فایل رایگان برآورد اجزاء ردپاي آب در توليد محصول گندم در سطح کشور | dl | 6507114

دانشجوی محترم سلام و عرض ادب. اطلاعات بیشتر در مورد فایل فایل رایگان برآورد اجزاء ردپاي آب در توليد محصول گندم در سطح کشور در ادامه مطلب با کلیک روی دکمه دانلود مشاهده کنید. همچنین لیست تعدادی دیگر از محصولات فروشگاه در انتهای پست قرار داده شده و قابل مشاهده هستند. اگر از کیفیت فایل تخصصی فایل رایگان برآورد اجزاء ردپاي آب در توليد محصول گندم در سطح کشور راضی بودید که مطمئنن همین طور است خوشحالیم و اگر مشکلی در فایل بود از طریق دکمه ارباط با ما و تلگرام مشکلتان را بگویید تا راهنمایی شوید.

ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان برآورد اجزاء ردپاي آب در توليد محصول گندم در سطح کشور ﻫﺎي ﺳﺮﯾﻊ اﻟﺴﯿﺮ ﻧﯿﺮوي درﯾﺎﯾﯽ فایل رایگان برآورد اجزاء ردپاي آب در توليد محصول گندم در سطح کشور ﺳﺰار از ﺣﻮزه ﺑﻨﺪري ﻣﯽ اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪ فایل رایگان برآورد اجزاء ردپاي آب در توليد محصول گندم در سطح کشور ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﮔﻮﯾﻨﺪ فایل رایگان برآورد اجزاء ردپاي آب در توليد محصول گندم در سطح کشور ﮐﻪ راه روم را در ﭘﯿﺶ فایل رایگان برآورد اجزاء ردپاي آب در توليد محصول گندم در سطح کشور ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان برآورد اجزاء ردپاي آب در توليد محصول گندم در سطح کشور ﻣﺰﺑﻮر ﺣﺎﻣﻞ دﺳﺘﻮري اﺳﺖ از ﻃﺮف

فایل رایگان برآورد اجزاء ردپاي آب در توليد محصول گندم در سطح کشور

ارتباط با ما

... دانلود ...

عنوان محصول: فایل رایگان برآورد اجزاء ردپاي آب در توليد محصول گندم در سطح کشور

فایل رایگان برآورد اجزاء ردپاي آب در توليد محصول گندم در سطح کشور

بخشی از متن فایل رایگان برآورد اجزا ردپاي آب در توليد محصول گندم در سطح کشور :


سال انتشار : 1394

تعداد صفحات : 14

در این مطالعه, اجزا ردپای آب سبز (بارندگی موثر), آبی (نیاز خالص آبیاری), خاکستری (برای رقیق سازی کودهای شیمیایی ) و سفید (تلفات آبیاری) در تولید محصول گندم در 15 استان عمده تولیدکننده گندم در سطح کشور برآورد گردید. مفهوم ردپای آب سفید در این مقاله پیشنهاد گردیده و معرف تلفات آب آبیاری می باشد. نتایج نشان می دهد مجموع حجم ردپای آب در تولید محصول در سطح کشور در دوره 1385-1390 و (2005-2011) در حدود 42143 میلیون متر مکعب برآورد گردید. در اراضی فاریاب, سهم ردپای آب سبز, آبی, خاکستری و سفید به ترتیب 23, 25, 17, 35 درصد از مجموع ردپای آب در تولید گندم در هر استان است. در بین 15 استان برگزیده, متوسط مجموع ردپای آب در اراضی فاریاب در حدود 3188 مترمکعب بر تن می باشد که سهم آب سبز و آب آبی تقریبا برابر است. در اراضی فاریاب, سه استان فارس, خراسان و خوزستان به ترتیب با 5575, 5028, 4123 میلیون مترمکعب در سال بیشترین ردپای آب در تولید گندم کشور را دارا هستند. در این سه استان میزان زیاد ردپای آب خاکستری و سفید علاوه بر بالا بودن سطح زیر کشت و پتانسیل تبخیر و تعرق, از دلایل دیگر بالابودن مجموع ردپای آب در تولید گندم است. در این سه استان به ترتیب حدود 58, 59, 57 درصد از مجموع ردپای آب در تولید گندم آبی در استان سهم ردپای آب خاکستری و سفید است. در اراضی دیم, متوسط مجموع ردپای آب در حدود 3071 مترمکعب بر تن برآورد می شود که در آن, سهم آب سبز و خاکستری به ترتیب 90 و 10 درصد می باشد.

