فایل رایگان بررسي پربسامدترين واژگان کودکان طبيعي 18 الي 24 ماهه آذري زبان | dl | 6507482

دانشجوی محترم سلام و عرض ادب. اطلاعات بیشتر در مورد فایل فایل رایگان بررسي پربسامدترين واژگان کودکان طبيعي 18 الي 24 ماهه آذري زبان در ادامه مطلب با کلیک روی دکمه دانلود مشاهده کنید. همچنین لیست تعدادی دیگر از محصولات فروشگاه در انتهای پست قرار داده شده و قابل مشاهده هستند. اگر از کیفیت فایل تخصصی فایل رایگان بررسي پربسامدترين واژگان کودکان طبيعي 18 الي 24 ماهه آذري زبان راضی بودید که مطمئنن همین طور است خوشحالیم و اگر مشکلی در فایل بود از طریق دکمه ارباط با ما و تلگرام مشکلتان را بگویید تا راهنمایی شوید.

ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان بررسي پربسامدترين واژگان کودکان طبيعي 18 الي 24 ماهه آذري زبان ﻫﺎي ﺳﺮﯾﻊ اﻟﺴﯿﺮ ﻧﯿﺮوي درﯾﺎﯾﯽ فایل رایگان بررسي پربسامدترين واژگان کودکان طبيعي 18 الي 24 ماهه آذري زبان ﺳﺰار از ﺣﻮزه ﺑﻨﺪري ﻣﯽ اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪ فایل رایگان بررسي پربسامدترين واژگان کودکان طبيعي 18 الي 24 ماهه آذري زبان ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﮔﻮﯾﻨﺪ فایل رایگان بررسي پربسامدترين واژگان کودکان طبيعي 18 الي 24 ماهه آذري زبان ﮐﻪ راه روم را در ﭘﯿﺶ فایل رایگان بررسي پربسامدترين واژگان کودکان طبيعي 18 الي 24 ماهه آذري زبان ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان بررسي پربسامدترين واژگان کودکان طبيعي 18 الي 24 ماهه آذري زبان ﻣﺰﺑﻮر ﺣﺎﻣﻞ دﺳﺘﻮري اﺳﺖ از ﻃﺮف

فایل رایگان بررسي پربسامدترين واژگان کودکان طبيعي 18 الي 24 ماهه آذري زبان

ارتباط با ما

... دانلود ...

عنوان محصول: فایل رایگان بررسي پربسامدترين واژگان کودکان طبيعي 18 الي 24 ماهه آذري زبان

فایل رایگان بررسي پربسامدترين واژگان کودکان طبيعي 18 الي 24 ماهه آذري زبان

بخشی از متن فایل رایگان بررسي پربسامدترين واژگان کودکان طبيعي 18 الي 24 ماهه آذري زبان :


سال انتشار : 1395

تعداد صفحات : 10

مقدمه: خزانه واژگان کودکان با افزایش سن گسترش می یابد و دانستن روند رشد آن برای اهداف پژوهشی و بالینی حایزاهمیت است. پژوهش حاضر با هدف یافتن پرکاربردترین واژگان و طبقه های واژگانی در بین کودکان 18 ماهه آذری زبان و چگونگی روند رشد آن ها تا 24 ماهگی صورت گرفت.روش کار: این پژوهش طولی به مدت 6 ماه بر روی 17 کودک آذری زبان 18 ماهه که به روش خوشه ای از مهدکودک های شهر تبریز انتخاب شده بودند, اجرا شد. ابزار جمع آوری داده ها شامل برگه ثبت واژگان هفتگی کودک و فهرست واژگان بود. داده ها با استفاده از آمار توصیفی تحلیل شدند.یافته ها: از 279 واژه مورد بررسی, 31 مورد در هفته اول 18 ماهگی گفته شدند که کلمات کودکانه, خوراکی ها و کلیشهها از پرکاربرد ترین واژگان بودند. پر واژه ترین طبقه متعلق به طبقه کلمات کودکانه و کم واژه ترین طبقه متعلق بهطبقه حیوانات بود. سی و هفت واژه در طول 6 ماه به سن اکتساب دست یافتند که طبقه کلمات کودکانه با داشتن 11 واژه بیشترین کلمه ها و طبقه واژگان دستوری و مکان با دارا بودن 1 واژه, کمترین کلمه ها را به خود اختصاص داد. نتیجه گیری: با توجه به اینکه کلمات کودکانه از سایر طبقات پرکاربرد تر بودند می توان نتیجه گرفت که در ابتدا, کودکانبیشتر واژه هایی را بیان می کنند که تلفظ راحت تری دارد و با افزایش سن, اندازه خزانه واژگان بیانی و تنوع طبقات آن ها افزایش می یابد.

