فایل رایگان کاربرد مدل سازي سري زماني در پيش بيني نفوذ در بافت هاي مختلف خاک | dl | 6507142

دانشجوی محترم سلام و عرض ادب. اطلاعات بیشتر در مورد فایل فایل رایگان کاربرد مدل سازي سري زماني در پيش بيني نفوذ در بافت هاي مختلف خاک در ادامه مطلب با کلیک روی دکمه دانلود مشاهده کنید. همچنین لیست تعدادی دیگر از محصولات فروشگاه در انتهای پست قرار داده شده و قابل مشاهده هستند. اگر از کیفیت فایل تخصصی فایل رایگان کاربرد مدل سازي سري زماني در پيش بيني نفوذ در بافت هاي مختلف خاک راضی بودید که مطمئنن همین طور است خوشحالیم و اگر مشکلی در فایل بود از طریق دکمه ارباط با ما و تلگرام مشکلتان را بگویید تا راهنمایی شوید.

ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان کاربرد مدل سازي سري زماني در پيش بيني نفوذ در بافت هاي مختلف خاک ﻫﺎي ﺳﺮﯾﻊ اﻟﺴﯿﺮ ﻧﯿﺮوي درﯾﺎﯾﯽ فایل رایگان کاربرد مدل سازي سري زماني در پيش بيني نفوذ در بافت هاي مختلف خاک ﺳﺰار از ﺣﻮزه ﺑﻨﺪري ﻣﯽ اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪ فایل رایگان کاربرد مدل سازي سري زماني در پيش بيني نفوذ در بافت هاي مختلف خاک ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﮔﻮﯾﻨﺪ فایل رایگان کاربرد مدل سازي سري زماني در پيش بيني نفوذ در بافت هاي مختلف خاک ﮐﻪ راه روم را در ﭘﯿﺶ فایل رایگان کاربرد مدل سازي سري زماني در پيش بيني نفوذ در بافت هاي مختلف خاک ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان کاربرد مدل سازي سري زماني در پيش بيني نفوذ در بافت هاي مختلف خاک ﻣﺰﺑﻮر ﺣﺎﻣﻞ دﺳﺘﻮري اﺳﺖ از ﻃﺮف

فایل رایگان کاربرد مدل سازي سري زماني در پيش بيني نفوذ در بافت هاي مختلف خاک

ارتباط با ما

... دانلود ...

عنوان محصول: فایل رایگان کاربرد مدل سازي سري زماني در پيش بيني نفوذ در بافت هاي مختلف خاک

فایل رایگان کاربرد مدل سازي سري زماني در پيش بيني نفوذ در بافت هاي مختلف خاک

بخشی از متن فایل رایگان کاربرد مدل سازي سري زماني در پيش بيني نفوذ در بافت هاي مختلف خاک :


سال انتشار : 1395

تعداد صفحات : 14

نفوذپذیری یکی از پارامترهای مهم و تاثیر گذار در آبیاری است. به همین دلیل اندازه گیری و برآورد نفوذ اهمیت ویژه ای دارد. تحلیل سری زمانی یک روش کارآمد و ساده برای پیش بینی است, که در علوم مختلف به صورت گسترده استفاده شده است. در این مطالعه قابلیت سری زمانی در برآورد میزان نفوذ تجمعی در بافت های مختلف خاک بررسی شد. برای این منظور از داده های آزمایش نفوذسنج استوانه ای متحدالمرکز در دشت لالی خوزستان به مدت 60 و 120 دقیقه (با فواصل زمانی پیشنهادی برای این آزمایش) استفاده و پیش بینی تا انتهای آزمایش نفوذ انجام شد. همچنین در این تحقیق با استفاده از ضرایب پیشنهادی معادله کوستیاکوف-لوییس توسط سازمان NRCS, داده های نفوذ تجمعی به مدت 24 ساعت برای مدل سازی سری زمانی برای شش بافت مختلف خاک استفاده شد. نتایج نشان داد که مدل های سری زمانی ARMAX(p,q,x) و ARX(p,x) با درجات متفاوت 1, 2, 3 در خاک های مختلف سبک, متوسط و سنگین میزان نفوذ تجمعی را برای طول مدت آزمایش نفوذ به خوبی پیش بینی کرد. همچنین نتایج استفاده از نفوذ تجمعی به مدت 24 ساعت نشان داد که خطای استاندارد برای تخمین نفوذپذیری خاک از 2 تا 21 درصد برای بافت های مختلف خاک متغیر بود . تقریبا همبستگی کاملی بین داده های تخمینی و واقعی حاصل شد. همچنین با استفاده از مدل سازی سری زمانی امکان کاهش مدت زمان آزمایش نفوذسنج استوانه ای از چهار ساعت به یک ساعت در خاک های مختلف وجود دارد که منجر به کاهش هزینه های اندازه گیری نفوذپذیری می گردد

