فایل رایگان نقش کاه و کلش برنج و زيوليت در بهسازي خاک هاي ترک دار شاليزاري | dl | 6506773

دانشجوی محترم سلام و عرض ادب. اطلاعات بیشتر در مورد فایل فایل رایگان نقش کاه و کلش برنج و زيوليت در بهسازي خاک هاي ترک دار شاليزاري در ادامه مطلب با کلیک روی دکمه دانلود مشاهده کنید. همچنین لیست تعدادی دیگر از محصولات فروشگاه در انتهای پست قرار داده شده و قابل مشاهده هستند. اگر از کیفیت فایل تخصصی فایل رایگان نقش کاه و کلش برنج و زيوليت در بهسازي خاک هاي ترک دار شاليزاري راضی بودید که مطمئنن همین طور است خوشحالیم و اگر مشکلی در فایل بود از طریق دکمه ارباط با ما و تلگرام مشکلتان را بگویید تا راهنمایی شوید.

ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان نقش کاه و کلش برنج و زيوليت در بهسازي خاک هاي ترک دار شاليزاري ﻫﺎي ﺳﺮﯾﻊ اﻟﺴﯿﺮ ﻧﯿﺮوي درﯾﺎﯾﯽ فایل رایگان نقش کاه و کلش برنج و زيوليت در بهسازي خاک هاي ترک دار شاليزاري ﺳﺰار از ﺣﻮزه ﺑﻨﺪري ﻣﯽ اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪ فایل رایگان نقش کاه و کلش برنج و زيوليت در بهسازي خاک هاي ترک دار شاليزاري ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﮔﻮﯾﻨﺪ فایل رایگان نقش کاه و کلش برنج و زيوليت در بهسازي خاک هاي ترک دار شاليزاري ﮐﻪ راه روم را در ﭘﯿﺶ فایل رایگان نقش کاه و کلش برنج و زيوليت در بهسازي خاک هاي ترک دار شاليزاري ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان نقش کاه و کلش برنج و زيوليت در بهسازي خاک هاي ترک دار شاليزاري ﻣﺰﺑﻮر ﺣﺎﻣﻞ دﺳﺘﻮري اﺳﺖ از ﻃﺮف

فایل رایگان نقش کاه و کلش برنج و زيوليت در بهسازي خاک هاي ترک دار شاليزاري

ارتباط با ما

... دانلود ...

عنوان محصول: فایل رایگان نقش کاه و کلش برنج و زيوليت در بهسازي خاک هاي ترک دار شاليزاري

فایل رایگان نقش کاه و کلش برنج و زيوليت در بهسازي خاک هاي ترک دار شاليزاري

بخشی از متن فایل رایگان نقش کاه و کلش برنج و زيوليت در بهسازي خاک هاي ترک دار شاليزاري :
تعداد صفحات : 13

مدیریت آب در خاک های ترکدار شالیزاری, یک مسیله مهم در کشت برنج است. به منظور بررسی اثر کاه و کلش برنج و زیولیت بر وضعیت فیزیکی خاک های ترکدار شالیزاری, آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در موسسه تحقیقات برنج کشور اجرا شد . در این مطالعه, فاکتور کاه و کلش در چهار سطح صفر, 0/5, 1 و 1/5 درصد , فاکتور زیولیت در چهار سطح صفر, 8, 16, 24 تن در هکتار , هم چنین مراحل رطوبتی خاک در 5 سطح مورد بررسی قرار گرفت. فاصله گرفتن خاک از جدار ظرف, عرض ترک های ایجاد شده, روزهای رسیدن به ترک با عرض معین, جرم مخصوص ظاهری و سطح مقطع ترک ها اندازه گیری شدند. نتایج نشان داد که افزودن سطوح بالای بقایای گیاهی سبب به تاخیر انداختن بروز ترک با عرض معین می گردد, این در حالی است که افزودن زیولیت ثیر چشمگیری در به خیر انداختن ترک نداشت . هم چنین جرم مخصوص ظاهری و سطح مقطع ترک دارای همبستگی بالایی 0/904 تا 0/966 بوده و با افزایش سطح مقطع ترک, جرم مخصوص ظاهری روند افزایشی داشت. در نهایت می توان نتیجه گرفت افزودن بقایای گیاهی به خاک, سبب از بین رفتن ترک های موجود و بازگشت سریعتر خاک به حالت اولیه می گردد.

