فایل رایگان تعيين اثربخشي معنادرماني بر اضطراب مرگ در سالمندان | dl | 6507795

دانشجوی محترم سلام و عرض ادب. اطلاعات بیشتر در مورد فایل فایل رایگان تعيين اثربخشي معنادرماني بر اضطراب مرگ در سالمندان در ادامه مطلب با کلیک روی دکمه دانلود مشاهده کنید. همچنین لیست تعدادی دیگر از محصولات فروشگاه در انتهای پست قرار داده شده و قابل مشاهده هستند. اگر از کیفیت فایل تخصصی فایل رایگان تعيين اثربخشي معنادرماني بر اضطراب مرگ در سالمندان راضی بودید که مطمئنن همین طور است خوشحالیم و اگر مشکلی در فایل بود از طریق دکمه ارباط با ما و تلگرام مشکلتان را بگویید تا راهنمایی شوید.

ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان تعيين اثربخشي معنادرماني بر اضطراب مرگ در سالمندان ﻫﺎي ﺳﺮﯾﻊ اﻟﺴﯿﺮ ﻧﯿﺮوي درﯾﺎﯾﯽ فایل رایگان تعيين اثربخشي معنادرماني بر اضطراب مرگ در سالمندان ﺳﺰار از ﺣﻮزه ﺑﻨﺪري ﻣﯽ اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪ فایل رایگان تعيين اثربخشي معنادرماني بر اضطراب مرگ در سالمندان ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﮔﻮﯾﻨﺪ فایل رایگان تعيين اثربخشي معنادرماني بر اضطراب مرگ در سالمندان ﮐﻪ راه روم را در ﭘﯿﺶ فایل رایگان تعيين اثربخشي معنادرماني بر اضطراب مرگ در سالمندان ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان تعيين اثربخشي معنادرماني بر اضطراب مرگ در سالمندان ﻣﺰﺑﻮر ﺣﺎﻣﻞ دﺳﺘﻮري اﺳﺖ از ﻃﺮف

فایل رایگان تعيين اثربخشي معنادرماني بر اضطراب مرگ در سالمندان

ارتباط با ما

... دانلود ...

عنوان محصول: فایل رایگان تعيين اثربخشي معنادرماني بر اضطراب مرگ در سالمندان

فایل رایگان تعيين اثربخشي معنادرماني بر اضطراب مرگ در سالمندان

بخشی از متن فایل رایگان تعيين اثربخشي معنادرماني بر اضطراب مرگ در سالمندان :
تعداد صفحات : 21

هدف این پژوهش کاهش اضطراب مرگ با استفاده از رویکرد معنادرمانی در میان سالمندان بود. پژوهش حاضر, پژوهشی شبه تجربی با استفاده از گروه آزمایش گروه کنترل است. در جهت دستیابی به اهداف از میان سالمندان ساکن در خانه سالمندان شهر ارومیه 20 سالمند بهصورت تصادفی انتخاب شدند و به طور تصادفی به دو گروه آزمایش و کنترل تقسیم شدند ومقیاس اضطراب مرگ به عنوان پیش آزمون بر روی هر دو گروه اجرا شد. سپس گروه آزمایش طی 10 جلسه تحت مداخله مبتنی بر رویکرد معنادرمانی قرار گرفتند. در طی این مدت بر روی گروه کنترل مداخل های صورت نگرفت. در نهایت همان مقیاس به عنوان پسآزمون و یک ماه بعد به عنوان پیگیری بر روی هر دو گروه اجرا شد. جهت تجزیه و تحلیل دادهها از روش تجزیه و تحلیل کوواریانس استفاده شد. نتایج نشان داد که اضطراب مرگ گروه آزمایشی در مراحل پس آزمون و پی گیری به طور معناداری پایینتر از گروه کنترل میباشد.

