فایل رایگان کاربرد روش بهينه سازي نيروي مرکزي در طراحي سامانه هاي توزيع آب | dl | 6507652

دانشجوی محترم سلام و عرض ادب. اطلاعات بیشتر در مورد فایل فایل رایگان کاربرد روش بهينه سازي نيروي مرکزي در طراحي سامانه هاي توزيع آب در ادامه مطلب با کلیک روی دکمه دانلود مشاهده کنید. همچنین لیست تعدادی دیگر از محصولات فروشگاه در انتهای پست قرار داده شده و قابل مشاهده هستند. اگر از کیفیت فایل تخصصی فایل رایگان کاربرد روش بهينه سازي نيروي مرکزي در طراحي سامانه هاي توزيع آب راضی بودید که مطمئنن همین طور است خوشحالیم و اگر مشکلی در فایل بود از طریق دکمه ارباط با ما و تلگرام مشکلتان را بگویید تا راهنمایی شوید.

ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان کاربرد روش بهينه سازي نيروي مرکزي در طراحي سامانه هاي توزيع آب ﻫﺎي ﺳﺮﯾﻊ اﻟﺴﯿﺮ ﻧﯿﺮوي درﯾﺎﯾﯽ فایل رایگان کاربرد روش بهينه سازي نيروي مرکزي در طراحي سامانه هاي توزيع آب ﺳﺰار از ﺣﻮزه ﺑﻨﺪري ﻣﯽ اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪ فایل رایگان کاربرد روش بهينه سازي نيروي مرکزي در طراحي سامانه هاي توزيع آب ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﮔﻮﯾﻨﺪ فایل رایگان کاربرد روش بهينه سازي نيروي مرکزي در طراحي سامانه هاي توزيع آب ﮐﻪ راه روم را در ﭘﯿﺶ فایل رایگان کاربرد روش بهينه سازي نيروي مرکزي در طراحي سامانه هاي توزيع آب ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان کاربرد روش بهينه سازي نيروي مرکزي در طراحي سامانه هاي توزيع آب ﻣﺰﺑﻮر ﺣﺎﻣﻞ دﺳﺘﻮري اﺳﺖ از ﻃﺮف

فایل رایگان کاربرد روش بهينه سازي نيروي مرکزي در طراحي سامانه هاي توزيع آب

ارتباط با ما

... دانلود ...

عنوان محصول: فایل رایگان کاربرد روش بهينه سازي نيروي مرکزي در طراحي سامانه هاي توزيع آب

فایل رایگان کاربرد روش بهينه سازي نيروي مرکزي در طراحي سامانه هاي توزيع آب

بخشی از متن فایل رایگان کاربرد روش بهينه سازي نيروي مرکزي در طراحي سامانه هاي توزيع آب :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات : 17

شبکه های آبرسانی از جمله تاسیسات زیر بنایی شهرها و با هزینه های اجرا و بهره برداری زیاد است لذا بسیاری از پژوهشگران بر روی حل مسیله بهینه سازی شبکه های توزیع آب متمرکز شده اند در اغلب پژوهش های اخیر در این زمینه الگوریتم های بهینه سازی فرا ابتکاری تصادفی برای حل این مسیله استفاده شده است در پژوهش حاضر به منظور رهایی از نقاط ضعف الگوریتم های تصادفی کاربرد یک الگوریتم جدید غیر تصادفی و قطعی به منظور کمینه سازی هزینه لوله های سامانه های آبرسانی بررسی شد الگوریتم به کار برده شده در این پژوهش در واقع روش بهینه سازی نیروی مرکزی CFOاصلاح شده به منظور حل شبکه های توزیع آب است که CFOnetنامیده شده است عملکرد روش پیشنهادی از طریق بهینه سازی قطر لوله ها در دو شبکه مرجع آبرسانی شبکه دو حلقه ای و شبکه کادو بررسی شد به این منظور هر دو روش CFOو CFOnet در برنامه متلب برنامه نویسی و با نرم افزار هیدرولیکی ایپانت ارتباط داده شد با اجرای این دو روش به منظور حل دو شبکه مورد نظر بهبود عملکرد روش پیشنهادی CFOnet نسبت به CFO نشان داده شد به این وسیله با اجرای CFOnet پاسخ بهینه برای طرح شبکه دو حلقه ای معادل 419.000 دلار پس از 12.432 مرتبه ارزیابی تابع هدف حاصل شد

👇محصولات مشابه با فایل رایگان کاربرد روش بهينه سازي نيروي مرکزي در طراحي سامانه هاي توزيع آب👇

