فایل رایگان بررسي اثرات تغيير اقليم بر تغذيه آب زيرزميني(مطالعه موردي: دشت سفيددشت) | dl | 6507172

دانشجوی محترم سلام و عرض ادب. اطلاعات بیشتر در مورد فایل فایل رایگان بررسي اثرات تغيير اقليم بر تغذيه آب زيرزميني(مطالعه موردي: دشت سفيددشت) در ادامه مطلب با کلیک روی دکمه دانلود مشاهده کنید. همچنین لیست تعدادی دیگر از محصولات فروشگاه در انتهای پست قرار داده شده و قابل مشاهده هستند. اگر از کیفیت فایل تخصصی فایل رایگان بررسي اثرات تغيير اقليم بر تغذيه آب زيرزميني(مطالعه موردي: دشت سفيددشت) راضی بودید که مطمئنن همین طور است خوشحالیم و اگر مشکلی در فایل بود از طریق دکمه ارباط با ما و تلگرام مشکلتان را بگویید تا راهنمایی شوید.

ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان بررسي اثرات تغيير اقليم بر تغذيه آب زيرزميني(مطالعه موردي: دشت سفيددشت) ﻫﺎي ﺳﺮﯾﻊ اﻟﺴﯿﺮ ﻧﯿﺮوي درﯾﺎﯾﯽ فایل رایگان بررسي اثرات تغيير اقليم بر تغذيه آب زيرزميني(مطالعه موردي: دشت سفيددشت) ﺳﺰار از ﺣﻮزه ﺑﻨﺪري ﻣﯽ اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪ فایل رایگان بررسي اثرات تغيير اقليم بر تغذيه آب زيرزميني(مطالعه موردي: دشت سفيددشت) ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﮔﻮﯾﻨﺪ فایل رایگان بررسي اثرات تغيير اقليم بر تغذيه آب زيرزميني(مطالعه موردي: دشت سفيددشت) ﮐﻪ راه روم را در ﭘﯿﺶ فایل رایگان بررسي اثرات تغيير اقليم بر تغذيه آب زيرزميني(مطالعه موردي: دشت سفيددشت) ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان بررسي اثرات تغيير اقليم بر تغذيه آب زيرزميني(مطالعه موردي: دشت سفيددشت) ﻣﺰﺑﻮر ﺣﺎﻣﻞ دﺳﺘﻮري اﺳﺖ از ﻃﺮف

فایل رایگان بررسي اثرات تغيير اقليم بر تغذيه آب زيرزميني(مطالعه موردي: دشت سفيددشت)

ارتباط با ما

... دانلود ...

عنوان محصول: فایل رایگان بررسي اثرات تغيير اقليم بر تغذيه آب زيرزميني(مطالعه موردي: دشت سفيددشت)

فایل رایگان بررسي اثرات تغيير اقليم بر تغذيه آب زيرزميني(مطالعه موردي: دشت سفيددشت)

بخشی از متن فایل رایگان بررسي اثرات تغيير اقليم بر تغذيه آب زيرزميني(مطالعه موردي: دشت سفيددشت) :


سال انتشار : 1395

تعداد صفحات : 21

امروزه موضوع تغییراقلیم و مشکلات ناشی از آن از بحران های اساسی مدیریت منابع آب می باشد و از طرف دیگر با توجه به اینکه آب های زیرزمینی یکی از مهمترین منابع تامین آب می باشد تحلیل اثرات تغییراقلیم بر آب های زیرزمینی و تخمین دقیق میزان تغذیه آنها در دوره آتی ضرورت می یابد. در این تحقیق برای بررسی اثرات سناریوهای تغییراقلیم بر منابع آب زیرزمینی, مطالعه موردی بر روی دشت سفیددشت واقع در حوزه آبریز مخزن چغاخور واقع در استان چهارمحال و بختیاری صورت گرفته است. در راستای این هدف از یکی از مدل های سه بعدی جفت شده اقیانوس- اتمسفر گردش عمومی جو AOGCM با نام HadCM3 برای شبیه سازی سری های زمانی متغیرهای اقلیمی دما و بارش تحت سناریوهای انتشار A2,B1 در دوره آتی استفاده شد. همچنین به منظور ریز مقیاس نمایی داده های اقلیمی روزانه جهت تولید سناریوهای اقلیمی منطقه ای از مدل LARS-WG استفاده شد. برای شبیه سازی رواناب سطحی منطقه, مدل IHACRES با داده های ماهانه دما, بارش و رواناب مشاهداتی واسنجی گردید. در ادامه به منظور مدلسازی سطح آب زیرزمینی منطقه, مدل GMS در دو حالت ماندگار و غیر ماندگار برای یک سال آبی واسنجی شده و سپس با استفاده داده های چهار سال آبی صحت سنجی شد. نهایتا رواناب تولیدی و بارش در دورهآتی تحت عنوان پارامتر تغذیه به مدل سفره آب زیرزمینی وارد شده و اثر تغییرات اقلیمی در سطح ایستابی زیرزمینی با شبیه سازی آبخوان نام برده توسط نرم افزار GMS مورد برررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که بارندگی در دورهآتی تحت سناریوی های A2,B1 به ترتیب حدود 26 و 33 درصد افزایش خواهد داشت. همچنین در دورهآتی در انتهای دوره (سال 2035) میزان تجمعی تغذیه آب زیرزمینی در سناریوی A2 به B1 متر مکعب بر ثانیه افزایش داشته که حاکی از افزایش اثرات تغییراقلیم در سناریوی A2 نسبت به سناریوی می باشد. ارزیابی اثرات تغییر اقلیم بر منابع آب زیرزمینی این منطقه به منظور برنامه ریزی برای تعیین میزان بهره برداری از این منابع با لحاظ شرایط اقلیمی پیشرو در دوره آتی و ارایه راهکارهای سازگار با تغییر اقلیم جهت حفظ این منابع و مدیریت صحیح آبخوان به مدیران مربوطه کمک شایانی می نماید.

