فایل رایگان الگوبندي متغيرهاي کيفي آب با روش داده مبنا در رودخانه سفيدرود | dl | 6507198

دانشجوی محترم سلام و عرض ادب. اطلاعات بیشتر در مورد فایل فایل رایگان الگوبندي متغيرهاي کيفي آب با روش داده مبنا در رودخانه سفيدرود در ادامه مطلب با کلیک روی دکمه دانلود مشاهده کنید. همچنین لیست تعدادی دیگر از محصولات فروشگاه در انتهای پست قرار داده شده و قابل مشاهده هستند. اگر از کیفیت فایل تخصصی فایل رایگان الگوبندي متغيرهاي کيفي آب با روش داده مبنا در رودخانه سفيدرود راضی بودید که مطمئنن همین طور است خوشحالیم و اگر مشکلی در فایل بود از طریق دکمه ارباط با ما و تلگرام مشکلتان را بگویید تا راهنمایی شوید.

ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان الگوبندي متغيرهاي کيفي آب با روش داده مبنا در رودخانه سفيدرود ﻫﺎي ﺳﺮﯾﻊ اﻟﺴﯿﺮ ﻧﯿﺮوي درﯾﺎﯾﯽ فایل رایگان الگوبندي متغيرهاي کيفي آب با روش داده مبنا در رودخانه سفيدرود ﺳﺰار از ﺣﻮزه ﺑﻨﺪري ﻣﯽ اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪ فایل رایگان الگوبندي متغيرهاي کيفي آب با روش داده مبنا در رودخانه سفيدرود ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﮔﻮﯾﻨﺪ فایل رایگان الگوبندي متغيرهاي کيفي آب با روش داده مبنا در رودخانه سفيدرود ﮐﻪ راه روم را در ﭘﯿﺶ فایل رایگان الگوبندي متغيرهاي کيفي آب با روش داده مبنا در رودخانه سفيدرود ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان الگوبندي متغيرهاي کيفي آب با روش داده مبنا در رودخانه سفيدرود ﻣﺰﺑﻮر ﺣﺎﻣﻞ دﺳﺘﻮري اﺳﺖ از ﻃﺮف

فایل رایگان الگوبندي متغيرهاي کيفي آب با روش داده مبنا در رودخانه سفيدرود

ارتباط با ما

... دانلود ...

عنوان محصول: فایل رایگان الگوبندي متغيرهاي کيفي آب با روش داده مبنا در رودخانه سفيدرود

فایل رایگان الگوبندي متغيرهاي کيفي آب با روش داده مبنا در رودخانه سفيدرود

بخشی از متن فایل رایگان الگوبندي متغيرهاي کيفي آب با روش داده مبنا در رودخانه سفيدرود :


سال انتشار : 1395

تعداد صفحات : 20

افزایش برداشت از منابع آب سطحی, به عنوان در دسترس ترین منبع آب و افزایش تخلیه پساب ها به این منابع منجر به کاهش کیفیت آب های سطحی شده است. لذا پایش و الگوبندی کیفیت منابع سطحی بیش از پیش احساس می شود . از آنجایی که روش های د اده مبنا توانایی بالایی در الگوبندی دارند, در این تحقیق ابتدا با دو روش پیش پردازش ضریب همبستگی و تجزیه مولفه اصلی PCA, ورودی های روش رگرسیون بردار پشتیبان حداقل مربعات LSSVR تعیین و سپس الگوریتم ژنتیک-رگرسیون بردار پشتیبان حداقل مربعات GA-LSSVR توسعه داده شد که توانایی تنظیم خودکار و بهینه ضرایب روش LSSVR را دارد. الگوریتم GA-LSSVR برای الگوبندی متغیرهای کیفی Mg2+ ,K+ ,Na+ و ,pH ,Cl- ,هدایت الکتریکی EC مجموع باقیمانده خشک TDS رودخانه سفیدرود برای طول دوره آماری 20 سال 1364-1384 به کار گرفته شد. نتایج الگوبندی با الگوریتمGA-LSSVR و روش های پیش پردازش ضریب همبستگی PCA نشان داد که مقادیر ضریب تشخیص R2 متغیرهای کیفی ,TDS ,EC و Na+ و Cl- به ترتیب 0/98, 0/98, 0/97, 0/94 میباشد که الگوبندی این متغیرها نسبت به دیگر متغیرهای کیفی از دقت بیشتری برخوردار است . در مجموع با توجه به مثبت بودن مقادیر نش-سایتکلیف NS هر دو روش از قابلیت بالایی برای انتخاب ورودی های الگو برخوردار هستند

