فایل رایگان اثر فعاليت هاي کشاورزي بر تنوع و فراواني عنکبوت ها در مزارع گندم استان هاي خراسان رضوي و شمالي | dl | 6506526

دانشجوی محترم سلام و عرض ادب. اطلاعات بیشتر در مورد فایل فایل رایگان اثر فعاليت هاي کشاورزي بر تنوع و فراواني عنکبوت ها در مزارع گندم استان هاي خراسان رضوي و شمالي در ادامه مطلب با کلیک روی دکمه دانلود مشاهده کنید. همچنین لیست تعدادی دیگر از محصولات فروشگاه در انتهای پست قرار داده شده و قابل مشاهده هستند. اگر از کیفیت فایل تخصصی فایل رایگان اثر فعاليت هاي کشاورزي بر تنوع و فراواني عنکبوت ها در مزارع گندم استان هاي خراسان رضوي و شمالي راضی بودید که مطمئنن همین طور است خوشحالیم و اگر مشکلی در فایل بود از طریق دکمه ارباط با ما و تلگرام مشکلتان را بگویید تا راهنمایی شوید.

ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان اثر فعاليت هاي کشاورزي بر تنوع و فراواني عنکبوت ها در مزارع گندم استان هاي خراسان رضوي و شمالي ﻫﺎي ﺳﺮﯾﻊ اﻟﺴﯿﺮ ﻧﯿﺮوي درﯾﺎﯾﯽ فایل رایگان اثر فعاليت هاي کشاورزي بر تنوع و فراواني عنکبوت ها در مزارع گندم استان هاي خراسان رضوي و شمالي ﺳﺰار از ﺣﻮزه ﺑﻨﺪري ﻣﯽ اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪ فایل رایگان اثر فعاليت هاي کشاورزي بر تنوع و فراواني عنکبوت ها در مزارع گندم استان هاي خراسان رضوي و شمالي ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﮔﻮﯾﻨﺪ فایل رایگان اثر فعاليت هاي کشاورزي بر تنوع و فراواني عنکبوت ها در مزارع گندم استان هاي خراسان رضوي و شمالي ﮐﻪ راه روم را در ﭘﯿﺶ فایل رایگان اثر فعاليت هاي کشاورزي بر تنوع و فراواني عنکبوت ها در مزارع گندم استان هاي خراسان رضوي و شمالي ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان اثر فعاليت هاي کشاورزي بر تنوع و فراواني عنکبوت ها در مزارع گندم استان هاي خراسان رضوي و شمالي ﻣﺰﺑﻮر ﺣﺎﻣﻞ دﺳﺘﻮري اﺳﺖ از ﻃﺮف

فایل رایگان اثر فعاليت هاي کشاورزي بر تنوع و فراواني عنکبوت ها در مزارع گندم استان هاي خراسان رضوي و شمالي

ارتباط با ما

... دانلود ...

عنوان محصول: فایل رایگان اثر فعاليت هاي کشاورزي بر تنوع و فراواني عنکبوت ها در مزارع گندم استان هاي خراسان رضوي و شمالي

فایل رایگان اثر فعاليت هاي کشاورزي بر تنوع و فراواني عنکبوت ها در مزارع گندم استان هاي خراسان رضوي و شمالي

بخشی از متن فایل رایگان اثر فعاليت هاي کشاورزي بر تنوع و فراواني عنکبوت ها در مزارع گندم استان هاي خراسان رضوي و شمالي :
تعداد صفحات : 12

عنکبوت ها یکی از فراوان ترین بی مهرگان شکارگر در اکوسیستم های خاکی هستند که به عنوان عوامل بیولوژیک, در کنترل آفات محصولات زراعی پتانسیل زیادی دارند. به منظور شناخت گونه و تعیین تنوع و فراوانی عنکبوت ها و همچنین شناخت اثر فعالیت های کشاورزی بوم نظام زراعی اصلی استان های خراسان رضوی و شمالی بر آن ها, مطالعه ای در سه منطقه متفاوت از نظر میانگین درجه حرارت و بارندگی سالیانه در شهرستان های شیروان, مشهد و گناباد انجام شد. دو سیستم کشاورزی کم نهاده و پرنهاده گندم و سیستم طبیعی هر منطقه به عنوان اکوسیستم های مورد مطالعه مد نظر قرار گرفتند. مصرف نهاده های کشاورزی ملاک تمایز مزارع در سیستم های کشاورزی بود, به طوری که مزارع سیستم های کم نهاده و پرنهاده در هر منطقه به ترتیب بر اساس کم ترین و بیش ترین مقدار مصرف نهاده ها انتخاب گردیدند. نمونه برداری با استفاده از تور حشره گیری و از سطح گیاهان در مزارع گندم و واحدهای انتخابی از سیستم های طبیعی انجام گرفت. براساس نتایج فعالیت های کشاورزی در هر منطقه تاثیری بر میانگین غنای گونه ای عنکبوت ها نداشت. اما غنای گونه ای عنکبوت ها تحت تاثیر اقلیم بود و در محدوده اقلیمی مورد مطالعه با افزایش میانگین بارندگی و کاهش میانگین حرارتی سالیانه افزایش نشان داد. فراوانی عنکبوت ها تحت تاثیر اقلیم نبود و در همه مناطق, در سیستم های کشاورزی بیش تر از سیستم های طبیعی بوده و در منطقه گناباد این برتری معنی دار شد. گرچه غنای گونه ای عنکبوت ها در شرایط گرم و خشک کم تر بود اما به نظر می رسد با مدیریت مناسب, به ویژه حفظ درختان در حاشیه مزارع, می توان فراوانی این جانوران را در سیستم های کشاورزی افزایش داده و از کارکرد مفید آنها در کنترل بیولوژیکی آفات بهره برد.

