فایل رایگان اندازه گيري و مدل سازي تبخير- تعرق خيار در شرايط درون گلخانه | dl | 6507097

دانشجوی محترم سلام و عرض ادب. اطلاعات بیشتر در مورد فایل فایل رایگان اندازه گيري و مدل سازي تبخير- تعرق خيار در شرايط درون گلخانه در ادامه مطلب با کلیک روی دکمه دانلود مشاهده کنید. همچنین لیست تعدادی دیگر از محصولات فروشگاه در انتهای پست قرار داده شده و قابل مشاهده هستند. اگر از کیفیت فایل تخصصی فایل رایگان اندازه گيري و مدل سازي تبخير- تعرق خيار در شرايط درون گلخانه راضی بودید که مطمئنن همین طور است خوشحالیم و اگر مشکلی در فایل بود از طریق دکمه ارباط با ما و تلگرام مشکلتان را بگویید تا راهنمایی شوید.

ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان اندازه گيري و مدل سازي تبخير- تعرق خيار در شرايط درون گلخانه ﻫﺎي ﺳﺮﯾﻊ اﻟﺴﯿﺮ ﻧﯿﺮوي درﯾﺎﯾﯽ فایل رایگان اندازه گيري و مدل سازي تبخير- تعرق خيار در شرايط درون گلخانه ﺳﺰار از ﺣﻮزه ﺑﻨﺪري ﻣﯽ اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪ فایل رایگان اندازه گيري و مدل سازي تبخير- تعرق خيار در شرايط درون گلخانه ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﮔﻮﯾﻨﺪ فایل رایگان اندازه گيري و مدل سازي تبخير- تعرق خيار در شرايط درون گلخانه ﮐﻪ راه روم را در ﭘﯿﺶ فایل رایگان اندازه گيري و مدل سازي تبخير- تعرق خيار در شرايط درون گلخانه ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان اندازه گيري و مدل سازي تبخير- تعرق خيار در شرايط درون گلخانه ﻣﺰﺑﻮر ﺣﺎﻣﻞ دﺳﺘﻮري اﺳﺖ از ﻃﺮف

فایل رایگان اندازه گيري و مدل سازي تبخير- تعرق خيار در شرايط درون گلخانه

ارتباط با ما

... دانلود ...

عنوان محصول: فایل رایگان اندازه گيري و مدل سازي تبخير- تعرق خيار در شرايط درون گلخانه

فایل رایگان اندازه گيري و مدل سازي تبخير- تعرق خيار در شرايط درون گلخانه

بخشی از متن فایل رایگان اندازه گيري و مدل سازي تبخير- تعرق خيار در شرايط درون گلخانه :


سال انتشار : 1394

تعداد صفحات : 20

فقدان سناریوهای صحیح مدیریتی در زمینه تدوین و اعمال برنامه ریزی های مناسب آبیاری از قبیل تعیین دقیق نیاز آبی گیاهان, منجر به هدر رفت آب و کاهش راندمان آبیاری میگردد. در درون گلخانه این مهم از شرایط خاص درون گلخانه متاثر خواهد بود. در این تحقیق سعی شده تا میزان تبخیر-تعرق گیاه خیار گلخانه ای با استفاده از تکنیک های رگرسیون و شبکه های عصبی مصنوعی برآورد و نتایج با یکدیگر مقایسه گردد . از اینرو همزمان با کاشت خیار در داخل گلخانه از شش میکرولایسیمتر مشابه نیز استفاده شد تا مقادیر واقعی تبخیر-تعرق این گیاه به روش وزنی اندازه گیری شوند. از متوسط داده های سه میکرولایسیمتر برای ساخت توابع رگرسیونی (آموزش شبکه در شبکه عصبی) و از متوسط داده های سه میکرولایسیمتر دیگر برای اعتبارسنجی نتایج استفاده شد. به منظور ارزیابی نتایج به دست آمده از شاخص های ریشه میانگین مربعات خطا RMSE, ضریب کارآیی نش ساتکلیف Ens, درصد انحراف PBIAS و نسبت ریشه میانگین مربعات خطا به انحراف استاندارد PSR استفاده شد. نتایج نشان داد که استفاده از یک تک معادله رگرسیونی برای تخمین تبخیر-تعرق خیار گلخانه ای عملکرد مناسبی به همراه نخواهد داشت. از اینرو دوره رشد خیار به 4 مرحله تقسیم و برای هر دوره معادله جدیدی ارایه شد. ضرایب همبستگی میان مقادیر اندازه گیری و برآورد شده تبخیر-تعرق از 0/4 تمامی دوره رشد بعنوان یک مرحله در رگرسیون تا 0/96 در شبکه عصبی متغیر بود. مقدار تبخیر- تعرق اندازه گیری شده در کل دوره رشد 273/45 میلی متر و مقادیر برآورد شده آن به کمک تکنیک رگرسیون؛ قبل و بعد از تفکیک دوره رشد به ترتیب 275/7 و 275/6 میلی متر و به کمک تکنیک شبکه عصبی 272/45 میلی متر به دست آمد. اگرچه نتایج حکایت از بهبود چشمگیر در برآورد تبخیر-تعرق بواسطه تقسیم بندی دوره رشد خیار گلخانه ای در تکنیک رگرسیون دارد, با اینحال نتایج حاصل از شبکه عصبی بهتر ارزیابی شده است. نتایج آزمون آماری تی تست نشان داد که اختلاف میان مقادیر برآورد شده به کمک تکنیک شبکه عصبی با تکنیک رگرسیون بصورت یکجا و یا زمانی که مراحل رشد تفکیک شود به ترتیب معنی دار و غیر معنی دار بوده است P<0/05 مقادیر شاخص های PSR و PBIAS ,Ens ,RMSE به ترتیب از 1/06, 0/59-, 0/008-, 0/77 در برآورد رگرسیون تا 0/267, 0/033-, 0/003, 0/194 در برآورد شبکه عصبی متغیر بوده است