👇محصولات مشابه با فایل رایگان الگوبندي متغيرهاي کيفي آب با روش داده مبنا در رودخانه سفيدرود👇

فایل رایگان برآورد کمي ترسيب کربن خاک در سه نوع کاربري (باغ مرکبات، شاليزار و جنگل) در قسمتياز اراضي رامسر، شمال ايران | WORD فایل رایگان تعيين ضريب فرسايش پذيري بين شياري خاک بر اساس سيستم هاي فازي و فازي- ژنتيک دراستان آذربايجان شرقي | WORD فایل رایگان تاثير حذف مواد آلي بر همدماهاي جذب پتاسيم در مقادير مختلف PH در برخي از خاک هاي استان خوزستان | WORD فایل رایگان تاثير گياه وتيور در کاهش شوري و املاح خاک | WORD فایل رایگان نقش اسيدهاي آلي در آزاد سازي عناصر فسفر و روي از يک خاک آهکي | WORD فایل رایگان بررسي اثر تلقيح ميکوريزي و پرايمينگ بذر بر برخي خصوصيات کمي و کيفي عدس Lens culinaris L | WORD فایل رایگان اثر مقدار کود و زيوليت هاي کلسيمي، پتاسيمي و ترکيبي بر کاهش آبشويي نيترات از خاک | WORD فایل رایگان مدل سازي انتقال نانوذرات مگنتيت اصلاح شده با سديم دودسيل سولفاتدر يک خاک شني اشباع | WORD فایل رایگان بررسي ضريب اختلاط عرضي در آبراه ههاي با مقطع مرکب و پوشش گياهيغيرمستغرق در سيلابدشت | WORD

👇محصولات تصادفی👇

فایل رایگان نقش واسطه گري طرح واره هاي ناسازگار اوليه در رابطه بينسبک هاي دلبستگي و افسردگي در دانشجويان | WORD فایل رایگان مقايسه محيط آموزشي کلاس ايمني شناسي در سه دانشکده پزشکي،دندانپزشکي و پيراپزشکي در دانشگاه علوم پزشکي هرمزگان | WORD فایل رایگان نقش مهارت هاي زندگي در پيش بيني سلامت روان دانش آموزان | WORD فایل رایگان امکان وقوع جنايت به وسيله ترک فعل | WORD فایل رایگان تبيين رابطه سرمايه روانشناختي وکارآفريني سازماني اعضاي هييت علمي دانشگاه | WORD فایل رایگان ساخت و اعتباريابي مقياس سنجش اثربخشي سازماندهي مواد در کتابخانه هاي دانشگاهي | WORD فایل رایگان مقايسه اثربخشي مدل شناختي ويتال و توقف فکر، در بيماران مبتلا به اختلال وسواس فکري | WORD فایل رایگان بررسي آسيب پذيري شهر از منظر پدافند غير عامل مطالعه موردي: شهر اردبيل | WORD فایل رایگان نقش جنسيت مونث در ارتکاب و پيشگيري از جرايم جنسي | WORD فایل رایگان مقايسه دقت مدل هاي ون گنوختن و بروکز و کوري در شبيه سازي حرکت آب در بقاياي لاشبرگ هاي کف جنگل توسط کد HydroGeoSphere | WORD فایل رایگان بررسي تاثير سرمايه فکري بر انعطاف پذيري مالي شرکت ها | WORD فایل رایگان مقايسه اثربخشي برنامه مداخله مبتني برروان شناسي مثبت نگر وگروه درماني آدلري درارتقاي تاب آوري افراد وابسته به مواد | WORD فایل رایگان اشرافيگري، سبکي ناپسند براي زندگي با تاکيد بر بيانات مقام معظم رهبري | WORD فایل رایگان تاثير تمرينات ورزشي در آب بر تراکم استخوان زنان پري منوپوز | WORD فایل رایگان نقش مولفه هاي کيفيت زندگي همسران جانبازان در پيش بيني سلامت عمومي فرزندان | WORD

👇کلمات کلیدی👇

فایل رایگان الگوبندي متغيرهاي کيفي آب با روش داده مبنا در رودخانه سفيدرود فایل رایگان الگوبندي متغيرهاي کيفي آب با روش داده مبنا در رودخانه سفيدروددانلود فایل رایگان الگوبندي متغيرهاي کيفي آب با روش داده مبنا در رودخانه سفيدرود فایلرایگانالگوبنديمتغيرهايکيفيآبباروشدادهمبنادررودخانهسفيدرود