فایل رایگان مديريت کرم ساقه خوارنواري (Chilo suppressalis Walker) روي برنج هيبريد در شاليزار | dl | 6506558

دانشجوی محترم سلام و عرض ادب. اطلاعات بیشتر در مورد فایل فایل رایگان مديريت کرم ساقه خوارنواري (Chilo suppressalis Walker) روي برنج هيبريد در شاليزار در ادامه مطلب با کلیک روی دکمه دانلود مشاهده کنید. همچنین لیست تعدادی دیگر از محصولات فروشگاه در انتهای پست قرار داده شده و قابل مشاهده هستند. اگر از کیفیت فایل تخصصی فایل رایگان مديريت کرم ساقه خوارنواري (Chilo suppressalis Walker) روي برنج هيبريد در شاليزار راضی بودید که مطمئنن همین طور است خوشحالیم و اگر مشکلی در فایل بود از طریق دکمه ارباط با ما و تلگرام مشکلتان را بگویید تا راهنمایی شوید.

ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان مديريت کرم ساقه خوارنواري (Chilo suppressalis Walker) روي برنج هيبريد در شاليزار ﻫﺎي ﺳﺮﯾﻊ اﻟﺴﯿﺮ ﻧﯿﺮوي درﯾﺎﯾﯽ فایل رایگان مديريت کرم ساقه خوارنواري (Chilo suppressalis Walker) روي برنج هيبريد در شاليزار ﺳﺰار از ﺣﻮزه ﺑﻨﺪري ﻣﯽ اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪ فایل رایگان مديريت کرم ساقه خوارنواري (Chilo suppressalis Walker) روي برنج هيبريد در شاليزار ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﮔﻮﯾﻨﺪ فایل رایگان مديريت کرم ساقه خوارنواري (Chilo suppressalis Walker) روي برنج هيبريد در شاليزار ﮐﻪ راه روم را در ﭘﯿﺶ فایل رایگان مديريت کرم ساقه خوارنواري (Chilo suppressalis Walker) روي برنج هيبريد در شاليزار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان مديريت کرم ساقه خوارنواري (Chilo suppressalis Walker) روي برنج هيبريد در شاليزار ﻣﺰﺑﻮر ﺣﺎﻣﻞ دﺳﺘﻮري اﺳﺖ از ﻃﺮف

فایل رایگان مديريت کرم ساقه خوارنواري (Chilo suppressalis Walker) روي برنج هيبريد در شاليزار

ارتباط با ما

... دانلود ...

عنوان محصول: فایل رایگان مديريت کرم ساقه خوارنواري (Chilo suppressalis Walker) روي برنج هيبريد در شاليزار

فایل رایگان مديريت کرم ساقه خوارنواري (Chilo suppressalis Walker) روي برنج هيبريد در شاليزار

بخشی از متن فایل رایگان مديريت کرم ساقه خوارنواري (Chilo suppressalis Walker) روي برنج هيبريد در شاليزار :
تعداد صفحات : 10

به منظور مدیریت کرم ساقه خوار برنج(Chilo suppressalis Walker) روی برنج هیبرید(دیلم) آزمایشی با 6 تیمارشامل زودکاشت, دیرکاشت, رهاسازی زنبورتریکوگراما(Trichogramma brassicae Bezdenko ), سمپاشی با سم گرانول دیازینون10درصد, تلفیق رهاسازی زنبورتریکوگراما با سمپاشی گرانول دیازینون و شاهد در مزرعه تحقیقاتی دررشت انجام شد. دراین بررسی صفات مورد آزمایش عبارت بودند از: تعدادلارو زنده درمراحل رویشی و زایشی, جوانه های مرکزی خشک شده درمرحله رویشی, خوشه های سفید شده درمرحله زایشی و عملکرد تیمارها بودند. نتایج این بررسی نشان داد که بیشترین آلودگی جوانه های مرکزی خشک شده در مرحله رویشی مربوط به تیمار شاهد (1/78 درصد) و زودکاشت (0/77 درصد) مشاهده شد. بیشترین آلودگی خوشه های سفید شده در تیمارشاهد (3/32 درصد) و دیرکاشت (2/49 درصد) مشاهده گردید. بیشترین میانگین تعداد لارو آفت ساقه خوار در مرحله رویشی برنج درتیمارشاهد (5/54) و زودکاشت (3/22) و کمترین تعدادمربوط به تیمار سمپاشی (1/07) بود. بیشترین میانگین تعداد لارو درمرحله زایشی گیاه برنج مربوط به تیمارشاهد و دیرکاشت وکمترین تعداد لارو درتیمار تلفیق دوروش رهاسازی زنبورتریکوگراما وسمپاشی بوده است. بیشترین عملکرد مربوط به تیمارتلفیق رهاسازی زنبورتریکوگراما و سمپاشی با سم دیازینون گرانول با میانگین 7512/50 کیلوگرم بدست آمد. کمترین عملکرد مربوط به تیمارشاهد ودیرکاشت با 4368/80 و4580/90 کیلوگرم بوده است. میانگین خسارت زودکاشت در حد قابل توجهی کمترازدیرکاشت بود. این تحقیق نشان دادکه مناسب ترین روش برای کنترل این آفت بکارگیری تلفیقی ازروش های, مدیریت زمان (زود کاشت), استفاده از زنبور تریکوگراما به همراه سمپاشی می باشد.

