فایل رایگان رابطه بين توپوگرافي و برخي ويژگي هاي خاک | dl | 6507134

دانشجوی محترم سلام و عرض ادب. اطلاعات بیشتر در مورد فایل فایل رایگان رابطه بين توپوگرافي و برخي ويژگي هاي خاک در ادامه مطلب با کلیک روی دکمه دانلود مشاهده کنید. همچنین لیست تعدادی دیگر از محصولات فروشگاه در انتهای پست قرار داده شده و قابل مشاهده هستند. اگر از کیفیت فایل تخصصی فایل رایگان رابطه بين توپوگرافي و برخي ويژگي هاي خاک راضی بودید که مطمئنن همین طور است خوشحالیم و اگر مشکلی در فایل بود از طریق دکمه ارباط با ما و تلگرام مشکلتان را بگویید تا راهنمایی شوید.

ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان رابطه بين توپوگرافي و برخي ويژگي هاي خاک ﻫﺎي ﺳﺮﯾﻊ اﻟﺴﯿﺮ ﻧﯿﺮوي درﯾﺎﯾﯽ فایل رایگان رابطه بين توپوگرافي و برخي ويژگي هاي خاک ﺳﺰار از ﺣﻮزه ﺑﻨﺪري ﻣﯽ اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪ فایل رایگان رابطه بين توپوگرافي و برخي ويژگي هاي خاک ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﮔﻮﯾﻨﺪ فایل رایگان رابطه بين توپوگرافي و برخي ويژگي هاي خاک ﮐﻪ راه روم را در ﭘﯿﺶ فایل رایگان رابطه بين توپوگرافي و برخي ويژگي هاي خاک ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان رابطه بين توپوگرافي و برخي ويژگي هاي خاک ﻣﺰﺑﻮر ﺣﺎﻣﻞ دﺳﺘﻮري اﺳﺖ از ﻃﺮف

فایل رایگان رابطه بين توپوگرافي و برخي ويژگي هاي خاک

ارتباط با ما

... دانلود ...

عنوان محصول: فایل رایگان رابطه بين توپوگرافي و برخي ويژگي هاي خاک

فایل رایگان رابطه بين توپوگرافي و برخي ويژگي هاي خاک

بخشی از متن فایل رایگان رابطه بين توپوگرافي و برخي ويژگي هاي خاک :


سال انتشار : 1394

تعداد صفحات : 16

توپوگرافی یکی از ویژگی های مهم و تاثیرگذار بر کیفیت خاک در هر منطقه است. در این پژوهش رابطه درجه و جهت شیب با برخی از ویژگی های فیزیکی و شیمیایی خاک مانند بعد فرکتال ذرات, درصد شن, رس و سیلت, درصد کربنات کلسیم معادل, درصد کربن آلی, میانگین وزنی قطر خاکدانه و شاخص پایداری ساختمان خاک بررسی شد. برای انجام تجزیه های آزمایشگاهی یک ردیف پستی و بلندی 4با طول شیب, مواد مادری یکسان انتخاب و 30 نمونه از خاک در شیب های کمتر از 5, 5-15, 15-30, 30-50 و بیشتر از 50 درصد, با سه تکرار و در دو جهت شمالی و جنوبی در قالب طرح آشیانه ای نمونه برداری شد. بر اساس نتایج به دست آمده, مقادیر کربنات کلسیم و کربن آلی در شیب های مختلف دارای اختلاف معنیداری در سطح پنج درصد بود.مقدار کمینه کربنات کلسیم در شیب کمتر از 5 درصد جنوبی و مقدار بیشینه آن در شیب بیشتر از 50 درصد جنوبی مشاهده شد, درحالی که مقدار کمینه کربن آلی در شیب بیشتر از 50 درصد جنوبی و بیشینه آن در شیب کمتر از 5 درصد جنوبی وجود داشت. بین میانگین درصد کربنات کلسیم و کربن آلی در دو جهت شیب اختلاف معنی داری وجود داشت. همچنین مقدار شاخص پایداری ساختمان خاک و میانگین وزنی قطر خاکدانه ها در جهت شمالی به طور معنی داری بیشتر از جنوبی بود. با وجود اینکه کلاس بافت خاک تقریبا در همه درجه های شیب یکسان بود, درصد شن, رس و سیلت در طول شیب تغییرات زیادی داشت. به طوری که با افزایش شیب درصد ذرات درشت تر افزایش و درصد ذرات ریزتر کاهش یافت. بعد فرکتال ذرات نیز با کاهش درصد شیب, افزایش یافت. با توجه به این که در هنگام گزارش کلاس بافتی خاک درصد شن, رس و سیلت آن بیان نمی شود, می توان گفت که بعد فرکتال ذرات نسبت به بافت خاک, تعریف بهتر و روشن تری از چگونگی توزیع اندازه ذرات خاک ارایه می دهد.