فایل رایگان بررسي مقايسه اي شاخص هاي کيفيت آب درياچه سد شهيد رجايي استان مازندران ساري | WORD فایل رایگان مکان يابي مولفه هاي موثر بر کيفيت منابع آب زير زميني دشت شيرامين و بررسي شاخص اشباع شدگي آن | WORD فایل رایگان تعيين ضرايب بيوسينتيکي فرايند بيولوژيکي واحد لجن فعال با هوادهي گسترده در شرايط آب و هوايي گرم در تصفيه فاضلاب بيمارستاني | WORD فایل رایگان بهره برداري بهينه از شبکه هاي توزيع آب شهري تحت شرايط کمبود به روش تامين نوبتي | WORD فایل رایگان بررسي فني و اقتصادي هزينه هاي استفاده از آب خاکستري در ساختمان هاي بلند مرتبه ايران | WORD فایل رایگان اولويت بندي پارامترهاي موثر بر هزينه هاي توزيع خريد تصفيه و نگهداري تاسيسات آب مطالعه موردي شرکت هاي آبفاي استان کرمانشاه | WORD فایل رایگان ارزيابي تجارت آب مجازي در بخش صنعت استان زنجان | WORD فایل رایگان ارزيابي نانوذرات آهن صفر ظرفيتي پايدار شده با اسيد آسکوربيک در حذف سرب از محلول هاي آبي به روش سطح پاسخ | WORD فایل رایگان بررسي اثر اسيديته و اسيد هيوميک بر راندمان حذف نيترات از آب توسط نانوذرات آهن صفر | WORD

👇محصولات تصادفی👇

فایل رایگان سيستم هاي اطلاعاتي حسابداري: چالش در گزارشگري به هنگام | WORD فایل رایگان بازانديشي دادرسي دادگرانه در پرتو اصل هم ترازي حق هاي بزه ديده و متهم | WORD فایل رایگان نظارت بر مجرمان خطرناک: چالش ها و راهکارها | WORD فایل رایگان استفاده غيرمجاز پليس از دستگاه ردياب؛ جلوهاي از نقض حريم خصوصي در رويه قضايي ديوان عالي ايالات متحده و دستاوردهاي آن | WORD فایل رایگان آسيب شناسي مساله عفاف و حجاب در بين دانشجويان دخترکارشناسي دانشگاه علامه طباطبايي | WORD فایل رایگان تاثيرآموزش پيش ازازدواج برانتظارات زناشويي ناکارآمد دانشجويان دختردرآستانه ازدواج | WORD فایل رایگان سوگيري توجه نسبت به چهره هاي هيجاني در افراد افسرده | WORD فایل رایگان مقايسه سبک هاي هويت در سه گروه معتادان، ترک کنندگان اعتياد و افراد سالم در شهرستان خرمآباد | WORD فایل رایگان تحليل حساسيت مدل دراستيک در ارزيابي آسيب پذيري آبخوان آبرفتي شاهرود | WORD فایل رایگان ارتباط عاطفه مثبت، شرايط کاري و حمايت از هدف با رضايت شغلي: بررسي نقش ميانجي خودکارآمدي و پيشرفت در جهت هدف | WORD فایل رایگان نقش معنويت در پيش بيني سبک هاي مقابله با استرس | WORD فایل رایگان شناسايي و رتبه بندي عوامل موثر بر انگيزه خريد آنلاين در مصرف کنندگان با استفاده از روش تاپسيس | WORD فایل رایگان هويت وتعهدسازماني درمراکزتربيت معلم موردمطالعه: مراکزتربيت معلم استان چهارمحال و بختياري | WORD فایل رایگان تحليل جرم اظهارنظر غيرقانوني بازرس و حسابرس نسبت به اطلاعات مالي ارايه شده | WORD فایل رایگان بررسي رابطه باورهاي فراشناخت با خودتنظيمي تحصيلي وتعارض والد نوجوان | WORD

👇کلمات کلیدی👇

فایل رایگان کاربرد روش بهينه سازي نيروي مرکزي در طراحي سامانه هاي توزيع آب فایل رایگان کاربرد روش بهينه سازي نيروي مرکزي در طراحي سامانه هاي توزيع آبدانلود فایل رایگان کاربرد روش بهينه سازي نيروي مرکزي در طراحي سامانه هاي توزيع آب فایلرایگانکاربردروشبهينهسازينيرويمرکزيدرطراحيسامانههايتوزيعآب