فایل رایگان مدل سازي انتقال باکتري فکال کلي فرم در آبياري قطره اي سطحي در يک خاک لوم رسي | dl | 6507275

دانشجوی محترم سلام و عرض ادب. اطلاعات بیشتر در مورد فایل فایل رایگان مدل سازي انتقال باکتري فکال کلي فرم در آبياري قطره اي سطحي در يک خاک لوم رسي در ادامه مطلب با کلیک روی دکمه دانلود مشاهده کنید. همچنین لیست تعدادی دیگر از محصولات فروشگاه در انتهای پست قرار داده شده و قابل مشاهده هستند. اگر از کیفیت فایل تخصصی فایل رایگان مدل سازي انتقال باکتري فکال کلي فرم در آبياري قطره اي سطحي در يک خاک لوم رسي راضی بودید که مطمئنن همین طور است خوشحالیم و اگر مشکلی در فایل بود از طریق دکمه ارباط با ما و تلگرام مشکلتان را بگویید تا راهنمایی شوید.

ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان مدل سازي انتقال باکتري فکال کلي فرم در آبياري قطره اي سطحي در يک خاک لوم رسي ﻫﺎي ﺳﺮﯾﻊ اﻟﺴﯿﺮ ﻧﯿﺮوي درﯾﺎﯾﯽ فایل رایگان مدل سازي انتقال باکتري فکال کلي فرم در آبياري قطره اي سطحي در يک خاک لوم رسي ﺳﺰار از ﺣﻮزه ﺑﻨﺪري ﻣﯽ اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪ فایل رایگان مدل سازي انتقال باکتري فکال کلي فرم در آبياري قطره اي سطحي در يک خاک لوم رسي ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﮔﻮﯾﻨﺪ فایل رایگان مدل سازي انتقال باکتري فکال کلي فرم در آبياري قطره اي سطحي در يک خاک لوم رسي ﮐﻪ راه روم را در ﭘﯿﺶ فایل رایگان مدل سازي انتقال باکتري فکال کلي فرم در آبياري قطره اي سطحي در يک خاک لوم رسي ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان مدل سازي انتقال باکتري فکال کلي فرم در آبياري قطره اي سطحي در يک خاک لوم رسي ﻣﺰﺑﻮر ﺣﺎﻣﻞ دﺳﺘﻮري اﺳﺖ از ﻃﺮف

فایل رایگان مدل سازي انتقال باکتري فکال کلي فرم در آبياري قطره اي سطحي در يک خاک لوم رسي

ارتباط با ما

... دانلود ...

عنوان محصول: فایل رایگان مدل سازي انتقال باکتري فکال کلي فرم در آبياري قطره اي سطحي در يک خاک لوم رسي

فایل رایگان مدل سازي انتقال باکتري فکال کلي فرم در آبياري قطره اي سطحي در يک خاک لوم رسي

بخشی از متن فایل رایگان مدل سازي انتقال باکتري فکال کلي فرم در آبياري قطره اي سطحي در يک خاک لوم رسي :


سال انتشار : 1395

تعداد صفحات : 20

وجود آب برای کشاورزی یکی از مهم ترین فاکتورها در نواحی خشک و نیمه خشک است و فاضلاب شهری تصفیه شده یک منبع مهم برای این منظور است. پتانسیل انتقال آلودگی, یک مسیله جدی در مورد استفاده از فاضلاب تصفیه شده برای کشاورزی است. با توجه به ریسک انتقال آلودگی از طریق استفاده از پساب, مطالعه انتقال میکروب ها در خاک مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است. در پژوهش حاضر, انتقال باکتری فکال کلی فرم در یک مطالعه لایسیمتری با قطر داخلی 30 و ارتفاع 75 سانتیمتر که 60 سانتیمتر آن از خاک لوم رسی عاری از باکتری فکال فرم پر شده بود و دو روش آبیاری قطره ای سطحی و قطره ای زیرسطحی با استفاده از پساب تصفیه خانه بررسی و برای شبیه سازی آن از مدل HYDRUS-1D استفاده گردید برای واسنجی مدل و تخمین پارامترهای مورد نیاز مدل, از روش معکوس استفاده شد. نتایج نشان داد که مدل HYDRUS-1D استفاده گردید برای واسنجی مدل و تخمین پارامترهای مورد نیاز مدل, از روش معکوس استفاده شد. نتایج نشان داد که مدل HYDRUS-1D با دقت قابل قبولی حجم آب خروجی از ستون را شبیه سازی نمود. برای شبیه سازی انتقال باکتری فکال کلی فرم از سه مدل جذب تک مکانی, مدل جذب- واجذب سینتیک دو مکانی و جذب- واجذب سینتیک تک مکانی موجود در مدل HYDRUS-1D استفاده گردید. در شبیهسازی انتقال باکتری, مدل جذب تک مکانی به علت داشتن کمترین مقدار ریشه میانگین مربعات خطا RMSE و جمع مربعات داده ها SSQ و بیشترین مقدار R2 از بین سه مدل مورد بررسی به عنوان بهترین مدل انتخاب گردید. مدل جذب تک مکانی ضریب رشد باکتری در فاز جامد را حدود 6 برابر ضریب رشد در فاز محلول بیشتر برآورد کرد.این مطلب نشانگر آن است که سلول های رسوب کرده در مقایسه با سلول های موجود در فاز محلول, شدت تقسیم بیشتری داشته اند. از مدل واسنجی شده برای بررسی تاثیر دور و مدت زمان آبیاری در انتقال باکتری در خاک استفاده شد. نتایج نشان داد که با افزایش ساعات آبیاری, مقدار باکتری بیش تری از نیمرخ خاک شسته و به اعماق پایینتر منتقل شدند. همچنین با افزایش فواصل (دور) آبیاری به تعداد باکتری های موجود در خاک افزوده شد که علت آن مساعد بودن شرایط محیطی و غذایی برای رشد باکتری بود. با توجه به شرایط حاکم بر پژوهش حاضر, بهترین دور و مدت زمان آبیاری از نظر تعداد باکتری موجود در نیمرخ خاک, به ترتیب یک روز و 4 ساعت انتخاب گردید.