👇محصولات مشابه با فایل رایگان رابطه بين توپوگرافي و برخي ويژگي هاي خاک👇

فایل رایگان بررسي کارايي مصرف روي در برخي ژنوتيپ هاي گندم و مقايسه کودپذيري آنها | WORD فایل رایگان توسعه يک چارچوب ريز مقياس سازي به منظور برآورد تبخير-تعرق مرجع زيرروزانه: 2- برآورد تبخير- تعرق زيرروزانه با استفاده از داده هاي هواشناسي روزانه ريزمقياس شده | WORD فایل رایگان تخمين رطوبت خاک با استفاده از تصاوير سنجنده موديس(مطالعه موردي: محدوده دشت مشهد) | WORD فایل رایگان بررسي امکان سنجي استفاده از پايگاه داده AgMERRA براي ساخت داده هاي ناقص و گمشده موجود در داده هاي ايستگاه هاي سينوپتيک(مطالعه موردي: دشت مشهد) | WORD فایل رایگان ارزيابي اثر تغيير اقليم بر جريان ورودي به مخزن سد شاهچراغي | WORD فایل رایگان پيش بيني پارامترهاي کيفي NO3 ,CL رودخانه کرج با استفاده از مدل هاي ترکيبي شبکه عصبي-موجکي ANN و MLR | WORD فایل رایگان تعيين حد آستانه کاهش عملکرد ريحان و ارزيابي مدل هاي جذب آب تحت شرايط تنش شوري | WORD فایل رایگان کاربرد مدل سازي سري زماني در پيش بيني نفوذ در بافت هاي مختلف خاک | WORD فایل رایگان ارايه يک معادله دبي ا -شل ساده براي سرريزهاي لولايي با فشردگي هاي جانبي مختلف | WORD

👇محصولات تصادفی👇

فایل رایگان افزايش کارايي نقشه حاصلخيزي خاک براي کشت برنج با استفاده از منطق فازي، AHP و GIS | WORD فایل رایگان بازانديشي در مفهوم مسيوليت کيفري فعل غير | WORD فایل رایگان بررسي ديدگاه پرستاران شاغل در بيمارستان هاي آموزشي بندر عباس نسبت به برنامه هاي آموزش مداوم | WORD فایل رایگان چالش هاي منابع انساني در شهرداري تهران | WORD فایل رایگان قتل مانع حقيقي موانع ارث | WORD فایل رایگان بررسي تغييرات مکاني برخي از ويژگي هاي خاک با ويژگي هاي کمي، کيفي و رويشي پرتقالوالنسيا در منطقه کازرون استان فارس | WORD فایل رایگان رابطه هوش هيجاني و شناختي معلمان با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان | WORD فایل رایگان کاربرد همزمان ترکيبات PAH و آلکان هاي نرمال در تعيين منشا و سميت هيدروکربن ها در رسوبات سطحي سواحل جنوب غربي درياي خزر | WORD فایل رایگان روان رنجورخويي و کمال گرايي پيش بيني کننده هاي تعلل ورزي | WORD فایل رایگان جرم اقتصادي؛ تعريف يا ضابطه | WORD فایل رایگان ميزان تاثيرپذيري مجرمين در زندان جهت تکرار جرم | WORD فایل رایگان نگاهي ديگر به رويين تني اسفنديار در شاهنامه | WORD فایل رایگان تاثير نمايش خلاق بر رشد مهارتهاي حل مسيله در دختران پيش دبستان استان تهران | WORD فایل رایگان تعارضات خواهر- برادري، جنسيت و الگوهاي فرزندپروري دردانش آموزان | WORD فایل رایگان اثر تنظيم کننده هاي رشد و ماده هيوميکي بر گياه پالايي نيکل در يک خاک آهکي آلوده بهنيکل | WORD

👇کلمات کلیدی👇

فایل رایگان رابطه بين توپوگرافي و برخي ويژگي هاي خاک فایل رایگان رابطه بين توپوگرافي و برخي ويژگي هاي خاکدانلود فایل رایگان رابطه بين توپوگرافي و برخي ويژگي هاي خاک فایلرایگانرابطهبينتوپوگرافيوبرخيويژگيهايخاک