👇محصولات مشابه با فایل رایگان کاربرد مدل سازي سري زماني در پيش بيني نفوذ در بافت هاي مختلف خاک👇

فایل رایگان ارايه يک معادله دبي ا -شل ساده براي سرريزهاي لولايي با فشردگي هاي جانبي مختلف | WORD فایل رایگان بررسي تاثير نسبت دبي و زاويه اتصال بر آبشستگي موضعي تلاقي کانال هاي روباز فرسايشي با استفاده از مدل SSIIM1 | WORD فایل رایگان شبيه سازي اثر تغيير اقليم بر نمو، نياز آبياري و عملکرد سويا در گرگان | WORD فایل رایگان تخصيص بهينه بار آلودگي با استفاده از الگوريتم بهينه سازي چند هدفه و تحليل تصميم چندمعياره | WORD فایل رایگان پيش بيني تبخير-تعرق مرجع ماهانه با استفاده از مدل سري هاي زماني | WORD فایل رایگان بهبود عملکرد مدل هاي هوشمند بر پايه الگوريتم موجک و تبديلات لگاريتميدر تخمين بار رسوب معلق | WORD فایل رایگان بررسي توانايي باکتري هاي فلاوباکتريوم به عنوان کود زيستي براي افزايش عملکرد گندم | WORD فایل رایگان بررسي تغييرپذيري برخي خصوصيات فيزيکي و شيميايي خاک در طول يک ترانسکت تحتتاثير فرسايش بادي در منطقه سگزي اصفهان | WORD فایل رایگان بازسازي شرايط محيطي گذشته با استفاده از نشانگرهاي زيستي و کاني شناسي رسي دررسوبات لسي شمال شرق ايران | WORD

👇محصولات تصادفی👇

فایل رایگان بررسي نقش روش هاي بهره برداري از ايستگاه هاي پمپاژ آب کشاورزي در مصرف انرژي | WORD فایل رایگان اثربخشي آموزش مثبت نگري در افزايش کيفيت زندگي با تاکيد برقرآن و آموزه هاي اسلامي | WORD فایل رایگان اثربخشي گروه درماني شناختى- رفتارى در افزايش سلامت رواني وبازگشت به مصرف مواد مخدر در افراد وابسته به مواد مخدر مراجعه کننده به دو مرکز درمان سوءمصرف مواد در سطح شهر تهران | WORD فایل رایگان مديريت ريسک خشکسالي و اثرات آن بر بهبود اقتصادي کشاورزان روستايي؛مطالعه موردي: شهرستان بناب | WORD فایل رایگان طراحي و پياده سازي يک سيستم بافت آگاهدر مديريت امداد شبکه هاي توزيع برق | WORD فایل رایگان اصلاح سطح کربن فعال گرانوله با روش تصفيه نهايي با هدف نيترات زدايي از آب آشاميدني | WORD فایل رایگان فرصتها و چالشهاي ايران و ديگر کشورهاي اسلامي در مواجهه و پيوستن به ديوان کيفري بين الملل (2) | WORD فایل رایگان گزارش کاربرد آموزشنامه بر آموزش باليني دانشجويان فيزيوتراپي | WORD فایل رایگان سازوکارهاي رسيدگي به ادعاي بيگناهي محکومان: مطالعه تطبيقي نظام هاي حقوقي ايران، آمريکا و انگلستان | WORD فایل رایگان بررسي تطبيقي حقوق بزه ديدگان در مراحل تعقيب و تحقيق در قانون آيين دادرسي کيفري 1392 با ديوان کيفري بين المللي | WORD فایل رایگان چگونه وب سايت ها اجتماعي شدن کودکان را تسهيل مي کنند رويکردي پياژه اي | WORD فایل رایگان رابطه بين دلستگي شغلي مسيوليت پذيري وتحليل عاطفي بارضايت شغلي | WORD فایل رایگان بررسي فني و اقتصادي هزينه هاي استفاده از آب خاکستري در ساختمان هاي بلند مرتبه ايران | WORD فایل رایگان بررسي نقش قيمت آب در توجيه اقتصادي طرح هاي کاهش آب بدون درآمد | WORD فایل رایگان ميانکنش پذيري نظام هاي فراداده اي و موتورهاي کاوش وب: تحولات و رويکردهاي جاري | WORD

👇کلمات کلیدی👇

فایل رایگان کاربرد مدل سازي سري زماني در پيش بيني نفوذ در بافت هاي مختلف خاک فایل رایگان کاربرد مدل سازي سري زماني در پيش بيني نفوذ در بافت هاي مختلف خاکدانلود فایل رایگان کاربرد مدل سازي سري زماني در پيش بيني نفوذ در بافت هاي مختلف خاک فایلرایگانکاربردمدلسازيسريزمانيدرپيشبينينفوذدربافتهايمختلفخاک