فایل رایگان مطالعه تطبيقي روش هاي برآورد منطقه اي دماي بيشينه روزانه(مطالعه موردي: استان اصفهان) | dl | 6507036

دانشجوی محترم سلام و عرض ادب. اطلاعات بیشتر در مورد فایل فایل رایگان مطالعه تطبيقي روش هاي برآورد منطقه اي دماي بيشينه روزانه(مطالعه موردي: استان اصفهان) در ادامه مطلب با کلیک روی دکمه دانلود مشاهده کنید. همچنین لیست تعدادی دیگر از محصولات فروشگاه در انتهای پست قرار داده شده و قابل مشاهده هستند. اگر از کیفیت فایل تخصصی فایل رایگان مطالعه تطبيقي روش هاي برآورد منطقه اي دماي بيشينه روزانه(مطالعه موردي: استان اصفهان) راضی بودید که مطمئنن همین طور است خوشحالیم و اگر مشکلی در فایل بود از طریق دکمه ارباط با ما و تلگرام مشکلتان را بگویید تا راهنمایی شوید.

ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان مطالعه تطبيقي روش هاي برآورد منطقه اي دماي بيشينه روزانه(مطالعه موردي: استان اصفهان) ﻫﺎي ﺳﺮﯾﻊ اﻟﺴﯿﺮ ﻧﯿﺮوي درﯾﺎﯾﯽ فایل رایگان مطالعه تطبيقي روش هاي برآورد منطقه اي دماي بيشينه روزانه(مطالعه موردي: استان اصفهان) ﺳﺰار از ﺣﻮزه ﺑﻨﺪري ﻣﯽ اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪ فایل رایگان مطالعه تطبيقي روش هاي برآورد منطقه اي دماي بيشينه روزانه(مطالعه موردي: استان اصفهان) ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﮔﻮﯾﻨﺪ فایل رایگان مطالعه تطبيقي روش هاي برآورد منطقه اي دماي بيشينه روزانه(مطالعه موردي: استان اصفهان) ﮐﻪ راه روم را در ﭘﯿﺶ فایل رایگان مطالعه تطبيقي روش هاي برآورد منطقه اي دماي بيشينه روزانه(مطالعه موردي: استان اصفهان) ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان مطالعه تطبيقي روش هاي برآورد منطقه اي دماي بيشينه روزانه(مطالعه موردي: استان اصفهان) ﻣﺰﺑﻮر ﺣﺎﻣﻞ دﺳﺘﻮري اﺳﺖ از ﻃﺮف

فایل رایگان مطالعه تطبيقي روش هاي برآورد منطقه اي دماي بيشينه روزانه(مطالعه موردي: استان اصفهان)

ارتباط با ما

... دانلود ...

عنوان محصول: فایل رایگان مطالعه تطبيقي روش هاي برآورد منطقه اي دماي بيشينه روزانه(مطالعه موردي: استان اصفهان)

فایل رایگان مطالعه تطبيقي روش هاي برآورد منطقه اي دماي بيشينه روزانه(مطالعه موردي: استان اصفهان)

بخشی از متن فایل رایگان مطالعه تطبيقي روش هاي برآورد منطقه اي دماي بيشينه روزانه(مطالعه موردي: استان اصفهان) :


سال انتشار : 1394

تعداد صفحات : 17

تعیین توزیع منطقه ای دمای بیشینه روزانه نقش مهمی در اجرای منطقه ای مدل های اقلیم-محصول و به خصوص ارزیابی نواحی تحت تنش دمایی پوشش های گیاهی دارد. هدف تحقیق حاضر ارزیابی دقت روش های درونیابی در برآورد منطقه ای دمای بیشینه روزانه در استان اصفهان و نیز مقایسه دقت این روش ها در دوسال مختلف با تعداد ایستگاه های متفاوت و تاثیرآن در میزان دقت روش های درون یابی می باشد. در این پژوهش برای درونیابی دمای بیشینه روزانه استان اصفهان ازداده های ایستگاه های سازمان هواشناسی کشور در سال های 1992 و 2007 استفاده شد . سال 1992 با تعداد 30 ایستگاه ( 19 ایستگاه همدیدی و 11 ایستگاه اقلیم شناسی) به عنوان سال با تعداد ایستگاه کم و سال 2007 با تعداد 54 ایستگاه ( 31 ایستگاه همدیدی و 23 ایستگاه اقلیم شناسی) به عنوان سال با تعداد ایستگاه های تقریبا دو برابر سال 1992 انتخاب شدند.جهت منطقه ای نمودن داده های نقطه ای دمای بیشین ه روزانه روش های درون یابی شامل: وزنی عک سفاصله, کریجینگ, کوکریجینگ, کریجینگ-رگرسیون, روشرگرسیون چندگانه خطی واسپیلاین بکار گرفته شد. ارزیابی نتایج درونیابی و انتخاب بهترین روش به کمک چهار آماره ریشه میانگین مربعات خطا, میانگین خطای مطلق و ضریب همبستگی انجامشد. بر اساس نتایج بدست آمده روش رگرسیون چندگانه خطی برای درونیابی داده های دمای بیشینه روزانه سال 1992 (با ریشه میانگین مربعات خطا از 1/41 تا 4/03, میانگین خطای مطلق از 0/98 تا 2/55 و ضریب همبستگی از 0/61 تا 0/95 و روش رگرسیون چندگانه خطی برای درون یابی داده های دمای بیشینه روزانه سال 2007 (با ریشه میانگین مربعات خطا از 0/99 تا 3/98 میانگین خطای مطلق از 0/77 تا 2/92 و ضریب همبستگی از 0/32 تا 0/97 با داشتن کمترین خطا به عنوان بهترین روش بوده وروش های کریجینگ-رگرسیون, کریجینگ,کوکریجینگ, وزنی عکس فاصله واسپیلاین در مراتب بعدی قرار گرفتند. با توجه به نتایج به دست آمده از این مطالعه برای افزایش دقت تخمین پیشنهاد می شود نسبت به احداث ایستگاه های جدید به خصوص در مناطق با تنوع ارتفاعی, اقدام به عمل آید.

