فایل رایگان مقايسه خصوصيات ميکرومورفولوژيکي خاک هاي شور- سديمي و غيرشور- غيرسديمي اطرافدرياچه اورميه | dl | 6506971

دانشجوی محترم سلام و عرض ادب. اطلاعات بیشتر در مورد فایل فایل رایگان مقايسه خصوصيات ميکرومورفولوژيکي خاک هاي شور- سديمي و غيرشور- غيرسديمي اطرافدرياچه اورميه در ادامه مطلب با کلیک روی دکمه دانلود مشاهده کنید. همچنین لیست تعدادی دیگر از محصولات فروشگاه در انتهای پست قرار داده شده و قابل مشاهده هستند. اگر از کیفیت فایل تخصصی فایل رایگان مقايسه خصوصيات ميکرومورفولوژيکي خاک هاي شور- سديمي و غيرشور- غيرسديمي اطرافدرياچه اورميه راضی بودید که مطمئنن همین طور است خوشحالیم و اگر مشکلی در فایل بود از طریق دکمه ارباط با ما و تلگرام مشکلتان را بگویید تا راهنمایی شوید.

ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان مقايسه خصوصيات ميکرومورفولوژيکي خاک هاي شور- سديمي و غيرشور- غيرسديمي اطرافدرياچه اورميه ﻫﺎي ﺳﺮﯾﻊ اﻟﺴﯿﺮ ﻧﯿﺮوي درﯾﺎﯾﯽ فایل رایگان مقايسه خصوصيات ميکرومورفولوژيکي خاک هاي شور- سديمي و غيرشور- غيرسديمي اطرافدرياچه اورميه ﺳﺰار از ﺣﻮزه ﺑﻨﺪري ﻣﯽ اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪ فایل رایگان مقايسه خصوصيات ميکرومورفولوژيکي خاک هاي شور- سديمي و غيرشور- غيرسديمي اطرافدرياچه اورميه ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﮔﻮﯾﻨﺪ فایل رایگان مقايسه خصوصيات ميکرومورفولوژيکي خاک هاي شور- سديمي و غيرشور- غيرسديمي اطرافدرياچه اورميه ﮐﻪ راه روم را در ﭘﯿﺶ فایل رایگان مقايسه خصوصيات ميکرومورفولوژيکي خاک هاي شور- سديمي و غيرشور- غيرسديمي اطرافدرياچه اورميه ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان مقايسه خصوصيات ميکرومورفولوژيکي خاک هاي شور- سديمي و غيرشور- غيرسديمي اطرافدرياچه اورميه ﻣﺰﺑﻮر ﺣﺎﻣﻞ دﺳﺘﻮري اﺳﺖ از ﻃﺮف

فایل رایگان مقايسه خصوصيات ميکرومورفولوژيکي خاک هاي شور- سديمي و غيرشور- غيرسديمي اطرافدرياچه اورميه

ارتباط با ما

... دانلود ...

عنوان محصول: فایل رایگان مقايسه خصوصيات ميکرومورفولوژيکي خاک هاي شور- سديمي و غيرشور- غيرسديمي اطرافدرياچه اورميه

فایل رایگان مقايسه خصوصيات ميکرومورفولوژيکي خاک هاي شور- سديمي و غيرشور- غيرسديمي اطرافدرياچه اورميه

بخشی از متن فایل رایگان مقايسه خصوصيات ميکرومورفولوژيکي خاک هاي شور- سديمي و غيرشور- غيرسديمي اطرافدرياچه اورميه :
تعداد صفحات : 18

تصور انجام مطالعات دقیق تشکیل خاک بدون کمک میکروموفولوژی مشکل است. برخی فرآیندها در سطوح ماکرومورفولوژی به اندازه کافی واضح و گویا نیستند. میکرومورفولوژی مطمین ترین روش برای تشخیص همه فرآیندهای پیچیده در خاک است. در این تحقیق به منظور مقایسه خصوصیات میکرومورفیک خاک های شور-سدیمی و غیرشور- غیرسدیمی اراضی غرب دریاچه ارومیه, چهار خاکرخ (دو خاکرخ در اراضی شور-سدیمی و دو خاکرخ در اراضی غیرشور- غیرسدیمی) مورد بررسی قرار گرفتند. پس از تشریح و نمونه برداری خاکرخها طبق روش های استاندارد, تجزیه های فیزیک وشیمیایی انجام و مقاطع نازک از نمونه های دستنخورده و جهت دار تهیه شدند و با میکروسکوپ پلاریزان 4 مورد مطالعه قرار گرفتند. بررسی مقاطع نازک نشان داد خاک های شور-سدیمی فاقد ریزساختمان بوده و منافذ آنها عمدتا از نوع ستارهای است. منافذ کانال و صفحه ای نیز در خاک ها مشاهده شدند . در خاک های غیرشور-غیرسدیمی, خاک ها دارای ریزساختمان می باشند و منافذ آنها عمدتا از نوع حفرات آرایشی مرکب بوده است و همچنین حفرات کانال, صفحه ای و ستارهای نیز مشاهده شدند. بی-فابریک هردو خاک عمدتا از نوع بلوری است. عوارض خاک ساز خا کهای شور-سدیمی عبارتند از: پوشش های رس ته نشستی, تجمعات نمک شامل پوشش ها و پرشدگی های نمک که در داخل منافذ کانالی و ستاره ای مشاهده شدند ولی خاک های غیرشور - غیرسدیمی فاقد این عوارض بودند. پوشش های آلی نیز به صورت لکه هایی سیاه رنگ و در مواردی به صورت مخلوط با توده ریز خاک فقط در خاک های شور-سدیمی مشاهده شدند. تجمعات آهکی شامل انواع گرهک های تیپیک, پرشدگی ها, پوشش های آهکی و تجمعات اکسیدهای آهن و منگنز به صورت گرهک ها و پوشش ها در هر دو خاک شور-سدیمی و غیر شور- غیرسدیمی مشاهده گردیدند