👇محصولات مشابه با فایل رایگان مديريت کرم ساقه خوارنواري (Chilo suppressalis Walker) روي برنج هيبريد در شاليزار👇

فایل رایگان بررسي اثرات غيرکشندگي دو آفت کش هگزافلومرون و اسپيرودايکلوفن روي دموگرافي کفشدوزک Hippodamia variegata(Goeze) با تغذيه از پسيل معمولي پسته،Agonoscena pistaciae Burckhardt and Lauterer در شرايط آزمايشگاهي | WORD فایل رایگان بررسي وضعيت قارچ هاي ميکوريز آربوسکولار همراه جو در منطقه دامغان | WORD فایل رایگان مقايسه سميت تماسي سه فرمولاسيون لامبدا- سي هالوترين روي پوره سن يک سوسري آلمانيBlattella germanica (L.) (Blattaria: Blattellidae) | WORD فایل رایگان شبيه سازي الگوي سبز شدن گونه هاي علف هرز در مزرعه ذرت (Zea mays L.) براساس مدل هاي سيگموييدي | WORD فایل رایگان بررسي روند تجزيه متري بيوزين در خاک و تاثير کود آلي بر تجزيه و نيمه عمر آن در شرايط کنترل شده | WORD فایل رایگان بررسي اثرات دگرآسيبي عصاره آبي اندام هاي علف هرز ازمک (Cardaria draba) بر جوانه زني و رشد گياهچه تريتيکاله (Cereal scale) | WORD فایل رایگان پاسخ هاي دفاعي پنبه به گونه هاي قارچ تريکودرما و اثر آن در کنترل بيماري مرگ گياهچه ناشي از Rhizoctonia solani | WORD فایل رایگان مقايسه آلودگي هفت واريته ي مختلف پنبه به سفيد بالک پنبه Bemisia tabaci در منطقه کاشمر | WORD فایل رایگان تاثير گرمادهي با مايکروويو بر مرگ و مير آفت شب پره هندي در محصول پسته | WORD

👇محصولات تصادفی👇

فایل رایگان آناليز و بهينه سازي بارهاي الکتريکي لينکهاي اندوکتانسي براي سيستمهاي انتقال قدرت وايرلس (بيسيم) | WORD فایل رایگان طراحي پايدارساز براي سيستمهاي قدرت جهت بهبودي پايداري شبکه به منظور افزايش ضريب اطمينان در سيستمهاي قدرت | WORD فایل رایگان تاملي نو بر تعريف فعل مادي و غيرمادي در قتل عمدي | WORD فایل رایگان اثر تماسي فرمولاسيون هاي تهيه شده بر مبناي عصاره و اسانس هاي گياهي روي کنه تارتن دولکه اي | WORD فایل رایگان رابطه بين توانمندي هاي شخصيتي با عملکرد وظيفه اي و زمينه اي | WORD فایل رایگان بررسي رابطه فرهنگ سازماني با عملکرد شغلي و شادکامي کارکنان زن حوزه ستادي دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني تهران | WORD فایل رایگان مقايسه چند سيستم تصفيه فاضلاب روستايي از نظر برخي ويژگي هاي شيميايي و عناصر سنگين | WORD فایل رایگان کاربرد و تعديل قانون زيف و الگوي آماري زو در بازشناسي واژه هاي بازدارنده زبان فارسي با استفاده از خوشه زباني مقالات علمي- پژوهشي رشته کتابداري و اطلاع رساني | WORD فایل رایگان بکارگيري تبديل موجک گسسته براي تحليل روند و شناسايي الگوهاي نوساني دما(مطالعه موردي: ايستگاه سينوپتيک مشهد) | WORD فایل رایگان انتقال ويروس ايدز و شروع به ارتکاب قتل عمد | WORD فایل رایگان تعيين تيپ هاي شيميايي تريکوتسين و آناليز ساختار جمعيت جدايه هاي Fusarium graminearum در استان گلستان | WORD فایل رایگان تاثيرحباب قيمتي وتمايلات زيان گريزي سهامداران بر ارزش غيربنيادي شرکت هاي پذيرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران | WORD فایل رایگان بررسي واکنش هشت رقم جو به Rhizoctonia solani AG-8 عامل پوسيدگي ريشه و طوقه | WORD فایل رایگان تعيين تعداد نسل و بررسي تغييرات جمعيت حشرات کامل خوشه خوار انگور botrana Lobesia (Tortricidae. Lep (با استفاده از تله ي فرموني در سي سخت، استان کهگيلويه و بويراحمد | WORD فایل رایگان ارزيابي مقايسه اي مدل هاي SDSM ، IDW و LARS-WG براي شبيه سازي و ريز مقياس کردن دما و بارش | WORD

👇کلمات کلیدی👇

فایل رایگان مديريت کرم ساقه خوارنواري (Chilo suppressalis Walker) روي برنج هيبريد در شاليزار فایل رایگان مديريت کرم ساقه خوارنواري (Chilo suppressalis Walker) روي برنج هيبريد در شاليزاردانلود فایل رایگان مديريت کرم ساقه خوارنواري (Chilo suppressalis Walker) روي برنج هيبريد در شاليزار فایلرایگانمديريتکرمساقهخوارنواري(ChilosuppressalisWalker)رويبرنجهيبريددرشاليزار