👇محصولات مشابه با فایل رایگان مطالعه تطبيقي روش هاي برآورد منطقه اي دماي بيشينه روزانه(مطالعه موردي: استان اصفهان)👇

فایل رایگان تحليل عدم قطعيت و ارزيابي ريسک روگذري سد مارون با استفادهاز روش مونت کارلو و روش مربع لاتين | WORD فایل رایگان ارزيابي معادلات توزيع سرعت در جريا ن هاي داراي بار رسوبي معلق | WORD فایل رایگان ارزيابي تاثير تنش هاي خشکي بر سيستم آب زيرزميني دشتباغملک با تغيير در الگوي بهره برداري | WORD فایل رایگان اثرات کم آبياري بر عملکرد کمي و کيفي سويا در منطقه کرمانشاه | WORD فایل رایگان اثر کيفيت آب و مديريت کاربرد آب شور در سيستم آبياري قطر هاي بر عملکردو کارآيي مصرف آب در خربزه ديررس | WORD فایل رایگان تاثير آبياري با پساب و آب معمولي بر صفات ظاهري ميوه و شاخص هاي فتوسنتزي درختانزيتون تحت تاثير دو سيستم آبياري | WORD فایل رایگان تخمين ضرايب چولگي توزيني جهت برآورد سيلاب طرح(مطالعه موردي: استان آذربايجان غربي) | WORD فایل رایگان شبيه سازي توزيع شوري درخاک تحت آبياري قطر هاي تيپ با آب شوربا استفاده از مدل SWAP | WORD فایل رایگان تخمين منحني مشخصه آب خاک با استفاده توزيع اندازه ذرات بر پايه روش فرکتال | WORD

👇محصولات تصادفی👇

فایل رایگان بررسي اثر تلقيح ميکوريزي و پرايمينگ بذر بر برخي خصوصيات کمي و کيفي عدس Lens culinaris L | WORD فایل رایگان نقش تعديل کننده درگيري مشتريان در خدمات بر رابطه ارزش ادراک شده و رضايتمندي با وفاداري مشتريان کتابخانه هاي عمومي (مطالعه موردي: کتابخانه هاي عمومي غرب کشور) | WORD فایل رایگان نظريه شخصيت در انديشه وجودي رولو مي | WORD فایل رایگان توسعه مدل شبه توزيعي براي برآورد بيلان QDWB و ارزيابي آن در محدوده مطالعاتي رخ - نيشابور | WORD فایل رایگان بررسي تمرکز زماني و روند بارش زمستاني ايستگاه هاي مرزي ايران طي نيم قرن اخير | WORD فایل رایگان تبيين تفاوتهاي متن روايي و غيرروايي | WORD فایل رایگان درآمدي بر نهاد تعويق صدور حکم در حقوق ايران، آلمان و فرانسه | WORD فایل رایگان ساماندهي مسيل شهري فرحزاد در شمال کلا ن شهر تهراناز ديدگاه ژيومورفولوژي | WORD فایل رایگان بررسي شاخص فرسايش پذيري خاک در اراضي لسي حوزه آبخيز کچيک استان گلستان | WORD فایل رایگان پيش بيني سلامت روان براساس ابعاد کمال گرايي و اهمال کاري در دانشجويان پزشکي | WORD فایل رایگان شناسايي رابطه ي بين عوامل موثر در ميزان استفاده ي دانشجويان تحصيلات تکميلي دانشگاه شهيد چمران از منابع اطلاعاتي الکترونيکي پيوسته و خودکارآمدي آن ها | WORD فایل رایگان بهينه سازي فرايند تصفيه پساب کارخانجات لبني با استفاده از لخته کننده هاي طبيعي و شيميايي | WORD فایل رایگان تاثير اسيدهاي آلي و ورمي کمپوست بر تغيير شکل هاي مختلف پتاسيمدر خاک هاي آهکي جنوب ايران | WORD فایل رایگان ارزيابي نانوذرات آهن صفر ظرفيتي پايدار شده با اسيد آسکوربيک در حذف سرب از محلول هاي آبي به روش سطح پاسخ | WORD فایل رایگان تحليل و مقايسه برنامه هاي راهبردي کتابخانه هاي دانشگاهي: ارايه الگويي پيشنهادي | WORD

👇کلمات کلیدی👇

فایل رایگان مطالعه تطبيقي روش هاي برآورد منطقه اي دماي بيشينه روزانه(مطالعه موردي: استان اصفهان) فایل رایگان مطالعه تطبيقي روش هاي برآورد منطقه اي دماي بيشينه روزانه(مطالعه موردي: استان اصفهان)دانلود فایل رایگان مطالعه تطبيقي روش هاي برآورد منطقه اي دماي بيشينه روزانه(مطالعه موردي: استان اصفهان) فایلرایگانمطالعهتطبيقيروشهايبرآوردمنطقهايدمايبيشينهروزانه(مطالعهموردي:استاناصفهان)