فایل رایگان مطالعه آزمايشگاهي سرريز کنگرهاي مستطيلي | dl | 6507112

دانشجوی محترم سلام و عرض ادب. اطلاعات بیشتر در مورد فایل فایل رایگان مطالعه آزمايشگاهي سرريز کنگرهاي مستطيلي در ادامه مطلب با کلیک روی دکمه دانلود مشاهده کنید. همچنین لیست تعدادی دیگر از محصولات فروشگاه در انتهای پست قرار داده شده و قابل مشاهده هستند. اگر از کیفیت فایل تخصصی فایل رایگان مطالعه آزمايشگاهي سرريز کنگرهاي مستطيلي راضی بودید که مطمئنن همین طور است خوشحالیم و اگر مشکلی در فایل بود از طریق دکمه ارباط با ما و تلگرام مشکلتان را بگویید تا راهنمایی شوید.

ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان مطالعه آزمايشگاهي سرريز کنگرهاي مستطيلي ﻫﺎي ﺳﺮﯾﻊ اﻟﺴﯿﺮ ﻧﯿﺮوي درﯾﺎﯾﯽ فایل رایگان مطالعه آزمايشگاهي سرريز کنگرهاي مستطيلي ﺳﺰار از ﺣﻮزه ﺑﻨﺪري ﻣﯽ اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪ فایل رایگان مطالعه آزمايشگاهي سرريز کنگرهاي مستطيلي ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﮔﻮﯾﻨﺪ فایل رایگان مطالعه آزمايشگاهي سرريز کنگرهاي مستطيلي ﮐﻪ راه روم را در ﭘﯿﺶ فایل رایگان مطالعه آزمايشگاهي سرريز کنگرهاي مستطيلي ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان مطالعه آزمايشگاهي سرريز کنگرهاي مستطيلي ﻣﺰﺑﻮر ﺣﺎﻣﻞ دﺳﺘﻮري اﺳﺖ از ﻃﺮف

فایل رایگان مطالعه آزمايشگاهي سرريز کنگرهاي مستطيلي

ارتباط با ما

... دانلود ...

عنوان محصول: فایل رایگان مطالعه آزمايشگاهي سرريز کنگرهاي مستطيلي

فایل رایگان مطالعه آزمايشگاهي سرريز کنگرهاي مستطيلي

بخشی از متن فایل رایگان مطالعه آزمايشگاهي سرريز کنگرهاي مستطيلي :


سال انتشار : 1394

تعداد صفحات : 12

سرریزهای کنگرهای در یک دبی یکسان نسبت به یک سرریز مستقیم به ارتفاع آزاد کمتری در بالادست نیاز دارند, از اینرو استفاده از آنها در شبکه- های آبیاری مناسبتر است. سرریز کنگرهای دارای سه شکل کلی مثلثی, ذوزنقه ای و مستطیلی است که مطالعه محدودی روی شکل مستطیلی انجام شده و خصوصیات هیدرولیکی آن بطور کامل مشخص نشده است. در این پژوهش رابطه دبی جریان و ضریب دبی سرریز کنگرهای مستطیلی با استفاده از تحلیل ابعادی استخراج و برای تعیین ضریب های ثابت رابطه ها از مدل فیزیکی استفاده شده است. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS تحلیل و شاخص های آماری مجذور میانگین مربعات خطا و ضریب همبستگی با یکدیگر مقایسه شدند. نتایج نشان داد رابطه ای که از اکثر پارامترهای موثر استفاده شده نتایج دقیق تری پیش بینی می کند و برای طراحی قابل پیشنهاد است. برای ارتفاع آب بالادست ثابت دبی سرریز کنگره ای حداکثر2/6 برابر دبی سرریز مستقیم و در دبی ثابت, ارتفاع آب بالادست سرریز مستقیم 1/8 برابر ارتفاع آب بالادست سرریز کنگرهای است, بنابراین استفاده از سرریز کنگرهای برای مناطقی که محدودیت ارتفاع و دبی وجود دارد پیشنهاد می شود. بهترین محدوده برای نسبت H/P برای طراحی بین 0/20 تا 0/40 است که حداکثر ضریب دبی در این محدوده قرار گرفت

