فایل رایگان الگوبندي و پيش بيني تقاضاي آب شهر اصفهان با روند ضمني و سري زماني | dl | 6507017

دانشجوی محترم سلام و عرض ادب. اطلاعات بیشتر در مورد فایل فایل رایگان الگوبندي و پيش بيني تقاضاي آب شهر اصفهان با روند ضمني و سري زماني در ادامه مطلب با کلیک روی دکمه دانلود مشاهده کنید. همچنین لیست تعدادی دیگر از محصولات فروشگاه در انتهای پست قرار داده شده و قابل مشاهده هستند. اگر از کیفیت فایل تخصصی فایل رایگان الگوبندي و پيش بيني تقاضاي آب شهر اصفهان با روند ضمني و سري زماني راضی بودید که مطمئنن همین طور است خوشحالیم و اگر مشکلی در فایل بود از طریق دکمه ارباط با ما و تلگرام مشکلتان را بگویید تا راهنمایی شوید.

ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان الگوبندي و پيش بيني تقاضاي آب شهر اصفهان با روند ضمني و سري زماني ﻫﺎي ﺳﺮﯾﻊ اﻟﺴﯿﺮ ﻧﯿﺮوي درﯾﺎﯾﯽ فایل رایگان الگوبندي و پيش بيني تقاضاي آب شهر اصفهان با روند ضمني و سري زماني ﺳﺰار از ﺣﻮزه ﺑﻨﺪري ﻣﯽ اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪ فایل رایگان الگوبندي و پيش بيني تقاضاي آب شهر اصفهان با روند ضمني و سري زماني ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﮔﻮﯾﻨﺪ فایل رایگان الگوبندي و پيش بيني تقاضاي آب شهر اصفهان با روند ضمني و سري زماني ﮐﻪ راه روم را در ﭘﯿﺶ فایل رایگان الگوبندي و پيش بيني تقاضاي آب شهر اصفهان با روند ضمني و سري زماني ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان الگوبندي و پيش بيني تقاضاي آب شهر اصفهان با روند ضمني و سري زماني ﻣﺰﺑﻮر ﺣﺎﻣﻞ دﺳﺘﻮري اﺳﺖ از ﻃﺮف

فایل رایگان الگوبندي و پيش بيني تقاضاي آب شهر اصفهان با روند ضمني و سري زماني

ارتباط با ما

... دانلود ...

عنوان محصول: فایل رایگان الگوبندي و پيش بيني تقاضاي آب شهر اصفهان با روند ضمني و سري زماني

فایل رایگان الگوبندي و پيش بيني تقاضاي آب شهر اصفهان با روند ضمني و سري زماني

بخشی از متن فایل رایگان الگوبندي و پيش بيني تقاضاي آب شهر اصفهان با روند ضمني و سري زماني :


سال انتشار : 1394

تعداد صفحات : 16

الگوبندی صحیح تقاضای آب در بخش شهری به منظور پی شبینی و اتخاذ سیاستهای مربوط به مدیریت منابع آب با اهمیت است. بنابراین استفاده از الگوهایی که بتواند نیاز آینده آبی را با خطای کمتر الگوبندی و پیش بینی کنند, حایز اهمیت است. دو الگوی سری زمانی ساختاری STSM و سری زمانی ARMA برای الگوبندی و پیش بینی تقاضای آب شهر اصفهان در مقاله حاضر بحث و مقایسه شده است. داده های مورد استفاده شامل مصرف آب شهر اصفهان, قیمت آب و هزینه های پرداختی مشترکین آب در مقیاس ماهانه و طی دوره 90-1388 است. با وارد کردن جز غیرقابل مشاهده روند و ایجاد یک مدل فضا – حالت, با روش حداکثر درست نمایی و به کارگیری صافی کالمن, اقدام به الگوبندی شد. بهترین الگو در مدل سری زمانی ARMA با سه معیار شوارتز بیزین و آکاییک انتخاب شد. نتایج به دست آمده حاکی است که پی شبینی تقاضای آب با روش سری زمانی ساختاری برتری نسبت به ARMA دارد. مناسب ترین حالت از طریق آماره نسبت درستنمایی برای پارامترها, حالت ثابت بودن سطح و تصادفی بودن شیب روند است. بنابراین, استفاده از الگوی سری زمانی ساختاری در پیش بینی تقاضای آب, می تواند به عنوان ابزاری کارآمد مورد استفاده مدیران و برنامه ریزان در بخش مدیریت آب قرار گیرد