👇محصولات مشابه با فایل رایگان مقايسه خصوصيات ميکرومورفولوژيکي خاک هاي شور- سديمي و غيرشور- غيرسديمي اطرافدرياچه اورميه👇

فایل رایگان نقشه برداري رقومي بافت خاک با استفاده از رگرسيون درختي و شبکه عصبي مصنوعي درمنطقه بيجار کردستان | WORD فایل رایگان کاربرد مدل شبکه عصبي مصنوعي در خرد مقياس نمودن برون داد هاي مدل GCM براي پيش بيني بارش در پهنه جنوبي ايران | WORD فایل رایگان بکارگيري الگوريتم ويتربي در پيش بيني وقوع بارندگي و شبيه سازي تداوم هاي خشک و تر مقايسه با روش هاي متداول | WORD فایل رایگان تعيين نواحي همگن توزيع بارش سالانه در سطح استان گلستانبا استفاده از تحليل خوش هاي و روش گشتاورهاي خطي | WORD فایل رایگان چگونگي پديداري سامانه هاي بارش زاي سنگين در جنوب غربي ايران و پيوند آن با پديده MJO | WORD فایل رایگان مقايسه هشت روش تخمين منحني مشخصه آب خاک برمبناي دو روشتخمين منحني دانه بندي خاک | WORD فایل رایگان نقش مديريت کشاورزي در تداوم جريان زاينده رود | WORD فایل رایگان تعيين مناسب ترين عمق آب آبياري رقم سانته و کلون هايجديد سيب زميني در شرايط کم آبياري | WORD فایل رایگان ارزيابي مدل هاي رگرسيوني و عصبي- فازي در برآورد هدايت هيدروليکي اشباع خاک | WORD

👇محصولات تصادفی👇

فایل رایگان توزيع اندازه ذرات منتقله در اثر فرسايش سطحي در شدت هاي مختلف باران و درجات شيب | WORD فایل رایگان رابطه غني بودن پيوند کار خانواده با عزت نفس و امنيت روان شناختي | WORD فایل رایگان چگونه وب سايت ها اجتماعي شدن کودکان را تسهيل مي کنند رويکردي پياژه اي | WORD فایل رایگان پيش بيني اضطراب امتحان براساس تنظيم هيجان و کمال گرايي دانش آموزان | WORD فایل رایگان واکاوي مستندات فقهي اعدام تعزيري | WORD فایل رایگان تقابل امنيت فردي و ملي در جرايم عليه امنيت | WORD فایل رایگان قيمت گذاري کارآمد آب شرب مطالعه موردي شهر اراک | WORD فایل رایگان مطالعه تطبيقي تبعات پديده انسو (النينو، لانينا) بر دما و بارش مشهد | WORD فایل رایگان اثربخشي هيپنوتراپي شناختي بر توکل به خدا و احساس آرامش سالمندان | WORD فایل رایگان تعارضات خواهر- برادري، جنسيت و الگوهاي فرزندپروري دردانش آموزان | WORD فایل رایگان مدليابي علي اشتياق تحصيلي بر مبناي منابع شخصي و منابعاجتماعي در دانشجويان مقطع کارشناسي دانشگاه اميرکبير تهران | WORD فایل رایگان مديريت ريسک خشکسالي و اثرات آن بر بهبود اقتصادي کشاورزان روستايي؛مطالعه موردي: شهرستان بناب | WORD فایل رایگان رابطه استفاده از شبکه هاي اجتماعي مجازيبا هويت جوانان شهر تهران | WORD فایل رایگان مدل سازي عوامل موثر بر پذيرش خريد از طريق گوشي هاي هوشمند مطالعه موردي: دانشجويان دانشگاه زابل | WORD فایل رایگان طراحي و پياده سازي يک سيستم بافت آگاهدر مديريت امداد شبکه هاي توزيع برق | WORD

👇کلمات کلیدی👇

فایل رایگان مقايسه خصوصيات ميکرومورفولوژيکي خاک هاي شور- سديمي و غيرشور- غيرسديمي اطرافدرياچه اورميه فایل رایگان مقايسه خصوصيات ميکرومورفولوژيکي خاک هاي شور- سديمي و غيرشور- غيرسديمي اطرافدرياچه اورميهدانلود فایل رایگان مقايسه خصوصيات ميکرومورفولوژيکي خاک هاي شور- سديمي و غيرشور- غيرسديمي اطرافدرياچه اورميه فایلرایگانمقايسهخصوصياتميکرومورفولوژيکيخاکهايشور-سديميوغيرشور-غيرسديمياطرافدرياچهاورميه