فایل رایگان مشکلات پيش روي تشخيص فيتوپلاسماها با استفاده از آزمون Nested PCR | dl | 6506744

دانشجوی محترم سلام و عرض ادب. اطلاعات بیشتر در مورد فایل فایل رایگان مشکلات پيش روي تشخيص فيتوپلاسماها با استفاده از آزمون Nested PCR در ادامه مطلب با کلیک روی دکمه دانلود مشاهده کنید. همچنین لیست تعدادی دیگر از محصولات فروشگاه در انتهای پست قرار داده شده و قابل مشاهده هستند. اگر از کیفیت فایل تخصصی فایل رایگان مشکلات پيش روي تشخيص فيتوپلاسماها با استفاده از آزمون Nested PCR راضی بودید که مطمئنن همین طور است خوشحالیم و اگر مشکلی در فایل بود از طریق دکمه ارباط با ما و تلگرام مشکلتان را بگویید تا راهنمایی شوید.

ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان مشکلات پيش روي تشخيص فيتوپلاسماها با استفاده از آزمون Nested PCR ﻫﺎي ﺳﺮﯾﻊ اﻟﺴﯿﺮ ﻧﯿﺮوي درﯾﺎﯾﯽ فایل رایگان مشکلات پيش روي تشخيص فيتوپلاسماها با استفاده از آزمون Nested PCR ﺳﺰار از ﺣﻮزه ﺑﻨﺪري ﻣﯽ اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪ فایل رایگان مشکلات پيش روي تشخيص فيتوپلاسماها با استفاده از آزمون Nested PCR ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﮔﻮﯾﻨﺪ فایل رایگان مشکلات پيش روي تشخيص فيتوپلاسماها با استفاده از آزمون Nested PCR ﮐﻪ راه روم را در ﭘﯿﺶ فایل رایگان مشکلات پيش روي تشخيص فيتوپلاسماها با استفاده از آزمون Nested PCR ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان مشکلات پيش روي تشخيص فيتوپلاسماها با استفاده از آزمون Nested PCR ﻣﺰﺑﻮر ﺣﺎﻣﻞ دﺳﺘﻮري اﺳﺖ از ﻃﺮف

فایل رایگان مشکلات پيش روي تشخيص فيتوپلاسماها با استفاده از آزمون Nested PCR

ارتباط با ما

... دانلود ...

عنوان محصول: فایل رایگان مشکلات پيش روي تشخيص فيتوپلاسماها با استفاده از آزمون Nested PCR

فایل رایگان مشکلات پيش روي تشخيص فيتوپلاسماها با استفاده از آزمون Nested PCR

بخشی از متن فایل رایگان مشکلات پيش روي تشخيص فيتوپلاسماها با استفاده از آزمون Nested PCR :


سال انتشار : 1394

تعداد صفحات : 10

توانمندی تشخیص و ردیابی صحیح فیتوپلاسماها از گیاهان, اهمیت به سزایی در کنترل موثر این عوامل و جلوگیری از گسترش آنها از طریق مواد گیاهی آلوده دارد. استخراج DNA به گونه ای که کمترین مواد ممانعت کننده و بیشترین میزان ماده ژنتیکی فیتوپلاسما حاصل گردد, در موفقیت آزمون واکنش زنجیره ای پلیمراز و صحت نتایج حاصل از آن تاثیرگذار است. در این تحقیق, مقایسه روش های مختلف استخراج DNA نشان داد که استفاده از روش مناسب, در کاهش واکنش منفی کاذب اهمیت دارد. اما حتی در روش موفق استخراج DNA مبتنی بر استفاده از ستون نیز واکنش های منفی کاذب هرچند به تعداد اندک اما به صورت پراکنده وجود دارد. این امر می تواند ناشی از غلظت پایین و پراکنش نامنظم سلول-های فیتوپلاسمایی در بافت های گیاه میزبان باشد. بر اساس نتایج حاصل از تعیین توالی قطعه تکثیر شده با ترکیب آغازگری P1/P7-R16F2n/R16R2, واکنش مثبت دروغین در برخی تکرارهای آزمون Nested PCR به دست آمد. به منظور کاهش آلودگی های متقاطع و اجتناب از واکنش های مثبت دروغین, آزمون Single Tube Nested PCR بهینه سازی گردید. علیرغم دستیابی به محاسن مختلف این روش از جمله سهولت اجرا, صرفه جویی در هزینه و زمان و همچنین توان ردیابی بیمارگر در غلظت های پایین, متاسفانه واکنش های مثبت کاذب در تعداد کمی از نمونه ها همچنان مشاهده شد. در مجموع نتایج حاصل از روش Nested PCR با یک ترکیب آغازگری و به تنهایی برای ردیابی و ارزیابی های وسیع باغات و مزارع کفایت نمی کند و استفاده از ترکیبات پرایمری مختلف, تعیین توالی و یا هضم آنزیمی به منظور اجتناب از واکنش مثبت دروغین توصیه می گردد.

