فایل رایگان ارزيابي جذب کادميوم و روي بوسيله گلايول، لاله و نرگس | dl | 6506874

دانشجوی محترم سلام و عرض ادب. اطلاعات بیشتر در مورد فایل فایل رایگان ارزيابي جذب کادميوم و روي بوسيله گلايول، لاله و نرگس در ادامه مطلب با کلیک روی دکمه دانلود مشاهده کنید. همچنین لیست تعدادی دیگر از محصولات فروشگاه در انتهای پست قرار داده شده و قابل مشاهده هستند. اگر از کیفیت فایل تخصصی فایل رایگان ارزيابي جذب کادميوم و روي بوسيله گلايول، لاله و نرگس راضی بودید که مطمئنن همین طور است خوشحالیم و اگر مشکلی در فایل بود از طریق دکمه ارباط با ما و تلگرام مشکلتان را بگویید تا راهنمایی شوید.

ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان ارزيابي جذب کادميوم و روي بوسيله گلايول، لاله و نرگس ﻫﺎي ﺳﺮﯾﻊ اﻟﺴﯿﺮ ﻧﯿﺮوي درﯾﺎﯾﯽ فایل رایگان ارزيابي جذب کادميوم و روي بوسيله گلايول، لاله و نرگس ﺳﺰار از ﺣﻮزه ﺑﻨﺪري ﻣﯽ اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪ فایل رایگان ارزيابي جذب کادميوم و روي بوسيله گلايول، لاله و نرگس ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﮔﻮﯾﻨﺪ فایل رایگان ارزيابي جذب کادميوم و روي بوسيله گلايول، لاله و نرگس ﮐﻪ راه روم را در ﭘﯿﺶ فایل رایگان ارزيابي جذب کادميوم و روي بوسيله گلايول، لاله و نرگس ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان ارزيابي جذب کادميوم و روي بوسيله گلايول، لاله و نرگس ﻣﺰﺑﻮر ﺣﺎﻣﻞ دﺳﺘﻮري اﺳﺖ از ﻃﺮف

فایل رایگان ارزيابي جذب کادميوم و روي بوسيله گلايول، لاله و نرگس

ارتباط با ما

... دانلود ...

عنوان محصول: فایل رایگان ارزيابي جذب کادميوم و روي بوسيله گلايول، لاله و نرگس

فایل رایگان ارزيابي جذب کادميوم و روي بوسيله گلايول، لاله و نرگس

بخشی از متن فایل رایگان ارزيابي جذب کادميوم و روي بوسيله گلايول, لاله و نرگس :
تعداد صفحات : 12

بمنظور بررسی ظرفیت جذب کادمیوم و روی بوسیله گلهای گلایول, لاله و نرگس, پژوهشی بر خاک های آلوده به کادمیوم و روی در قالب آزمایش فاکتوریل و بصورت طرح کاملا تصادفی با دو فاکتور, شامل خاک های با آلودگی گوناگون (در سه سطح A بالاترین آلودگی, B کم ترین آلودگی و C عاری از آلودگی) و گل های مختلف (گلایول, لاله و نرگس) با چهار تکرار در گلخانه دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا انجام شد. نتایج نشان آلودگی, جذب کادمیوم و روی توسط تمام گل ها افزایش یافت. بیشترین غلظت کادمیوم در اندام هوایی گل ها در تیمار با سطح A (با میانگین 3/48 میلی گرم بر کیلوگرم) مشاهده شد که با تیمار سطوحB,C تفاوت معنی داری داشت. بین تیمار آلودگی سطح C,B تفاوت معنی داری نبود. بیشترین مقدار غلظت روی در بخش هوایی گل ها در سطح A (بطور میانگین 26/03) و برای سطوح C,B بطور میانگین 17/46 و 13/99 میلی گرم بر کیلو گرم بود. جذب کادمیوم بوسیله اندام هوایی و پیاز گل های گلایول, نرگس و لاله برابر بود. غلظت روی در اندام هوایی لاله بیشتر از گل های گلایول و نرگس مشاهده گردید ولی غلظت این فلز در پیاز گل ها با هم برابر بود. افزایش غلظت کادمیوم در خاک ت اثیر معنی داری بر شاخص های ترابری و گردآوری کادمیوم نداشت. با افزایش غلظت روی در خاک, شاخص گردآوری این فلز کاهش یافت ولی بر شاخص ترابری روی تاثیر چشمگیری نداشت .شاخص های ترابری و گردآوری فلزات روی و کادمیوم در هر سه گل برابر بودند. بنابراین با ذخیره کادمیوم و روی در بخشهای قابل فروش گل هایگلایول, لاله و نرگس میتوان به پاکسازی خاکهای آلوده کمک کرد.