👇محصولات مشابه با فایل رایگان مدل سازي انتقال باکتري فکال کلي فرم در آبياري قطره اي سطحي در يک خاک لوم رسي👇

فایل رایگان بررسي تناسب آب زيرزميني براي آبياري و تغييرات آن در اراضي کشاورزي دشت گرمسار | WORD فایل رایگان بررسي اثر تنش آبي بر عملکرد رقم جديد پنبه - سپيد در آبياري قطره اي | WORD فایل رایگان پيش بيني روانآب ناشي از ذوب برف با استفاده از مدل SRM و مقايسه با مدل هاي شبکه عصبي ANN و ANFIS (مطالعه موردي: حوضه آبريز سد کارده) | WORD فایل رایگان تحليل آماري ضريب زبري مانينگ درکانال هاي خاکي بدون پوشش گياهي در شبکه آبياري وزهکشي مغان | WORD فایل رایگان کاربرد روش هاي حل اختلاف در تخصيص استاني آب کشاورزيمطالعه موردي: حوضه آبريز اترک | WORD فایل رایگان راهبردهاي تخصيص بهينه آب سد وشمگير با استفاده از روش برنامه ريزي تصادفي دومرحله اي | WORD فایل رایگان تاثير سيستم هاي مختلف زهکشي زيرزميني بر بهبود حرکت آب در خاک اراضي شاليزاري | WORD فایل رایگان شبيه سازي الگوي جريان اطراف گروه پايه کج با استفاده از مدل عددي FLOW-3D | WORD فایل رایگان پيش بيني مقادير دبي روزانه رودخانه تالار با استفاده از مدل يادگيري کندرو | WORD

👇محصولات تصادفی👇

فایل رایگان حذف ترکيبات نفتي از پساب به روش انعقاد الکتريکي مطالعه موردي: پساب نفتي خروجي از حوضچه نفتگير پايانه نفتي خارگ | WORD فایل رایگان مطالعه ويژگي هاي کاني شناسي، ميکرومورفولوژي و تغيير و تحول خاک هاي حاشيه پلايايبجستان | WORD فایل رایگان ارزيابي و مقايسه الگوريتم هاي بهينه سازي فرا ابتکاريدر مکانيابي تسهيلاتمطالعه موردي: بانک ها | WORD فایل رایگان الگوي پرسش محور در تفسير و تحليل شعر | WORD فایل رایگان قتل مانع حقيقي موانع ارث | WORD فایل رایگان آناليز و بهينه سازي بارهاي الکتريکي لينکهاي اندوکتانسي براي سيستمهاي انتقال قدرت وايرلس (بيسيم) | WORD فایل رایگان درآمدي بر سبک زندگي اسلامي در آيات و روايات | WORD فایل رایگان نسل سوم محاکم کيفري بين المللي؛ دستاوردها، هنجارها و چالش ها | WORD فایل رایگان تعيين ضرايب بيوسينتيکي فرايند بيولوژيکي واحد لجن فعال با هوادهي گسترده در شرايط آب و هوايي گرم در تصفيه فاضلاب بيمارستاني | WORD فایل رایگان نقش قابليت فناوري اطلاعات در توسعه چابکي استراتژيک و بهبود فعاليت رقابتي | WORD فایل رایگان سياست کيفري ايران در قبال اطفال و نوجوانان بزه ديده گردشگري جنسي | WORD فایل رایگان تاثير اخلاق در جرم انگاري و جرم زدايي در نظام حقوق کيفري اسلامي ايران | WORD فایل رایگان عامل هاي انگيزاننده و بازدارنده مشارکت در ويکي پدياي فارسي | WORD فایل رایگان بررسي رابطه عمل به باورهاي ديني و ميزان صميميت زنان دانشجوي تهراني با همسرانشان | WORD فایل رایگان بررسي تاثير گردشگري بر مثلث فقر، نابرابري و رشد اقتصادي | WORD

👇کلمات کلیدی👇

فایل رایگان مدل سازي انتقال باکتري فکال کلي فرم در آبياري قطره اي سطحي در يک خاک لوم رسي فایل رایگان مدل سازي انتقال باکتري فکال کلي فرم در آبياري قطره اي سطحي در يک خاک لوم رسيدانلود فایل رایگان مدل سازي انتقال باکتري فکال کلي فرم در آبياري قطره اي سطحي در يک خاک لوم رسي فایلرایگانمدلسازيانتقالباکتريفکالکليفرمدرآبياريقطرهايسطحيدريکخاکلومرسي