👇محصولات مشابه با فایل رایگان مشکلات پيش روي تشخيص فيتوپلاسماها با استفاده از آزمون Nested PCR👇

فایل رایگان بررسي اثر کاربرد روغن هاي گياهي بر کشش سطحي، پخشيدگي و کارايي علف کش ستوکسيديم در کنترل يولا ف وحشي(Avena ludoviciana Durieu.) | WORD فایل رایگان بررسي تنوع ژنتيکي carpophilus Wilsonomyces عامل لکه غربالي هسته داران در استان خراسان رضوي با استفاده از نشانگر PCR-rep | WORD فایل رایگان اثرات کشندگي امواج مايکروويو روي حشرات کامل سوسک چهار نقطه اي حبوبات .Callosobruchus maculatus Fabricius (Coleoptera: Bruchidae) | WORD فایل رایگان بررسي تاثير تنش خشکي بر رشد و پراکنش علف هرز اويارسلام ارغواني (Cyperus rotundus L.) | WORD فایل رایگان ارزيابي کارآيي دو قارچ کش در کنترل بيماري لکه آجري روي دو رقم بادام در حاشيه زاينده رود | WORD فایل رایگان بررسي تاثير امواج اولتراسونيک و پرايمينگ بذر بر سبز شدن بذر و رشد لوبيا چشم بلبلي (Vigna sinensis L.) در شرايط کاربرد تريفلورالين | WORD فایل رایگان تعيين تعداد نسل و بررسي تغييرات جمعيت حشرات کامل خوشه خوار انگور botrana Lobesia (Tortricidae. Lep (با استفاده از تله ي فرموني در سي سخت، استان کهگيلويه و بويراحمد | WORD فایل رایگان بهينه سازي کارايي برخي علف کش هاي پس رويشي چغندر قند(Beta vulgaris L.) با استفاده ازمواد افزودني و کاربرد چند مرحله اي علف کش | WORD فایل رایگان تاثير رژيم هاي مختلف غذايي بر شاخصهاي جدول زندگي کفشدوزک Oenopia conglobata contaminata (Menteries) | WORD

👇محصولات تصادفی👇

فایل رایگان اثربخشي آموزش تکنيک هاي تجربي طرحواره درماني بر روي طرحواره هاي افراد افسرده | WORD فایل رایگان آبريزآزاد دايره اي شکل با ارتفاع هاي مختلف پرشدگي در کفدر رژيم هاي جريان فوق بحراني و زيربحراني | WORD فایل رایگان بررسي تاثير گردشگري بر مثلث فقر، نابرابري و رشد اقتصادي | WORD فایل رایگان واسنجي روش هاي استخراج رابطه دبي-اشل در ايستگاه هاي هيدرومتري حوضه رودخانه قرهسو | WORD فایل رایگان روان رنجورخويي و کمال گرايي پيش بيني کننده هاي تعلل ورزي | WORD فایل رایگان کاربرد مدل شبکه عصبي مصنوعي در خرد مقياس نمودن برون داد هاي مدل GCM براي پيش بيني بارش در پهنه جنوبي ايران | WORD فایل رایگان شناسايي و تبيين فاکتورهاي تعيين کننده رتبه اعتباري مورد مطالعه: بورس اوراق بهادار تهران | WORD فایل رایگان مقايسه چهار روش محاسبه وزن در ارزيابي تناسب اراضي به کمک منطق فازي براي پيش بينيعملکرد گندم | WORD فایل رایگان تاثير گياه وتيور در کاهش شوري و املاح خاک | WORD فایل رایگان مدل شبکه عصبي مصنوعي برآورد غلظت رسوب معلق رودخان هاي به کمک تصاوير سنجندهموديس (مطالعه موردي ايستگاه هيدرومتري ملاثاني - رودخانه کارون) | WORD فایل رایگان تخصيص بهينه بار آلودگي با استفاده از الگوريتم بهينه سازي چند هدفه و تحليل تصميم چندمعياره | WORD فایل رایگان سياست تقنيني کيفري ايران در صيانت از منابع آب با عنايت به اسناد بين المللي | WORD فایل رایگان بررسي مقايسه اي راندمان فرايند الکترو پرسولفات و فرايند الکتروفنتون در حذف فنل از محيط هاي آبي | WORD فایل رایگان پيش بيني جريان رودخانه شهرچاي در حوضه آبريز درياچه اروميهبا استفاده از برنامه ريزي ژنتيک و مدل درختي M5 | WORD فایل رایگان اثربخشي روش آموزش حل مساله بر رضايت زناشويي و نيمرخ رواني زوجين شهرستان بروجن | WORD

👇کلمات کلیدی👇

فایل رایگان مشکلات پيش روي تشخيص فيتوپلاسماها با استفاده از آزمون Nested PCR فایل رایگان مشکلات پيش روي تشخيص فيتوپلاسماها با استفاده از آزمون Nested PCRدانلود فایل رایگان مشکلات پيش روي تشخيص فيتوپلاسماها با استفاده از آزمون Nested PCR فایلرایگانمشکلاتپيشرويتشخيصفيتوپلاسماهابااستفادهازآزمونNestedPCR