فایل رایگان تحليل خشک سالي هاي شمال غرب ايران با روش شاخص اکتشاف خش کسالي | dl | 6507021

دانشجوی محترم سلام و عرض ادب. اطلاعات بیشتر در مورد فایل فایل رایگان تحليل خشک سالي هاي شمال غرب ايران با روش شاخص اکتشاف خش کسالي در ادامه مطلب با کلیک روی دکمه دانلود مشاهده کنید. همچنین لیست تعدادی دیگر از محصولات فروشگاه در انتهای پست قرار داده شده و قابل مشاهده هستند. اگر از کیفیت فایل تخصصی فایل رایگان تحليل خشک سالي هاي شمال غرب ايران با روش شاخص اکتشاف خش کسالي راضی بودید که مطمئنن همین طور است خوشحالیم و اگر مشکلی در فایل بود از طریق دکمه ارباط با ما و تلگرام مشکلتان را بگویید تا راهنمایی شوید.

ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان تحليل خشک سالي هاي شمال غرب ايران با روش شاخص اکتشاف خش کسالي ﻫﺎي ﺳﺮﯾﻊ اﻟﺴﯿﺮ ﻧﯿﺮوي درﯾﺎﯾﯽ فایل رایگان تحليل خشک سالي هاي شمال غرب ايران با روش شاخص اکتشاف خش کسالي ﺳﺰار از ﺣﻮزه ﺑﻨﺪري ﻣﯽ اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪ فایل رایگان تحليل خشک سالي هاي شمال غرب ايران با روش شاخص اکتشاف خش کسالي ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﮔﻮﯾﻨﺪ فایل رایگان تحليل خشک سالي هاي شمال غرب ايران با روش شاخص اکتشاف خش کسالي ﮐﻪ راه روم را در ﭘﯿﺶ فایل رایگان تحليل خشک سالي هاي شمال غرب ايران با روش شاخص اکتشاف خش کسالي ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان تحليل خشک سالي هاي شمال غرب ايران با روش شاخص اکتشاف خش کسالي ﻣﺰﺑﻮر ﺣﺎﻣﻞ دﺳﺘﻮري اﺳﺖ از ﻃﺮف

فایل رایگان تحليل خشک سالي هاي شمال غرب ايران با روش شاخص اکتشاف خش کسالي

ارتباط با ما

... دانلود ...

عنوان محصول: فایل رایگان تحليل خشک سالي هاي شمال غرب ايران با روش شاخص اکتشاف خش کسالي

فایل رایگان تحليل خشک سالي هاي شمال غرب ايران با روش شاخص اکتشاف خش کسالي

بخشی از متن فایل رایگان تحليل خشک سالي هاي شمال غرب ايران با روش شاخص اکتشاف خش کسالي :


سال انتشار : 1394

تعداد صفحات : 21

در این مطالعه فراوانی خشک سالی های شمالغرب ایران با توجه به اطلاعات دوره آماری موجود منتهی به 2010 برای هفده ایستگاه هواشناسی سینوپتیک تحلیل شد. مشخصه های خشک سالی با شاخص اکتشاف خشک سالی RDI تعیین گردید. مقادیر بارش و تبخیر و تعرق پتانسیل ET0 , در مقیاس ماهانه مورد استفاده قرار گرفت. برای تخمین ET0 روش پنمن مانتیس- فایو 56 استفاده شد. برای تحلیل فراوانی مشخصه های خشک سالی, ابتدا روش پنمن مانتیس- فایو 56 استفاده شد. برای تحلیل فراوانی مشخصه های خشک سالی, ابتدا مقادیر اولیه RDI از داده های مشاهداتی بدست آمد. سپس با تطبیق توزیع های آماری, بهترین توزیع برای برازش مقادیر اولیه با روش کی دو و در سطح 5 درصد انتخاب شد. پارامترهای توزیع, با روش حداکثر درست نمایی به دست آمد. آنگاه با تابع چندک توزیع منتخب و به کار بردن روش مونت کارلو, تعداد 500 سری مصنوعی (به تعداد داده های مشاهداتی هر ایستگاه) برای RDI شبیه سازی شد. حداکثر مقدار سه مشخصه اصلی خشکی (طول مدت دوام, شدت و بزرگی) برای هر سری مشخص شد. تحلیل فراوانی برای هر سری (با طول 500 ) بطور مجزا صورت گرفت. نقشه های هم مقدار مشخصه های خشکی رسم شد. نتایج نشان داد حداکثر شدت خشکی با دوره بازگشت 10 سال برای ایستگاه اهر بود. حداکثر طول مدت دوام خشکی با دوره بازگشت 10 سال در ایستگاه خلخال مشاهده شد. با دوره بازگشت 10 سال حداکثر بزرگی خشکی متعلق به ایستگاه پیرانشهر بود.

