فایل رایگان بررسي عملکرد نانوذرات آهن در کاهش بار آلي فاضلاب | dl | 6507647

دانشجوی محترم سلام و عرض ادب. اطلاعات بیشتر در مورد فایل فایل رایگان بررسي عملکرد نانوذرات آهن در کاهش بار آلي فاضلاب در ادامه مطلب با کلیک روی دکمه دانلود مشاهده کنید. همچنین لیست تعدادی دیگر از محصولات فروشگاه در انتهای پست قرار داده شده و قابل مشاهده هستند. اگر از کیفیت فایل تخصصی فایل رایگان بررسي عملکرد نانوذرات آهن در کاهش بار آلي فاضلاب راضی بودید که مطمئنن همین طور است خوشحالیم و اگر مشکلی در فایل بود از طریق دکمه ارباط با ما و تلگرام مشکلتان را بگویید تا راهنمایی شوید.

ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان بررسي عملکرد نانوذرات آهن در کاهش بار آلي فاضلاب ﻫﺎي ﺳﺮﯾﻊ اﻟﺴﯿﺮ ﻧﯿﺮوي درﯾﺎﯾﯽ فایل رایگان بررسي عملکرد نانوذرات آهن در کاهش بار آلي فاضلاب ﺳﺰار از ﺣﻮزه ﺑﻨﺪري ﻣﯽ اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪ فایل رایگان بررسي عملکرد نانوذرات آهن در کاهش بار آلي فاضلاب ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﮔﻮﯾﻨﺪ فایل رایگان بررسي عملکرد نانوذرات آهن در کاهش بار آلي فاضلاب ﮐﻪ راه روم را در ﭘﯿﺶ فایل رایگان بررسي عملکرد نانوذرات آهن در کاهش بار آلي فاضلاب ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان بررسي عملکرد نانوذرات آهن در کاهش بار آلي فاضلاب ﻣﺰﺑﻮر ﺣﺎﻣﻞ دﺳﺘﻮري اﺳﺖ از ﻃﺮف

فایل رایگان بررسي عملکرد نانوذرات آهن در کاهش بار آلي فاضلاب

ارتباط با ما

... دانلود ...

عنوان محصول: فایل رایگان بررسي عملکرد نانوذرات آهن در کاهش بار آلي فاضلاب

فایل رایگان بررسي عملکرد نانوذرات آهن در کاهش بار آلي فاضلاب

بخشی از متن فایل رایگان بررسي عملکرد نانوذرات آهن در کاهش بار آلي فاضلاب :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات : 9

امروزه فناوری های نانو در علوم مختلف کاربرد پیدا کرده و به ویژه برای تصفیه فاضلاب های صنعتی به کار می رود در این تحقیق نانوذرات آهن به روش احیای کلرید فریک توسط بوروهیدرید سدیم سنتز شد و تاثیر تغییرات زمان ماند غلظت نانو ذره غلظت BODوpHبر راندمان حذف BOD از فاضلاب بررسی شد برای تعیین زمان تماس بهینه در دو غلظت فاضلاب با BOD5های مشخص مقدار معینی از نانو ذره آهن در زمان های 15تا180 دقیقه اضافه شد و زمان تماس بهینه تعیین شد پس از آن در زمان تماس بهینه مقادیر متفاوتی از نانوذره آهن در دو مرحله به فاضلاب با BOD های ثابت اضافه شد و راندمان حذف BOD فاضلاب بررسی شد سپس در زمان تماس بهینه مقایدر ثابت نانو ذره آهن به فاضلاب با BOD مختلف اضافه شد و راندمان حذف BOD فاضلاب بررسی شد در آخر نیز در زمان تماس بهینه مقادیر متفاوت نانو ذره به فاضلاب با BOD های مختلف اضافه شد و اثر تغییرات pH در هر مرحله بر راندمان حذف BODاز فاضلاب مشخص و pHبهینه تعیین شد زمان تماس بهینه 45 دقیقه میزان ناو ذره بهینه در نمونه های با BOD5 معادل 116و35 میلی گرم درلیتر 3 گرم و در نمونه های با BOD5 معادل 289 میلی گرم در لیتر 5 گرم غلظت BOD بهینه 289 میلی گرم در لیتر و میزان pHبهینه 3 تعیین شد در زمان تماس بهینه هرچه بار آلودگی بالاتر باشد و میزان نانوذرات نیز بالاتر رود در pH اسیدی بهترین میزان حذف الودگی را می توان داشت

