فایل رایگان بهينه سازي کارايي علف کش کلودينافوپ پروپارژيل به وسيله مواد افزودني در کنترل علف قناري (Phalaris minor Retz.) | dl | 6506633

دانشجوی محترم سلام و عرض ادب. اطلاعات بیشتر در مورد فایل فایل رایگان بهينه سازي کارايي علف کش کلودينافوپ پروپارژيل به وسيله مواد افزودني در کنترل علف قناري (Phalaris minor Retz.) در ادامه مطلب با کلیک روی دکمه دانلود مشاهده کنید. همچنین لیست تعدادی دیگر از محصولات فروشگاه در انتهای پست قرار داده شده و قابل مشاهده هستند. اگر از کیفیت فایل تخصصی فایل رایگان بهينه سازي کارايي علف کش کلودينافوپ پروپارژيل به وسيله مواد افزودني در کنترل علف قناري (Phalaris minor Retz.) راضی بودید که مطمئنن همین طور است خوشحالیم و اگر مشکلی در فایل بود از طریق دکمه ارباط با ما و تلگرام مشکلتان را بگویید تا راهنمایی شوید.

ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان بهينه سازي کارايي علف کش کلودينافوپ پروپارژيل به وسيله مواد افزودني در کنترل علف قناري (Phalaris minor Retz.) ﻫﺎي ﺳﺮﯾﻊ اﻟﺴﯿﺮ ﻧﯿﺮوي درﯾﺎﯾﯽ فایل رایگان بهينه سازي کارايي علف کش کلودينافوپ پروپارژيل به وسيله مواد افزودني در کنترل علف قناري (Phalaris minor Retz.) ﺳﺰار از ﺣﻮزه ﺑﻨﺪري ﻣﯽ اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪ فایل رایگان بهينه سازي کارايي علف کش کلودينافوپ پروپارژيل به وسيله مواد افزودني در کنترل علف قناري (Phalaris minor Retz.) ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﮔﻮﯾﻨﺪ فایل رایگان بهينه سازي کارايي علف کش کلودينافوپ پروپارژيل به وسيله مواد افزودني در کنترل علف قناري (Phalaris minor Retz.) ﮐﻪ راه روم را در ﭘﯿﺶ فایل رایگان بهينه سازي کارايي علف کش کلودينافوپ پروپارژيل به وسيله مواد افزودني در کنترل علف قناري (Phalaris minor Retz.) ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان بهينه سازي کارايي علف کش کلودينافوپ پروپارژيل به وسيله مواد افزودني در کنترل علف قناري (Phalaris minor Retz.) ﻣﺰﺑﻮر ﺣﺎﻣﻞ دﺳﺘﻮري اﺳﺖ از ﻃﺮف

فایل رایگان بهينه سازي کارايي علف کش کلودينافوپ پروپارژيل به وسيله مواد افزودني در کنترل علف قناري (Phalaris minor Retz.)

ارتباط با ما

... دانلود ...

عنوان محصول: فایل رایگان بهينه سازي کارايي علف کش کلودينافوپ پروپارژيل به وسيله مواد افزودني در کنترل علف قناري (Phalaris minor Retz.)

فایل رایگان بهينه سازي کارايي علف کش کلودينافوپ پروپارژيل به وسيله مواد افزودني در کنترل علف قناري (Phalaris minor Retz.)

بخشی از متن فایل رایگان بهينه سازي کارايي علف کش کلودينافوپ پروپارژيل به وسيله مواد افزودني در کنترل علف قناري (Phalaris minor Retz.) :
تعداد صفحات : 12

بهینه سازی مقدار مصرف علف کش به وسیله مواد افزودنی یکی از راه های پذیرفته شده در جهت افزایش کارایی و کاهش اثرات جانبی علف کش ها می باشد. بر این اساس, آزمایشی گلخانه ای برای مقایسه اثرات مویان سیتوگیت, روغن های گیاهی کرچک و منداب و مایع ظرفشویی برای یافتن ماده افزودنی مناسب برای افزایش کارایی علف کش کلودینافوپ پروپارژیل در کنترل علف قناری انجام شد. این آزمایش به صورت فاکتوریل و در قالب طرح کاملا تصادفی با 4 تکرار در دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی در 1389 انجام شد که عوامل مورد بررسی در آن شامل مقدار مصرف علف کش کلودینافوپ پروپارژیل در 6 سطح (صفر, 8, 16, 32, 48 و 64 گرم در هکتار ماده موثره) و غلظت مواد افزودنی در 3 سطح (صفر, 0/1 به 0/2 درصد حجمی (%v/v)) بودند. علاوه بر این در آزمایشی جداگانه تاثیر غلظت های هر یک از مواد افزودنی مذکور در 8 سطح (صفر, 0/01, 0/05, 0/1, 0/15, 0/2, 0/25 و 0/3) درصد حجمی (%v/v) بر کشش سطحی آب در قالب طرح کاملا تصادفی و به صورت فاکتوریل در 4 تکرار انجام شد. بر اساس نتایج آزمایش کمترین و بیشترین مقدار کشش سطحی آب به ترتیب از محلول های سیتوگیت و روغن منداب به دست آمد. تمامی مواد افزودنی کارایی علف کش کلودینافوپ پروپارژیل را در کاهش وزن خشک و درصد بقا علف قناری افزایش دادند بطوریکه مقدار ED50 در اثر مواد افزودنی کاهش, و پتانسیل نسبی (R) افزایش یافت. مقدار ED50 در اثر مویان سیتوگیت بیشتر از سایر مواد افزودنی کاهش یافت که نشان دهنده افزایش کارایی بیشتر نسبت به سایر مواد افزودنی توسط این مویان می باشد و بعد از سیتوگیت, ED50 حاصل از کاربرد روغن کرچک کمترین مقدار بود. در مرتبه بعد روغن منداب و در آخر نیز مایع شوینده قرار داشت. با افزایش غلظت مواد افزودنی از 0/1 به 0/2 درصد حجمی (%v/v) نیز فعالیت شاخساره ای علف کش (پتانسیل نسبی) افزایش یافت.