👇محصولات مشابه با فایل رایگان تعيين اثربخشي معنادرماني بر اضطراب مرگ در سالمندان👇

فایل رایگان مقايسه اثربخشي مدل شناختي ويتال و توقف فکر، در بيماران مبتلا به اختلال وسواس فکري | WORD فایل رایگان مقايسه ابعاد کمالگرايي (خودمدار، ديگرمدار و جامعه مدار) و مکان کنترل در ميان دانشجويان با اضطراب امتحان بالا و دانشجويان عادي دانشگاه علامه طباطبايي | WORD فایل رایگان تاثير روان نمايشگري بر ويژگيهاي رواني جانبازان اسکيزوفرنياي مزمن | WORD فایل رایگان رابطه کارکردهاي شناختي و نظريه ذهن در بيماران وسواس فکري-عملي | WORD فایل رایگان فراتحليل مقايسه اثربخشي درمان هاي دارويي و مداخلات روان شناختي بر ميزان نشانه هاي افسردگي | WORD فایل رایگان بررسي تاثير روان درمانگري تحليلي کوتاه مدت با رويکرد روان شناسي خويشتن در تغيير سبک دلبستگي دانشجوياني با سبک دلبستگي ناايمن | WORD فایل رایگان رابطه هوش هيجاني و شناختي معلمان با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان | WORD فایل رایگان مقايسه تاثير تفکر انتقادي بر فرايند تصميم گيري در نخبگان علمي، اجتماعي | WORD فایل رایگان بررسي اثربخشي روشهاي آرام سازي وانحراف توجه، براي کاهش وکنترل درد کودکان بستريي در بيمارستان عمومي | WORD

👇محصولات تصادفی👇

فایل رایگان ا تخفيف حبس در قانون نامه ي جنايي 1392 | WORD فایل رایگان تجزيه و تحليل جغرافيايي جرايم مواد مخدر در شهر کرمان | WORD فایل رایگان واکاوي مستندات فقهي اعدام تعزيري | WORD فایل رایگان بررسي نقش جنسيت و اشتغال در رابطه ميان بحران وجودي و اميد به زندگي دانشجويان دانشگاه علامه طباطبايي | WORD فایل رایگان تحليل انتقادي مرزهاي رضايت در جرم تجاوز جنسي: حقوق موضوعه و ضرورت هاي اصلاح آن | WORD فایل رایگان بررسي اثربخشي طرحواره درماني بر بهبود اختلال افسردگي اساسي عود کننده | WORD فایل رایگان مفهوم شناسي تطبيقي عزت نفس در قرآن و روان شناسي انسان گرا | WORD فایل رایگان تاثير اخلاق در جرم انگاري و جرم زدايي در نظام حقوق کيفري اسلامي ايران | WORD فایل رایگان مطالعه اخلاق حرفه اي از ديدگاه مشاوران مدارس مقطع متوسطه | WORD فایل رایگان کالبدشکافي سبک زندگي در جامعه سرمايه داري | WORD فایل رایگان پيشبيني خودکارآمدي کاريابي و تصميم گيري شغلي براساس سبک هاي دلبستگي | WORD فایل رایگان نگاهي به خرافه پرستي در ايران و جهان و راهکار تربيتي مواجههبا آن | WORD فایل رایگان پيشبيني ميزان عزت نفس، خودکارآمدي و پيشرفت تحصيلي دانشآموزان بر اساس شيوه هاي فرزندپروري والدين با همايندي خودمتمايزسازي آنان | WORD فایل رایگان جرم انگاري کاربرد سلاح هاي هسته اي در چارچوب حقوق بين الملل بشر محور در حال ظهور | WORD فایل رایگان اثربخشي شن بازي درماني بر کاهش پرخاشگري/ بيش فعالي کودکان پيش دبستاني | WORD

👇کلمات کلیدی👇

فایل رایگان تعيين اثربخشي معنادرماني بر اضطراب مرگ در سالمندان فایل رایگان تعيين اثربخشي معنادرماني بر اضطراب مرگ در سالمنداندانلود فایل رایگان تعيين اثربخشي معنادرماني بر اضطراب مرگ در سالمندان فایلرایگانتعييناثربخشيمعنادرمانيبراضطرابمرگدرسالمندان