👇محصولات مشابه با فایل رایگان بررسي اثرات تغيير اقليم بر تغذيه آب زيرزميني(مطالعه موردي: دشت سفيددشت)👇

فایل رایگان بررسي اثر کم آبياري تنظيم شده و کمآبياري ناقص ريشه بر پارامترهاي فيزيولوژيکي وفتوسنتزي ذرت علوفه اي | WORD فایل رایگان شناسايي و پهنه بندي خصوصيات فيزيکي و شيميايي خاک با استفاده از روش هاي زمين آماري در GIS مورد مطالعاتي: منطقه ميانکنگي؛ سيستان | WORD فایل رایگان بررسي اثر حاصلخيزي و بافت خاک بر تبخير- تعرق و ضريب گياهي ذرت علوفه اي | WORD فایل رایگان بررسي تاثير کاربرد نيتروژن بر کاهش سميت بور در نهال هاي پسته رقم بادامي- زرند | WORD فایل رایگان تحليل وضعيت اکسايش- کاهش و روند تحول خاک هاي شاليزار در يک توپوسکوينس | WORD فایل رایگان اثرهاي روي و فسفر بر غلظت عناصر غذايي، نشاسته و قندهاي احيايي غده سيب زميني درشرايط با و بدون تنش کمبود آب | WORD فایل رایگان اثر گياهان پيش کاشت بر شکل هاي شيميايي مس در ريزوسفر و توده خاک و ارتباط آن باجذب مس بوسيله گندم | WORD فایل رایگان تاثير کمپوست و ضايعات ميوه رسيده انجير بر برخي ويژگي هاي فيزيکي خاک سطحي | WORD فایل رایگان سينتيک اکسايش آمونيوم در حضور بازدارنده نيترات سازي دي سيانودي آميد در برخي ازخاک هاي آهکي استان چهارمحال و بختياري | WORD

👇محصولات تصادفی👇

فایل رایگان تعيين اثربخشي معنادرماني بر اضطراب مرگ در سالمندان | WORD فایل رایگان اصلاح جاذب ميان حفره سيليکاته MCM-48 و کاربرد آن در حذف يون هاي فلزي سرب و کادميم | WORD فایل رایگان پيش بيني فرسودگي شغلي بر مبناي تعارض زناشويي و خودمتمايزسازي | WORD فایل رایگان شناسايي ايستگاه هاي همگن شبکه پايش کيفي آبخوان مشهد برمبناي آلودگي نيترات | WORD فایل رایگان بررسي ميزان نامعيني روش هاي پايدارسازي سپرکوبي و گودبرداري شيبدار و پلکاني با رويکرد تحليل احتمالاتي و شبيه سازي مونت کارلو | WORD فایل رایگان اصلاح سطح کربن فعال گرانوله با روش تصفيه نهايي با هدف نيترات زدايي از آب آشاميدني | WORD فایل رایگان تعيين ضرايب بيوسينتيکي فرايند بيولوژيکي واحد لجن فعال با هوادهي گسترده در شرايط آب و هوايي گرم در تصفيه فاضلاب بيمارستاني | WORD فایل رایگان وضعيت حساسيت حافظه ضمني و آشکار نسبت به واژه هاي مرتبط با غذا، تناسب اندام و اعضاي بدن در زنان چاق و معمولي | WORD فایل رایگان ارزشيابي کاربردپذيري وب سايت کتابخانه هاي مرکزي دانشگاه هاي وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري از ديد کاربران | WORD فایل رایگان مطالعه جذب سطحي حذف رنگزاي مالاخيت سبز با استفاده از گاما آلوميناي عامل دار شده | WORD فایل رایگان بررسي جريان هاي کشندي با استفاده از مدل MIKE21 و اندازه گيري ميداني و مدل جهاني FES در خليج فارس | WORD فایل رایگان بررسي ارتباط بين سواد اطلاعاتي و کتابداري مبتني بر شواهد: مورد پژوهي کتابداران کتابخانه هاي دانشگاهي شهر کرمانشاه | WORD فایل رایگان رابطه تسهيم دانش و قابليت نوآوري در کتابخانه هاي دانشگاهي | WORD فایل رایگان بررسي رابطه بين سبک هاي تفکر و رفتار اطلاع جويي در بين دانشجويان تحصيلات تکميلي دانشکده هاي علوم پايه و ادبيات و علوم انساني دانشگاه فردوسي مشهد | WORD فایل رایگان بررسي تاثير مقدار زير کونيم بر سرعت سوزش و انرژي گرمايي کاغذ حرارتي | WORD

👇کلمات کلیدی👇

فایل رایگان بررسي اثرات تغيير اقليم بر تغذيه آب زيرزميني(مطالعه موردي: دشت سفيددشت) فایل رایگان بررسي اثرات تغيير اقليم بر تغذيه آب زيرزميني(مطالعه موردي: دشت سفيددشت)دانلود فایل رایگان بررسي اثرات تغيير اقليم بر تغذيه آب زيرزميني(مطالعه موردي: دشت سفيددشت) فایلرایگانبررسياثراتتغييراقليمبرتغذيهآبزيرزميني(مطالعهموردي:دشتسفيددشت)