فایل رایگان اثر تنش کم آبي بر رشد درخت هلو در شرايط مديريتي باغ تجاري | dl | 6506965

دانشجوی محترم سلام و عرض ادب. اطلاعات بیشتر در مورد فایل فایل رایگان اثر تنش کم آبي بر رشد درخت هلو در شرايط مديريتي باغ تجاري در ادامه مطلب با کلیک روی دکمه دانلود مشاهده کنید. همچنین لیست تعدادی دیگر از محصولات فروشگاه در انتهای پست قرار داده شده و قابل مشاهده هستند. اگر از کیفیت فایل تخصصی فایل رایگان اثر تنش کم آبي بر رشد درخت هلو در شرايط مديريتي باغ تجاري راضی بودید که مطمئنن همین طور است خوشحالیم و اگر مشکلی در فایل بود از طریق دکمه ارباط با ما و تلگرام مشکلتان را بگویید تا راهنمایی شوید.

ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان اثر تنش کم آبي بر رشد درخت هلو در شرايط مديريتي باغ تجاري ﻫﺎي ﺳﺮﯾﻊ اﻟﺴﯿﺮ ﻧﯿﺮوي درﯾﺎﯾﯽ فایل رایگان اثر تنش کم آبي بر رشد درخت هلو در شرايط مديريتي باغ تجاري ﺳﺰار از ﺣﻮزه ﺑﻨﺪري ﻣﯽ اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪ فایل رایگان اثر تنش کم آبي بر رشد درخت هلو در شرايط مديريتي باغ تجاري ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﮔﻮﯾﻨﺪ فایل رایگان اثر تنش کم آبي بر رشد درخت هلو در شرايط مديريتي باغ تجاري ﮐﻪ راه روم را در ﭘﯿﺶ فایل رایگان اثر تنش کم آبي بر رشد درخت هلو در شرايط مديريتي باغ تجاري ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان اثر تنش کم آبي بر رشد درخت هلو در شرايط مديريتي باغ تجاري ﻣﺰﺑﻮر ﺣﺎﻣﻞ دﺳﺘﻮري اﺳﺖ از ﻃﺮف

فایل رایگان اثر تنش کم آبي بر رشد درخت هلو در شرايط مديريتي باغ تجاري

ارتباط با ما

... دانلود ...

عنوان محصول: فایل رایگان اثر تنش کم آبي بر رشد درخت هلو در شرايط مديريتي باغ تجاري

فایل رایگان اثر تنش کم آبي بر رشد درخت هلو در شرايط مديريتي باغ تجاري

بخشی از متن فایل رایگان اثر تنش کم آبي بر رشد درخت هلو در شرايط مديريتي باغ تجاري :
تعداد صفحات : 14

به منظور بررسی تاثیر تنش خشکی بر رشد رویشی درخت هلو Prunus persica L در شرایط باغی, آزمایشی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با 3 تیمار و در 4 تکرار در باغ تجاری شهد ایران در مشهد در سال زراعی 1390 روی رقم دیررس البرتا انجام شد. سه تیمار آبیاری شامل 360 تنش ملایم, 180 تنش متوسط و 90 تنش شدید مترمکعب در هکتار در هفته به صورت قطره ای (کمینه ی پتانسیل آب ساقه نزدیک برداشت به ترتیب 1/2-, 1/5-, 1/7- مگاپاسکال) از اواسط دوره سخت شدن هسته ( 22 خرداد) تا برداشت میوه ( 1 مهر) اعمال شد. پتانسیل آب بیشینه ی برگ پتانسیل آب کمینه ی برگ و ساقه, سرعت فتوسنتز خالص, تعرق, هدایت روزنه ای و دمای برگ, تعداد شاخه های نوظهور و طول شاخه های برگی در طول فصل رشد, و سطح برگ درختان هلو در زمان برداشت اندازه گیری شد. نتایج نشانداد که تنش کم آبی تاثیری منفی بر وضعیت آبی درخت هلو داشت که به موجب آن تبادلات گازی برگ و رشد رویشی درخت هلو کاهش یافت. بطوری که کاهش تولید آسیمیلات درخت نتیجه ی کاهش هم سرعتفتوسنتز خالص برگ (تا حدود 23 و 50 درصد در فصل رشد بهترتیب در تنش متوسط و شدید در مقایسه با تنش ملایم) و هم سطح برگ کل درخت (تا حدود 57 درصد و 79 درصد در زمان برداشت به ترتیب در تنش متوسط و شدید در مقایسه با تنش ملایم) بود. همبستگی مثبت معنی دار بین میزان پتانسیل آب برگ و رشد رویشی هلو نشان داد که وقتی پتانسیل آب برگ تا 1/56- و 2/30- مگاپاسکال کاهش یافت, از رشد شاخه به انداز ه ی به ترتیب 30 درصد و 50 درصد جلوگیری شد

