان خراسان رضوي :
تعداد صفحات : 8

نژاد PVYNTN باعث ایجاد بیماری لکه حلقوی نکروتیک غده سیب زمینی (PTNRD) می شود. این نژاد زیر گروه نژاد نکروز رگبرگ توتون PVYN و حاصل نوترکیبی بین نژادهای PVYN و PVYO می باشد که اغلب در زمان برداشت بدون علایم و غیر قابل شناسایی بصورت چشمی است. معمولا علایم در زمان پس از برداشت در شرایط انبار نمایان می شوند و باعث کاهش کیفیت غده ها و قابلیت عرضه در بازار می شود. واکنش زنجیره ای پلیمراز نسخه برداری معکوس, (RT-PCR) ابزاری دقیق و قابل اعتماد برای تمایز و شناسایی نژاد PVYNTN در تایید علایم و ردیابی آلودگی در بافتهای بدون علایم محسوب می شود. به همین منظور در تابستان 1386تعداد 435نمونه از غده های مزارع استان خراسان رضوی به صورت تصادفی جمع آوری شد. غده ها بعد از گذراندن دوره خواب در دمایC 4, به گلخانه در دمایC 25جهت جوانه زنی منتقل شدند سپس جوانه های هر غده با آزمونDAS- ELISA به کمک پادتن چند همسانه ای برای ردیابی ویروسY سیب زمینی مورد بررسی قرار گرفتند. با توجه به نتایج حاصل از آزمون الیزا نمونه های دارای بیشترین میزان جذب در طول موج 405نانومتر انتخاب و در نهایت مشخص گردید که 53نمونه به PVY آلوده بودند. سپس با استفاده از محلول RNX™(-PLUS)تودهRNA کل 40گیاه آلوده به PVY استخراج و با کمک دوجفت آغازگر اختصاصی طراحی شده برای ناحیه ژن پروتیین پوششیCP, CDNA مربوطه ساخته و برای انجام آزمون RT-PCR مورد استفاده قرار گرفت. نمونه های آلوده به PVY به همراه آغازگرهای MOR2 و MOR3در محدوده569-BP و جدایه های متعلق به نژاد PVYNTN به همراه آغازگرهای MOR1 وMOR2 درمحدوده 334-BP ایجاد باند نمودند.

👇محصولات مشابه با فایل رایگان رديابي و شناسايي نژاد PVYNTN در مزارع سيب زميني استان خراسان رضوي👇

فایل رایگان بررسي روش هاي مختلف شکستن خواب و دماي بهينه جوانه زني بذر علف هرز تلخه (Acroptilon repens ) | WORD فایل رایگان بررسي اثر تيمارخشکي و يخبندان بر جوانه زني غده هاي ريشه اي علف هرز Ranunculus ficaria | WORD فایل رایگان بررسي واکنش ارقام مختلف زيتون به جدايه هاي برگريز و غير برگريز قارچ Verticillium dahliae Kleb. در استان گلستان | WORD فایل رایگان بررسي بقاياي حشره کش ايميداکلوپريد در دوره کارنس 21 روزه و کاهش آن با روش هاي مختلف در خيار گلخانه اي | WORD فایل رایگان شناسايي و تعيين حساسيت به متالاکسيل در جدايه هاي Pythium ultimum جمع آوري شده از استان هاي خراسان شمالي و رضوي | WORD فایل رایگان شناسايي نماتدهاي انگل گياهي فراريشه رزماري در پرديس دانشگاه فردوسي مشهد | WORD فایل رایگان ارزيابي کنترل بيولوژيکي دو جدايه از اکتينوميست هاي ضد قارچي ايراني بر عليه Phytophthora parasitica و P. citrophthora در شرايط آزمايشگاه و گلخانه | WORD فایل رایگان بررسي مکانيسم هاي آنتاگونيستي Bacillus spp.در کنترل پوسيدگي ريشه و طوقه خيار در اثر Pythium ultimum و P. aphanidermatum | WORD فایل رایگان دوره بحراني کنترل علف هاي هرز در ذرت (Zea mays) | WORD

👇محصولات تصادفی👇

فایل رایگان ارزيابي شاخص اطمينان پذيري و برآورد سطوح تخصيص منابع آبدر تشکل هاي آب بران شبکه البرز | WORD فایل رایگان تاثير آب مغناطيسي و شوري آب بر گرفتگي قطره چکان ها در آبياري قطره اي | WORD فایل رایگان توسعه مدل رياضي الگوريتم يادگيري تقويتي براي خودکارسازيآب بندهاي کشويي در کانال ها | WORD فایل رایگان ضرورت تفکر فرارشته اي در مباحث مربوط به علم اطلاعات | WORD فایل رایگان بررسي تنش سرما بر جوانه زني بذور چند گونه آويشن | WORD فایل رایگان تخمين رطوبت خاک با استفاده از تصاوير سنجنده موديس(مطالعه موردي: محدوده دشت مشهد) | WORD فایل رایگان يک روش تحليلي جديد براي برآورد منحني رطوبتي خاک با استفاده از داده هاي نفوذ افقي آبدر ستون خاک | WORD فایل رایگان تحليل و توسعه ي روش تعيين ساعت کارکرد مجاز چاه هاي کشاورزي در استانخراسان رضوي (مطالعه موردي: دشت نيشابور) | WORD فایل رایگان مدل بهينه سازي تخصيص منابع آب در بخش هاي کشاورزي، صنعت و خدمات با استفاده از الگوريتم پيشرفته GAPSO | WORD فایل رایگان ارتباط بين اشکال مختلف پتاسيم و کاني هاي رسي در واحدهاي فيزيوگرافي متفاوت | WORD فایل رایگان ارزيابي تغييرپذيري عملکرد ذرت بر مبناي خصوصيات خاک و آناليز مولفه هاي اصلي | WORD فایل رایگان شناسايي کتاب هاي مناسب غير درسي همخوان با کتاب هاي درسي علوم تجربي و تعليمات اجتماعي مقطع دبستان (راهبردي براي تدريس معلمان و مجموعه سازي در کتابخانه هاي آموزشگاهي) | WORD فایل رایگان آناليز خشکي رودخانه از ديدگاه هيدرولوژيکي(مطالعه موردي: رودخانه اي منتهي به درياچه اروميه) | WORD فایل رایگان بررسي اثربخشي روشهاي آرام سازي وانحراف توجه، براي کاهش وکنترل درد کودکان بستريي در بيمارستان عمومي | WORD فایل رایگان تاثير قارچ آربسکولار ميکوريز (گلوموس موسيه) بر وزن خشک و غلظت عناصر نيتروژن،فسفر و پتاسيم شبدر برسيم تحت استرس کادميم | WORD

👇کلمات کلیدی👇

فایل رایگان رديابي و شناسايي نژاد PVYNTN در مزارع سيب زميني استان خراسان رضوي فایل رایگان رديابي و شناسايي نژاد PVYNTN در مزارع سيب زميني استان خراسان رضويدانلود فایل رایگان رديابي و شناسايي نژاد PVYNTN در مزارع سيب زميني استان خراسان رضوي فایلرایگانرديابيوشناسايينژادPVYNTNدرمزارعسيبزمينياستانخراسانرضوي