👇محصولات مشابه با فایل رایگان ارزيابي جذب کادميوم و روي بوسيله گلايول، لاله و نرگس👇

فایل رایگان بررسي اثرات تغيير اقليم بر رواناب حوضه هاي آبريز (مطالعه موردي : حوضه آبريز آجي چايدر استان آذربايجان شرقي) | WORD فایل رایگان پيش بيني ويژگي هاي اقليم آسايش شهر آبادان با استفاده از تحليل سري هاي زماني | WORD فایل رایگان ارزيابي اثرات تغيير اقليم بر متغيرهاي هيدروکليماتولوژي حوضه سيمينه رود | WORD فایل رایگان ارزيابي وضعيت تغذيه گرايي مخزن سد ايلام با رويکرد فازي | WORD فایل رایگان برآورد عرض کانال پايدار با استفاده از روابط ارايه شده براساس الگوهاي آماري چند متغيره | WORD فایل رایگان بهينه سازي عملکرد آبياري جويچه اي با استفاده از مدل WinSRFR در شرايط تحکيم بستر کاشت چغندرقند | WORD فایل رایگان بهينه سازي معادلات درونياب بارش روزانه با نظريه فازي و الگوريتم ژنتيکدر حوضه آبريز دشت مشهد | WORD فایل رایگان ارزيابي کيفي و اقتصادي تناسب اراضي براي نباتات زراعي مهم در منطقه شهرکرد با استفاده از برنامه ALES | WORD فایل رایگان افزايش سرعت همگرايي در بهينه سازي شبکه هاي توزيع آب با استفاده از الگوريتم ژنتيک باآشفتگي سريع | WORD

👇محصولات تصادفی👇

فایل رایگان واسنجي و اعتباريابي پارامترهاي مدل HEC-HMS با الگوريتم بهينه سازي ازدحام ذرات PSO رويکرد تک هدفه | WORD فایل رایگان اثرات عمليات باغداري مستمر و طولانيمدت بر توزيع شکل هاي پتاسيم و خصوصيات جذبيآنها در منطقه اروميه | WORD فایل رایگان بررسي به کارگيري سبک هاي مديريت تعارض توسط مديران کتابخانه هاي دانشگاهي | WORD فایل رایگان مقايسه اثربخشي سه شيوه رژيم درماني، رژيم درماني به همراه ورزش ورژيم درماني به همراه رفتاردرماني شناختي بر روي کاهش وزن و بهبود رضايت از زندگي کارکنان مرد چاق و داراي اضافه وزن شرکت ملي حفاري ايران | WORD فایل رایگان بررسي فرايندهاي واژه گزيني اصطلاح ها و واژگان تخصصي حوزه علم اطلاعات و دانش شناسي | WORD فایل رایگان تحليل اکتشافي داده هاي فضايي تغييرات بارش ماهانه و فصليحوضه هاي آبريز مند و حله | WORD فایل رایگان اثربخشي هيپنوتراپي شناختي بر توکل به خدا و احساس آرامش سالمندان | WORD فایل رایگان اساسي سازي حقوق پيشگيري از جرم در ايران | WORD فایل رایگان ارزيابي فني سامانه هاي آبياري باراني کلاسيک اجرا شدهدر باغ هاي چاي استان گيلان | WORD فایل رایگان مصورسازي حوزه سازماندهي اطلاعات: بررسي ساختار گرايش هاي موضوعي مقالات فارسي حوزه سازماندهي اطلاعات | WORD فایل رایگان بررسي تنش سرما بر جوانه زني بذور چند گونه آويشن | WORD فایل رایگان ارزيابي عملکرد گياه آفتابگردان (رقم فرخ) تحت تاثير کم آبياري سنتي و خشکي موضعي ريشه | WORD فایل رایگان ضرورت توجه به مباني ديني درنقدنظريه هاي مشاوره وروان درماني وطراحي الگوهاي بومي | WORD فایل رایگان بررسي کارايي مصرف روي در برخي ژنوتيپ هاي گندم و مقايسه کودپذيري آنها | WORD فایل رایگان اثربخشي طرح واره درماني درکاهش فعاليت طرح واره هاي ناسازگاراوليه درزنان مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعي | WORD

👇کلمات کلیدی👇

فایل رایگان ارزيابي جذب کادميوم و روي بوسيله گلايول، لاله و نرگس فایل رایگان ارزيابي جذب کادميوم و روي بوسيله گلايول، لاله و نرگسدانلود فایل رایگان ارزيابي جذب کادميوم و روي بوسيله گلايول، لاله و نرگس فایلرایگانارزيابيجذبکادميومورويبوسيلهگلايول،لالهونرگس