👇محصولات مشابه با فایل رایگان اندازه گيري و مدل سازي تبخير- تعرق خيار در شرايط درون گلخانه👇

فایل رایگان برآورد مقدار جامدات محلول رودخانه با استفاده از محاسبات نرممطالعه موردي: بالادست سد بوکان | WORD فایل رایگان بررسي ظرفيت نگه داشت آب مالچ هاي نيشکري براي تثبيت شن هاي روان اهواز | WORD فایل رایگان شکل هاي معدني فسفر و ارتباط آن با ويژگي هاي خاک در برخي خاک هاي آهکي استان فارس | WORD فایل رایگان غلظت کل و قابل جذب فلزات سنگين و ارزيابي شاخص هاي آلودگيدر خاک هاي شهرستان زنجان | WORD فایل رایگان تحليل زمين آماري غلظت کربن آلي خاک در حوزه آبخيز اليگودرز استان لرستان | WORD فایل رایگان تعيين عوامل انساني و طبيعي آلودگي برخي فلزات سنگيندر اراضي مرکزي استان زنجان (مطالعه بر اساس آناليز چندمتغيره) | WORD فایل رایگان بررسي تغييرات مکاني – زماني پتانسيل جدايش ذرات خاک در فرسايش شياريمطالعه موردي؛ زمين هاي ديم زار منطقه دشمن زياري استان فارس | WORD فایل رایگان بررسي ويژگي هاي کمپوست حاصل از زباله هاي خانگي شهر سنندجاز ديدگاه بهبود کيفيت و سلامت خاک | WORD فایل رایگان مطالعه کشت مريم گلي در شرايط استفاده از آب هاي آلوده به کادميم و سرب | WORD

👇محصولات تصادفی👇

فایل رایگان بررسي شيوع مصرف مواد نيرو زا و عوامل مرتبط با آن در ورزشکاران بدنساز مرد شهر سنندج در سال 1394 | WORD فایل رایگان بررسي جريان هاي کشندي با استفاده از مدل MIKE21 و اندازه گيري ميداني و مدل جهاني FES در خليج فارس | WORD فایل رایگان کالبدشکافي سبک زندگي در جامعه سرمايه داري | WORD فایل رایگان تقابل امنيت فردي و ملي در جرايم عليه امنيت | WORD فایل رایگان اثربخشي الگوي چندمحوري انتخاب شغل شفيع آبادي بر مديريت تعارض پرسنل منطقه يک عملياتي انتقال گاز | WORD فایل رایگان ديه طحال: با نقدي بر راي وحدت رويه ديوان عالي کشور | WORD فایل رایگان اولويت بندي پارامترهاي موثر بر هزينه هاي توزيع خريد تصفيه و نگهداري تاسيسات آب مطالعه موردي شرکت هاي آبفاي استان کرمانشاه | WORD فایل رایگان شبيه سازي آزادسازي روي تحت تاثير تلقيح ميکروبي و سطوح شوري در يک خاکغير استريل آهکي با استفاده از مدل هاي سينتيکي | WORD فایل رایگان بررسي اثربخشي و مقايسه موسيقي درماني بر مبناي موسيقي ايراني وشناخت درماني روي کنترل خشم نوجوانان | WORD فایل رایگان بررسي حذف نفتالين از محيط آبي با استفاده از تکنيک جذب سطحي بوسيله نانو جاذب گرافن اکسايد/ 15-SBA | WORD فایل رایگان پيش بيني فرسودگي شغلي بر مبناي تعارض زناشويي و خودمتمايزسازي | WORD فایل رایگان تحليل وضعيت اکسايش- کاهش و روند تحول خاک هاي شاليزار در يک توپوسکوينس | WORD فایل رایگان بررسي تاثيررفتارشهروندي سازماني، هوش هيجاني بررضايت شغلي کارکنان شرکت هفت الماس | WORD فایل رایگان اثربخشي آموزش رويکردراه حل محوربرسازگاري زناشويي زوج هاي مراجعه کننده به مراکزمشاوره خانواده | WORD فایل رایگان بررسي آگاهي، نگرش و رفتارهاي پيشگيرانه از سرطان پستان در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتي- درماني شهر يزد در سال 1394 | WORD

👇کلمات کلیدی👇

فایل رایگان اندازه گيري و مدل سازي تبخير- تعرق خيار در شرايط درون گلخانه فایل رایگان اندازه گيري و مدل سازي تبخير- تعرق خيار در شرايط درون گلخانهدانلود فایل رایگان اندازه گيري و مدل سازي تبخير- تعرق خيار در شرايط درون گلخانه فایلرایگاناندازهگيريومدلسازيتبخير-تعرقخياردرشرايطدرونگلخانه