👇محصولات مشابه با فایل رایگان بهينه سازي کارايي علف کش کلودينافوپ پروپارژيل به وسيله مواد افزودني در کنترل علف قناري (Phalaris minor Retz.)👇

فایل رایگان بررسي حساسيت و روند تغييرات فنل کل ارقام مختلف هسته دار به قارچ Monilia laxa | WORD فایل رایگان بهينه سازي کارايي کلودينافوپ پروپارژيل در کنترل علف قناري (Phalaris minor Retz.) به وسيله روغن هاي گياهي | WORD فایل رایگان تاثير انواع و مقادير کودهاي معدني بر مديريت علف هرز انگل گل جاليز (Orobanche aegyptica) درگوجه فرنگي (Lycopersicon esculentum | WORD فایل رایگان کنترل شيميايي گل جاليزمصري (Orobanche aegyptiaca) در گوجه فرنگي (Lycopersicon esculentum) با علفکش هاي گلايفوسيت و سولفوسولفورون | WORD فایل رایگان تاثير قارچ هاي ميکوريز آربوسکولار Glomus mosseaeو Glomus intraradices روي سطوح مختلف جمعيت نماتد ريشه گرهي Meloidogyne javanica در گوجه فرنگي | WORD فایل رایگان بررسي کارايي اختلاط علف کش نيکوسولفورون (کروز) و بروموکسينيل+ ام سي پي آ (برومايسيدام‎آ) در کنترل علف هاي هرز ذرت در جيرفت | WORD فایل رایگان تاثير بازدارندگي اسانس هاي موسير، مريم گلي و کرفس کوهي روي نماتد ريشه گرهي (Meloidogyne javanica) و استخراج مواد موثره آن ها | WORD فایل رایگان بررسي تحمل ارقام يونجه (Medicago sativa L.) به سس (Cuscuta campestris L.) | WORD فایل رایگان بررسي اثر ترکيبات آللوشيميايي جو زراعي (Hordeum vulgare L.)بر جوانه زني، رشد گياهچه و فعاليت برخي آنزيم هاي گياهچه سلمه تره (Chenopodium album L.) | WORD

👇محصولات تصادفی👇

فایل رایگان بررسي اثرات مديريت ارتفاع غرقاب در زراعت برنج بر عملکرد و شاخص هاي کيفي | WORD فایل رایگان اثرات حشره کشي عصاره ي شش گونه گياه دارويي روي سوسک چهار نقطه اي حبوبات، Callosobruchus maculatus (F.) (Col.: Bruchidae) | WORD فایل رایگان اثر بيست وسه سال آبياري سطحي با پساب شهري بر انباشت بعضي فلزات سنگين در خاک،انتقال به دانه هاي گندم و ذرت و خطرات بهداشتي مرتبط | WORD فایل رایگان آناليز خشکي رودخانه از ديدگاه هيدرولوژيکي(مطالعه موردي: رودخانه اي منتهي به درياچه اروميه) | WORD فایل رایگان از الهه گايا تا نقطه امگا: نظريه هاي مطرح در زمينه يکپارچگي اطلاعات | WORD فایل رایگان کارايي نانوذرات فوتوکاتاليست تثبيت شده بر روي ميکرو گلوله هاي شيشه اي در حذف سيانيد با نور خورشيد | WORD فایل رایگان توزيع اندازه ذرات منتقله در اثر فرسايش سطحي در شدت هاي مختلف باران و درجات شيب | WORD فایل رایگان اثربخشي شن بازي درماني بر کاهش پرخاشگري/ بيش فعالي کودکان پيش دبستاني | WORD فایل رایگان تغيير ويژگي هاي شيميايي خاک در مقابل آتش و شدت هاي مختلف آن | WORD فایل رایگان مدل يابي پيشرفت تحصيلي رياضي برمبناي؛ ارزش تکليف،درگيري شناختي، هيجان هاي پيشرفت و خودنظم جويي تحصيلي | WORD فایل رایگان تخمين منحني مشخصه آب خاک با استفاده توزيع اندازه ذرات بر پايه روش فرکتال | WORD فایل رایگان اساسي سازي حقوق پيشگيري از جرم در ايران | WORD فایل رایگان تفاوت هاي جنسيتي درابعادهويت دانشجويان | WORD فایل رایگان ضرورت توجه به مباني ديني درنقدنظريه هاي مشاوره وروان درماني وطراحي الگوهاي بومي | WORD فایل رایگان ديه طحال: با نقدي بر راي وحدت رويه ديوان عالي کشور | WORD

👇کلمات کلیدی👇

فایل رایگان بهينه سازي کارايي علف کش کلودينافوپ پروپارژيل به وسيله مواد افزودني در کنترل علف قناري (Phalaris minor Retz.) فایل رایگان بهينه سازي کارايي علف کش کلودينافوپ پروپارژيل به وسيله مواد افزودني در کنترل علف قناري (Phalaris minor Retz.)دانلود فایل رایگان بهينه سازي کارايي علف کش کلودينافوپ پروپارژيل به وسيله مواد افزودني در کنترل علف قناري (Phalaris minor Retz.) فایلرایگانبهينهسازيکاراييعلفکشکلودينافوپپروپارژيلبهوسيلهموادافزودنيدرکنترلعلفقناري(PhalarisminorRetz.)