👇محصولات مشابه با فایل رایگان تحليل خشک سالي هاي شمال غرب ايران با روش شاخص اکتشاف خش کسالي👇

فایل رایگان بررسي تاثير سطوح مختلف آبياري قطره اي (تيپ) بر عملکرد و اجزاء عملکرد ذرت دانه اي | WORD فایل رایگان مقايسه چند سيستم تصفيه فاضلاب روستايي از نظر برخي ويژگي هاي شيميايي و عناصر سنگين | WORD فایل رایگان ارزيابي فني سامانه هاي آبياري باراني کلاسيک اجرا شدهدر باغ هاي چاي استان گيلان | WORD فایل رایگان تبخير از درياچه ها و مخازن سدها: تحليل حساسيت و رتبه بندي روش هاي موجود | WORD فایل رایگان پايش خشکسالي بر مبناي شاخص بارش- تبخير و تعرق استاندارد شده SPEI تحت تاثير تغيير اقليم | WORD فایل رایگان برآورد دبي اوج ناشي از شکست سدهاي خاکي بر اساس الگوهاي آماري چندمتغيره | WORD فایل رایگان مدل سازي پايداري خاکدانه ها با استفاده از ماشين هاي بردار پشتيبان ورگرسيون خطي چند متغيره | WORD فایل رایگان بررسي تاثير تغيير کاربري اراضي بر برخي ويژگي هاي شيميايي خاک در خوي،استان آذربايجان غربي | WORD فایل رایگان تاثير شدت چراي دام بر برخي خصوصيات شيميايي خاک در مرتع گردنه زنبوري ارسنجان | WORD

👇محصولات تصادفی👇

فایل رایگان تاثير آموزش مهارت تصميم گيري بر درک از تصميم گيري باليني دانشجويان پرستاري | WORD فایل رایگان بررسي ظرفيت نگه داشت آب مالچ هاي نيشکري براي تثبيت شن هاي روان اهواز | WORD فایل رایگان مذهب گرايي، سبک هاي مقابله با استرس و ابعاد شخصيت به عنوان متغيرهاي پيش بيني کننده سلامت عمومي در دانشجويان | WORD فایل رایگان طراحي مقياس سنجش توانايي ارايه خدمات مرجع ديجيتال مشترک | WORD فایل رایگان ارزيابي تاثير تنش هاي خشکي بر سيستم آب زيرزميني دشتباغملک با تغيير در الگوي بهره برداري | WORD فایل رایگان اساسي سازي حقوق پيشگيري از جرم در ايران | WORD فایل رایگان حفظ صحت و استنادپذيري ادله الکترونيک با استفاده از بيومتريک و رمزنگاري | WORD فایل رایگان بررسي رابطه ويژگي هاي شخصيتي کتابداران شاغل در کتابخانه هاي دانشگاه هاي شهر بيرجند با ديدگاه آنان در خصوص جو کارآفريني در کتابخانه (1393) | WORD فایل رایگان عوامل تاثيرگذار در فرآيند خريد | WORD فایل رایگان بررسي تاثير نسبت دبي و زاويه اتصال بر آبشستگي موضعي تلاقي کانال هاي روباز فرسايشي با استفاده از مدل SSIIM1 | WORD فایل رایگان پايدارسازي گود برداري هاي مناطق شهري و مقايسه دو روش پايدارسازي ميخ کوبي و انکراژ با رويکردتحليل احتمالاتي ، مطالعه موردي گودبرداري ساختماني در شهر اراک | WORD فایل رایگان اثربخشي آموزش مهارت هاي پيش از ازدواج بر رشد فردي دختران مجرد | WORD فایل رایگان نرخ ترسيب، کاني شناسي و الگوي توزيع اندازه ذرات گرد و غبار دراطراف تالاب هورالعظيم در استان خوزستان | WORD فایل رایگان آينده‎ي سرعنوان‎هاي موضوعي: پيش ‎همارايي در مقابل پس‎همارايي | WORD فایل رایگان مدل سازي پايداري خاکدانه ها با استفاده از ماشين هاي بردار پشتيبان ورگرسيون خطي چند متغيره | WORD

👇کلمات کلیدی👇

فایل رایگان تحليل خشک سالي هاي شمال غرب ايران با روش شاخص اکتشاف خش کسالي فایل رایگان تحليل خشک سالي هاي شمال غرب ايران با روش شاخص اکتشاف خش کساليدانلود فایل رایگان تحليل خشک سالي هاي شمال غرب ايران با روش شاخص اکتشاف خش کسالي فایلرایگانتحليلخشکساليهايشمالغربايرانباروششاخصاکتشافخشکسالي