فایل رایگان چشم انداز تغييرات اقليم به روش ريزمقياس نمايي آماري چندمکاني (مطالعه موردي گيلان) | dl | 6507270

دانشجوی محترم سلام و عرض ادب. اطلاعات بیشتر در مورد فایل فایل رایگان چشم انداز تغييرات اقليم به روش ريزمقياس نمايي آماري چندمکاني (مطالعه موردي گيلان) در ادامه مطلب با کلیک روی دکمه دانلود مشاهده کنید. همچنین لیست تعدادی دیگر از محصولات فروشگاه در انتهای پست قرار داده شده و قابل مشاهده هستند. اگر از کیفیت فایل تخصصی فایل رایگان چشم انداز تغييرات اقليم به روش ريزمقياس نمايي آماري چندمکاني (مطالعه موردي گيلان) راضی بودید که مطمئنن همین طور است خوشحالیم و اگر مشکلی در فایل بود از طریق دکمه ارباط با ما و تلگرام مشکلتان را بگویید تا راهنمایی شوید.

ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان چشم انداز تغييرات اقليم به روش ريزمقياس نمايي آماري چندمکاني (مطالعه موردي گيلان) ﻫﺎي ﺳﺮﯾﻊ اﻟﺴﯿﺮ ﻧﯿﺮوي درﯾﺎﯾﯽ فایل رایگان چشم انداز تغييرات اقليم به روش ريزمقياس نمايي آماري چندمکاني (مطالعه موردي گيلان) ﺳﺰار از ﺣﻮزه ﺑﻨﺪري ﻣﯽ اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪ فایل رایگان چشم انداز تغييرات اقليم به روش ريزمقياس نمايي آماري چندمکاني (مطالعه موردي گيلان) ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﮔﻮﯾﻨﺪ فایل رایگان چشم انداز تغييرات اقليم به روش ريزمقياس نمايي آماري چندمکاني (مطالعه موردي گيلان) ﮐﻪ راه روم را در ﭘﯿﺶ فایل رایگان چشم انداز تغييرات اقليم به روش ريزمقياس نمايي آماري چندمکاني (مطالعه موردي گيلان) ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان چشم انداز تغييرات اقليم به روش ريزمقياس نمايي آماري چندمکاني (مطالعه موردي گيلان) ﻣﺰﺑﻮر ﺣﺎﻣﻞ دﺳﺘﻮري اﺳﺖ از ﻃﺮف

فایل رایگان چشم انداز تغييرات اقليم به روش ريزمقياس نمايي آماري چندمکاني (مطالعه موردي گيلان)

ارتباط با ما

... دانلود ...

عنوان محصول: فایل رایگان چشم انداز تغييرات اقليم به روش ريزمقياس نمايي آماري چندمکاني (مطالعه موردي گيلان)

فایل رایگان چشم انداز تغييرات اقليم به روش ريزمقياس نمايي آماري چندمکاني (مطالعه موردي گيلان)

بخشی از متن فایل رایگان چشم انداز تغييرات اقليم به روش ريزمقياس نمايي آماري چندمکاني (مطالعه موردي گيلان) :


سال انتشار : 1395

تعداد صفحات : 18

به منظور تبدیل خروجی های بزرگ مقیاس مدل های جهانی به ریزمقیاس, تحت تاثیر متغیرهای محلی مانند دما, به تکنیک های ریزمقیاس نمایی قابل اعتماد نیاز است. روش های کلاسیک ریزمقیاس نمایی آماری با در نظر گرفتن وابستگی زمانی, مدل را اجرا نموده و به شبیه سازی طرح اقلیم آینده می پردازند. در این تحقیق با کمک مدل می پردازند. در این تحقیقبا کمک مدل به ریزمقیاس نمایی چندمکانی پارامترهای دما و بارش با داده های بروز شد ه ی CGCM 3.1 با سناریوی A2 برای دو ایستگاه رشت و بندرانزلی به طور همزمان با در نظرگرفتن همبستگی های چند مکان پرداخته و سپس برای سه دوره ی سی ساله آینده , اقلیم شبیه سازی شد. هدف از استفاده این روش, نشان دادن اهمیت مدل های چندمکانی و ایجاد زمینه ی مناسب برا ی محاسبه ی عدم قطعی تشبیه سازی های اقلیم آینده است. به منظور انتخاب متغیرهای غالب برای مدل سازی چند مکانی از روش رگرسیون گام به گام استفاده شد؛ به طوری که متغیرهای ارتفاع ژیوپتانسیل سطح 850 هکتوپاسکال, رطوبت ویژه سطح 850 هکتوپاسکال,رطوبت ویژه سطح 1000 هکتوپاسکال و دمای سطح در ارتفاع 2 متری مهم ترین متغیرها برای مدل های دما و بارش هستند. نتایج به طور میانگین افزایش دما و کاهش بارندگی را بر ای سال های آتینشان می دهد. در ناحیه مورد مطالعه, میزان کاهش در میانگین بارش مقدار 0/15 تا 0/3 میلی متر در روز و کاهش شاخ ص اقلیمی درصد روزهای مرطوب 6 تا 7/25 درصد نسبت به دوره ی مبنا 1990-1961برآورد شده است؛ از طرفی افزایش شاخص میانگین دمای حداکثر, میانگین و حداقل به ترتیب 3/17, 2/5, 2/1 درجه سانتی گراد نسبت به دوره مبنا دیده شده است.