👇محصولات مشابه با فایل رایگان مطالعه آزمايشگاهي سرريز کنگرهاي مستطيلي👇

فایل رایگان مطالعه خصوصيات هيدروليکي جريان از رو و زير دريچه نيم استوانه اي باچرخش 180 درجه اي حول محور مرکزي | WORD فایل رایگان برآورد اجزاء ردپاي آب در توليد محصول گندم در سطح کشور | WORD فایل رایگان رشد و ترکيب شيميايي نهال هاي پسته تحت تاثير سطوح مختلف منگنز در شرايط گلخانه | WORD فایل رایگان بررسي تاثير تلقيح ميکروبي بر فسفرکارايي ارقام مختلف جو در استفاده از سنگ فسفات | WORD فایل رایگان تاثير EDTA و اسيد سيتريک بر استخراج گياهي مس و روي از يک خاک طبيعي آلوده توسط ارقام ذرت | WORD فایل رایگان بررسي شدت بيابان زايي در اراضي آبياري شده با پساب تصفيه شده شهر يزد و مقايسه آن با اراضي طبيعي با بهره گيري از معيار خاک در مدل IMDPA | WORD فایل رایگان بررسي تغييرات شيميايي و کاني شناسي آهن در خاک هاي مختلف درشرايط رطوبت مزرعه اي و اشباع | WORD فایل رایگان بررسي تاثير پوسته هاي زيستي بر برخي از خصوصيات زيستي خاک(مطالعه موردي، مراتع قره قير استان گلستان) | WORD فایل رایگان بکارگيري روش آماري تحليل عليت جهت تفسير شاخص هاي زيستي خاک | WORD

👇محصولات تصادفی👇

فایل رایگان شبيه سازي اثر تغيير اقليم بر نمو، نياز آبياري و عملکرد سويا در گرگان | WORD فایل رایگان ا تخفيف حبس در قانون نامه ي جنايي 1392 | WORD فایل رایگان تحليل عامل هاي اثر گذار بر توليدات علمي زنان ايراني در آي. اس. آي | WORD فایل رایگان اثرات هيدرولوژيک احداث سد چاشم در پايين دست حوزه آبخيز رودخانه تالار | WORD فایل رایگان بررسي اثر تنش آبي بر عملکرد رقم جديد پنبه - سپيد در آبياري قطره اي | WORD فایل رایگان رفع مسيوليت کيفري بر اثر جهل حکمي | WORD فایل رایگان جرم دعوت به خودکشي در حقوق کيفري ايران | WORD فایل رایگان مقايسه سبک هاي هويت در سه گروه معتادان، ترک کنندگان اعتياد و افراد سالم در شهرستان خرمآباد | WORD فایل رایگان بررسي ديدگاه کتابداران کتابخانه هاي دانشگاهي شهر اصفهان نسبت به رعايت استانداردهاي خدمات مرجع ديجيتال | WORD فایل رایگان بازانديشي دادرسي دادگرانه در پرتو اصل هم ترازي حق هاي بزه ديده و متهم | WORD فایل رایگان مقايسه توليد رواناب سطحي، هدررفت خاک و عناصر غذايي در آبخيزهاي نمونه و شاهدکاخک، استان خراسان رضوي | WORD فایل رایگان مطالعه تطبيقي تبعات پديده انسو (النينو، لانينا) بر دما و بارش مشهد | WORD فایل رایگان سينتيک آزاد شدن روي و مس در خاک آهکي تيمار شده با کود دامي و ورمي کمپوست | WORD فایل رایگان ارزيابي کمي و کيفي روش تدريس بصورت سخنراني از ديدگاه دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي ايلام | WORD فایل رایگان طراحي و پياده سازي يک سيستم بافت آگاهدر مديريت امداد شبکه هاي توزيع برق | WORD

👇کلمات کلیدی👇

فایل رایگان مطالعه آزمايشگاهي سرريز کنگرهاي مستطيلي فایل رایگان مطالعه آزمايشگاهي سرريز کنگرهاي مستطيليدانلود فایل رایگان مطالعه آزمايشگاهي سرريز کنگرهاي مستطيلي فایلرایگانمطالعهآزمايشگاهيسرريزکنگرهايمستطيلي