👇محصولات مشابه با فایل رایگان اثر تنش کم آبي بر رشد درخت هلو در شرايط مديريتي باغ تجاري👇

فایل رایگان تاثير پليمر سوپرجاذب آکوازورب بر رشد، استقرار و برخي ويژگ يهاي فيزيولوژيکي نهال آکاسيا Acacia victoriae تحت تنش خشکي | WORD فایل رایگان تاثير آتش سوزي مراتع بر ويژگيهاي فيزيکي خاک و پارامترهاي نفوذ آب با استفاده از آناليزتجزيه به مولفه هاي اصلي | WORD فایل رایگان بررسي تاثير باکتري هاي سودوموناس و باسيلوس در عملکرد گندم و جذب عناصر غذايي ومقايسه آن با کود شيميايي و آلي | WORD فایل رایگان شناسايي و خالص سازي مونتموريلونيت از بنتونيت معدن قاين | WORD فایل رایگان نقشه برداري رقومي سه بعدي ظرفيت تبادل کاتيوني خاک در منطقه دورود استان لرستان | WORD فایل رایگان مقايسه خصوصيات ميکرومورفولوژيکي خاک هاي شور- سديمي و غيرشور- غيرسديمي اطرافدرياچه اورميه | WORD فایل رایگان نقشه برداري رقومي بافت خاک با استفاده از رگرسيون درختي و شبکه عصبي مصنوعي درمنطقه بيجار کردستان | WORD فایل رایگان کاربرد مدل شبکه عصبي مصنوعي در خرد مقياس نمودن برون داد هاي مدل GCM براي پيش بيني بارش در پهنه جنوبي ايران | WORD فایل رایگان بکارگيري الگوريتم ويتربي در پيش بيني وقوع بارندگي و شبيه سازي تداوم هاي خشک و تر مقايسه با روش هاي متداول | WORD

👇محصولات تصادفی👇

فایل رایگان امکان سنجي استقرار مديريت دانش در کتابخانه هاي دانشگاهي شهر اصفهان براساس مدل بکوويتز و ويليامز | WORD فایل رایگان بکارگيري روش آماري تحليل عليت جهت تفسير شاخص هاي زيستي خاک | WORD فایل رایگان تاثير قار چ ميکوريز آربسکولار و تنش خشکي بر جذب برخي عناصر غذايي ماکرو توسط سهژنوتيپ تره با مشخصات ريش هاي متفاوت | WORD فایل رایگان شناسايي و پهنه بندي خصوصيات فيزيکي و شيميايي خاک با استفاده از روش هاي زمين آماري در GIS مورد مطالعاتي: منطقه ميانکنگي؛ سيستان | WORD فایل رایگان ارايه رابطه اي براي تخمين گراديان هيدروليکي در جريان غيردارسي در محيط متخلخل | WORD فایل رایگان بررسي وضعيت جهاني توليدات علمي دانشگاه فردوسي مشهد در سال هاي 1190-2010 در وبگاه علوم (Web of Science) با هدف ترسيم نقشه علم اين دانشگاه | WORD فایل رایگان بررسي پارامترهاي موثر بر ضريب دبي جريان در سرريزهاي لبه تيز مرکبقوس دايره اي - مستطيلي | WORD فایل رایگان بررسي استنادي و محتوايي کتاب‎هاي تاليفي فارسي موجود در سرفصل جديد کارشناسي کتابداري و اطلاع ‎رساني (مصوب 1388) کشور بر پايه استنادهاي درون‎متني آن‎ کتاب ها | WORD فایل رایگان ارتقاي بهره وري آب و کارايي مصرف کود در کودآبياري جويچه اي نيشکر | WORD فایل رایگان تغييرات برخي شاخص هاي کم آبي تحت تاثير تغيير اقليم در حوضه آبريز تنگ پنج سزار | WORD فایل رایگان وضعيت سکوت سازماني و تحول سازماني در سازمان اسناد و کتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران | WORD فایل رایگان ارتقاي سلامت دستگاه قضا : موردکاوي مبارزه با پديده واسطه گري | WORD فایل رایگان تاثير تبديل کاهش دهنده عرض بر ارتفاع فرم بستر ريپل در شرايط هيدروليکي مختلف | WORD فایل رایگان کاربرد نظريه آشوب و شبکه عصبي مصنوعي در بررسي و تخمين تبخير از سطح آب درياچه ها | WORD فایل رایگان کيفيات مشدده در فرايند کيفردهي جنايات بين المللي | WORD

👇کلمات کلیدی👇

فایل رایگان اثر تنش کم آبي بر رشد درخت هلو در شرايط مديريتي باغ تجاري فایل رایگان اثر تنش کم آبي بر رشد درخت هلو در شرايط مديريتي باغ تجاريدانلود فایل رایگان اثر تنش کم آبي بر رشد درخت هلو در شرايط مديريتي باغ تجاري فایلرایگاناثرتنشکمآبيبررشددرختهلودرشرايطمديريتيباغتجاري