👇محصولات مشابه با فایل رایگان الگوبندي و پيش بيني تقاضاي آب شهر اصفهان با روند ضمني و سري زماني👇

فایل رایگان تاثير کود آبياري بر گرفتگي برخي قطره چکان ها در آبياري قطره اي | WORD فایل رایگان ارزيابي توانايي مدل هاي هوشمند در پيش بيني بارندگي ماهانه به کمک الگوهايپيوند از دور (مطالعه موردي استان خراسان رضوي) | WORD فایل رایگان بررسي اقتصادي اثربخشي تک آبياري جو ديم تحت مديريت هاي مختلفزراعي و در مزارع زارعين | WORD فایل رایگان تحليل خشک سالي هاي شمال غرب ايران با روش شاخص اکتشاف خش کسالي | WORD فایل رایگان بررسي تاثير سطوح مختلف آبياري قطره اي (تيپ) بر عملکرد و اجزاء عملکرد ذرت دانه اي | WORD فایل رایگان مقايسه چند سيستم تصفيه فاضلاب روستايي از نظر برخي ويژگي هاي شيميايي و عناصر سنگين | WORD فایل رایگان ارزيابي فني سامانه هاي آبياري باراني کلاسيک اجرا شدهدر باغ هاي چاي استان گيلان | WORD فایل رایگان تبخير از درياچه ها و مخازن سدها: تحليل حساسيت و رتبه بندي روش هاي موجود | WORD فایل رایگان پايش خشکسالي بر مبناي شاخص بارش- تبخير و تعرق استاندارد شده SPEI تحت تاثير تغيير اقليم | WORD

👇محصولات تصادفی👇

فایل رایگان ارزيابي روش هاي رگرسيون درختي و خطي چندگانه در برآورد ظرفيت تبادل کاتيوني | WORD فایل رایگان ضرورت توجه به مباني ديني درنقدنظريه هاي مشاوره وروان درماني وطراحي الگوهاي بومي | WORD فایل رایگان ارزيابي تطبيقي کيفيت محتواي نمايه هاي استنادي (ISI Web of Science Scopus) | WORD فایل رایگان تاثير زبري طبيعي پيوسته بر خصوصيات پرش هيدروليکي در رمپ هاي سنگي | WORD فایل رایگان تاثير مداخله آموزشي بر آگاهي دختران دبيرستاني شهر سيريک در خصوص کم خوني فقر آهن | WORD فایل رایگان ارزيابي پژوهشگران دانشگاه شهيد بهشتي در پايگاه هاي استنادي وب آو ساينس، اسکوپوس و گوگل اسکالر بر پايه شاخص هاي اچ.، جي. و پارامتر ام | WORD فایل رایگان تاثير نوروفيدبک بر بهبود حافظه شنيداري در دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد کرمانشاه | WORD فایل رایگان تاثير آموزش مهارت تصميم گيري بر درک از تصميم گيري باليني دانشجويان پرستاري | WORD فایل رایگان جرم دعوت به خودکشي در حقوق کيفري ايران | WORD فایل رایگان مسيوليت کيفري در فضاي سايبر در حقوق ايران | WORD فایل رایگان از جبران خسارت ناشي از جرم عليه کودک تا نحوه ترميم خسارات؛ با نگاهي تطبيقي به قوانين کشورهاي اروپايي، آمريکايي و اسناد بين المللي | WORD فایل رایگان تحليل کانوني رابطه بين والدگري پدر و استقلال عاطفي فرزند | WORD فایل رایگان چالش هاي منابع انساني در شهرداري تهران | WORD فایل رایگان تاثير اجراي راهنماهاي پيوسته و فيلم هاي آموزشي بر تمايل به استفاده اعضاي هيات علمي از سامانه اطلاعات علمي دانشگاه فردوسي مشهد (ساعد) | WORD فایل رایگان نقش و جايگاه سياست در عدالت کيفري حاکم بر جرايم تروريستي | WORD

👇کلمات کلیدی👇

فایل رایگان الگوبندي و پيش بيني تقاضاي آب شهر اصفهان با روند ضمني و سري زماني فایل رایگان الگوبندي و پيش بيني تقاضاي آب شهر اصفهان با روند ضمني و سري زمانيدانلود فایل رایگان الگوبندي و پيش بيني تقاضاي آب شهر اصفهان با روند ضمني و سري زماني فایلرایگانالگوبنديوپيشبينيتقاضايآبشهراصفهانباروندضمنيوسريزماني