👇محصولات مشابه با فایل رایگان بررسي پربسامدترين واژگان کودکان طبيعي 18 الي 24 ماهه آذري زبان👇

فایل رایگان تاثير تمرينات ورزشي در آب بر تراکم استخوان زنان پري منوپوز | WORD فایل رایگان بررسي آگاهي، نگرش و رفتارهاي پيشگيرانه از سرطان پستان در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتي- درماني شهر يزد در سال 1394 | WORD فایل رایگان بررسي رابطه بين سبک هاي رهبري و عدالت سازماني با وجدان کاري در بين کارکنان دانشگاه علامه طباطبايي | WORD فایل رایگان طراحي و اعتبارسنجي الگوي برنامه درسي تکميلي براي دانش آموزان با اختلال کاستي توجه/ بيش فعالي در مدارس ابتدايي | WORD فایل رایگان نظريه شخصيت در انديشه وجودي رولو مي | WORD فایل رایگان راهکارهاي تقويت سواد رسانه اي دانش آموزان دبستاني در مصرف انتقادي بازي هاي رايانه اي | WORD فایل رایگان ويژگي هاي روان سنجي و توسعه مقياس ابزار جديد خودغفلت در سالمندان با نگاهي به ايران | WORD فایل رایگان بررسي کارکردهاي پنهان تنوع و چندگونگي مدارس باتوجه به اهداف مصوب | WORD فایل رایگان اصل لزوم تابعيت اشخاص حقوقي و حمايت ديپلماتيک از آنها | WORD

👇محصولات تصادفی👇

فایل رایگان اثربخشي آموزش سکس درکاني بر ميزان تحريف آرماني و رضايتمندي زناشويي زوجين داراي طلاق عاطفي شهر اصفهان 1394-1395 | WORD فایل رایگان بررسي رابطه مديريت دانش با عملکرد سازماني در سازمان هاي پروژه محور | WORD فایل رایگان بررسي رابطه بين نگرش نوجوانان نسبت به پدر و احساس تنهايي | WORD فایل رایگان بررسي فرضيات منحني کوزنتس محيط زيستي مطالعه موردي آلودگي آب | WORD فایل رایگان رويکرد جرم شناختي به مقوله مشارکت جنايي | WORD فایل رایگان بزه ديده شناسي سبز: با تاکيد بر سياست کيفري ايران | WORD فایل رایگان جهاني شدن فرهنگي و اثرات آن بر سبک زندگي شهري: مطالعه موردي شهر اصفهان | WORD فایل رایگان آناليز و بهينه سازي بارهاي الکتريکي لينکهاي اندوکتانسي براي سيستمهاي انتقال قدرت وايرلس (بيسيم) | WORD فایل رایگان مطالعه روابط ايران، روسيه و قطر در مجمع کشورهاي صادرکننده گاز | WORD فایل رایگان بررسي جريان هاي کشندي با استفاده از مدل MIKE21 و اندازه گيري ميداني و مدل جهاني FES در خليج فارس | WORD فایل رایگان اثربخشي آموزش تکنيک هاي تجربي طرحواره درماني بر روي طرحواره هاي افراد افسرده | WORD فایل رایگان مسيوليت اجتماعي شرکت ها و نحوه سنجش آن | WORD فایل رایگان شناسايي عوامل موثر بر رضايت گردشگران ميراث از مجموعه جهاني شيخ صفي الدين اردبيلي | WORD فایل رایگان تاثيرآموزش پيش ازازدواج برانتظارات زناشويي ناکارآمد دانشجويان دختردرآستانه ازدواج | WORD فایل رایگان فراتحليل مقايسه اثربخشي درمان هاي دارويي و مداخلات روان شناختي بر ميزان نشانه هاي افسردگي | WORD

👇کلمات کلیدی👇

فایل رایگان بررسي پربسامدترين واژگان کودکان طبيعي 18 الي 24 ماهه آذري زبان فایل رایگان بررسي پربسامدترين واژگان کودکان طبيعي 18 الي 24 ماهه آذري زباندانلود فایل رایگان بررسي پربسامدترين واژگان کودکان طبيعي 18 الي 24 ماهه آذري زبان فایلرایگانبررسيپربسامدترينواژگانکودکانطبيعي18الي24ماههآذريزبان