👇محصولات مشابه با فایل رایگان اثر فعاليت هاي کشاورزي بر تنوع و فراواني عنکبوت ها در مزارع گندم استان هاي خراسان رضوي و شمالي👇

فایل رایگان شناسايي و تغييرات جمعيت عنکبوت ها (Arthropoda: Araneae)در مزارع برنج استان مازندران | WORD فایل رایگان بررسي اثر عصاره آبي مريم گلي (Salvia officinalis) و درمنه (Artemisia sieberi) روي جوانه زني و رشد گياهچه تاج خروس (Amaranthus retroflexus) | WORD فایل رایگان اثر برهم کنش علف هاي هرز، تراکم کاشت و تقسيط نيتروژن بر عملکرد گندم ديم | WORD فایل رایگان تاثير جهت هاي مختلف نمونه برداري بر دقت نقشه هاي پراکنش علف هاي هرز | WORD فایل رایگان رديابي ويروس خراشک حلقوي ميخک در گلخانه هاي استان هاي خراسان رضوي و شمالي با الايزا و پي سي آر | WORD فایل رایگان تاثير تاريخ کاشت، تراکم بوته و علف هاي هرز بر شاخص هاي رشدي سويا (Glycine max L.) | WORD فایل رایگان تاثير تيمارهاي مختلف در شکستن خواب و جوانه زني بذور سس شرقي (Cuscuta monogynaVahl.) و شب بوي صحرايي (Malcolmia africana L.) | WORD فایل رایگان بررسي اثرات کيفيت آب و ماده افزودني (سولفات آمونيوم) بر کارايي علف کش گليفوسيت در کنترل علف هاي هرز | WORD فایل رایگان تاثير چوب تيمار شده با قارچ بيمارگر حشرات Metarhizium anisopliae در کنترل موريانه Microcerotermes diversus | WORD

👇محصولات تصادفی👇

فایل رایگان مقايسه خودافشاسازي، صميميت و پردازش هيجاني در زنان متاهل مبتلا به فوبي اجتماعي و زنان سالم | WORD فایل رایگان طراحي الگوي آموزشي حل تعارض خانواده:برمبناي ديدگاه انسان شناسانه آيه الله جوادي آملي | WORD فایل رایگان مقايسه کارآيي علف کش متريبوزين و مالچ هاي غيرزنده بر مهار علف هاي هرز و عملکرد رقم سي اچ گوجه فرنگي | WORD فایل رایگان اندازه گيري و مدل سازي تبخير- تعرق خيار در شرايط درون گلخانه | WORD فایل رایگان تاثير پوشش گياهي دشت سيلابي بر آبشستگي تکيه گاه پل در مقطع مرکب | WORD فایل رایگان بررسي نقش کاربران در اعتبارسنجي منابع اطلاعاتي تحت وب از ديدگاه اعضاي هيات علمي منطقه يک دانشگاه آزاد اسلامي | WORD فایل رایگان نظريه اجتماعي و محيط استفاده از اطلاعات نقش ساختار و کنش در شکل گيري رفتار و الگوي اطلاع يابي | WORD فایل رایگان ارزيابي اثر کرم خاکي و لجن فاضلاب شهري بر کيفيت ميکروبيولوژيک و بيوشيميايي خاک بااستفاده از روش تجزيه ي چند متغيره | WORD فایل رایگان تقابل امنيت فردي و ملي در جرايم عليه امنيت | WORD فایل رایگان مقايسه آلودگي هفت واريته ي مختلف پنبه به سفيد بالک پنبه Bemisia tabaci در منطقه کاشمر | WORD فایل رایگان تاثير نانوذرات نقره و جيوه بر شاخص استرس هاي ماهي آزمايشگاهي | WORD فایل رایگان روان رنجورخويي و کمال گرايي پيش بيني کننده هاي تعلل ورزي | WORD فایل رایگان تاثير آموزش مهارت هاي مقابله با استرس و راهبردهاي مقابل هاي بر سلامت روان دانشجويان دختر | WORD فایل رایگان الگوي پرسش محور در تفسير و تحليل شعر | WORD فایل رایگان واسنجي و ارزيابي مدل هاي مختلف تخمين تابش خورشيدي روزانه در مقياس هاي زماني فصليو سالانه در منطقه شيراز | WORD

👇کلمات کلیدی👇

فایل رایگان اثر فعاليت هاي کشاورزي بر تنوع و فراواني عنکبوت ها در مزارع گندم استان هاي خراسان رضوي و شمالي فایل رایگان اثر فعاليت هاي کشاورزي بر تنوع و فراواني عنکبوت ها در مزارع گندم استان هاي خراسان رضوي و شماليدانلود فایل رایگان اثر فعاليت هاي کشاورزي بر تنوع و فراواني عنکبوت ها در مزارع گندم استان هاي خراسان رضوي و شمالي فایلرایگاناثرفعاليتهايکشاورزيبرتنوعوفراوانيعنکبوتهادرمزارعگندماستانهايخراسانرضويوشمالي