👇محصولات مشابه با فایل رایگان بررسي عملکرد نانوذرات آهن در کاهش بار آلي فاضلاب👇

فایل رایگان بررسي تاثير شدت و روند اختلاط بر کارايي فرايند انعقاد و لخته سازي و ارتقاء پساب تصفيه خانه SBR فاضلاب شهر يزد | WORD فایل رایگان اصلاح جاذب ميان حفره سيليکاته MCM-48 و کاربرد آن در حذف يون هاي فلزي سرب و کادميم | WORD فایل رایگان بهينه سازي فرايند تصفيه پساب کارخانجات لبني با استفاده از لخته کننده هاي طبيعي و شيميايي | WORD فایل رایگان بهينه سازي کيفيت آب در شبکه هاي توزيع بر اساس وضعيت دور پمپ نحوه تزريق کلر و نوع روش تحليل | WORD فایل رایگان کاربرد روش بهينه سازي نيروي مرکزي در طراحي سامانه هاي توزيع آب | WORD فایل رایگان بررسي مقايسه اي شاخص هاي کيفيت آب درياچه سد شهيد رجايي استان مازندران ساري | WORD فایل رایگان مکان يابي مولفه هاي موثر بر کيفيت منابع آب زير زميني دشت شيرامين و بررسي شاخص اشباع شدگي آن | WORD فایل رایگان تعيين ضرايب بيوسينتيکي فرايند بيولوژيکي واحد لجن فعال با هوادهي گسترده در شرايط آب و هوايي گرم در تصفيه فاضلاب بيمارستاني | WORD فایل رایگان بهره برداري بهينه از شبکه هاي توزيع آب شهري تحت شرايط کمبود به روش تامين نوبتي | WORD

👇محصولات تصادفی👇

فایل رایگان بررسي تنش سرما بر جوانه زني بذور چند گونه آويشن | WORD فایل رایگان مدرس باليني اثربخش از ديدگاه دانشجويان و مدرسين باليني دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | WORD فایل رایگان بررسي تاثير سبک رهبري تحول گرا و تبادلي بر کيفيت زندگي کاري | WORD فایل رایگان دامنه مسيوليت کيفري اشخاص حقوقي در قانون مجازات اسلامي | WORD فایل رایگان تدوين مدل علي فرسودگي تحصيلي با توجه به نقش واسطه اي خودکارآمدي در دانشجويان دوره ي کارشناسي | WORD فایل رایگان اثربخشي آموزش مثبت نگري در افزايش کيفيت زندگي با تاکيد برقرآن و آموزه هاي اسلامي | WORD فایل رایگان اولويت بندي پارامترهاي موثر بر هزينه هاي توزيع خريد تصفيه و نگهداري تاسيسات آب مطالعه موردي شرکت هاي آبفاي استان کرمانشاه | WORD فایل رایگان مقايسه اثربخشي مشاوره به شيوه آدلري و بازسازي شناختي مبتني بر تمثيل، بر تاب آوري دانشجويان | WORD فایل رایگان تدوين برنامه توانمندسازي روانشناختي مبتني بر مدل چند محوري شغلي شفيع آبادي و مقايسه اثربخشي آن با مدل شناختي توماس و ولتهوس بين مشاوران دبيرستانهاي شهر رشت | WORD فایل رایگان اثربخشي الگوي چندمحوري انتخاب شغل شفيع آبادي بر مديريت تعارض پرسنل منطقه يک عملياتي انتقال گاز | WORD فایل رایگان مدل يابي پيشرفت تحصيلي رياضي برمبناي؛ ارزش تکليف،درگيري شناختي، هيجان هاي پيشرفت و خودنظم جويي تحصيلي | WORD فایل رایگان تحليل انتقادي مرزهاي رضايت در جرم تجاوز جنسي: حقوق موضوعه و ضرورت هاي اصلاح آن | WORD فایل رایگان اثربخشي سکس تراپي گروهي بر افزايش رضايت زناشويي و بهبود افسردگي در زنان متاهل مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر تهران | WORD فایل رایگان بررسي تاثير درس پژوهي خلاقيت محور بر توسعه توانمنديهاي حرفه اي معلمان و يادگيري رفتار خلاق معلمان و دانش آموزان | WORD فایل رایگان اثربخشي روان درماني مبتني بر آموزه هاي ديني در کاهش نشانگان اختلال استرس پس ضربه اي (PTSD) مزمن آزادگان ايراني | WORD

👇کلمات کلیدی👇

فایل رایگان بررسي عملکرد نانوذرات آهن در کاهش بار آلي فاضلاب فایل رایگان بررسي عملکرد نانوذرات آهن در کاهش بار آلي فاضلابدانلود فایل رایگان بررسي عملکرد نانوذرات آهن در کاهش بار آلي فاضلاب فایلرایگانبررسيعملکردنانوذراتآهندرکاهشبارآليفاضلاب