👇محصولات مشابه با فایل رایگان برآورد اجزاء ردپاي آب در توليد محصول گندم در سطح کشور👇

فایل رایگان رشد و ترکيب شيميايي نهال هاي پسته تحت تاثير سطوح مختلف منگنز در شرايط گلخانه | WORD فایل رایگان بررسي تاثير تلقيح ميکروبي بر فسفرکارايي ارقام مختلف جو در استفاده از سنگ فسفات | WORD فایل رایگان تاثير EDTA و اسيد سيتريک بر استخراج گياهي مس و روي از يک خاک طبيعي آلوده توسط ارقام ذرت | WORD فایل رایگان بررسي شدت بيابان زايي در اراضي آبياري شده با پساب تصفيه شده شهر يزد و مقايسه آن با اراضي طبيعي با بهره گيري از معيار خاک در مدل IMDPA | WORD فایل رایگان بررسي تغييرات شيميايي و کاني شناسي آهن در خاک هاي مختلف درشرايط رطوبت مزرعه اي و اشباع | WORD فایل رایگان بررسي تاثير پوسته هاي زيستي بر برخي از خصوصيات زيستي خاک(مطالعه موردي، مراتع قره قير استان گلستان) | WORD فایل رایگان بکارگيري روش آماري تحليل عليت جهت تفسير شاخص هاي زيستي خاک | WORD فایل رایگان تاثير فشردگي خاک بر ترسيب کربن و نيتروژن در خاک و گياه گندم و خصوصيات فيزيکيخاک (مطالعه موردي: اراضي ديم شمال آق قلا، استان گلستان) | WORD فایل رایگان ارتباط بين ويژگي هاي مغناطيسي و برخي خصوصيات خاک در رژيم هايمختلف رطوبتي در استان گلستان | WORD

👇محصولات تصادفی👇

فایل رایگان بررسي جريان هاي کشندي با استفاده از مدل MIKE21 و اندازه گيري ميداني و مدل جهاني FES در خليج فارس | WORD فایل رایگان کاربرد تحليل مکالمه در فرايند مشاوره و روان درماني | WORD فایل رایگان نقش باورهاي ارتباطي و معنوي در خرسندي زناشويي؛ ارايه يک مدل فرضي با واسطه گري کيفيت ارتباط و سن | WORD فایل رایگان برآورد عدم قطعيت منحني سنجه رسوب با استفاده از دو روش گلو و خودگردان ساز | WORD فایل رایگان رابطه بين دلستگي شغلي مسيوليت پذيري وتحليل عاطفي بارضايت شغلي | WORD فایل رایگان بررسي وضعيت توليدات علمي اعضاي هيات علمي دانشگاه فردوسي مشهد از سال 2000 تا 2010 | WORD فایل رایگان بررسي رابطه باورهاي فراشناخت با خودتنظيمي تحصيلي وتعارض والد نوجوان | WORD فایل رایگان جداسازي و شناسايي ميکروارگانيسم هاي گوگرد خوار از لجن تصفيه خانه فاضلاب پالايشگاه نفت تهران | WORD فایل رایگان شبيه سازي اثر تغيير اقليم بر نمو، نياز آبياري و عملکرد سويا در گرگان | WORD فایل رایگان تعيين مه مترين پارامترهاي موثر خاک بر فراهمي فسفر در دشت سيستانبه روش ارتباط وزني در شبکه هاي عصبي | WORD فایل رایگان اثربخشي روش درماني حساسيت زدايي باحرکات چشم و بازپردازش براضطراب اجتماعي | WORD فایل رایگان ابرازگري هيجاني، کنترل هيجاني و دوسوگرايي در ابراز هيجان دردختران فراري و بهنجار | WORD فایل رایگان دکترين شخص ثالث در تحقيقات کيفري سايبري | WORD فایل رایگان ارتباط بين هوش هيجاني و تفکر انتقادي در دانشجويان کارشناسي پرستاري دانشگاه علوم پزشکي تبريز | WORD فایل رایگان اثر مديريت هاي مختلف آبياري يک درميان با آب شور - غيرشور بر روي عملکرد ذرت وتوزيع رطوبت و شوري در نيمرخ خاک | WORD

👇کلمات کلیدی👇

فایل رایگان برآورد اجزاء ردپاي آب در توليد محصول گندم در سطح کشور فایل رایگان برآورد اجزاء ردپاي آب در توليد محصول گندم در سطح کشوردانلود فایل رایگان برآورد اجزاء ردپاي آب در توليد محصول گندم در سطح کشور فایلرایگانبرآورداجزاءردپايآبدرتوليدمحصولگندمدرسطحکشور