👇محصولات مشابه با فایل رایگان چشم انداز تغييرات اقليم به روش ريزمقياس نمايي آماري چندمکاني (مطالعه موردي گيلان)👇

فایل رایگان پايش وضعيت هاي رطوبتي و روند آن ها بر مبناي شاخص بارش- تبخير و تعرق استاندارد شده SPEI در نواحي مختلف آب و هوايي ايران | WORD فایل رایگان تغييرات فصلي بارش و درجه حرارت حوضه آبخيز کشف رود در دورههاي آتي با رويکرد مدل هاي گردش کليسري 5 CMIP | WORD فایل رایگان مقايسه عملکرد مدل هاي هوش مصنوعي در تخمين پارامترهاي کيفي آب رودخانه در دوره هايکم آبي و پرآبي | WORD فایل رایگان بررسي اثرات مديريت ارتفاع غرقاب در زراعت برنج بر عملکرد و شاخص هاي کيفي | WORD فایل رایگان مدل سازي انتقال باکتري فکال کلي فرم در آبياري قطره اي سطحي در يک خاک لوم رسي | WORD فایل رایگان بررسي تناسب آب زيرزميني براي آبياري و تغييرات آن در اراضي کشاورزي دشت گرمسار | WORD فایل رایگان بررسي اثر تنش آبي بر عملکرد رقم جديد پنبه - سپيد در آبياري قطره اي | WORD فایل رایگان پيش بيني روانآب ناشي از ذوب برف با استفاده از مدل SRM و مقايسه با مدل هاي شبکه عصبي ANN و ANFIS (مطالعه موردي: حوضه آبريز سد کارده) | WORD فایل رایگان تحليل آماري ضريب زبري مانينگ درکانال هاي خاکي بدون پوشش گياهي در شبکه آبياري وزهکشي مغان | WORD

👇محصولات تصادفی👇

فایل رایگان مقايسه اثربخشي روش هاي درمانگري بيوفيدبک و کگل در درمان بي اختياري ادراري فوريتي زنان | WORD فایل رایگان حسابداري سبز، ابزاري جامع و فراگير در جريان اطلاعات مديريت زنجيره تامين سبز | WORD فایل رایگان توجيه مداخله کيفري؛ اصول و ضرورت ها | WORD فایل رایگان آسيب شناسي کارکردهاي جنسيتي زوجين در خانواده از ديدگاه قرآن | WORD فایل رایگان ارزيابي مکاشفه اي محيط رابط پايگاه استنادي علوم جهان اسلام | WORD فایل رایگان بررسي وضعيت وب سايت هاي مدارس ايران: رويکردي کتابدارانه | WORD فایل رایگان پايش وضعيت هاي رطوبتي و روند آن ها بر مبناي شاخص بارش- تبخير و تعرق استاندارد شده SPEI در نواحي مختلف آب و هوايي ايران | WORD فایل رایگان راهکارهاي تقويت سواد رسانه اي دانش آموزان دبستاني در مصرف انتقادي بازي هاي رايانه اي | WORD فایل رایگان طراحي پايدارساز براي سيستمهاي قدرت جهت بهبودي پايداري شبکه به منظور افزايش ضريب اطمينان در سيستمهاي قدرت | WORD فایل رایگان رابطه بين توانمندي هاي شخصيتي با عملکرد وظيفه اي و زمينه اي | WORD فایل رایگان ارزيابي چند خط پايه از نقاشي درماني بر کاهش علايم پرخاشگري کودکان پيش دبستاني | WORD فایل رایگان تاثيرمداخلات روان درماني حمايتي گروهي به شيوه IPTدرکاهش علايم افسردگي بيماران مرد مبتلا به اعتياد | WORD فایل رایگان رويکرد جرم شناختي به مقوله مشارکت جنايي | WORD فایل رایگان روند تکامل دانش با توجه به نقش مشاهده گر در رويکردهاي چهارگانه سيبرنتيک | WORD فایل رایگان دامنه مسيوليت کيفري اشخاص حقوقي در قانون مجازات اسلامي | WORD

👇کلمات کلیدی👇

فایل رایگان چشم انداز تغييرات اقليم به روش ريزمقياس نمايي آماري چندمکاني (مطالعه موردي گيلان) فایل رایگان چشم انداز تغييرات اقليم به روش ريزمقياس نمايي آماري چندمکاني (مطالعه موردي گيلان)دانلود فایل رایگان چشم انداز تغييرات اقليم به روش ريزمقياس نمايي آماري چندمکاني (مطالعه موردي گيلان) فایلرایگانچشماندازتغييراتاقليمبهروشريزمقياسنماييآماريچندمکاني(مطالعهمورديگيلان)