👇محصولات مشابه با فایل رایگان نقش کاه و کلش برنج و زيوليت در بهسازي خاک هاي ترک دار شاليزاري👇

فایل رایگان ارزيابي تعدادي از عصاره گيرهاي شيميايي در برآورد فسفر قابل استفاده لوبيا Phaseolus vulgaris) در تعدادي از خاک هاي آهکي | WORD فایل رایگان بررسي اثر دو نوع پوشش زهکشي بر دبي زهکشهاي زيرزميني در مزارع شاليزاري استانمازندران | WORD فایل رایگان تاثير پديده انسو بر نوسانات تبخير و تعرق مرجع در چند اقليم نمونه سرد کشور | WORD فایل رایگان يک روش تحليلي جديد براي برآورد منحني رطوبتي خاک با استفاده از داده هاي نفوذ افقي آبدر ستون خاک | WORD فایل رایگان ارزيابي مدل هيبريد در تخمين تابش خورشيدي روزانه در تعدادي از ايستگاه هاي تاب شسنجيايران | WORD فایل رایگان مقايسه خصوصيات فيزيکي شيميايي و ميکرومورفولوژي خاکهاي تحت کشت پسته و کشتنشده مجاور آن در منطقه بياض | WORD فایل رایگان تخمين و پهنه بندي ميزان کربن آلي خاک با استفاده از آناليز عوارض زمين(مطالعه موردي: بخشي از اراضي شهرستان مشهد) | WORD فایل رایگان مدل شبکه عصبي مصنوعي برآورد غلظت رسوب معلق رودخان هاي به کمک تصاوير سنجندهموديس (مطالعه موردي ايستگاه هيدرومتري ملاثاني - رودخانه کارون) | WORD فایل رایگان بررسي اثر پليمر سوپرجاذب بر تغييرات ضرايب معادله نفوذ کوستياکوف– لوييسدر آبياري جويچه اي | WORD

👇محصولات تصادفی👇

فایل رایگان بررسي ديدگاه کتابداران کتابخانه هاي دانشگاهي شهر اصفهان نسبت به رعايت استانداردهاي خدمات مرجع ديجيتال | WORD فایل رایگان بررسي رفتار منابع آب حوضه قره قوم تحت شرايط تغيير اقليم(مطالعه موردي: زير حوضه درگز) | WORD فایل رایگان مطالعه تطبيقي دو نظريه تعامل گرا و پنجره هاي شکسته و آثار آنها بر سياست جنايي | WORD فایل رایگان اثرات عمليات باغداري مستمر و طولانيمدت بر توزيع شکل هاي پتاسيم و خصوصيات جذبيآنها در منطقه اروميه | WORD فایل رایگان تعيين مهم ترين ويژگي هاي خاکي موثر بر عملکرد زعفران در منطقه قاينات | WORD فایل رایگان تاثير مواد زايد حاصل از پالايش نفت خام بر برخي ويژگي هاي فيزيکي خاک | WORD فایل رایگان امکان سنجي پياده سازي سلامت سازماني در کتابخانه هاي عمومي شهرداري اصفهان بر پايه مدل مايلز | WORD فایل رایگان کاربرد روش هاي حل اختلاف در تخصيص استاني آب کشاورزيمطالعه موردي: حوضه آبريز اترک | WORD فایل رایگان مطالعه کاني شناسي رسي خاک هاي واقع بر سطوح مختلف ژيومرفيک در منطقهجبالبارز جيرفت | WORD فایل رایگان شبيه سازي آزادسازي روي تحت تاثير تلقيح ميکروبي و سطوح شوري در يک خاکغير استريل آهکي با استفاده از مدل هاي سينتيکي | WORD فایل رایگان بررسي تطبيقي حقوق بزه ديدگان در مراحل تعقيب و تحقيق در قانون آيين دادرسي کيفري 1392 با ديوان کيفري بين المللي | WORD فایل رایگان بررسي راه کارهاي بومي مديريت مخاطرات طبيعي فعاليت هاي زراعي روستايي با تاکيد بر سرمازدگي، سيل و خشکسالي مطالعه موردي: شهرستان رازوجرگلان | WORD فایل رایگان بررسي عوامل موثر بر هيدروژيوشيمي آبخوان زاهدان با استفاده از روش هاي تحليل عاملي،نمايه هاي اشباع و نمودارهاي ترکيبي | WORD فایل رایگان زن در آيين دادرسي کيفري ايران و فرانسه | WORD فایل رایگان ارزيابي مکاني پتانسيل جمع آوري آب هاي سطحي در سيستم آبخيز آق امام استان گلستان | WORD

👇کلمات کلیدی👇

فایل رایگان نقش کاه و کلش برنج و زيوليت در بهسازي خاک هاي ترک دار شاليزاري فایل رایگان نقش کاه و کلش برنج و زيوليت در بهسازي خاک هاي ترک دار شاليزاريدانلود فایل رایگان نقش کاه و کلش برنج و زيوليت در بهسازي خاک هاي ترک دار شاليزاري فایلرایگاننقشکاهوکلشبرنجوزيوليتدربهسازيخاکهايترکدارشاليزاري